Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un.reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekta “Veterinārmedicīnas likums”otrajam lasījumam apkopotie priekšlikumi

(reģ. nr. 635)

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.635; dok. nr. 2161)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1.

2.

3.

4.

5.

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

 

1.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Visā likumprojekta tekstā vārdus “Valsts veterinārā dienesta direkcija” aizvietot ar vārdiem “Valsts veterinārais dienests”.

Atbalstīt.

 
 

2.

Dep. P.Salkazanovs

Visā likumprojekta tekstā vārdus “Valsts veterinārais dienests”aizstāt ar vārdiem “Veterinārais un pārtikas dienests”un vārdus “Valsts veterinārā dienesta teritoriālā veterinārā pārvalde”aizstāt ar vārdiem “veterinārā un pārtikas dienesta teritoriālā iestāde”.

Neatbalstīt.

 

1.pants. Likumā lietotie termini:

     

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dzīvnieku infekcijas slimības - slimības, kuru ierosinātāji (baktērijas, vīrusi, mikroskopiskās sēnes, vienšūņi, prioni, ektoparazīti, endoparazīti) tieši vai ar dažādu faktoru palīdzību var tikt pārnesti no viena dzīvnieka uz citu dzīvnieku vai cilvēku;

   

Redakcionāli

precizēts.

1) dzīvnieku infekcijas slimības - slimības, kuru ierosinātāji (baktērijas, vīrusi, mikroskopiskās sēnes, vienšūņi, prioni, ektoparazīti, endoparazīti) tieši vai dažādu faktoru ietekmē var tikt pārnesti no viena dzīvnieka uz citu dzīvnieku vai cilvēku;

2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti, medus) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes tehniskās izejvielas (ādas, vilna, sari, mati, spalvas, dūnas, kauli, ragi, nagi u.c.);

     

2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti, medus) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes tehniskās izejvielas (ādas, vilna, sari, mati, spalvas, dūnas, kauli, ragi, nagi u.c.);

3) epizootija - dzīvnieku infekcijas slimība, kurai ir strauja un masveidīga izplatība;

     

3) epizootija - dzīvnieku infekcijas slimība, kurai ir strauja un masveidīga izplatība;

4) praktizējošs veterinārārsts - veterinārārsts, kurš ieguvis veterinārmedicīniskās prakses tiesības un nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi;

     

4) praktizējošs veterinārārsts - veterinārārsts, kas ieguvis veterinārmedicīniskās prakses tiesības un nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi;

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas un citi reproduktīvie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu, veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;

3.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. panta 5. punktu aiz vārdiem “dzīvnieku novietnes” ar vārdiem “akvakultūras dzīvnieku audzētavas”.

Atbalstīt.

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, akvakultūras dzīvnieku audzētavas, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas un citi reproduktīvie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības),

veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu, veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;

 

4.

Dep. J.Šņepsts

Papildināt 1. pantu ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā (attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju):

“6) veterinārā ekspertīze - dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, arī laboratoriskie izmeklējumi, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu; “

Atbalstīt.

6) veterinārā ekspertīze - dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, arī laboratoriskie izmeklējumi, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu;

6) veterinārmedicīna - zinātniski praktiska nozare, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar dzīvnieku veselību un slimībām, izstrādā veterinārās prasības, kuru izpilde veicina dzīvnieku veselību, produktivitāti un labturību, nodrošina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, pasargā iedzīvotājus no saslimšanas ar dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgām infekcijas slimībām, nodrošina kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības un nodrošina vides aizsardzību;

   

Redakcionāli

precizēts.

7) veterinārmedicīna - zinātnes un prakses nozare, kas nodarbojas ar jautājumiem, kuri saistīti ar dzīvnieku veselību un slimībām, izstrādā veterinārās prasības, kuru izpilde veicina dzīvnieku veselību, produktivitāti un labturību, nodrošina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, pasargā iedzīvotājus no saslimšanas ar dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgām infekcijas slimībām, nodrošina kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības, kā arī nodrošina vides aizsardzību;

7) veterinārmedicīniskā prakse - praktizējoša veterinārārsta profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā, kā arī zāļu pagatavošanā un pārdošanā dzīvnieku aprūpei nepieciešamajā daudzumā.

5.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 1. panta 7. punktā vārdus “praktizējoša veterinārārsta”.

Atbalstīt.

8) veterinārmedicīniskā prakse - profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā, kā arī zāļu pagatavošanā un pārdošanā dzīvnieku aprūpei nepieciešamajā daudzumā.

 

6.

Dep. J.Šņepsts

Papildināt 1. pantu ar šādiem terminu skaidrojumiem:

“veterinārārsta palīgs”, “references laboratorija”,

“valsts veterinārā uzraudzība”, “akvakultūra”

Atbalstīt.

(Sagatavot redakcijas uz trešo lasījumu).

 
         

2.pants. Šā likuma mērķis ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus.

     

2.pants. Šā likuma mērķis ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus šajā jomā.

         

II nodaļa

     

II nodaļa

Valsts veterinārais dienests

     

Valsts veterinārais dienests

         

3.pants. (1) Valsts veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu.

7.

Juridiskais birojs

Ierosinām 3. pantā pirmajā daļā izslēgt vārdus “un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu.”

Atbalstīt.

3.pants. (1) Valsts veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(2) Valsts veterinārais dienests sastāv no centrālā aparāta (direkcijas) un teritoriālajām struktūrvienībām (veterinārajām pārvaldēm un Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra).

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Valsts veterinārais dienests sastāv no : centrālā aparāta un teritoriālajām struktūrvienībām ( veterinārajām pārvaldēm, laboratorijām, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra)”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts veterinārais dienests ietver centrālo aparātu, sanitāro robežinspekciju un teritoriālās struktūrvienības

( veterinārās pārvaldes, laboratorijas, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru.)”.

Atbalstīts daļēji.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Valsts veterinārais dienests ietver centrālo aparātu, sanitāro robežinspekciju un teritoriālās struktūrvienības

( veterinārās pārvaldes, laboratorijas, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru).

(3) Valsts veterinārā dienesta darbu vada Valsts veterinārā dienesta direktors, kurš vienlaikus ir valsts galvenais veterinārais inspektors un kuru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Dep. J.Šņepsts

Izteikt 3. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts veterinārā dienesta darbu vada Valsts veterinārā dienesta direktors, kurš vienlaikus ir valsts galvenais veterinārais inspektors un kuru pēc Latvijas veterinārārstu biedrības valdes ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.”

Dep. P.Salkazanovs

Papildināt 3. panta trešo daļu pēc vārdiem “ieceļ amatā” ar vārdiem “uz 5 gadiem”” .

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(3) Valsts veterinārā dienesta darbu vada Valsts veterinārā dienesta direktors, kurš vienlaikus ir valsts galvenais veterinārais inspektors un kuru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

         

4.pants. (1) Valsts veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu, reglamentētu valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

12.

Juridiskais birojs

Ierosinām 4. pantā pirmajā daļā izslēgt vārdu “reglamentētu”.

Atbalstīt.

4.pants. (1) Valsts veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu, valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

     

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

2) dzīvnieku labturība;

     

2) dzīvnieku labturība;

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite atbilstoši pilnvaru sadalījumam starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

     

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite atbilstoši pilnvaru sadalījumam starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

4) dzīvnieku izcelsmes atkritumu aprite;

     

4) dzīvnieku izcelsmes atkritumu aprite;

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku ķīmisko kopšanas līdzekļu aprite;

     

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprite;

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

     

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

7) dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšana un ganāmpulku apzīmēšana;

13.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 7. un 8.punktu.

Daļēji atbalstīt.

7) dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšana un ganāmpulku apzīmēšana;

8) ciltsdarbs.

14.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 4. panta pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

“gaļas liemeņu klasifikācija”.

Atbalstīt.

8)gaļas liemeņu klasifikācija.

(2) Valsts veterinārajam dienestam ir tiesības:

     

(2) Valsts veterinārajam dienestam ir tiesības:

1) savas kompetences ietvaros izstrādāt šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus;

     

1) savas kompetences ietvaros izstrādāt šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus;

2) izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

     

2) izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

3) nodrošināt iespēju veikt laboratoriskos pakalpojumus Valsts veterinārā dienesta kompetences jomā;

15.

Dep. P.Salkazanovs

Izslēgt 4. panta otrās daļas 3. punktu.

Neatbalstīt.

3) nodrošināt iespēju veikt laboratoriskos pakalpojumus Valsts veterinārā dienesta kompetences jomā;

4) savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un uzturēt starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

     

4) savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un uzturēt starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

5) sagatavot pieteikumus un iesniegt Zemkopības ministrijā pasūtījumus zinātnisko pētījumu veikšanai Valsts veterinārā dienesta kompetences jomā.

     

5) sagatavot pieteikumus un iesniegt Zemkopības ministrijai pasūtījumus zinātnisko pētījumu veikšanai Valsts veterinārā dienesta kompetences jomā.

         

5.pants. Valsts veterinārā dienesta direktors:

     

5.pants. Valsts veterinārā dienesta direktors:

1) saskaņojot ar zemkopības ministru, izveido, reorganizē, likvidē teritoriālās veterinārās pārvaldes, kā arī reorganizē Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru;

16.

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 5. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) saskaņojot ar zemkopības ministru, izveido, reorganizē, likvidē teritoriālās struktūrvienības un to filiāles, kā arī apstiprina to nolikumus;”.

Atbalstīt.

1) saskaņojot ar zemkopības ministru, izveido, reorganizē, likvidē teritoriālās struktūrvienības un to filiāles, kā arī apstiprina to nolikumus;

2) apstiprina teritoriālo veterināro pārvalžu un Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra nolikumus;

17.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 5. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts veterinārā dienesta darbiniekus;”.

Atbalstīt.

2) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts veterinārā dienesta darbiniekus;

3) ieceļ amatā un atbrīvo no amata teritoriālo veterināro pārvalžu vadītājus un Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra direktoru;

18.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 5. panta 3. punktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt.

 

4) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts veterinārā dienesta valsts vecākos veterināros inspektorus;

     

3) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts veterinārā dienesta valsts vecākos veterināros inspektorus;

5) nosaka kvalifikācijas prasības Valsts veterinārā dienesta amatpersonām, kuras veic valsts uzraudzību un kontroli, kā arī nodrošina to īstenošanu;

   

Redakcionāli precizēts.

4) nosaka kvalifikācijas prasības Valsts veterinārā dienesta amatpersonām, kuras veic valsts uzraudzību un kontroli, kā arī nodrošina to izpildi;

6) savas kompetences ietvaros apstiprina šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus.

     

5) savas kompetences ietvaros apstiprina šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus.

         

6.pants. Teritoriālā veterinārā pārvalde saskaņā ar nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem realizē valsts uzraudzību un kontroli noteiktā valsts teritorijas daļā.

   

Redakcionāli precizēts.

6.pants. Teritoriālā veterinārā pārvalde saskaņā ar nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli noteiktā valsts teritorijas daļā.

         

7.pants. (1) Valsts veterinārā dienesta teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājs vienlaikus ir attiecīgās teritorijas valsts vecākais veterinārais inspektors.

     

7.pants. (1) Valsts veterinārā dienesta teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājs vienlaikus ir attiecīgās teritorijas valsts vecākais veterinārais inspektors.

(2) Attiecīgās teritorijas valsts vecākais veterinārais inspektors ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts veterināros inspektorus.

     

(2) Attiecīgās teritorijas valsts vecākais veterinārais inspektors ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts veterināros inspektorus.

         

8.pants. Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru tiesības atbilstoši viņu kompetencei, kas noteikta šajā likumā un citos normatīvajos aktos, ir šādas:

19.

Juridiskais birojs

Ierosinām 8. pantā izslēgt vārdus “kas noteikta šajā likumā un citos normatīvajos aktos”.

Atbalstīt.

8.pants. Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru tiesības atbilstoši viņu kompetencei ir šādas:

1) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt valsts veterinārās uzraudzības objektus, pieprasīt dokumentus un informāciju, ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar valsts uzraudzības programmām vai ja ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem;

   

Redakcionāli precizēts.

1) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt valsts veterinārās uzraudzības objektus, pieprasīt dokumentus un informāciju, ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar valsts uzraudzības programmām vai gadījumos, kad ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem;

2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt rīkot dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī ja ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;

20.

Dep. P.Salkazanovs

Izteikt 8. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību,ja ir pārkāptas normatīvo aktu prasības. Apturēt vai aizliegt rīkot dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai.”

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēts 2. punkts.

2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt rīkot dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;

3) pārkāpumu gadījumos administratīvi sodīt personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

     

3) pārkāpumu gadījumos administratīvi sodīt personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) ja nepieciešams, pieaicināt policiju un citu tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus, lai nodrošinātu savu uzdevumu izpildi;

     

4) ja nepieciešams, pieaicināt policiju un citu tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus, lai nodrošinātu savu uzdevumu izpildi;

5) apturēt dzīvnieku izcelsmes produktu realizēšanu, ja tā rada risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī kontrolēt attiecīgo produktu likvidāciju vai utilizāciju.

   

Redakcionāli precizēts.

5) apturēt dzīvnieku izcelsmes produktu realizēšanu, ja tā rada draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī kontrolēt attiecīgo produktu likvidāciju vai utilizāciju.

         

9.pants. Valsts veterinārā dienesta veterinārajiem inspektoriem nav atļauts:

   

Redakcionāli precizēts.

9.pants. Valsts veterinārā dienesta veterinārie inspektori nedrīkst:

1) izpaust komercnoslēpumus, kas tiem kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus;

     

1) izpaust komercnoslēpumus, kas tiem kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus;

2) personiski vai ar trešo personu starpniecību piedalīties kontrolei pakļauto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saimnieciskajā darbībā;

     

2) personiski vai ar trešo personu starpniecību piedalīties kontrolei pakļauto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saimnieciskajā darbībā;

3) veikt veterināro darbu, arī veterināro ekspertīzi, kuras rezultāts pašam jākontrolē.

     

3) veikt veterināro darbu, arī veterināro ekspertīzi, kuras rezultāts pašam jākontrolē.

         

10.pants. (1) Valsts veterinārā dienesta veterinārie inspektori ir atbildīgi par pieņemto rīkojumu, lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

   

Redakcionāli precizēts.

10.pants. (1) Valsts veterinārā dienesta veterinārie inspektori ir atbildīgi par rīkojumu, pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(2) Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru rīkojumus un lēmumus var atcelt amatā augstāks veterinārais inspektors. Valsts galvenā veterinārā inspektora rīkojumus un lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

21.

Dep. P.Salkazanovs

“Papildināt 10. panta otro daļu aiz vārdiem “var atcelt” ar vārdiem “apturot to izpildi”.

Neatbalstīt.

(2) Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru rīkojumus un lēmumus var atcelt amatā augstāks veterinārais inspektors. Valsts galvenā veterinārā inspektora rīkojumus un lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(3) Veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu pārsūdzēšana neaptur to izpildi, izņemot lēmumu izpildi par administratīvo sodu uzlikšanu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos.

     

(3) Veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu pārsūdzēšana neaptur to izpildi, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos.

 

22.

Dep. P.Salkazanovs

Papildināt 10. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru nepamatotu rīkojumu un lēmumu radītos zaudējumus trešām personām sedz valsts.”

Neatbalstīt.

 

11.pants. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs:

     

11.pants. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs:

1) veic references laboratorijas funkcijas dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā:

23.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 11. panta 1. punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“1) veic references laboratorijas funkcijas dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontrolē un infekcijas slimību diagnostikā:”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 11. panta 1. punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“1) veic references laboratorijas funkcijas dzīvnieku , dzīvnieku izcelsmes produktu un atliekvielu kontrolē un infekcijas slimību diagnostikā:”.

Atbalstīt

daļēji.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

1) veic references laboratorijas funkcijas dzīvnieku , dzīvnieku izcelsmes produktu un atliekvielu kontrolē un infekcijas slimību diagnostikā:

a) metodiski vada akreditētu laboratoriju darbu dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas jomā, arī organizē starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas programmas;

24.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 11. panta 1. punkta a apakšpunktu.

Atbalstīt, attiecīgi mainot apakšpunktu numerāciju.

 

b) strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus un veic atkārtotu izmeklēšanu, kā arī sniedz galīgo atzinumu;

     

 a) strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus , veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu,

c) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

     

b) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās,

d) sniedz Valsts veterinārā dienesta direkcijai priekšlikumus par dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku, kā arī ievieš starptautiski atzītas metodes;

   

Redakcionāli precizēts.

c) iesniedz Valsts veterinārajam dienestam priekšlikumus par dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku un ievieš starptautiski atzītas diagnostikas metodes;

 

25.

Dep. J.Šņepsts

Papildināt 11. panta 1. punktu ar jaunu apakšpunktu “e” šādā redakcijā:

“e) organizē diagnostisko paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās gadījumos, kad to nav iespējams veikt Latvijas Republikā.”

Atbalstīt.

d) organizē diagnostisko paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās gadījumos, kad to nav iespējams veikt Latvijas Republikā;

2) veic references funkcijas citos laboratorisko izmeklējumu veidos saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu;

     

2) veic references funkcijas citos laboratorisko izmeklējumu veidos saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu;

3) nodrošina dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles programmas izpildi;

26.

 

 

 

 

 

 

27.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 11. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) nodrošina dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles programmā paredzētos laboratoriskos izmeklējumus:.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 11. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) nodrošina dzīvnieku , dzīvnieku izcelsmes produktu un atliekvielu kontroles programmā paredzētos laboratoriskos izmeklējumus.”

Atbalstīt, iestrādāts

atbildīgās komisijas priekšlikumā..

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

3) nodrošina dzīvnieku , dzīvnieku izcelsmes produktu un atliekvielu kontroles programmā paredzētos laboratoriskos izmeklējumus;

4) pēc pieprasījuma veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku slimību diagnostikā saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī veic laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu, kā arī pārtikas apriti.

   

Redakcionāli precizēts.

4) pēc pieprasījuma veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku slimību diagnostikā saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu un pārtikas apriti.

         

12.pants. Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido valsts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta likumā kārtējam gadam noteiktajā apjomā:

     

12.pants. Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido valsts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem kārtējā gada Valsts budžeta likumā noteiktajā apjomā:

1) valsts veterinārā dienesta uzturēšanai;

     

1) Valsts veterinārā dienesta uzturēšanai;

2) valsts uzraudzības programmu realizācijai;

     

2) valsts uzraudzības programmu realizācijai;

3) dalībai starptautiskajās organizācijās.

     

3) dalībai starptautiskajās organizācijās.

         

13.pants. Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru iekasēto soda naudu par administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī līdzekļus, kas iegūti, realizējot likumā noteiktajā kārtībā konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, ieskaita valsts budžetā.

     

13.pants. Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru iekasēto soda naudu par administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī līdzekļus, kas iegūti, realizējot likumā noteiktajā kārtībā konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, ieskaita valsts budžetā.

 

28.

Dep. J.Šņepsts

Papildināt likumprojektu ar jaunu 14. pantu šādā redakcijā (attiecīgi mainot pantu numerāciju):

“14. pants. Valsts veterinārais dienests savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.”

Atbalstīt.

14. pants. Valsts veterinārais dienests savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

         

III nodaļa

29.

Juridiskais birojs

Ierosinām apvienot III un IV nodaļu. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

Atbalstīt.

III nodaļa

Dzīvnieku infekcijas slimības

 

“Dzīvnieku infekcijas slimības un to profilakse”

Turpmāk likuma tekstā attiecīgi mainīt nodaļu numerāciju.

 

Dzīvnieku infekcijas slimības un to profilakse

         

14.pants. (1) Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, arī epizootiju sarakstu, kuru apkarošana un profilakse ir obligāta un kuru organizē valsts, nosaka Ministru kabinets.

   

Redakcionāli precizēts.

15.pants. (1) Ministru kabinets nosaka to valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, arī epizootiju sarakstu, kuru apkarošana un profilakse ir obligāta un kuru organizē valsts.

(2) Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, kuras nav valsts uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopīgi ar praktizējošu veterinārārstu.

     

(2) To dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, kuras nav valsts uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu.

         

15.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas nodrošināšanai un epizootijas likvidācijas stratēģijas izstrādei Valsts veterinārā dienesta direkcija:

   

Redakcionāli precizēts.

16.pants. Lai nodrošinātu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu un izstrādātu epizootijas likvidācijas stratēģiju , Valsts veterinārais dienests:

1) nosaka epizootiskās situācijas analīzei nepieciešamo informāciju - attiecībā uz epizootisko situāciju valstī un ārvalstīs, kārtējā gadā un iepriekšējos gados;

     

1) nosaka epizootiskās situācijas analīzei nepieciešamo informāciju par epizootisko situāciju valstī un ārvalstīs kārtējā gadā un iepriekšējos gados;

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību reģistrācijas, uzskaites un analīzes sistēmu;

     

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību reģistrācijas, uzskaites un analīzes sistēmu;

3) analizē informāciju un izstrādā sistēmu iespējamā riska analīzei;

     

3) analizē informāciju un izstrādā iespējamā riska sistēmu;

4) izstrādā valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu;

     

4) izstrādā valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu;

5) izstrādā un apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas stratēģiju un rīcības plānus;

     

5) izstrādā un apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas stratēģiju un rīcības plānus;

6) sadarbojas ar kompetentām Labklājības ministrijas institūcijām informācijas apmaiņā par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki, un šo slimību profilakses un apkarošanas programmu izstrādē un īstenošanā.

     

6) sadarbojas ar kompetentām Labklājības ministrijas institūcijām informācijas apmaiņā par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki, un šo slimību profilakses un apkarošanas programmu izstrādē un īstenošanā.

         

IV nodaļa

       

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakse

       
         

16.pants. (1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu un tai paredzētos līdzekļus iekļauj valsts budžeta projektā.

     

17.pants. (1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu un iekļauj valsts budžeta projektā tai paredzētos līdzekļus.

(2) Valsts veterinārā dienesta direkcija saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

(2) Valsts veterinārais dienests saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei, kuras nav valsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

     

(3) Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei, kuras nav va lsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

         

17.pants. (1) Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmas realizācijai attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājs konkursa kārtībā pilnvaro praktizējošus veterinārārstus. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapas paraugu apstiprina Valsts veterinārā dienesta direktors.

   

Redakcionāli precizēts.

18.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmas īstenošanai attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājs konkursa kārtībā pilnvaro praktizējošus veterinārārstus. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapas paraugu apstiprina Valsts veterinārā dienesta direktors.

(2) Dzīvnieka īpašnieks par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmas realizāciju maksā saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

30.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 17. panta otro daļu.

Atbalstīt.

 
         

18.pants. Ministru kabinets nosaka dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas kārtību un metodes, kā arī pilnvaro laboratorijas veikt dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku.

31.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“Valsts veterinārā dienesta direktors nosaka dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas kārtību un metodes.”

Atbalstīt.

19.pants.Valsts veterinārā dienesta direktors nosaka dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas kārtību un metodes.

         

19.pants. (1) Dzīvnieku izsoles, izstādes, tirgus, sacensības un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

   

Redakcionāli precizēts.

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensības, tirgus,izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos pasākumos atļauts piedalīties ar klīniski veseliem dzīvniekiem, kuriem ir šā likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā pilnvarota praktizējoša veterinārārsta izsniegta veterinārā apliecība vai ar Valsts veterinārā dienesta direkciju saskaņots eksportētājvalsts veterinārais (veselības) sertifikāts. Veterinārās apliecības veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

32.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka dzīvnieku izsoļu, izstāžu, tirgu, sacensību un citu pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos kārtību, kā arī dzīvnieku pārvietošanai nepieciešamos veterināros pavaddokumentus.”

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(2)Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai.

 

33.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 19. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dzīvnieku ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Valsts veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.”

Atbalstīt.

(3) Dzīvnieku ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Valsts veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts

20.pants. Vietējās pašvaldības nodrošina:

     

21.pants. Vietējās pašvaldības nodrošina:

1) suņu un kaķu reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

1) suņu un kaķu reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) klejojošo suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, - to eitanāziju saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direkcijas metodiskiem norādījumiem;

34.

Dep. P.Salkazanovs

20. pantā 2. punktā izslēgt vārdus “saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direkcijas metodiskiem norādījumiem;”

Atbalstīt.

2) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

3) suņu un kaķu patversmju iekārtošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

3) suņu un kaķu patversmju iekārtošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) dzīvnieku līķu novākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

35.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 20. panta 4. punktā vārdus “dzīvnieku līķu”ar vārdiem “mājdzīvnieku līķu”.

Atbalstīt.

4) mājdzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

21.pants. Ja pastāv risks, ka savvaļas dzīvnieki var pārnest dzīvnieku infekcijas slimības mājdzīvniekiem, Valsts meža dienests, ņemot vērā galvenā valsts veterinārā inspektora ieteikumu, sadarbībā ar meža vai zemes īpašnieku vai lietotāju organizē savvaļas dzīvnieku atšaušanu.

36.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 21. pantā vārdus “meža vai”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 21. pants.

22.pants. Ja pastāv draudi, ka savvaļas dzīvnieki var pārnest dzīvnieku infekcijas slimības mājdzīvniekiem, Valsts meža dienests, ņemot vērā valsts galvenā veterinārā inspektora ieteikumu, sadarbībā ar zemes īpašnieku vai lietotāju organizē savvaļas dzīvnieku atšaušanu.

         

22.pants. Katras personas pienākums ir ziņot attiecīgajai teritoriālajai veterinārajai pārvaldei par neapraktajiem plēsīgo meža dzīvnieku līķiem. Šādā gadījumā attiecīgā teritoriālā veterinārā pārvalde rīkojas saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem.

37.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 22. panta pirmajā teikumā vārdu “plēsīgo”.

Atbalstīt.

23.pants. Katras personas pienākums ir ziņot attiecīgajai teritoriālajai veterinārajai pārvaldei par neapraktiem meža dzīvnieku līķiem. Šādā gadījumā attiecīgā teritoriālā veterinārā pārvalde rīkojas saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem.

         

23.pants. Par pārvadāšanas laikā dzīvniekiem konstatēto saslimšanu atbildīgā persona saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ziņo attiecīgās teritorijas valsts vecākajam veterinārajam inspektoram, kurš, ja nepieciešams, kopā ar dzelzceļa, ostas, lidostas administrāciju vai Valsts ceļu policiju organizē dzīvnieku karantinēšanu.

     

24.pants. Par pārvadāšanas laikā dzīvniekiem konstatēto saslimšanu atbildīgā persona saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ziņo attiecīgās teritorijas valsts vecākajam veterinārajam inspektoram, kas, ja nepieciešams, kopā ar dzelzceļa, ostas, lidostas administrāciju vai Valsts ceļu policiju organizē dzīvnieku karantinēšanu.

         

24.pants. Ministru kabinets nosaka:

     

25.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) prasības dzīvnieku ievešanai valstī un izvešanai no tās dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos, kā arī transportlīdzekļu tīrīšanas un dezinficēšanas kārtību;

38.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 24. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) prasības dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumu kārtību; “.

Atbalstīt.

1) prasības dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumu kārtību;

2) prasības dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī un tranzīta pārvadājumiem;

39.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 24. panta 2. punktu, attiecīgi mainot tālāko punktu numerāciju.

Atbalstīt.

 

3) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības dēļ radušos dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes vai iznīcināšanas kārtību;

     

2) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības rezultātā radušos dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes vai iznīcināšanas kārtību;

4) dzīvnieku izcelsmes tehnisko izejvielu izmantošanas un pārstrādes kārtību;

     

3) dzīvnieku izcelsmes tehnisko izejvielu izmantošanas un pārstrādes kārtību;

5) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību.

     

4) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību.

         

V nodaļa

     

IV nodaļa

Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana

     

Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana

         

25.pants. (1) Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros paredzēti epizootijas uzliesmojumu apkarošanas pasākumi, to plānošana, personu un institūciju kompetence, personu un dzīvnieku pārvietošanās ierobežojumi, rīkojumu izziņošanas un izpildes reglaments, rīcība ar dzīvnieku izcelsmes produkciju un dzīvnieku līķiem, materiāltehniskais nodrošinājums, transporta dezinfekcijas un tīrīšanas kārtība, kā arī karantīnas noteikšanas un atcelšanas kārtība.

   

Redakcionāli precizēts.

26.pants. (1) Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros paredzēti epizootijas uzliesmojumu apkarošanas pasākumi, šo pasākumu plānošana, personu un institūciju kompetence, personu pārvietošanās un dzīvnieku pārvadāšanas ierobežojumi, rīkojumu izziņošanas un izpildes reglaments, rīcība ar dzīvnieku izcelsmes produktiem un dzīvnieku līķiem, materiāltehniskais nodrošinājums, transportlīdzekļu dezinfekcijas un tīrīšanas kārtība, kā arī karantīnas noteikšanas un atcelšanas kārtība.

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem Valsts veterinārā dienesta direkcija izstrādā un zemkopības ministrs apstiprina katrai epizootijai rīcības plānu, kurā ietver šādas instrukcijas:

   

Redakcionāli precizēts.

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem Valsts veterinārais dienests izstrādā un zemkopības ministrs apstiprina rīcības plānu katrai epizootijai, kurā ietvertas šādas instrukcijas:

1) veterinārārstu darbība un diagnozes uzstādīšanas kārtība epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

     

1) veterinārārstu darbība un diagnozes uzstādīšanas kārtība epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

2) dzīvnieku piespiedu vakcinācija epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

     

2) dzīvnieku piespiedu vakcinācija epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

3) personu rīcība profesionālajā jomā epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

     

3) personu rīcība profesionālajā jomā epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

4) epizootijas apkarošanā iesaistīto veterinārārstu un personu apmācība.

     

4) epizootijas apkarošanā iesaistīto veterinārārstu un personu apmācība

         

26.pants. Epizootijas uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīs zemkopības ministrs pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma nekavējoties nosaka karantīnu un rīkojas saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

40.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 26. pantā vārdus “zemkopības ministrs”ar vārdiem “Ministru kabinets”.

Atbalstīt.

27.pants. Epizootijas uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīs Ministru kabinets pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma nekavējoties nosaka karantīnu un rīkojas saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

         

27.pants. Karantīna ietver:

     

28.pants. Karantīna ietver:

1) epizootijas skarto punktu (vietu, kur atrodas dzīvnieku infekcijas slimības skartais dzīvnieks vai dzīvnieku ganāmpulks);

     

1) epizootijas skarto punktu (vietu, kur atrodas dzīvnieku infekcijas slimības skartais dzīvnieks vai ganāmpulks);

2) aizsardzības zonu (ne mazāku kā trīs kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu);

     

2) aizsardzības zonu (ne mazāku kā trīs kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu);

3) uzraudzības zonu (ne mazāku kā 10 kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu).

     

3) uzraudzības zonu (ne mazāku kā 10 kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu).

         

28.pants. (1) Epizootijas skartajā punktā saskaņā ar šā likuma 25.pantu:

41.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 28. pantu.

Atbalstīt.

 

1) slimos, iespējami inficētus un visus uzņēmīgos ganāmpulka dzīvniekus piespiedu kārtā nogalina un līķus iznīcina;

       

2) telpas, inventāru, apkārtni un transportlīdzekļus mehāniski tīra un dezinficē;

       

3) dzīvnieku izcelsmes produktus, lopbarību, kūtsmēslus un inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, iznīcina;

       

4) aizliegta dzīvnieku pārvietošana ārpus epizootijas skartā punkta;

       

5) cilvēku pārvietošanās ārpus epizootijas skartā punkta ir atļauta tikai pēc tīrīšanas un dezinfekcijas.

       

(2) Aizsardzības zonā:

       

1) ierobeco cilvēku un dzīvnieku pārvietoanos uz citu zonu;

42.

Juridiskais birojs

Ierosinām 28. panta otrajā daļā 1. punktu iekļaut pēc 4. punkta, attiecīgi mainot šīs daļas punktu numerāciju.

Nav izskatāms, jo atbalstīts priekšlikums par 28. panta izslēgšanu

 

2) nedrīkst izvest dzīvnieku izcelsmes produktus, lopbarību un kūtsmēslus ārpus zonas;

       

3) dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst realizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

       

4) ganāmpulki atrodas veterinārārsta uzraudzībā, dzīvniekus regulāri klīniski apseko un veic diagnostisko izmeklēšanu, lai konstatētu jaunus saslimšanas gadījumus.

       

(3) Uzraudzības zonā:

       

1) dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrāde un izplatīšana notiek ar ierobežojumiem to lietošanā;

       

2) ierobeco dzīvnieku un cilvēku pārvietoanos uz citu zonu.

43.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 28. panta trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ierobežo cilvēku un dzīvnieku pārvietošanos uz citu zonu.”

Nav izskatāms, jo atbalstīts priekšlikums par 28. panta izslēģšanu

 
         

29.pants. Epizootiju uzliesmojuma tālākās izplatības draudu gadījumā zemkopības ministrs pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma ap uzraudzības zonu nosaka kontrolējamo teritoriju, kurā tiek veikta dzīvnieku piespiedu vakcinācija.

44.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 29. pantā vārdus “zemkopības ministrs”ar vārdiem “Ministru kabinets”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 29. pants.

29.pants. Epizootijas uzliesmojuma tālākas izplatības draudu gadījumā Ministru kabinets pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma ap uzraudzības zonu nosaka kontrolējamo teritoriju, kurā tiek veikta dzīvnieku piespiedu vakcinācija.

         

30.pants. Ja pastāv risks epizootijas tālākai izplatībai, papildus rīcības plānā noteiktajām darbībām valsts galvenais veterinārais inspektors ir tiesīgs tūlītējai izpildei noteikt:

   

Redakcionāli precizēts.

30.pants. Ja pastāv draudi, ka epizootija var izplatīties tālāk, papildus rīcības plānā noteiktajām darbībām valsts galvenais veterinārais inspektors ir tiesīgs tūlītējai izpildei noteikt:

1) attiecībā uz dzīvniekiem:

     

1) attiecībā uz dzīvniekiem:

a) dzīvnieku īpašu reģistrācijas vai identifikācijas kārtību;

     

a)  īpašu reģistrācijas vai identifikācijas kārtību,

b) dzīvnieku obligātu apstrādi vai vakcināciju, lietojamās zāles un metodes;

     

b)  obligātu apstrādi vai vakcināciju, lietojamās zāles un metodes,

c) obligātus diagnostiskos izmeklējumus dzīvniekiem un laboratorisko paraugu noņemšanu;

     

c) obligātus diagnostiskos izmeklējumus un laboratorisko paraugu noņemšanu,

d) dzīvnieku izolāciju;

     

d) izolāciju,

e) dzīvnieku novērošanas procedūru un laiku;

     

e) pastiprinātu novērošanas procedūru un laiku,

f) dzīvnieku likvidēšanu un to atlieku iznīcināšanas metodes un vietas;

     

f) likvidēšanu un dzīvnieku atlieku iznīcināšanas metodes un vietas;

2) attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku barību, dzīvnieku izdalījumiem, pakaišiem un citiem produktiem un materiāliem, kas var saturēt slimības ierosinātājus:

     

2) attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku barību, dzīvnieku izdalījumiem, pakaišiem un citiem produktiem un materiāliem, kas var saturēt slimības ierosinātājus:

a) ņemt to paraugus laboratoriskai izmeklēšanai;

     

a) paraugu ņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai,

b) tos pasterizēt, sterilizēt, utilizēt vai iznīcināt;

     

b) to pasterizēšanu, sterilizēšanu, utilizēšanu vai iznīcināšanu,

c) tos dezinficēt un dezinvadēt;

     

c) to dezinficēšanu un dezinvadēšanu;

3) attiecībā uz telpām, kurās uzturas cilvēki un dzīvnieki, kuri ir bijuši kontaktā ar inficētiem vai varbūtēji inficētiem dzīvniekiem, kā arī uz iekārtām - tīrīšanu, mazgāšanu, dezinficēšanu, deratizāciju un dezinsekciju;

     

3) attiecībā uz telpām, kurās uzturas cilvēki un dzīvnieki, kas bijuši kontaktā ar inficētiem vai varbūtēji inficētiem dzīvniekiem, kā arī uz iekārtām - tīrīšanu, mazgāšanu, dezinficēšanu, deratizāciju un dezinsekciju;

4) pastiprinātu dzīvnieku uzraudzību un novērošanu.

     

4) pastiprinātu dzīvnieku uzraudzību un novērošanu.

         

31.pants. Epizootijas uzliesmojuma tālākās izplatības draudu gadījumā Latvijā vai kaimiņvalstīs Ministru kabinets nosaka Valsts robežsardzei uz laiku ierobežot vai pārtraukt satiksmi pāri valsts robežai.

45.

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 31. pantā vārdu “nosaka” ar vārdu “uzdod”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 31. pants.

31.pants.Ja pastāv draudi, ka epizootijas uzliesmojums izplatīsies tālāk Latvijā vai tās kaimiņvalstīs, Ministru kabinets uzdod Valsts robežsardzei uz laiku ierobežot vai pārtraukt satiksmi pāri valsts robežai.

         

32.pants. Zemkopības ministrs pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma atceļ karantīnu.

46.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 32. pantā vārdus “zemkopības ministrs”ar vārdiem “Ministru kabinets”.

Atbalstīt.

32.pants. Ministru kabinets pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma atceļ karantīnu.

         

33.pants. Līdzekļus epizootijas uzliesmojuma un to seku likvidēšanai un zaudējumu kompensācijai dzīvnieku īpašniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktu īpašniekiem piešķir finansu ministrs no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

     

33.pants. Līdzekļus epizootijas uzliesmojuma un tā seku likvidēšanai un zaudējumu kompensācijai dzīvnieku īpašniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktu īpašniekiem piešķir finansu ministrs no neparedzētiem gadījumiem atvēlētajiem valsts budžeta līdzekļiem

.

         

34.pants. Epizootijas uzliesmojuma likvidēšanai paredzētos līdzekļus Valsts veterinārā dienesta iestādes izmanto:

   

Redakcionāli precizēts.

34.pants. Epizootijas uzliesmojuma likvidēšanai piešķirtos līdzekļus Valsts veterinārā dienesta iestādes izmanto:

1) bioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei;

     

1) bioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei;

2) veterinārārstu darba samaksai;

     

2) veterināro instrumentu un citu materiālu iegādei;

3) veterināro instrumentu un citu materiālu iegādei;

     

3) veterinārārstu darba samaksai;

4) transporta izdevumu apmaksai.

     

4) transporta izdevumu apmaksai.

         

35.pants.  (1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumos dzīvnieku īpašniekam, izpildot visas prasības, ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar šā likuma 33.pantu šādos gadījumos:

   

Redakcionāli precizēts.

35.pants.  (1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja viņš izpildījis visas prasības, ir tiesības saskaņā ar šā likuma 33.pantu saņemt kompensāciju par:

1) par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

     

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

2) par iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

     

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

3) par iznīcināto dzīvnieku barību un inventāru;

     

3) iznīcināto dzīvnieku barību un inventāru;

4) par zaudējumiem, kas radušies, dezinficējot dzīvnieku novietnes;

     

4) zaudējumiem, kas radušies, dezinficējot dzīvnieku novietnes;

5) par zaudējumiem, kas radušies no saimnieciskās darbības ierobežošanas un produkcijas realizācijas aizlieguma dēļ;

     

5) zaudējumiem, kas radušies saimnieciskās darbības ierobežošanas un produkcijas realizācijas aizlieguma dēļ;

6) par dzīvnieku piespiedu vakcinācijas izmaksām.

     

6) dzīvnieku piespiedu vakcinācijas izmaksām.

(2) Kārtību, kādā epizootijas uzliesmojuma gadījumā piešķir un saņem kompensāciju, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā epizootijas uzliesmojuma gadījumā piešķir un saņem kompensāciju, nosaka Ministru kabinets.

VI nodaļa

     

V nodaļa

Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootiju)

     

Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas)

apkarošana

     

apkarošana

         

36.pants. Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas) apkaro dzīvnieku īpašnieks kopā ar Valsts veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām.

     

36.pants. Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas) apkaro dzīvnieku īpašnieks kopā ar Valsts veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām.

         

37.pants. (1) Dzīvnieka īpašnieks, kura dzīvniekam ir konstatēta kāda no valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām (izņemot epizootijas):

47.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 37. panta pirmo daļu.

Atbalstīt;

mainot 37. panta daļu numerāciju.

 

1) uzņēmīgos dzīvniekus nedrīkst izvest no saimniecības (izņemot kaušanai);

       

2) izolē slimos dzīvniekus;

       

3) iegūtos dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst izplatīt tikai atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas instrukcijā noteiktajai kārtībai;

       

4) nedrīkst turēt un ganīt kopā veselus dzīvniekus ar dzīvniekiem, kuri ir slimi vai ir aizdomas par to saslimšanu;

       

5) ganāmpulka dzīvniekus regulāri izmeklē saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukciju.

       

(2) Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku atveseļošanu, sedz dzīvnieka īpašnieks vai tos apmaksā no šim mērķim paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem.

48.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 37. panta otrajā daļā vārdus “sedz dzīvnieka īpašnieks vai tos”

Neatbalstīt.

37. pants.(1) Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku atveseļošanu, sedz dzīvnieka īpašnieks vai tos apmaksā no šim mērķim paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem.

(3) Kārtību, kādā piešķir un saņem šā panta otrajā daļā minētos līdzekļus no valsts budžeta, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā no valsts budžeta piešķir un saņem šā panta pirmajā daļā minētos līdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

         

38.pants. (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, ja tiek nokauti visi uzņēmīgie dzīvnieki un veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieka īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem līdz 50 % apmēram no kautproduktu vidējās vērtības.

     

38.pants. (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, ja tiek nokauti visi uzņēmīgie dzīvnieki un veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieka īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmēram no kautproduktu vidējās vērtības.

(2) Kārtību, kādā piešķir un saņem kompensāciju par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā piešķir un saņem kompensāciju par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, nosaka Ministru kabinets.

         

39.pants. (1) Dzīvnieku turētāju asociācijām un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijām ir tiesības izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību (kuras nav valsts uzraudzībā) apkarošanas programmas.

49.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 39. pantu.

Neatbalstīt.

39.pants. (1) Dzīvnieku turētāju asociācijām un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijām ir tiesības izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību (kuras nav valsts uzraudzībā) apkarošanas programmas.

(2) Dzīvnieku turētāju asociācijas un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izstrādātās programmas saskaņo ar Valsts veterinārā dienesta direktoru.

     

(2) Dzīvnieku turētāju asociācijas un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izstrādātās programmas saskaņo ar Valsts veterinārā dienesta direktoru.

         
 

50.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt likumprojektu ar jaunu nodaļu pēc VI nodaļas, attiecīgi mainot turpmāko nodaļu un pantu numerāciju, šādā redakcijā:

“VI nodaļa
Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonds.

Atbalstīt.

VI nodaļa
Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonds

   

40. pants. (1) Ministru kabinets izveido dzīvnieku infekcijas slimību apakrošanas fondu, lai nodrošinātu dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu.

Redakcionāli precizēts.

40. pants. (1) Lai nodrošinātu dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, Ministru kabinets izveido dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fondu.

   

(2) Fonda nolikumu apstiprina un fonda izveidošanas, uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Fonda nolikumu apstiprina un fonda izveidošanas, uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

   

(3) Fonda turētājs un rīkotājs ir Zemkopības ministrija.

 

(3) Fonda turētājs un rīkotājs ir Zemkopības ministrija.

   

(4) Fonda pārvaldītājs ir fonda padome, kuru apstiprina zemkopības ministrs un kurā tiek iekļauti Valsts veterinārā dienesta, Zemkopības ministrijas , dzīvnieku turētāju, dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādātāju un ražotāju asociāciju pārstāvji.

 

(4) Fonda pārvaldītājs ir fonda padome, kuru apstiprina zemkopības ministrs un kurā tiek iekļauti Valsts veterinārā dienesta, Zemkopības ministrijas , dzīvnieku turētāju asociāciju, dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādātāju un ražotāju asociāciju pārstāvji.

         
   

41. pants. Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonda līdzekļus veido:

 

41. pants. Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonda līdzekļus veido:

   

1) valsts budžeta līdzekļi dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonda nolikumā minētās minimālās summas apmērā;

 

1) valsts budžeta līdzekļi fonda nolikumā minētās minimālās summas apmērā;

   

2) dzīvnieku turētāju vai to asociāciju un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju vai to asociāciju iemaksātie līdzekļi;

 

2) dzīvnieku turētāju vai to asociāciju un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju vai to asociāciju iemaksātie līdzekļi;

   

3) dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importētāju iemaksātie līdzekļi.

 

3) dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importētāju iemaksātie līdzekļi.

         
   

42. pants. Dzīvnieku infekcijas slimību apakarošanas fonda līdzekļus saskaņā ar fonda padomes lēmumu izmanto šādos gadījumos:

Redakcionāli precizēts.

42. pants. Dzīvnieku infekcijas slimību apakarošanas fonda līdzekļus saskaņā ar fonda padomes lēmumu izmanto :

   

1) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootiju) apkarošanas izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai (saskaņā ar šā likuma 37. pantu);

 

1) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanas izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai (saskaņā ar šā likuma 37. pantu);

   

2) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootiju ) radīto zaudējumu kompensācijai dzīvnieka īpašniekam (saskaņā ar šā likuma 38. pantu);

 

2) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas ) radīto zaudējumu kompensācijai dzīvnieka īpašniekam (saskaņā ar šā likuma 38. pantu);

   

3) Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanai un profilaksei, kuras ir iekļautas dzīvnieku infekcijas slimību brīvprātīgā apkarošanas programmā.”

 

3) to dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanai un profilaksei, kuras ir iekļautas dzīvnieku infekcijas slimību brīvprātīgajā apkarošanas programmā.

         
         

VII nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzība

     

VII nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzība

40.pants. (1) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), jābūt Valsts veterinārā dienesta direkcijas atzītiem un iekļautiem Valsts veterinārā dienesta direkcijas uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

     

43.pants. (1) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), jābūt Valsts veterinārā dienesta atzītiem un iekļautiem Valsts veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

(2) Uzraudzība ietver:

     

(2) Uzraudzība ietver:

1) uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības programmu;

     

1) uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības programmu;

2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir saņemtas patērētāju sūdzības;

     

2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir saņemtas patērētāju sūdzības;

3) dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles programmas izpildi.

     

3) dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles programmas izpildi.

(3) Dzīvnieku izcelsmes produktu valsts uzraudzība tiek finansēta saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto pārtikas uzraudzības finansēšanas kārtību.

51.

Dep. P.Salkazanovs

Papildināt 40. panta trešo daļu aiz vārdiem “tiek finansēta”ar vārdiem “no valsts budžeta”. Tālāko tekstu svītrot.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(3) Dzīvnieku izcelsmes produktu valsts uzraudzību finansē no valsts budžeta .

         

41.pants. (1) Dzīvnieku izcelsmes produktu apritei nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

     

44.pants. (1) Dzīvnieku izcelsmes produktu apritei nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

(2) Aizliegts realizēt dzīvnieku izcelsmes produktus, ja nav saņemti šā panta pirmajā daļā minētie Ministru kabineta noteiktie pavaddokumenti.

52.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 41. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Valsts veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.”

Atbalstīt.

(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Valsts veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.

42.pants. Ministru kabinets dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

     

45.pants. Ministru kabinets dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

1) veterinārās un higiēnas prasības kautuvēs;

     

1) veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm;

2) kārtību, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde un sagatavošana izplatīšanai;

     

2) kārtību, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde un sagatavošana izplatīšanai;

3) dzīvnieku sugas, kuras ir atļauts kaut kautuvēs;

     

3) dzīvnieku sugas, kuras ir atļauts kaut kautuvēs;

4) veterinārās un higiēnas prasības zvejas kuģiem, zvejas saldētājkuģiem, zvejas produktu apstrādes kuģiem un zvejas laivām;

     

4) veterinārās un higiēnas prasības zvejas kuģiem, zvejas saldētājkuģiem, zvejas produktu apstrādes kuģiem un zvejas laivām;

5) veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus;

53.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 42. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā ekspertīze, un veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.”

Atbalstīt.

5)kārtību, kādā tiek veikta veterinārā ekspertīze, un  veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus;

6) ierobecojumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu un mājas apstākos racoto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu tirdzniecībai;

     

6) ierobecojumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu un mājas apstākos racoto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu tirdzniecībai;

7) kārtību, kādā tiek veikta dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontrole, un tās finansēšanas kārtību;

     

7)  dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtību;

8) kārtību, kādā ievedami dzīvnieku izcelsmes produkti Latvijas Republikā.

54.

 

 

55.

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 42. pantā vārdus “Latvijas Republikā” ar vārdu “valstī”.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 42. panta 8. punktu šādā redakcijā:

“8) prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem.”

Atbalstīt,

ietverts 55. priekšlikumā.

 

 

Atbalstīt.

8) prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem.

         

VIII nodaļa

     

VIII nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izplatīšana un

veterinārā ekspertīze

     

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izplatīšana un veterinārā ekspertīze

         
 

56.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Aizstāt VIII nodaļā vārdus “teritoriālā veterinārā pārvalde”ar vārdiem “Valsts veterinārais dienests”.

Atbalstīt.

 

43.pants. (1) Teritoriālās veterinārās pārvaldes organizē dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi (turpmāk - veterinārā ekspertīze).

     

46.pants. (1) Valsts veterinārais dienests organizē dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi (turpmāk - veterinārā ekspertīze).

(2) Veterinārā ekspertīze ir dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, arī laboratoriskie izmeklējumi, ko veic teritoriālās veterinārās pārvaldes pilnvarots veterinārārsts, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu.

57.

58.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 43. panta otro daļu.

Dep. P.Salkazanovs

Izteikt 43. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Veterinārā ekspertīze ir dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, ko veic teritoriālās veterinārās pārvaldes pilnvarots veterinārārsts, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu. Ja atzinuma sniegšana sastāda grūtības, veterinārārstam ir tiesības nosūtīt dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukta īpašnieku uz akreditētu laboratoriju veikt jēlprodukta izmeklēšanu. “

Atbalstīt, mainot turpmāko daļu numerāciju.

 

 

Neatbalstīt.

 

(3) Veterinārā ekspertīze tiek veikta saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direktora apstiprinātiem metodiskiem norādījumiem.

     

(2) Veterinārā ekspertīze tiek veikta saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

         

44.pants. Kautproduktus, medījumus, atdzesētus un saldētus zvejas produktus izplata tikai pēc teritoriālās veterinārās pārvaldes pilnvarota veterinārārsta veiktas veterinārās ekspertīzes un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu (lietot cilvēku uzturā brīvi vai ar kādiem nosacījumiem, citiem izmantošanas veidiem vai iznīcināšanai).

   

Redakcionāli precizēts.

47.pants. Kautproduktus, medījumus, atdzesētus un saldētus zvejas produktus izplata tikai pēc Valsts veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta veiktas veterinārās ekspertīzes un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu ( drīkst lietot cilvēku uzturā brīvi vai jāievēro kādi nosacījumi, drīkst izmantot citādā veidā vai tie iznīcināmi).

         

45.pants. Teritoriālās veterinārās pārvaldes pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina, uzspiežot uz kautķermeņa vai medījuma spiedogu, kurā ir kautuves atzīšanas numurs.

     

48.pants. Valsts veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina, uzspiežot uz kautķermeņa vai medījuma spiedogu, kurā ir kautuves atzīšanas numurs.

         

46.pants. (1) Kautuves īpašnieks slēdz līgumu ar teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

59.

Dep. P.Salkazanovs

Izslēgt 46. pantu.

Neatbalstīt.

49.pants. (1) Kautuves īpašnieks slēdz līgumu ar Valsts veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

(2) Zvejas kuģa, zvejas saldētājkuģa, zvejas produktu apstrādes kuģa turētājs slēdz līgumu ar attiecīgās teritorijas veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms pārdošanas un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

     

(2) Zvejas kuģa, zvejas saldētājkuģa vai zvejas produktu apstrādes kuģa turētājs slēdz līgumu ar Valsts veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

         

47.pants. (1) Teritoriālā veterinārā pārvalde veterinārās ekspertīzes veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas ar veterinārārsta kvalifikāciju, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Valsts veterinārā dienesta direktors.

     

50.pants. (1) Valsts veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas , kurām ir veterinārārsta kvalifikācija un kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Valsts veterinārā dienesta direktors.

(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir saņēmuši apliecību zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

     

(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri saņēmuši apliecību zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

(3) Veterinārārsts atbild par veterinārārsta palīga darbu.

     

(3) Veterinārārsts atbild par veterinārārsta palīgu darbu.

         

48.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kuri ir Valsts veterinārā dienesta direkcijas atzīti un iekļauti Valsts veterinārā dienesta direkcijas uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

   

Redakcionāli precizēts.

51.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kurus ir atzinis Valsts veterinārais dienests un kuri ir iekļauti Valsts veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

         

49.pants. Tirgos dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus drīkst realizēt tikai pēc teritoriālās veterinārās pārvaldes pilnvarota veterinārārsta veterinārās ekspertīzes veikšanas tirgū un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu (lietot cilvēku uzturā brīvi vai ar kādiem nosacījumiem, citiem izmantošanas veidiem vai iznīcināšanai).

   

Redakcionāli precizēts.

52.pants. Tirgos dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus drīkst realizēt tikai pēc tam ,kad Valsts veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veicis tirgū veterināro ekspertīzi un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu .

         

50.pants. Tirgus administrācija slēdz līgumu ar teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, nodrošinot tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

   

Redakcionāli precizēts.

53.pants. Tirgus administrācija slēdz līgumu ar Valsts veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

         

51.pants. (1) Veterinārās ekspertīzes pasūtītājs maksā teritoriālajai veterinārajai pārvaldei par veterinārās ekspertīzes veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

54.pants. (1) Veterinārās ekspertīzes pasūtītājs maksā Valsts veterinārajam dienestam par veterinārās ekspertīzes veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Teritoriālā veterinārā pārvalde maksā pilnvarotajam veterinārārstam par veterinārās ekspertīzes veikšanu.

     

(2) Valsts veterinārais dienests maksā pilnvarotajam veterinārārstam par veterinārās ekspertīzes veikšanu.

         

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās

     

Veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās

         

52.pants. Veterināro kontroli uz valsts robežas un muitas noliktavās veic Sanitārā robežinspekcija.

     

55.pants. Veterināro kontroli uz valsts robežas un muitas noliktavās veic Sanitārā robežinspekcija.

         

53.pants. Ministru kabinets nosaka:

     

56.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

     

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

2) robeckontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakautās kravas;

     

2) robeckontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakautās kravas;

3) prasības iekārtojumam robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

   

Redakcionāli precizēts.

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās;

 

 

 

 

 

 

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās;

 

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību.

     

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību.

         

X nodaļa

     

X nodaļa

Veterinārmedicīniskās prakses tiesības

60.

Dep. P.Salkazanovs

X nodaļas virsrakstā aizvietot vārdus “veterinārmedicīniskās prakses” ar vārdiem “prakstizējoša veterinārārsta”.

Neatbalstīt.

Veterinārmedicīniskās prakses tiesības

         

54.pants. (1) Ar veterinārmedicīnisko praksi Latvijā atļauts nodarboties fiziskām personām, kuras ieguvušas veterinārmedicīniskās prakses tiesības.

     

57.pants. (1) Ar veterinārmedicīnisko praksi Latvijā atļauts nodarboties fiziskajām personām, kuras ieguvušas veterinārmedicīniskās prakses tiesības.

(2) Veterinārmedicīniskās prakses tiesības var iegūt persona, kura ir:

     

(2) Veterinārmedicīniskās prakses tiesības var iegūt persona, kura ir:

1) Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase un kura ir ieguvusi valsts akreditētām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību;

61.

Juridiskais birojs

Ierosinām 54. panta otrajā daļā aizstāt vārdus “Latvijas Republikas pilsonis”ar vārdiem “Latvijas pilsonis”.

Atbalstīt.

1) Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase un kura ir ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību;

2) ārvalstnieks, kura veterinārārsta kvalifikācija ir atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

2) ārvalstnieks, kura veterinārārsta kvalifikācija ir atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Latvijas Republikas pilsoņa vai personas, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, ārvalstīs iegūtā veterinārārsta kvalifikācija tiek atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

62.

Juridiskais birojs

Ierosinām 54. panta trešajā daļā aizstāt vārdus “Latvijas Republikas pilsoņa” ar vārdiem “Latvijas pilsoņa”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta trešā daļa.

(3) Ārvalstīs iegūtā veterinārārsta kvalifikācija Latvijas pilsonim vai personai, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, tiek atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(4) Veterinārmedicīniskās prakses tiesības apliecina sertifikāts, kuru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.

63.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 54. panta ceturtajā daļā vārdu “sertifikāts” ar vārdu “licence”.

Atbalstīt.

(4) Veterinārmedicīniskās prakses tiesības apliecina licence, kuru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.

(5) Personas, kuras ieguvušas veterinārmedicīniskās prakses tiesības, drīkst nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi visā Latvijas teritorijā.

     

(5) Personas, kuras ieguvušas veterinārmedicīniskās prakses tiesības, drīkst nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi visā Latvijas teritorijā.

         

XI nodaļa

Latvijas Veterinārārstu biedrība

64.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt XI nodaļu, attiecīgi mainot nodaļu un pantu turpmāko numerāciju.

Atbalstīt.

 
         

55.pants. Latvijas Veterinārārstu biedrība ir profesionāli sabiedriska organizācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos veterinārārstus, kā arī pēc brīvprātības principa citus veterinārārstus, kuri ir ieguvuši veterinārārsta kvalifikāciju.

65.

Dep. J.Šņepsts

Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

“55. pants. Latvijas veterinārāstu biedrība ir profesionāla organizācija, kas darbojas uz statūtu pamata.”

Nav izskatāms, jo atbalstīts priekšlikums par XI nod.

izslēgšanu.

 
         

56.pants. Latvijas veterinārārstu biedrības galvenie uzdevumi ir:

       

1) nodrošināt un organizēt veterinārārstu pēcdiploma apmācības atbilstoši starptautiskajiem standartiem;

66.

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 56. panta 1. punktā vārdus “atbilstoši starptautiskiem standartiem”.

Nav izskatāms, jo atbalstīts priekšlikums par XI nod.

izslēgšanu.

 

2) veikt veterinārārstu sertifikāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

67.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 56. panta 2. punktā vārdu “sertifikāciju”ar vārdu “licencēšanu”.

Nav izskatāms, jo atbalstīts priekšlikums par XI nod.

izslēgšanu.

 

3) izstrādāt veterinārmedicīniskās prakses standartus un profesionālās ētikas normas;

       

4) sniegt priekšlikumus un piedalīties ar profesiju saistīto jautājumu un normatīvo aktu projektu izstrādē un apspriešanā;

       

5) pārstāvēt un aizstāvēt biedru profesionālās intereses;

       

6) uzturēt Latvijas Veterinārārstu biedrības biedru reģistru;

       

7) uzturēt profesijā strādājošo veterinārārstu profesionālo disciplīnu;

       

8) veicināt profesijas prestižu.

       
         

XII nodaļa

     

XI nodaļa

Praktizējoša veterinārārsta tiesības un pienākumi

     

Praktizējoša veterinārārsta tiesības un pienākumi

         

57.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir tiesības:

     

58.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir tiesības:

1) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmā noteikto pasākumu veikšanu, paredzot apmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

1) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmā noteikto pasākumu veikšanu, paredzot apmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un saņemt darba algu attiecīgajā teritoriālajā veterinārajā pārvaldē;

68.

Dep. P.Salkazanovs

57. panta 2. punktā aizstāt vārdus saņemt darba algu” ar vārdiem “saņemt apmaksu par to”.

Neatbalstīt.

2) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un saņemt darba algu attiecīgajā teritoriālajā veterinārajā pārvaldē;

3) pēc vienošanās ar dzīvnieka īpašnieku vai darba devēju saņemt maksu vai darba algu par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

     

3) pēc vienošanās ar dzīvnieka īpašnieku vai darba devēju saņemt samaksu vai darba algu par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

4) pārdot dzīvnieka īpašniekam dzīvnieka ārstēšanas kursam nepieciešamās zāles;

     

4) pārdot dzīvnieka īpašniekam dzīvnieka ārstēšanas kursam nepieciešamās zāles;

5) izrakstīt recepti dzīvnieka īpašniekam zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu iegādei aptiekās;

     

5) izrakstīt recepti dzīvnieka īpašniekam zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu iegādei aptiekās;

6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus farmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veterinārmedicīniskās prakses vajadzībām;

     

6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus farmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veterinārmedicīniskās prakses vajadzībām;

7) atteikties veikt veterinārmedicīnisko praksi, ja veicamais darbs neatbilst veterinārārsta profesionālajai kvalifikācijai, ir pretrunā ar šo likumu, citiem veterinārmedicīnas normatīvajiem aktiem vai veterinārā darba ētiku, kā arī ja dzīvnieka īpašnieks neievēro veterinārārsta norādījumus vai nenodrošina veterinārārsta veselībai un dzīvībai nekaitīgus darba apstākļus.

     

7) atteikties veikt veterinārmedicīnisko praksi, ja veicamais darbs neatbilst veterinārārsta profesionālajai kvalifikācijai, ir pretrunā ar šo likumu, citiem veterinārmedicīnas normatīvajiem aktiem vai veterinārā darba ētiku, kā arī tad, ja dzīvnieka īpašnieks neievēro veterinārārsta norādījumus vai nenodrošina veterinārārsta veselībai un dzīvībai nekaitīgus darba apstākļus.

         

58.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir pienākums:

     

59.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir pienākums:

1) informēt par veterinārmedicīniskās prakses uzsākšanu attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju;

     

1) informēt attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārmedicīniskās prakses uzsākšanu;

2) sniegt neatliekamo ārstniecisko palīdzību dzīvniekiem, par kuru infekcijas slimību profilaktisko uzraudzību ir noslēgts līgums ar teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju;

     

2) sniegt neatliekamo ārstniecisko palīdzību dzīvniekiem, par kuru infekcijas slimību profilaktisko uzraudzību ir noslēgts līgums ar teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju;

3) nekavējoties ziņot attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tām un rīkoties saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātajām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;

     

3) nekavējoties ziņot attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tām un rīkoties saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātajām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;

4) piedalīties valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanā pēc attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāja uzaicinājuma un saņem par to samaksu;

69.

Dep. J.Šņepsts

Aizstāt 58. panta 4. punktā vārdus “infekcijas slimību”ar vārdu “epizootiju”.

Atbalstīt.

4) piedalīties valsts uzraudzībā esošo epizootiju apkarošanā pēc attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāja uzaicinājuma un saņemt par to samaksu;

5) rakstiski informēt dzīvnieka īpašnieku par ierobežojumiem dzīvnieku, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanā pēc šo dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas;

     

5) rakstveidā informēt dzīvnieka īpašnieku par ierobežojumiem dzīvnieku, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanā pēc šo dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas;

6) veikt veterinārā darba uzskaiti un iesniegt Valsts veterinārā dienesta direkcijas noteiktos pārskatus;

   

Redakcionāli precizēts.

6) veikt veterinārā darba uzskaiti un iesniegt Valsts veterinārajam dienestam tā noteiktos pārskatus;

7) ievērot veterinārmedicīniskās prakses standartus un profesionālo ētiku;

     

7) ievērot veterinārmedicīniskās prakses standartus un profesionālo ētiku;

8) paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

     

8) paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

         

59.pants. (1) Veterinārmedicīniskajā praksē drīkst lietot tikai valstī atļautās zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus.

     

60.pants. Veterinārmedicīniskajā praksē drīkst lietot tikai valstī atļautās zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus.

(2) Ministru kabinets nosaka zāles, kuras nav atļauts lietot visiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem, no kuriem tiek iegūti dzīvnieku izcelsmes produkti.

70.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 59. panta otro daļu.

Atbalstīt.

 
         

XIII nodaļa

     

XII nodaļa

Dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumi

     

Dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumi

         

60.pants. Dzīvnieka īpašniekam ir tiesības:

     

61.pants. Dzīvnieka īpašniekam ir tiesības:

1) saņemt dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

     

1) saņemt dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

2) saņemt atzinumu par dzīvnieka veselības stāvokli vai par tā nobeigšanās cēloni;

     

2) saņemt atzinumu par dzīvnieka veselības stāvokli vai nobeigšanās cēloni;

3) pieprasīt praktizējoša veterinārārsta rakstisku apliecinājumu par dzīvniekam izdarītajām veterinārmedicīniskajām darbībām un to rezultātiem.

     

3) pieprasīt praktizējoša veterinārārsta rakstveida apliecinājumu par dzīvniekam izdarītajām veterinārmedicīniskajām darbībām un to rezultātiem.

         

61.pants. Dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

     

62.pants. Dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

1) sadarbībā ar praktizējošiem veterinārārstiem organizēt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, izņemot valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

     

1) sadarbībā ar praktizējošiem veterinārārstiem organizēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, izņemot valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, saslimušajiem dzīvniekiem - savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā;

     

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, bet saslimušajiem dzīvniekiem - savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā;

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot Ministru kabineta noteikto kārtību;

     

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot Ministru kabineta noteikto kārtību;

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieka īpašniekam vai ieguvējam dokumentus par dzīvnieka veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

     

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieka īpašniekam vai ieguvējam dokumentus par dzīvnieka veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

5) nodrošināt īpašumā esošo dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

71.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 61. panta 5. punktā vārdus “īpašumā esošo”.

Atbalstīt.

5) nodrošināt dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

6) ierobecot nepiederou personu saskarsmi ar dzīvniekiem;

     

6) ierobecot nepiederou personu saskarsmi ar dzīvniekiem;

7) nodrošināt valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;

   

Redakcionāli precizēts.

7) nodrošināt ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistīto profilaktisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;

8) nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka pēkšņas nobeigšanās vai vairāku dzīvnieku vienlaikus saslimšanas gadījumiem vai jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību;

     

8) nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka pēkšņas nobeigšanās vai vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem vai jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību;

9) dzīvniekus realizācijai nokaut kautuvēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

9) dzīvniekus realizācijai nokaut kautuvēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) nodrošināt dzīvnieku līķu novākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

10) nodrošināt dzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

11) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas gadījumos pēc Valsts veterinārā dienesta veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījuma:

 

 

11) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas gadījumos pēc Valsts veterinārā dienesta veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījuma:

a) uzrādīt savā īpašumā esošos dzīvniekus, kā arī dzīvnieku mītnes un veterināro dokumentāciju (diagnostisko izmeklējumu un vakcinācijas aktus, diagnostiski izmeklēto un vakcinēto dzīvnieku sarakstus, laboratorisko izmeklējumu rezultātus);

72.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 61. panta 11. punkta “a” apakšpunktā vārdus “” savā īpašumā esošos”.

Atbalstīt.

a) uzrādīt dzīvniekus, kā arī dzīvnieku mītnes un veterināro dokumentāciju (diagnostisko izmeklējumu un vakcinācijas aktus, diagnostiski izmeklēto un vakcinēto dzīvnieku sarakstus, laboratorisko izmeklējumu rezultātus),

b) pakļaut dzīvniekus infekcijas slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilakses pasākumiem;

     

b) pakļaut dzīvniekus infekcijas slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilakses pasākumiem,

c) nodrošināt dzīvnieku mītņu un iekārtu dezinfekciju;

     

c) nodrošināt dzīvnieku mītņu un iekārtu dezinfekciju;

d) nodrošināt dzīvnieku karantinēšanu, ārstēšanu un likvidāciju;

   

Redakcionāli precizēts.

d) nodrošināt dzīvnieku karantinēšanu, ārstēšanu , kā arī dzīvnieku likvidāciju;

12) ievērot ierobežojumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanā pēc dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas, ja tādi paredzēti apstiprinātā lietošanas pamācībā vai tos nosaka praktizējošs veterinārārsts.

     

12) ievērot ierobežojumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanā pēc dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas, ja tādi paredzēti apstiprinātā lietošanas pamācībā vai tos nosaka praktizējošs veterinārārsts.

         

62.pants. Dzīvnieka atsavināšanas gadījumā dzīvnieka īpašnieks var pieteikt pretenzijas pret atsavinātāju par dzīvnieka veselības stāvokli 30 dienu laikā no atsavināšanas dienas ar noteikumu, ka dzīvniekam veikti valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskie pasākumi.

   

Redakcionāli precizēts.

63.pants. Dzīvnieka atsavināšanas gadījumā dzīvnieka īpašnieks var pieteikt pretenzijas atsavinātājam par dzīvnieka veselības stāvokli 30 dienu laikā no atsavināšanas dienas ar noteikumu, ka attiecībā uz dzīvnieku veikti ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistītie profilaktiskie pasākumi.

         

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

         

1. Veterinārmedicīniskās prakses licences, kas ir izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā līdz licencē noteiktajam termiņam.

   

Redakcionāli precizēts.

1. Veterinārmedicīniskās prakses licences, kas izsniegtas pirms šā likuma spēkā stāšanās, paliek spēkā līdz licencē noteiktajam termiņam.

         

2. Veterinārfeldšeri, kuri ieguvuši vidējo speciālo izglītību līdz 1992.gadam un ieguvuši veterinārmedicīniskās prakses licenci, pēc Valsts veterinārā dienesta direktora priekšlikuma teritorijās, kur nav pietiekams praktizējošu veterinārārstu skaits, var veikt praktizējoša veterinārārsta funkcijas pēc veterinārmedicīniskās prakses tiesību saņemšanas.

   

Redakcionāli precizēts.

2. Veterinārfeldšeri, kuri ieguvuši vidējo speciālo izglītību līdz 1992.gadam un kuriem ir veterinārmedicīniskās prakses licence, pēc Valsts veterinārā dienesta direktora priekšlikuma teritorijās, kur nav pietiekams praktizējošu veterinārārstu skaits, var veikt praktizējoša veterinārārsta funkcijas pēc veterinārmedicīniskās prakses tiesību saņemšanas.

         

3. Lai nodrošinātu šā likuma 54.panta otrās un trešās daļas izpildi, līdz attiecīgo normatīvo aktu pieņemšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte salīdzina ārvalstu augstskolu mācību programmas ar attiecīgajām Latvijas studiju programmām.

73.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 3. punktu, attiecīgi mainot pārejas noteikumu punktu numerāciju.

Atbalstīt.

 
         

4. Līdz 2001.gada 1.janvārim Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido arī ieņēmumi par Valsts veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

74.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt pārejas noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz 2003. gada 1. janvārim Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido arī ieņēmumi par Valsts veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.”

Atbalstīt.

3. Līdz 2003.gada 1.janvārim Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido arī ieņēmumi par Valsts veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

         

5. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

75.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt pārejas noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.”

Atbalstīt.

4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

         

6. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

     

5. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1997.gada 27.marta noteikumi Nr.109 "Dzīvnieku kaušanas noteikumi";

     

1) 1997.gada 27.marta noteikumi Nr.109 "Dzīvnieku kaušanas noteikumi";

2) 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.143 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei mazjaudas kautuvēs";

     

2) 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.143 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei mazjaudas kautuvēs";

3) 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.251 "Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū";

     

3) 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.251 "Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū";

4) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti";

     

4) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti";

5) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.323 "Dzīvnieku lipīgo slimību saraksts";

     

5) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.323 "Dzīvnieku lipīgo slimību saraksts";

6) 1998.gada 31.augusta noteikumi Nr.329 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei lieljaudas kautuvēs";

     

6) 1998.gada 31.augusta noteikumi Nr.329 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei lieljaudas kautuvēs";

7) 1999.gada 11.maija noteikumi Nr.174 "Kārtībā, kādā Latvijā ievedama gaļa".

     

7) 1999.gada 11.maija noteikumi Nr.174 "Kārtībā, kādā Latvijā ievedama gaļa".

         

7. Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par veterinārmedicīnu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 3.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 16.nr.).

   

Redakcionāli precizēts.

6. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par veterinārmedicīnu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 3.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 16.nr.).

 

76.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“8. “VI nodaļa “Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonds uzsāk savu darbību, sākot ar 2003. gadu.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

7. Šā likuma VI nodaļā minētais Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonds uzsāk savu darbību 2003. gadā.