Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (reģ. nr. 634)

Likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” attiecīgo pantu vai to daļu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”(dok. nr. 2160)

 

 

nr.

Iesniegtie priekšlikumi likumprojekta

otrajam lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas otrajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas, kā arī pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu sagatavošanai un vadīšanai Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju, kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju.

  1. Papildināt 1. pantā aiz vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

1.

Atbildīgā komisija

redakcionāli precizēt

atbalstīt

1. Papildināt 1.pantu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

4.pants. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.

Veicot savus pienākumus un realizējot tiesības, Centrālā vēlēšanu komisija rīkojas spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros.

  1. Aizstāt 4. pantā vārdus “pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

2.

Atbildīgā komisija

redakcionāli precizēt pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta 2.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

“2. Aizstāt 4. panta pirmajā daļā vārdus “pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.”

atbalstīt

2. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

6. pants. Centrālā vēlēšanu komisija:

1) nosaka valsts piešķirto naudas līdzekļu sadalījumu citām vēlēšanu komisijām;

2) rūpējas, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;

3) nosaka, kādām jābūt vēlēšanu kastēm un ar vēlēšanu norisi saistīto dokumentu paraugiem;

4) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiāli nosūtāmi vēlēšanu komisijām;

5) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai;

6) noklausās rajonu, pilsētu un pagastu vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu;

7) dod rajonu, pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijām norādījumus par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu procesa un gaitas nodrošināšanu atbilstoši likuma prasībām;

7.1) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu apgabalos vai vēlēšanu iecirkņos;

7.2) informē vēlētājus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;

7.3) apkopo vēlēšanu vai tautas nobalsošanas rezultātus un publicē tos atsevišķā izdevumā;

8) izskata sūdzības un iesniegumus par citu vēlēšanu komisiju lēmumiem un darbību un atceļ to nelikumīgos lēmumus;

9) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

10) pilda citus likumos noteiktos pienākumus.

  1. Papildināt 6. panta 6. un 7. punktā aiz vārdiem “rajonu, pilsētu” ar vārdu “novadu”.

3.

Atbildīgā komisija

redakcionāli precizēt

atbalstīt

3. Papildināt 6.panta 6. un 7. punktu pēc vārdiem “rajonu, pilsētu” ar vārdu “novadu”.

8.pants. Centrālā vēlēšanu komisija savas pilnvaras realizē atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" normām.

  1. Aizstāt 8. pantā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

     

  1. Aizstāt 8.pantā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā vai arī pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus.

  1. Papildināt 12. pantā aiz vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

4.

Atbildīgā komisija

redakcionāli precizēt

atbalstīt

5. Papildināt 12.pantu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

20.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs:

1) organizē fizisko un juridisko personu individuālo vai kolektīvo rakstveida iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu;

2) atbild par Centrālās vēlēšanu komisijas izdoto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu ievērošanu, šo dokumentu saglabāšanu un nodošanu glabāšanā valsts arhīvā;

3) raksta komisijas sēžu protokolus;

4) izstrādā komisijas lēmumu projektus un citus dokumentus, sagatavo tos izskatīšanai komisijas sēdēs;

5) sagatavo komisijas dokumentus par Saeimas un pašvaldību deputātu kandidātu stāšanos bijušo deputātu vietā;

6) pieņem Saeimas vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;

7) gatavo kandidātu sarakstu reģistrāciju komisijas sēdēs;

8) veic citus ar vēlēšanām, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu saistītos pienākumus.

Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda kāds no komisijas locekļiem, kuram tas tiek uzdots ar komisijas lēmumu.

  1. Izslēgt 20. panta 5.punktā vārdus “un pašvaldību”.

5.

Atbildīgā komisija

redakcionāli precizēt pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta 6.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

“6. Izslēgt 20. panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “un pašvaldību”.”

atbalstīt

6. Izslēgt 20.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “un pašvaldību”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš