Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes

un pagasta padomes deputāta statusu”

 

Izdarīt likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8. nr., 1997, 6. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt virsrakstu šādā redakcijā:

“ Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes un deputāta statusu”.

2. Papildināt 1. pantā aiz vārdiem “rajona padomes” ar vārdiem “novada domes”.

3. Aizstāt 2. pantā vārdus “Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

4. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”.

5. 8. pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktā aiz vārdiem “domes (padomes)” ar vārdiem “nolikuma un”;

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) izpildīt domes (padomes), tās priekšsēdētāja un institūciju, kuru sastāvā deputāta ievēlēts, norādījumus un uzdevumus”.

6. Izteikt 10. panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izskatīt iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus un sniegt atbildi likumā noteiktā kārtībā un termiņā”.

7. Papildināt 12. pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošināt deputātu apmācību.”

8. Aizstāt 14. panta piektajā daļā vārdus “normatīvajos aktos” ar vārdiem “domes (padomes).

9. Papildināt 15. pantu ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Uz deputātu, kurš ievēlēts par:

1) domes (padomes) priekšsēdētāju vai;

2) priekšsēdētāja vietnieku, kurš ieņem algotu amatu, vai;

3) domes (padomes) algotu amatpersonu

attiecas likuma “Par valsts civildienestu” 32. - 34., 36.-37., 39. - 41., 43. pantā, 44. panta pirmajā daļā, 45. panta otrajā daļā un 50. pantā paredzētās sociālās garantijas, kā arī šajā likumā paredzētie izņēmumi.

Deputātam, kurš ievēlēts par domes (padomes) priekšsēdētāju (priekšsēdētāja vietnieku) ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu. Papildatvaļinājuma ilgumu darba dienās nosaka dome (padome).”

10. Izslēgt pārejas noteikumu 3. punktu.

 

32.pants. Dzīvokļa pabalsts

Ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts) nedzīvo pastāvīgi tajā vietā, kur ir viņa

dienesta vieta, viņš var saņemt dzīvokļa pabalstu saskaņā ar Ministru

kabineta noteikumiem.

33.pants. Atvaļinājuma pabalsts

Ierēdnis, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu

Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

34.pants. Pabalsts īpašos gadījumos

Ierēdnis (ierēdņa kandidāts) saņem pabalstu mēneša algas apmērā sakarā ar

smagu nelaimes gadījumu, kā arī sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā

nāvi.

Ierēdnis (ierēdņa kandidāts) bērna piedzimšanas gadījumā saņem pabalstu

sešu mēneša algu apmērā.

Gadījumā, kad abi bērna vecāki ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti), tiesības uz

pabalstu ir vienam no viņiem.

Ierēdnim (ierēdņa kandidātam) pēc viņa vēlēšanās piešķir atvaļinājumu bērna

kopšanai, līdz bērns sasniedz gada vecumu, izmaksājot par šo laiku valsts

sociālās apdrošināšanas pabalstu. Bērna kopšanai piešķirtā atvaļinājuma

laiku ieskaita kopējā un nepārtrauktajā izdienas laikā.

Šā panta piemērošanas noteikumus pieņem Ministru kabinets.

35.pants. Pabalsts sakarā ar pārcelšanu un valsts civildienesta

attiecību izbeigšanu

Pārceļot ierēdni uz citu apdzīvoto vietu, viņam tiek nodrošināta atlīdzība

par ceļa izdevumiem sakarā ar šo pārcelšanu, kā arī pārvietošanās pabalsts

mēneša algas apmērā.

Izbeidzoties valsts civildienesta attiecībām šā likuma 60.panta pirmās

daļas "g" apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, ierēdnim (ierēdņa kandidātam)

izmaksājams pabalsts mēneša algas apmērā.

<*> - 1997.gada 1.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 04.11.97.

36.pants. Ģimenes piemaksa

Ierēdnis saņem ģimenes piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša algas par

nestrādājošu laulāto, ja tas nesaņem pensiju, bezdarbnieka pabalstu vai

citus regulārus ienākumus.

37.pants. Piemaksa par svešvalodu prasmi

Ierēdnis par trešās un katras nākamās svešvalodas prasmi saņem piemaksu 10

procentu apmērā no mēneša algas, ja šo zināšanu nepieciešamību un

attiecīgās valodas prasmi atbilstošā apjomā apstiprina Valsts civildienesta

pārvaldes noteiktajā kārtībā izsniegta apliecība.

38.pants. Piemaksa par valsts civildienestu īpašos apstākļos

Ierēdnis saņem piemaksu par valsts civildienestu īpašos apstākļos saskaņā

ar Ministru kabineta noteikumiem.

39.pants. Vienreizēja gada piemaksa

Ierēdnim var izmaksāt vienreizēju gada piemaksu līdz divu mēneša algu

apmēram. To nosaka valsts civiliestādes vadītājs.

40.pants. Kompensācija izglītībai un mācību līdzekļu iegādei

Ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kas, nepārtraucot valsts civildienestu,

sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai iegūtu valsts civildienesta izpildei

nepieciešamās zināšanas, saņem kompensāciju, kura sedz pusi no mācību gada

maksas. Kompensācija izmaksājama pēc attiecīgu dokumentu uzrādīšanas.

Ierēdnim (ierēdņa kandidātam), kurš aiziet no valsts civiliestādes pēc paša

vēlēšanās vai izstājas no civildienesta, Ministru kabineta noteiktajā

kārtībā jāatmaksā saņemtā mācību maksas kompensācija.

<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no

04.11.97.

41.pants. Prēmijas un balvas

Par papilduzdevumu izcilu veikšanu vai paaugstinātu darba intensitāti, kā

arī citos Ministru kabineta noteiktajos gadījumos ierēdnim (ierēdņa

kandidātam) var piešķirt prēmijas vai balvas.

42.pants. Ikgadējais atvaļinājums

Ierēdnim (ierēdņa kandidātam), kas valsts civildienestā nokalpojis vismaz

astoņus mēnešus, katrā kalendārajā gadā saskaņā ar grafiku jāpiešķir

ikgadējais atvaļinājums, saglabājot mēneša algu.

Ierēdņa (ierēdņa kandidāta) ikgadējā atvaļinājuma ilgums ir četras

kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas.

Ja ikgadējo atvaļinājumu vai tā daļu ierēdnis (ierēdņa kandidāts) nav

izmantojis attiecīgajā kalendārajā gadā, to var izmantot turpmākajos gados,

bet ne vairāk kā divas nedēļas papildus pie ikgadējā atvaļinājuma. Ja

ierēdnis (ierēdņa kandidāts) divu blakus esošo gadu laikā nav izmantojis

ikgadējo atvaļinājumu, tad trešajā gadā atvaļinājuma neizmantošana nav

pieļaujama.

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ierēdnim (ierēdņa kandidātam) var

piešķirt apmaksātu papildu atvaļinājumu par dienesta pienākumu veikšanu

virs nedēļas normālā darba laika, par darbu īpašos apstākļos vai nakts

laikā.

<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no

04.11.97.

43.pants. Mācību atvaļinājums

Ierēdnim (ierēdņa kandidātam), kas, nepārtraucot valsts civildienestu,

sekmīgi mācās augstskolā, valsts eksāmenu kārtošanai vai diplomprojekta

(diplomdarba) aizstāvēšanai piešķir attiecīgās mācību iestādes noteikto

mācību atvaļinājumu līdz 20 kalendārajām dienām, saglabājot mēneša algu.

44.pants. Bezalgas atvaļinājums

Ja ir nepieciešams un dienesta apstākļi to atļauj, uz rakstveida lūguma

pamata valsts civiliestādes vadītājs var piešķirt ierēdnim (ierēdņa

kandidātam) bezalgas atvaļinājumu līdz diviem mēnešiem gadā.

Ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts) piekritis kandidēt Saeimas vai pašvaldības

domes (padomes) vēlēšanās, nedēļas laikā pēc tam, kad attiecīgā vēlēšanu

komisija ir reģistrējusi kandidātu sarakstu, ierēdnim (ierēdņa kandidātam)

par kandidēšanu vēlēšanās rakstveidā jāpaziņo civiliestādes vadītājam un

jāpieprasa bezalgas atvaļinājums:

1) Saeimas vēlēšanām - divi mēneši;

2) pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām - mēnesis.

<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no

04.11.97.

45.pants. Medicīniskā aprūpe un obligātā sociālā apdrošināšana

Ierēdņu (ierēdņu kandidātu) medicīnisko pārbaužu un medicīniskās aprūpes

kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ierēdņu (ierēdņu kandidātu) obligātā sociālā un medicīniskā apdrošināšana

tiek veikta saskaņā ar īpašiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

46.pants. Pensijas

Pensijas piešķiršanu ierēdņiem un tās izmaksas kārtību nosaka likums par

valsts pensijām.

47.pants. Tiesības pretendēt uz vakantu ierēdņa amatu

Gadījumos, kad valsts civildienesta attiecības izbeigušās 60.panta pirmās

daļas "a", "g" un "h" apakšpunktā minēto iemeslu dēļ vai kad atlaišana no

amata piemērota kā disciplinārsods, ierēdnim (ierēdņa kandidātam), ja

pārtraukums nav ilgāks par trim gadiem, saglabājas tiesības pretendēt uz

vakantu ierēdņa amatu atbilstoši savai kvalifikācijas kategorijai,

nekārtojot valsts civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācijas eksāmenu,

bet, ja pārtraukums ilgst no trim līdz pieciem gadiem, - tikai pēc valsts

civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas Valsts

administrācijas skolā.

<*> - 1997.gada 1.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 04.11.97.

48.pants. Garantijas sakarā ar valsts civildienesta priekšlaicīgu

pārtraukšanu

Kārtību, kādā pārceļami ierēdņi, kuri atbrīvoti no dienesta sakarā ar

valsts civiliestādes likvidēšanu, ierēdņu skaita samazināšanu un citos

likumā paredzētajos gadījumos no ierēdņiem neatkarīgu iemeslu dēļ, nosaka

Valsts civildienesta pārvalde. Šajos gadījumos ierēdnim saglabājama

iepriekšējā mēneša alga uz laiku, kamēr ierēdnis pilda valsts civildienestu

zemākā amatā, bet ne ilgāk par trim mēnešiem.

Ierēdnim (ierēdņa kandidātam), kurš tiek atbrīvots no amata sakarā ar

iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā, pamatojoties uz Obligātā

militārā dienesta likumu, pēc dienesta termiņa izbeigšanās ir tiesības

ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu tajā pašā vai citā valsts

civiliestādē, ja iestāde, kuras ierēdnis (ierēdņa kandidāts) iesaukts,

likvidēta. Izdienā ieskaita obligātajā militārajā dienestā pavadīto laiku.

49.pants. Garantijas sakarā ar stāšanos vēlētā amatā

Ierēdnim, kas tiek atbrīvots no valsts civildienesta sakarā ar viņa

ievēlēšanu algotā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, pēc viena viņa

pilnvaru termiņa izbeigšanās Valsts civildienesta pārvalde garantē iespēju

ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu tajā pašā valsts civiliestādē vai

citā valsts civiliestādē.

50.pants. Garantijas ierēdņa (ierēdņa kandidāta) ievainojuma vai

bojāejas gadījumā

Ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts), pildot valsts civildienesta pienākumus, ir

guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai ja viņa veselībai nodarīts citāds

kaitējums un saskaņā ar Valsts civildienesta pārvaldes noteiktās medicīnas

iestādes izsniegto medicīnisko atzinumu viņš vairs nevar pildīt valsts

civildienesta pienākumus, viņam papildus likumos noteiktajām kompensācijām

tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 12 - 36 mēneša algu apmērā, ņemot vērā

valsts civildienesta pildīšanas spēju zuduma pakāpi, ko nosaka saskaņā ar

Ministru kabineta instrukciju.

Ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts), pildot dienesta pienākumus, ir gājis bojā,

viņš tiek apbedīts par valsts līdzekļiem un viņa ģimenei papildus likumos

noteiktajām kompensācijām saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju tiek

izmaksāts vienreizējs pabalsts 24 mēneša algu apmērā.

51.pants. Apģērbs

Likumos un Ministru kabineta noteikumos var paredzēt ierēdņu amatus, kurus

pildot nepieciešams vai vēlams nēsāt noteikta parauga ierēdņa apģērbu.