Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"”(reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"”(reģ.nr.626) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. (1) Pašvaldības dome (padome) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc stabilizācijas pieteikuma apstiprināšanas, piedaloties stabilizācijas uzraugam, sagatavo, apstiprina un nosūta finansu ministram pašvaldības finansu stabilizācijas projektu (turpmāk - stabilizācijas projekts).

(2) Par stabilizācijas projekta sagatavošanu un apstiprināšanu atbild pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs.

(3) Finansu ministram ir tiesības ar motivētu atteikumu noraidīt pašvaldības pieņemto stabilizācijas projektu un nosūtīt to atpakaļ attiecīgajai pašvaldībai pārstrādāšanai.

(4) Stabilizācijas projekta realizācija ir uzsākama pēc tam, kad saņemts finansu ministra rakstveida akcepts stabilizācijas projektam.

1. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības dome (padome) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc stabilizācijas uzrauga iecelšanas, piedaloties stabilizācijas uzraugam, sagatavo, apstiprina un nosūta finansu ministram pašvaldības finansu stabilizācijas projektu (turpmāk - stabilizācijas projekts).";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja finansu ministrs trīs reizes motivēti noraida pašvaldības sagatavoto stabilizācijas projektu, jautājumu par stabilizācijas projekta akceptēšanu, noraidīšanu un pārstrādāšanu izskata Ministru kabinets."

     

1. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības dome (padome) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc stabilizācijas uzrauga iecelšanas, piedaloties stabilizācijas uzraugam, sagatavo, apstiprina un nosūta finansu ministram pašvaldības finansu stabilizācijas projektu (turpmāk - stabilizācijas projekts).";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja finansu ministrs trīs reizes motivēti noraida pašvaldības sagatavoto stabilizācijas projektu, jautājumu par stabilizācijas projekta akceptēšanu, noraidīšanu un pārstrādāšanu izskata Ministru kabinets."

15.pants. (1) Stabilizācijas aizdevuma atmaksāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 10 gadus. Periods, kurā aizdevuma pamatsummas atmaksāšana nenotiek, nedrīkst pārsniegt trīs gadus.

(2) Stabilizācijas aizdevuma procentu likmes nosakāmas aizdevuma līgumā, par pamatu ņemot valsts iekšējā aizņēmuma attiecīgā termiņa parādzīmju augļu likmes, kurām pieskaitīti 0,5 procenti.

2. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Stabilizācijas aizdevuma atmaksāšanas termiņu nosaka finansu ministrs katra konkrētā stabilizācijas projekta ietvaros.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Stabilizācijas aizdevuma procentu likmes nosakāmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

     

2. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Stabilizācijas aizdevuma atmaksāšanas termiņu nosaka finansu ministrs katra konkrētā stabilizācijas projekta ietvaros.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Stabilizācijas aizdevuma procentu likmes nosakāmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

19.pants. Stabilizācijas uzrauga darbību saskaņā ar šā likuma noteikumiem reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Stabilizācijas uzraugs:

1) piedalās pašvaldības stabilizācijas projekta izstrādāšanā;

2) sadarbībā ar pašvaldības domi (padomi) kontrolē apstiprinātā stabilizācijas projekta izpildi;

3) izsaka priekšlikumus pašvaldības domei (padomei) par budžeta grozījumiem, kas nepieciešami stabilizācijas projekta īstenošanai;

4) ierosina pašvaldības domei (padomei) izdarīt grozījumus apstiprinātajā stabilizācijas projektā;

5) informē finansu ministru par pašvaldības finansu stabilizācijas gaitu.

3. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"(1) Stabilizācijas uzrauga pienākumi ir:

1) piedalīties pašvaldības stabilizācijas projekta izstrādāšanā;

2) sagatavot un kopā ar stabilizācijas projektu iesniegt finansu ministram rakstisku atzinumu par stabilizācijas projektu, izsakot atzinumā atbalstu tam vai konkrētus iebildumus un to pamatojumu par projektu kopumā vai par atsevišķiem tā punktiem;

3) sadarbībā ar pašvaldības domi (padomi) kontrolēt apstiprinātā stabilizācijas projekta izpildi;

4) izteikt priekšlikumus pašvaldības domei (padomei) par budžeta grozījumiem, kas nepieciešami stabilizācijas projekta īstenošanai;

5) ierosināt pašvaldības domei (padomei) izdarīt grozījumus apstiprinātajā stabilizācijas projektā;

6) reizi ceturksnī sniegt finansu ministram, šā likuma 8.panta otrajā daļā minētajai komisijai un pašvaldības domei (padomei) rakstisku informāciju par pašvaldības finansu stabilizācijas un stabilizācijas projekta izpildes gaitu.

(2) Šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos priekšlikumus stabilizācijas uzraugs sagatavo rakstiski un iesniedz pašvaldības domei (padomei). Pašvaldības dome (padome) stabilizācijas uzrauga iesniegtos priekšlikumus izskata 15 dienu laikā pašvaldības domes (padomes) sēdē, ja nepieciešams, sasaucot ārkārtas sēdi."

     

3. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"(1) Stabilizācijas uzrauga pienākumi ir:

1) piedalīties pašvaldības stabilizācijas projekta izstrādāšanā;

2) sagatavot un kopā ar stabilizācijas projektu iesniegt finansu ministram rakstisku atzinumu par stabilizācijas projektu, izsakot atzinumā atbalstu tam vai konkrētus iebildumus un to pamatojumu par projektu kopumā vai par atsevišķiem tā punktiem;

3) sadarbībā ar pašvaldības domi (padomi) kontrolēt apstiprinātā stabilizācijas projekta izpildi;

4) izteikt priekšlikumus pašvaldības domei (padomei) par budžeta grozījumiem, kas nepieciešami stabilizācijas projekta īstenošanai;

5) ierosināt pašvaldības domei (padomei) izdarīt grozījumus apstiprinātajā stabilizācijas projektā;

6) reizi ceturksnī sniegt finansu ministram, šā likuma 8.panta otrajā daļā minētajai komisijai un pašvaldības domei (padomei) rakstisku informāciju par pašvaldības finansu stabilizācijas un stabilizācijas projekta izpildes gaitu.

(2) Šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos priekšlikumus stabilizācijas uzraugs sagatavo rakstiski un iesniedz pašvaldības domei (padomei). Pašvaldības dome (padome) stabilizācijas uzrauga iesniegtos priekšlikumus izskata 15 dienu laikā pašvaldības domes (padomes) sēdē, ja nepieciešams, sasaucot ārkārtas sēdi."

 

4. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Stabilizācijas uzrauga darbību kontrolē finansu ministrs. Stabilizācijas uzrauga darbības ilgumu finansu ministrs nosaka katra konkrētā pašvaldības finansu stabilizācijas procesa ietvaros, izvērtējot attiecīgās pašvaldības finansiālo stāvokli."

     

4. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Stabilizācijas uzrauga darbību kontrolē finansu ministrs. Stabilizācijas uzrauga darbības ilgumu finansu ministrs nosaka katra konkrētā pašvaldības finansu stabilizācijas procesa ietvaros, izvērtējot attiecīgās pašvaldības finansiālo stāvokli."

21.pants. Stabilizācijas uzrauga darbību kontrolē finansu ministrs. Stabilizācijas uzraugam darba algu maksā no valsts budžeta līdzekļiem, un viņa darba algas likmi nosaka finansu ministrs.

5. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Stabilizācijas uzrauga darba algu, komandējumu un dienesta braucienu izdevumus, sakaru pakalpojumu samaksai paredzētos izdevumus, saimnieciskos izdevumus, kā arī citus ar stabilizācijas procesa nodrošināšanu saistītos izdevumus maksā no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot Finansu ministrijas budžetā līdzekļus kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem."

     

5. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Stabilizācijas uzrauga darba algu, komandējumu un dienesta braucienu izdevumus, sakaru pakalpojumu samaksai paredzētos izdevumus, saimnieciskos izdevumus, kā arī citus ar stabilizācijas procesa nodrošināšanu saistītos izdevumus maksā no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot Finansu ministrijas budžetā līdzekļus kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem."

22.pants. Ja ieceltais stabilizācijas uzraugs nepilda vai nespēj pildīt savus pienākumus, finansu ministrs var atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas pirms termiņa izbeigšanās un uz atlikušo laika posmu iecelt citu stabilizācijas uzraugu.

6. Papildināt 22.pantu pirms vārdiem "uz atlikušo laika posmu" ar vārdiem "ja nepieciešams".

     

6. Papildināt 22.pantu pirms vārdiem "uz atlikušo laika posmu" ar vārdiem "ja nepieciešams".

 

7. Papildināt likumu ar 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Visa stabilizācijas uzrauga darbības laikā apkopotā dokumentācija par pašvaldību finansu stabilizācijas procesa gaitu tiek glabāta Finansu ministrijā, līdz to nodod valsts arhīvā saskaņā ar likumu "Par arhīviem"."

     

7. Papildināt likumu ar 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Visa stabilizācijas uzrauga darbības laikā apkopotā dokumentācija par pašvaldību finansu stabilizācijas procesa gaitu tiek glabāta Finansu ministrijā, līdz to nodod valsts arhīvā saskaņā ar likumu "Par arhīviem"."

 

8. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Šā likuma 21.pants stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī."

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 21.pantā attiecībā uz stabilizācijas procesa nodrošināšanai paredzēto izdevumu segšanu no tiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Finansu ministrijas budžeta līdzekļos kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

8. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 21.pantā attiecībā uz stabilizācijas procesa nodrošināšanai paredzēto izdevumu segšanu no tiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Finansu ministrijas budžeta līdzekļos kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”