Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.) šādus grozījumus:

  1. Izslēgt 23.panta otro daļu.
  2.  

    

    

    

    

  3. Aizstāt 48.panta pirmās daļas "d" punktā vārdus "bet ne mazāku kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu apmērā" ar vārdiem "bet ne mazāku par simt latiem".

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

Grozījumi likumā ”Par Latvijas Republikas Zemessardzi”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs.

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma un
 2. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kādēļ šis likums ir nepieciešams

a) Pašlaik likuma “Par Latvijas Republikas Zemessar-dzi” 23.p. (2) nosaka, ka ZS komandieri amatā ieceļ un no amata atbrīvo Saeima pēc Valsts prezidenta priekšlikuma.

Pašlaik spēkā esošais likums “Par Latvijas Repub-likas Zemessardzi” 48.p. 1.daļas d. punkts paredz, ja zemessargu atvaļina pēc paša vēlēšanās un ja viņa izdiena ir mazāka par 20 gadiem, tad viņam izmaksā kompensāciju pēdējo divu nedēļu atalgojumu apmērā, bet ne mazāku kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu apmērā.

b) 1999.gada 4.novembrī Saeima pieņēma Nacionālo bruņoto spēku likumu, kur 16.p. (2) noteica, ka Zemessardzes komandierus amatā ieceļ un atbrīvo Ministru kabinets pēc aizsardzības ministra priekš-likuma. Grozījumi ir nepieciešami, lai novērstu kolīziju (pretrunas) starp atsevišķiem likumiem.

Lai atteiktos no minimālās mēneša darba algas sasaistes ar likuma “Par Latvijas Republikas Zemes-sardzi” 48.p. 1.d. d.p., kā arī pildot MK 06.06.2000. sēdes protokollēmuma Nr.26 18.§ 11.p. prasības.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurēt-spēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Jāpaskaidro, vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

Jāpaskaidro:

 1. vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;
 2. vai likums samazinās valsts budžeta ieņēmumus;
 3. vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Ietekmes uz budžetu nav. Palielinot valstī minimālo algu, budžeta izdevumi nepalielināsies.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Jāpaskaidro, kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautis-kajām saistībām

Jāpaskaidro:

 1. atbilstība saistībām pret ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir tās būtība, ka šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību)
 2. kādā mērā likumprojekts tbilst EK tiesībām attiecīga-jā nozarē, vai tā pieņemša-na atrisina tekstuālu at-bilstību Kopienu (tiesību pieredzes uzkrājumam), kāds stāvoklis jāpanāk, lai šī atbilstība izpaustos praktiski
 3. atbilstība nākotnē paredzamām saistībām pret Pasaules tirdzniecības orga-nozāciju un citām starptau-tiskām saistībām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Jāpaskaidro:

 1. kā iecerēta izpildes kontrole no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
 2. vai sagatavoti likumpamatoto normatīvo aktu projekti, ja likums paredz tiesību deleģēšanu kādai institūcijai
 3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumpro-jekts ierobežo indivīdu).

Likuma izpildei netiek veidotas jaunas valsts institūcijas.

 

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

 

 

 

 

juranot