Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” (reģ. nr. 633)

Likuma “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” attiecīgo pantu vai to daļu redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” (dok. nr. 2318)

 

nr.

Iesniegtie priekšlikumi likumprojek-ta trešajam lasījumam

Komi-sijas

atzi-nums

Atbildīgās komisijas trešajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt likumā “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr., 1998, 15. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr.; 1998, 15. nr.) šādus grozījumus:

Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”.

     

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”.

1.pants. (1) Saeimas vēlēšanu,

tautas nobalsošanas, kā arī pilsētas domes un pagasta padomes [turpmāk - dome (padome)] vēlēšanu sagatavošanai katrā pilsētā, rajonā un pagastā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi pilsētas vēlēšanu komisija, rajona vēlēšanu komisija un pagasta vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija), katra septiņu locekļu sastāvā.

(2) Vēlēšanu un tautas nobalsošanas sarīkošanai pilsētās un pagastos Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajos termiņos tiek izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk - iecirkņu komisijas), katra septiņu locekļu sastāvā.

  1. 1. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes [turpmāk – dome (padome)] vēlēšanu sagatavošanai katrā pilsētā, rajonā, novadā un pagastā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi pilsētas vēlēšanu komisija, rajona vēlēšanu komisija, novada vēlēšanu komisija un pagasta vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija), katra septiņu locekļu sastāvā.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “pilsētās” ar vārdu “novados”;

     

  1. 1. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes [turpmāk – dome (padome)] vēlēšanu sagatavošanai katrā pilsētā, rajonā, novadā un pagastā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi pilsētas vēlēšanu komisija, rajona vēlēšanu komisija, novada vēlēšanu komisija un pagasta vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija), katra septiņu locekļu sastāvā.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “pilsētās” ar vārdu “novados”;

 

 

(3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu nosaka pilsētas dome vai pagasta padome ar aprēķinu, lai vēlētājiem būtu iespēja brīvi nobalsot. Republikas pilsētas dome paziņojumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet rajona pilsētas dome un pagasta padome attiecīgo paziņojumu izliek redzamā vietā pie domes (padomes) ēkas. Šāds paziņojums atkārtoti izsludināms vismaz 15 dienas pirms vēlēšanām (balsošanas).

(4) Pilsētās un pagastos, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota un tās pienākumus veic attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija. Pilsētas dome vai pagasta padome var uzdot attiecīgi pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai veikt viena iecirkņa komisijas pienākumus.

(5) Saeimas vēlēšanām un tautas nobalsošanai ārvalstīs Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma izveido vēlēšanu iecirkņus Latvijas Republikas konsulārajās iestādēs, kā arī citās šim nolūkam piemērotās telpās. Centrālā vēlēšanu komisija pēc kuģa īpašnieka priekšlikuma var izveidot vēlēšanu iecirkņus uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā, ja šajos gadījumos iespējams nodrošināt Saeimas vēlēšanu likuma nosacījumu ievērošanu.

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu nosaka pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome ar aprēķinu, lai vēlētājiem būtu iespēja brīvi nobalsot. Dome (padome) paziņojumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu izliek redzamā vietā pie domes (padomes) ēkas, bet republikas pilsētas dome attiecīgo paziņojumu publicē arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Šāds paziņojums atkārtoti izsludināms vismaz 15 dienas pirms vēlēšanām (balsošanas).

(4) Pilsētās, novados un pagastos, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota un tās pienākumus veic attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija. Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome var uzdot attiecīgi pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai veikt viena iecirkņa komisijas pienākumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu nosaka pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome ar aprēķinu, lai vēlētājiem būtu iespēja brīvi nobalsot. Dome (padome) paziņojumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu izliek redzamā vietā pie domes (padomes) ēkas, bet republikas pilsētas dome attiecīgo paziņojumu publicē arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Šāds paziņojums atkārtoti izsludināms vismaz 15 dienas pirms vēlēšanām (balsošanas).

(4) Pilsētās, novados un pagastos, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota un tās pienākumus veic attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija. Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome var uzdot attiecīgi pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai veikt viena iecirkņa komisijas pienākumus.”

3.pants. (1) Vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbība Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā tiek finansēta no valsts budžeta Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbība domes (padomes) vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā tiek finansēta attiecīgi no pilsētas vai pagasta budžeta.

(3) [Izslēgta ar 19.06.98. likumu.]

(4) [Izslēgta ar 19.06.98. likumu.]

(5) Vēlēšanu (balsošanas) sarīkošanai nepieciešamās materiālās vērtības ir pašvaldības manta.

3. Papildināt 3.panta otro daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

     

3. Papildināt 3.panta otro daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

5.pants. (1) Pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās pilsētas dome, rajona padome vai pagasta padome triju mēnešu

laikā pēc domes (padomes) ievēlēšanas.

(2) Iecirkņa komisiju izveido attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(3) Saeimas vēlēšanām un tautas nobalsošanai ārvalstīs Centrālā vēlēšanu komisija no attiecīgo konsulāro iestāžu ieteiktajiem Latvijas pilsoņiem ieceļ iecirkņu komisijas. Ja vēlēšanu iecirkņus izveido uz kuģiem, Centrālā vēlēšanu komisija ieceļ iecirkņu komisijas no Latvijas pilsoņiem pēc attiecīgā kuģa īpašnieka ieteikuma.

(4) Šā panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos par iecirkņa komisijas skaitlisko sastāvu Centrālā vēlēšanu komisija vienojas attiecīgi ar konsulāro iestādi vai kuģa īpašnieku, tomēr iecirkņa komisijā nedrīkst būt mazāk par trim un vairāk par septiņiem locekļiem.

  1. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pilsētas, rajona, novada vai pagasta vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, novada dome vai pagasta padome triju mēnešu laikā pēc domes (padomes) ievēlēšanas vai izveidošanas.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”;

     

  1. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pilsētas, rajona, novada vai pagasta vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, novada dome vai pagasta padome triju mēnešu laikā pēc domes (padomes) ievēlēšanas vai izveidošanas.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”;

6.pants. (1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

(2) Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pilsētas domes vai pagasta padomes deputāts.

(3) Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

(4) Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās, bet Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanā rajona pilsētu un pagastu vēlēšanu komisiju locekļi var būt par iecirkņu komisiju locekļiem.

(5) Pilsētu, rajonu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām Korupcijas novēršanas likuma izpratnē.

  1. 6.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”.

9.pants. Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome (padome). Republikas pilsētas dome un rajona padome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet rajona pilsētas dome un pagasta padome attiecīgu paziņojumu izliek redzamā vietā pie domes (padomes) ēkas.

  1. Papildināt 9.panta otro teikumu pēc vārdiem “rajona pilsētas dome” ar vārdiem “novada dome”.

 

 

 

6. Papildināt 9.panta otro teikumu pēc vārdiem “rajona pilsētas dome” ar vārdiem “novada dome”.

11.pants. (1) Vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās pilsētas domei, rajona padomei vai pagasta padomei.

7. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem “rajona padomei” ar vārdiem “novada domei”.

     

7. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārdiem “rajona padomei” ar vārdiem “novada domei”.

 

 

(2) Ja vēlēšanu komisijas loceklis nepilda savus pienākumus vai pilda tos nolaidīgi, izdara pārkāpumus vai ja tiek konstatēti apstākļi, kas minēti šā likuma 6.pantā un ierobežo viņa tiesības tikt ievēlētam, šo vēlēšanu komisijas locekli var atsaukt pēc Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās vēlēšanu komisijas vai tās priekšsēdētāja ierosinājuma.

(3) Lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu pieņem dome (padome), kura ir izveidojusi attiecīgo komisiju. Ja ierosinājums par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu saņemts pēc vēlēšanu vai tautas nobalsošanas izsludināšanas, domes (padomes) priekšsēdētājs triju dienu laikā sasauc domes (padomes) sēdi.

(4) Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts, viņa vietā domes (padomes) priekšsēdētājs no komisijas locekļu kandidātu rezerves saraksta aicina nākamo kandidātu, kurš saņēmis visvairāk balsu, bet, ja rezerves sarakstā kandidātu nav, - dome (padome) atkārtoti izsludina kandidātu pieteikšanas termiņu.

   

 

   

15.pants. (1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas sēdes ir atklātas.

(2) Netraucējot komisijas darbu, sēdē var būt klāt žurnālisti, Tieslietu ministrijā reģistrēto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību pilnvarotas personas, viens no kandidātu saraksta iesniedzējiem. Vēlēšanu komisijas sēdē var būt klāt vēlētāji (balsotāji), ja viņi ir saņēmuši attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja atļauju.

(3) Vēlēšanu komisijas sēdē ir tiesības piedalīties Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem vai tās pilnvarotām personām.

(4) Iecirkņa komisijas sēdē ir tiesības piedalīties Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem vai tās pilnvarotām personām, kā arī attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļiem.

8. Papildināt 15.panta ceturto daļu pēc vārda “rajona” ar vārdu “novada”.

 

 

 

 

8. Papildināt 15.panta ceturto daļu pēc vārda “rajona” ar vārdu “novada”.

23.pants. (1) Pilsētu, rajonu un pagastu vēlēšanu komisijas nodrošina Saeimas vēlēšanu un attiecīgās domes (padomes) vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.

(2) Vēlēšanu komisijai kā publisko tiesību subjektam ir atļauta tikai tāda darbība, kas paredzēta likumā un citos normatīvajos aktos.

(3) Vēlēšanu komisijas pilda pienākumus, kas noteikti:

1) šajā likumā;

2) Saeimas vēlēšanu likumā;

3) Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā;

4) likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu";

5) [izslēgts ar 19.06.98. likumu];

6) Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās.

(4) Vēlēšanu komisijām ir obligāti Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi un rīkojumi.

  1. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”;

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”.

     

  1. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”;

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”.

 

 

25.pants. Vēlēšanu komisija atbilstoši Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:

1) pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus;

2) apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;

3) nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;

4) kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem un apsardzi;

5) vēlēšanu dienā nodrošina papildu vēlēšanu zīmju nogādāšanu vēlēšanu iecirkņos, kuros to nepietiek;

6)pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus attiecīgi pilsētā vai pagastā;

7) apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus un republikas pilsētās notikušo vēlēšanu rezultātus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet rajona pilsētās un pagastos izliek redzamā vietā pie attiecīgās domes (padomes) ēkas;

8) nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;

9) pilda citus ar domes (padomes) vēlēšanām saistītus pienākumus.

10. 25.pantā:

papildināt pirmo rindkopu pirms vārdiem “Vēlēšanu komisija” ar vārdiem “Pilsētas, novada un pagasta”;

aizstāt pirmajā rindkopā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam” ar vārdiem ““Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”;

papildināt 6.punktu pēc vārda “pilsētā” ar vārdu “novadā”;

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “rajona pilsētās” ar vārdu “novados”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rajonu vēlēšanu komisijas atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:

1) rūpējas, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;

2) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu materiāli nosūtāmi vēlēšanu komisijām, kā arī informācijas apmaiņas kārtību;

3) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu materiālus rajona vēlēšanu komisijai;

4) noklausās pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu sagatavošanu;

5) dod pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām norādījumus par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu procesa un gaitas nodrošināšanu atbilstoši likuma prasībām;

6) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu apgabalos vai vēlēšanu iecirkņos;

7) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

8) izskata sūdzības un iesniegumus par pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju lēmumiem un darbību;

9) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

10) pilda citus ar domes (padomes) vēlēšanām saistītus pienākumus.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumus 25.panta pirmajā rindkopā šādā redakcijā:

“izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija atbilstoši Pilsētas domes novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

papildināt grozījumus likuma 25.panta otrajā daļā ar tekstu šādā redakcijā:

“uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

10. 25.pantā:

izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija atbilstoši Pilsētas domes novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:”;

papildināt 6.punktu pēc vārda “pilsētā” ar vārdu “novadā”;

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “rajona pilsētās” ar vārdu “novados”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rajonu vēlēšanu komisijas atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:

1) rūpējas, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;

2) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu materiāli nosūtāmi vēlēšanu komisijām, kā arī informācijas apmaiņas kārtību;

3) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu materiālus rajona vēlēšanu komisijai;

4) noklausās pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu sagatavošanu;

5) dod pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām norādījumus par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu procesa un gaitas nodrošināšanu atbilstoši likuma prasībām;

6) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu apgabalos vai vēlēšanu iecirkņos;

7) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

8) izskata sūdzības un iesniegumus par pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju lēmumiem un darbību;

9) ir tiesīgas izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

10) pilda citus ar domes (padomes) vēlēšanām saistītus pienākumus.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

26.pants. (1) Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu", ja ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu ierosinājuši pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī gadījumos,

11. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsētu” ar vārdu “novadu”.

     

11. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsētu” ar vārdu “novadu”.

 

ja Valsts prezidents ir apturējis likuma publicēšanu, Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijas nodrošina iespēju vēlētājiem parakstīties parakstu vākšanas lapās un nosūta tās Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(2) Sagatavojot tautas nobalsošanu, republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijas:

1) izskata jautājumus, kas saistīti ar tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu attiecīgās pilsētas vai rajona administratīvajā teritorijā;

2) kontrolē, lai visos balsošanas iecirkņos būtu iekārtotas likuma prasībām atbilstošas balsošanas telpas;

3) sniedz palīdzību iecirkņu komisiju nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem;

4) saņem no Centrālās vēlēšanu komisijas balsošanas zīmes un nogādā tās iecirkņu komisijām;

5) balsošanas dienā nodrošina papildu balsošanas zīmju nogādāšanu vēlēšanu iecirkņos, kuros to nepietiek;

6) pēc balsošanas pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus, pārbauda tos, saskaita balsošanas rezultātus attiecīgi pilsētā vai rajonā, sastāda par to protokolu un kopā ar iecirkņu komisiju protokoliem nogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai;

7) pilda citus ar tautas nobalsošanu saistītus pienākumus.

         

31.pants. Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas iecirkņu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina nodoto balsu saskaitīšanu un nogādā balsu skaitīšanas protokolu kopā ar citiem materiāliem attiecīgi pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijai.

12. Papildināt 31.pantu pēc vārda “rajona” ar vārdu “novada”.

     

12. Papildināt 31.pantu pēc vārda “rajona” ar vārdu “novada”.

 

13. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikums

Jaunizveidotajās pašvaldībās, kuru domes (padomes) vēlēšanas paredzētas 2001.gada 11.martā, attiecīgo vēlēšanu komisiju ievēlē ne vēlāk kā 2000.gada 11.decembrī.”

     

13. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikums

Jaunizveidotajās pašvaldībās, kuru domes (padomes) vēlēšanas paredzētas 2001.gada 11.martā, attiecīgo vēlēšanu komisiju ievēlē ne vēlāk kā 2000.gada 11.decembrī.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš