Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību

finansiālās darbības uzraudzību"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības dome (padome) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc stabilizācijas uzrauga iecelšanas, piedaloties stabilizācijas uzraugam, sagatavo, apstiprina un nosūta finansu ministram pašvaldības finansu stabilizācijas projektu (turpmāk - stabilizācijas projekts).";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja finansu ministrs trīs reizes motivēti noraida pašvaldības sagatavoto stabilizācijas projektu, jautājumu par stabilizācijas projekta akceptēšanu, noraidīšanu un pārstrādāšanu izskata Ministru kabinets."

2. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Stabilizācijas aizdevuma atmaksāšanas termiņu nosaka finansu ministrs katra konkrētā stabilizācijas projekta ietvaros.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Stabilizācijas aizdevuma procentu likmes nosakāmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"(1) Stabilizācijas uzrauga pienākumi ir:

1) piedalīties pašvaldības stabilizācijas projekta izstrādāšanā;

2) sagatavot un kopā ar stabilizācijas projektu iesniegt finansu ministram rakstisku atzinumu par stabilizācijas projektu, izsakot atzinumā atbalstu tam vai konkrētus iebildumus un to pamatojumu par projektu kopumā vai par atsevišķiem tā punktiem;

3) sadarbībā ar pašvaldības domi (padomi) kontrolēt apstiprinātā stabilizācijas projekta izpildi;

4) izteikt priekšlikumus pašvaldības domei (padomei) par budžeta grozījumiem, kas nepieciešami stabilizācijas projekta īstenošanai;

5) ierosināt pašvaldības domei (padomei) izdarīt grozījumus apstiprinātajā stabilizācijas projektā;

6) reizi ceturksnī sniegt finansu ministram, šā likuma 8.panta otrajā daļā minētajai komisijai un pašvaldības domei (padomei) rakstisku informāciju par pašvaldības finansu stabilizācijas un stabilizācijas projekta izpildes gaitu.

(2) Šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos priekšlikumus stabilizācijas uzraugs sagatavo rakstiski un iesniedz pašvaldības domei (padomei). Pašvaldības dome (padome) stabilizācijas uzrauga iesniegtos priekšlikumus izskata 15 dienu laikā pašvaldības domes (padomes) sēdē, ja nepieciešams, sasaucot ārkārtas sēdi."

4. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Stabilizācijas uzrauga darbību kontrolē finansu ministrs. Stabilizācijas uzrauga darbības ilgumu finansu ministrs nosaka katra konkrētā pašvaldības finansu stabilizācijas procesa ietvaros, izvērtējot attiecīgās pašvaldības finansiālo stāvokli."

5. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Stabilizācijas uzrauga darba algu, komandējumu un dienesta braucienu izdevumus, sakaru pakalpojumu samaksai paredzētos izdevumus, saimnieciskos izdevumus, kā arī citus ar stabilizācijas procesa nodrošināšanu saistītos izdevumus maksā no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot Finansu ministrijas budžetā līdzekļus kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem."

6. Papildināt 22.pantu pirms vārdiem "uz atlikušo laika posmu" ar vārdiem "ja nepieciešams".

7. Papildināt likumu ar 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Visa stabilizācijas uzrauga darbības laikā apkopotā dokumentācija par pašvaldību finansu stabilizācijas procesa gaitu tiek glabāta Finansu ministrijā, līdz to nodod valsts arhīvā saskaņā ar likumu "Par arhīviem"."

8. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Šā likuma 21.pants stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī."

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību””

Anotācija

Jautājums

Iesniedzēja informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.

Grozījumi likumā paredz lielāku atbildību gan pašvaldībai, gan stabilizācijas uzraugam pašvaldību finansu stabilizācijas procesa ietvaros.

Spēkā esošā likuma redakcija paredz, ka pašvaldības finansu stabilizācijas projekts ir jāizstrādā un jānosūta finansu ministram mēneša laikā pēc pašvaldības stabilizācijas pieteikuma apstiprināšanas. Ņemot vērā to, ka kā stabilizācijas projekta izstrādes atskaites punkts ir jāņem stabilizācijas uzrauga iecelšana, jo stabilizācijas uzrauga pienākums ir piedalīties stabilizācijas projekta izstrādāšanā, taču tā iecelšana amatā ir laikietilpīga (jāizsludina konkurss, jārīko intervijas ar amata kandidātiem, jāsagatavo darba līgums), stabilizācijas projekts ir jāizstrādā mēneša laikā pēc stabilizācijas uzrauga iecelšanas.

Ir nepieciešami grozījumi likuma 15.panta 1.daļā, kas nosaka stabilizācijas aizdevuma atmaksas termiņu, jo esošā prakse pierādīja, ka pašvaldības parādu saistības var būt tik lielas, ka tā nav spējīga atmaksāt stabilizācijas aizdevumu 10 gadu laikā, kā to paredz esošā likuma redakcija.

Nepieciešami grozījumi arī likuma 21.pantā. Tā kā stabilizācijas process ir ilgstošs, tad nepieciešams stabils finansējuma avots. Līdz šim līdzekļi stabilizācijas uzrauga algai tika paredzēti no Finansu ministrijas pamatbudžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, bet būtu nepieciešams līdzekļus likuma izpildei paredzēt no valsts budžeta, Finansu ministrijas pamatbudžeta programmas “Centrālais aparāts” kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 1. tautsaimniecības konkurētspēja;
 2. eksporta attīstību;
 1. nodarbinātību;
 2. investīciju pieplūdi;
 3. uzņēmējdarbību;
 4. vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

Ir nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta likuma 21.panta izpildei- stabilizācijas uzrauga algai, komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem, sakaru pakalpojumu apmaksai paredzētiem izdevumiem, saimnieciskajiem izdevumiem, kā arī citiem ar stabilizācijas procesa nodrošināšanu saistītiem izdevumiem- Finansu ministrijas pamatbudžeta programmā “Centrālais aparāts” kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

Līdzekļu apjoms ir atkarīgs no stabilizācijas procesā iesaistīto pašvaldību skaita. 2000.gadā pašvaldību finansu stabilizācijas process norit 2 pašvaldībās, tomēr to skaits var palielināties līdz 4 pašvaldībām, jo 2 pašvaldības ir iesniegušas pieteikumu stabilizācijas procesa uzsākšanai. Savukārt 2001.gadā plānots, ka pašvaldību finansu stabilizācijas process varētu notikt 5- 6 pašvaldībās.

Stabilizācijas uzrauga vidējā darba alga varētu tikt pielīdzināta vecākā referenta darba algai (aptuveni 170 Ls mēnesī par katru stabilizējamo pašvaldību), tomēr Finansu ministram, nosakot stabilizācijas uzrauga darba algu, jāņem vērā stabilizējamās pašvaldības lielums, kā arī tās finansiālā situācija. Līdz ar to nevar noteikt konstantu stabilizācijas uzrauga darba algas lielumu, bet tai jābūt atkarīgai no situācijas katrā konkrētā stabilizējamā pašvaldībā.

Nosakot stabilizācijas uzraugam darba algu 170 Ls mēnesī, gada laikā pie 6 stabilizējamām pašvaldībām būs nepieciešami 12 240 Ls stabilizācijas uzrauga darba algai un 3 316 Ls sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Tātad 2001.gadā no valsts budžeta būs nepieciešams papildus finansējums aptuveni 15 556 Ls apmērā.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Līdz ar likuma pieņemšanu spēku zaudēs Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra noteikumi Nr.378 “Pašvaldības finansu stabilizācijas procesa uzrauga darbības noteikumi”.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

Likumprojekts šo jomu neskar. Likumprojekts nav saistīts ar Eiropas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

Finansu ministrs G. Bērziņš