Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”

 

Izdarīt likumā “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr., 1998, 15. nr.) šādus grozījumus:

 1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”.

 1. 1. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes [turpmāk – dome (padome)] vēlēšanu sagatavošanai katrā pilsētā, rajonā, novadā un pagastā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi pilsētas vēlēšanu komisija, rajona vēlēšanu komisija, novada vēlēšanu komisija un pagasta vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija), katra septiņu locekļu sastāvā.

papildināt otrajā daļā aiz vārda “pilsētās” ar vārdu “novados”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu nosaka pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome ar aprēķinu, lai vēlētājiem būtu iespēja brīvi nobalsot. Dome (padome) paziņojumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu izliek redzamā vietā pie domes (padomes) ēkas, bet republikas pilsētas dome attiecīgo paziņojumu publicē arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Šāds paziņojums atkārtoti izsludināms vismaz 15 dienas pirms vēlēšanām (balsošanas).

(4) Pilsētās, novados un pagastos, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota un tās pienākumus veic attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija. Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome var uzdot attiecīgi pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai veikt viena iecirkņa komisijas pienākumus.”

 1. Papildināt 3.panta otrajā daļā aiz vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 1. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pilsētas, rajona, novada vai pagasta vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās pilsētas dome, rajona padome, novada dome vai pagasta padome triju mēnešu laikā pēc domes (padomes) ievēlēšanas.”

papildināt otrajā daļā aiz vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”;

 1. 6.pantā:

papildināt otrajā daļā aiz vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās.”

papildināt piektajā daļā aiz vārda “rajonu” ar vārdu “novada”.

 

 1. Papildināt 9.panta otrajā teikumā aiz vārdiem “rajona pilsētas dome” ar vārdiem “novada dome”.

 1. Papildināt 11.panta pirmajā daļā aiz vārdiem “rajona padomei” ar vārdiem “novada domei”.

 1. Papildināt 15.panta ceturtajā daļā aiz vārda “rajona” ar vārdu “novada”.

 1. 23.pantā:

papildināt pirmajā daļā aiz vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”;

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”.

 

 

 1. 25.pantā:

aizstāt vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam” ar vārdiem ““Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”;

papildināt 6.punktā aiz vārda “pilsētā” ar vārdu “novadā”;

papildināt 7.punktā aiz vārdiem “rajona pilsētās” ar vārdu “novados”.

 1. Papildināt 26.panta pirmajā daļā aiz vārda “pilsētu” ar vārdu “novadu”.

 1. Papildināt 31.pantā aiz vārda “rajona” ar vārdu “novada”.