Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Robežsardzes likumā

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.) grozījumu un izslēgt 27.pantu.

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums Robežsardzes likumā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1

2

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Izstrādājot Robežsardzes likumu (Saeimā pieņemts 1997.gada 27.novembrī), tajā tika ietverta norma par Valsts robežsardzes palīgu institūta veidošanu.

Robežsardzes likuma 27.pants nosaka, ka par Valsts robežsardzes palīgu var būt Latvijas pilsoņi un pierobežā dzīvojošas personas, kuras, ņemot vērā to personiskās īpašības, ir spējīgas un vēlas brīvprātīgi bez atalgojuma palīdzēt Valsts robežsardzei, un, ka palīgu darbību, tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

Robežsardzes palīgu institūta ieviešana nav sevi attaisnojusi, jo, tā kā saskaņā ar likumā paredzēto, palīgi darbojas brīvprātīgi un bez atlīdzības, tad nav pamata viņiem noteikt īpašas tiesības un pienākumus. Līdz ar to nav nepieciešams šāds Valsts robežsardzes palīgu institūts. Pierobežā dzīvojošās personas, kuras vēlas brīvprātīgi palīdzēt Valsts robežsardzei, to var darīt bez īpaša statusa noteikšanas.

Tādēļ no Robežsardzes likuma izslēdzama norma par Valsts robežsardzes palīgu institūtu.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likumprojekta realizēšana papildus valsts budžeta līdzekļus neprasīs.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 2. (Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Grozījumi citos normatīvajos aktos un jauni normatīvie akti nav nepieciešami.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 • (Atbildot uz jautājumu, pamato:

  1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
  2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
  3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
  4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

  (Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

  1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
  2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

  Likuma izpilde tiks nodrošināta pašreizējā kārtībā. Likums indivīda tiesības neierobežo.

   

   

   

   

   

   

  Ministrs M.Segliņš