12

12.12.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (Reģ.nr. 625) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lsījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītie priekšlikumi

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Likums nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un nodevu maksātāju (turpmāk - nodokļu maksātāji) un nodokļu un nodevu administrācijas (turpmāk - nodokļu administrācija) tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

1. Papildināt 2.panta pirmo daļu pēc vārdiem “pienākumus un atbildību” ar vārdiem “nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību”.

     

1. Papildināt 2.panta pirmo daļu pēc vārdiem “pienākumus un atbildību” ar vārdiem “nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību”.

6.pants. Nodokļu un nodevu maksāšana

(1) Nodokļi un nodevas maksājami latos un santīmos. Ārvalstīs esošajās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās iestādēs valsts nodevas var maksāt konvertējamā valūtā vai attiecīgās ārvalsts valūtā.

 

1.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 6.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “nodevas” ar vārdiem “aprēķināmi un”.

Atbalstīt

2. Papildināt 6.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “nodevas” ar vārdiem “aprēķināmi un”.

7.pants. Starptautisko līgumu piemērošana

(1) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir noteikta citāda nodokļu aprēķināšanas vai maksāšanas kārtība nekā Latvijas Republikas nodokļu likumos, piemēro šo starptautisko līgumu noteikumus.

(2) Ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, kā arī to darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, nodokļu un nodevu maksājumi tiek noteikti atbilstoši prasībām, kādas izvirzītas 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvencijā par diplomātiskajiem sakariem un 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvencijā par konsulārajiem sakariem.

2. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets ir tiesīgs izdot noteikumus par Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību.”

     

3. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets ir tiesīgs izdot noteikumus par Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību.”

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

35) par filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu;

3. Izteikt 11.panta otrās daļas 35.punktu šādā redakcijā:

“35) par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju;”.

     

4. Izteikt 11.panta otrās daļas 35.punktu šādā redakcijā:

“35) par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju;”.

15.pants. Nodokļu maksātāju pienākumi

(1) Nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir šādi:

1) aprēķināt maksājamo nodokļu summas;

2) noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas;

3) deklarēt taksācijas perioda ienākumus un citus ar nodokļiem apliekamos objektus;

 

2.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 15.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iesniegt nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk – deklarācijas) rakstveidā vai elektroniskā veidā.”

Atbalstīt

5. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iesniegt nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk – deklarācijas) rakstveidā vai elektroniskā veidā;”;

(2) Fiziskajām personām kā nodokļu maksātājiem ir šādi papildu pienākumi:

5) reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba veidu, izņemt reģistrācijas apliecību (atļauju veikt individuālo darbu) un paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par ienākumu gūšanas sākumu;

6) uzskaitīt individuālā darba ieņēmumus un izdevumus un aprēķināt ienākuma nodokli.

4. 15.pantā:

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba veidu, kā arī reģistrēties kā nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā un paziņot par to, kad sāk gūt ienākumus no saimnieciskās darbības;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzskaitīt ieņēmumus no saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības izdevumus un aprēķināt nodokļus.”;

     

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba veidu, kā arī reģistrēties kā nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā un paziņot par to, kad sāk gūt ienākumus no saimnieciskās darbības;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzskaitīt ieņēmumus no saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības izdevumus un aprēķināt nodokļus.”;

(3) Fiziskajām personām, ja tās ir darba devēji, un juridiskajām personām kā nodokļu maksātājiem ir šādi papildu pienākumi:

3) likumos noteiktajā kārtībā reģistrēties vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijā;

4) desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par adreses maiņu;

izteikt trešās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos reģistrēties vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijā;

4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par izmaiņām to reģistrācijas datos;”.

     

izteikt trešās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos reģistrēties vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijā;

4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par izmaiņām to reģistrācijas datos;”.

 

5. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Nodokļu maksātāju reģistrācija

(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajā kārtībā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, sabiedriskās organizācijas un to apvienības arī kā nodokļu maksātājus.

(2) Uzņēmumu reģistrs uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

(3) Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

(4) Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību vai filiāli, piešķir pārstāvniecībai vai filiālei reģistrācijas kodu, kurā ir vienpadsmit zīmju, un pārstāvniecības vai filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas kodu.

     

6. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Nodokļu maksātāju reģistrācija

(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajā kārtībā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, sabiedriskās organizācijas un to apvienības arī kā nodokļu maksātājus.

(2) Uzņēmumu reģistrs uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

(3) Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

(4) Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību vai filiāli, piešķir pārstāvniecībai vai filiālei reģistrācijas kodu, kurā ir vienpadsmit zīmju, un pārstāvniecības vai filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas kodu.

 

(5) Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē Valsts ieņēmumu dienests.

     

(5) Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē Valsts ieņēmumu dienests.

 

(6) Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrē Valsts ieņēmumu dienests likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.

(8) Vienas darbdienas laikā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā pārstāvniecības vai filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā pārstāvniecību vai filiāli, par sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, kā arī par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām.”

     

(6) Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrē Valsts ieņēmumu dienests likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.

(8) Vienas darbdienas laikā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā pārstāvniecības vai filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā pārstāvniecību vai filiāli, par sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, kā arī par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām.”

 

18.pants. Nodokļu administrācijas pienākumi

Nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:

6. Papildināt 18.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) nodrošināt publiski pieejamu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistru.”

     

7. Papildināt 18.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) nodrošināt publiski pieejamu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistru.”

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās

soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēš Finansu ministrija šādos gadījumos:

1) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) - ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

 

3.

Deputāte A.Poča

25.panta pirmās daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai):

a) ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

b) ja ar Ministru kabineta rīkojumu, atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmējsabiedrībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”, akceptēta valsts atbalsta forma – konkrētos apmēros noteikta nodokļu parādu, kas izveidojušies līdz 1997.gada 1.janvārim, norakstīšana.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

 

32.1 pants. Atbildība par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu

Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk - deklarācijas), neievērojot normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, viņam par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos atkarībā no novēlošanās ilguma tiek uzlikta soda nauda šādos apmēros, ja konkrēto

nodokļu likumos nav noteikts citādi:

1) līdz 15 kalendāra dienām - 0,1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;

2) no 16 līdz 30 kalendāra dienām - 0,5 procenti no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām - 1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu.

 

4.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 32.1pantu ar otro daļu, līdzšinējo pantu uzskatot par panta pirmo daļu, šādā redakcijā:

“(2) Ja šā panta pirmās daļas noteiktajā gadījumā deklarācijas aprēķina rezultātā nodoklis nav jāmaksā vai soda nauda, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ir mazāka par 10 latiem, par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos uzliek soda naudu 10 latu apmērā, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi.”

Atbalstīt

8. Papildināt likuma 32.1pantu ar otro daļu, līdzšinējo pantu uzskatot par panta pirmo daļu, šādā redakcijā:

“(2) Ja šā panta pirmās daļas noteiktajā gadījumā deklarācijas aprēķina rezultātā nodoklis nav jāmaksā vai soda nauda, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ir mazāka par 10 latiem, par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos uzliek soda naudu 10 latu apmērā, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi.”

Pārejas noteikumi

7. Pārejas noteikumos:

     

9. Pārejas noteikumos:

2. Līdz īpaša likuma pieņemšanai par nodokļu maksātāju reģistru nodokļu maksātāja reģistrācijas koda vietā tiek lietots:

1) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra numurs;

2) citām juridiskajām personām - Tieslietu ministrijas reģistrācijas saraksta nosaukums un kārtas numurs;

3) fiziskajām personām - personas kods.

6. Līdz īpaša likuma pieņemšanai par nodokļu maksātāju reģistru šā likuma 15.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā reģistrācija jāveic 30 dienu laikā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

izslēgt 2. un 6.punktu;

     

izslēgt 2. un 6.punktu;

27. Finansu ministrija uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) samazina iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu 100 procentu apmērā, ja pastāv abi šādi nosacījumi:

a) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par valsts atbalsta sniegšanu konkrētajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem", ir saņēmis valsts atbalstu uzņēmējdarbībai,

b) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir izmantojis šā valsts atbalsta līdzekļus to nodokļu pamatparādu samaksai, kuri izveidojušies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas samaksai.

 

5.

Deputāte A.Poča

Izteikt pārejas noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Finansu ministrija uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) samazina iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu 100 procentu apmērā, ja pastāv vismaz divi no šādiem nosacījumiem:

a) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par valsts atbalsta sniegšanu konkrētajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem", ir saņēmis valsts atbalstu uzņēmējdarbībai,

b) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir izmantojis šā valsts atbalsta līdzekļus to nodokļu pamatparādu samaksai, kuri izveidojušies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas samaksai.

c) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas 1.punkta c) apakšpunktam ar Ministru kabineta rīkojumu akceptēta valsts atbalsta forma – nodokļu parādu norakstīšana.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

 
   

6.

Deputāte A.Poča

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 27.1.punktu šādā redakcijā:

“27.1 Valsts vai pašvaldības budžetos ieskaitāmos, bet neiekasētos nodokļus, nodokļu parādus, kas izveidojušies līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas, uz ko līdz 2000.gada 1.janvārim nav uzsākta piespiedu piedziņa saskaņā ar likuma 26.pantu, dzēš finansu ministrija vai attiecīgā pašvaldība.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

 
 

papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32., 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"30. Līdz 2001.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas un to apvienības nav jāpārreģistrē saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 pantu un nodokļu maksātāju identifikācijai ir izmantojami Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtie reģistrācijas numuri.

31. Līdz 2003.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrs piešķir vienoto reģistrācijas kodu un Uzņēmumu reģistra deviņzīmju kodu. Izsniegtajās reģistrācijas apliecībās norāda abus kodus. Attiecīgo juridisko personu identifikācijai minētajā laikposmā var izmantot abus piešķirtos kodus.

32. Visas valsts institūcijas, kuras juridisko personu identifikācijai lieto deviņzīmju kodu, līdz pārejas noteikumu 31.punktā minētajam termiņam veic nepieciešamos pārkārtojumus, lai no 2003.gada 1.janvāra varētu lietot vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

33. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.martam pieņem likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 panta septītajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus par nodokļu maksātāju reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

     

papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32., 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"30. Līdz 2001.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas un to apvienības nav jāpārreģistrē saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 pantu un nodokļu maksātāju identifikācijai ir izmantojami Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtie reģistrācijas numuri.

31. Līdz 2003.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrs piešķir vienoto reģistrācijas kodu un Uzņēmumu reģistra deviņzīmju kodu. Izsniegtajās reģistrācijas apliecībās norāda abus kodus. Attiecīgo juridisko personu identifikācijai minētajā laikposmā var izmantot abus piešķirtos kodus.

32. Visas valsts institūcijas, kuras juridisko personu identifikācijai lieto deviņzīmju kodu, līdz pārejas noteikumu 31.punktā minētajam termiņam veic nepieciešamos pārkārtojumus, lai no 2003.gada 1.janvāra varētu lietot vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

33. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.martam pieņem likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 panta septītajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus par nodokļu maksātāju reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

 

34. Ar 2001.gada 1.aprīli atzīt par spēku zaudējušiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotos Ministru kabineta 1995.gada 22.aprīļa noteikumus nr.109 “Noteikumi par nodokļu maksātāju reģistru” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 63.nr.).”

7.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likuma pārejas noteikumu 34.punktu izteikt kā likumprojekta pārejas noteikumu.

Atbalstīt

 
   

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt pārejas noteikumus ar 35.punktu šādā redakcijā:

“35. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, līdz normatīvā akta par elektroniskā paraksta izmantošanas kārtību spēkā stāšanās, nodokļu maksātāji, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā, līdztekus iesniedz deklarācijas rakstveidā. Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja pēc rakstveida deklarācijas iesniegšanas informācija tajā atbilst elektroniski iesniegtajai.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 35.punktu šādā redakcijā:

“35. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, līdz normatīvā akta par elektroniskā paraksta izmantošanas kārtību spēkā stāšanās dienai, nodokļu maksātāji, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā, iesniedz arī rakstveida deklarācijas. Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja:

1) tā ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

2) iesniegtajā rakstveida deklarācijā iekļautā informācija atbilst elektroniskā veidā iesniegtajai;

3) rakstveida deklarācija ir iesniegta ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas elektroniskā veidā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 34.punktu šādā redakcijā:

“34. Piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, līdz normatīvā akta par elektr oniskā paraksta izmantošanas kārtību spēkā stāšanās dienai, nodokļu maksātāji, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā, iesniedz arī rakstveida deklarācijas. Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja:

1) tā ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

2) iesniegtajā rakstveida deklarācijā iekļautā informācija atbilst elektroniskā veidā iesniegtajai;

3) rakstveida deklarācija ir iesniegta ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas elektroniskā veidā.”;

   

10.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:

“36. Privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) finansu ministrs dzēš ar valsts un pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādiem, kas izveidojušies līdz 1997.gada 1.janvārim, saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas, ja:

1) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir veicis visus kārtējos nodokļu maksājumus un tam nav nokavēto nodokļu maksājumu, kas izveidojušies pēc 2000.gada 1.janvāra,

2) ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) parādu saistības nepārsniedz tā aktīvus. Nosakot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo punktu dzēšamās summas,

3) par šādu valsts atbalsta formu ir pieņemts pozitīvs Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums atbilstoši likumam “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”,

4) attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas summas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ir ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa un ar to saistītājiem obligātiem maksājumiem.”

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 35.punktu šādā redakcijā:

“35. Privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) finansu ministrs dzēš ar valsts un pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādiem, kas izveidojušies līdz 1997.gada 1.janvārim, saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas, ja:

1) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir veicis visus kārtējos nodokļu maksājumus un tam nav nokavēto nodokļu maksājumu, kas izveidojušies pēc 2000.gada 1.janvāra,

2) ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) parādu saistības nepārsniedz tā aktīvus. Nosakot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo punktu dzēšamās summas,

3) par šādu valsts atbalsta formu ir pieņemts pozitīvs Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums atbilstoši likumam “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”,

4) attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas summas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ir ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa un ar to saistītājiem obligātiem maksājumiem.”

         

Pārejas noteikums

 Ar 2001.gada 1.aprīli atzīt par spēku zaudējušiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotos Ministru kabineta 1995.gada 22.aprīļa noteikumus nr.109 “Noteikumi par nodokļu maksātāju reģistru” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 63.nr.).