Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2002. gada 12. jūnijā

Nr.9/1- 526

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1)Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas lietās” (dok.nr.4545; reģ.nr.1286 ) ;

2) Likumprojekts “Par Starptautisko konvenciju pret ķīlnieku sagrābšanu” (dok.nr. 4554; reģ.nr. 1288);

3)Likumprojekts “Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā” (dok.nr. 4383; reģ.nr. 1244);

4) Likumprojektus “Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu ” (dok.nr. 2153; reģ.nr. 627).

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 4.lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Guntars Krasts

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu

 

 

 

1. pants. 2000. gada 14. jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Austrālijas līgums par izdošanu ( turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada ______________.