08

09.11.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Reģ.nr. 625, dok.nr.2151) izskatīšanai 2.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Likums nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un nodevu maksātāju (turpmāk - nodokļu maksātāji) un nodokļu un nodevu administrācijas (turpmāk - nodokļu administrācija) tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

1. Papildināt 2.panta pirmo daļu aiz vārdiem "pienākumus un atbildību" ar vārdiem "nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību".

     

1. Papildināt 2.panta pirmo daļu aiz vārdiem "pienākumus un atbildību" ar vārdiem "nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību".

7.pants. Starptautisko līgumu piemērošana

(1) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir noteikta citāda nodokļu aprēķināšanas vai maksāšanas kārtība nekā Latvijas Republikas nodokļu likumos, piemēro šo starptautisko līgumu noteikumus.

(2) Ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, kā arī to darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, nodokļu un nodevu maksājumi tiek noteikti atbilstoši prasībām, kādas izvirzītas 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvencijā par diplomātiskajiem sakariem un 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvencijā par konsulārajiem sakariem.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets ir tiesīgs izdot noteikumus par Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets ir tiesīgs izdot noteikumus par Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(2)

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets ir tiesīgs izdot noteikumus par Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību.”.

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

35) par filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu;

 

3

Kultūras ministre K.Pētersone

Izteikt 11.panta otrās daļas 35.punktu šādā redakcijā:

“35) par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju”.

Atbalstīt

3. Izteikt 11.panta otrās daļas 35.punktu šādā redakcijā:

“35) par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju;”.

15.pants. Nodokļu maksātāju pienākumi

(2) Fiziskajām personām kā nodokļu maksātājiem ir šādi papildu pienākumi:

5) reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba veidu, izņemt reģistrācijas apliecību (atļauju veikt individuālo darbu) un paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par ienākumu gūšanas sākumu;

6) uzskaitīt individuālā darba ieņēmumus un izdevumus un aprēķināt ienākuma nodokli.

 

4

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 15.panta otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba veidu, kā arī reģistrēties kā nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā un paziņot par ienākumu no saimnieciskās darbības gūšanas sākumu;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus no saimnieciskās darbības un aprēķināt nodokļus.”

Atbalstīt

4. 15.pantā:

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba veidu, kā arī reģistrēties kā nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā un paziņot par ienākumu no saimnieciskās darbības gūšanas sākumu;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus no saimnieciskās darbības un aprēķināt nodokļus.”

(3) Fiziskajām personām, ja tās ir darba devēji, un juridiskajām personām kā nodokļu maksātājiem ir šādi papildu pienākumi:

3) likumos noteiktajā kārtībā reģistrēties vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijā;

4) desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par adreses maiņu;

2. Izteikt 15.panta trešās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos reģistrēties vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijā;

4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par adreses maiņu;".

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 15.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par izmaiņām reģistrācijas datos;”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 15.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par izmaiņām to reģistrācijas datos;”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(6)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt trešās daļas 3 un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos reģistrēties vietējā (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijā;

4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par izmaiņām to reģistrācijas datos;”.

 

 

3. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Nodokļu maksātāju reģistrācija

(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajā kārtībā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas un to apvienības arī kā nodokļu maksātājus.

(2) Uzņēmumu reģistrs uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

(3) Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

(4) Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību vai filiāli, piešķir pārstāvniecībai vai filiālei reģistrācijas kodu, kurā ir vienpadsmit zīmju, un pārstāvniecības vai filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas kodu.

     

5. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Nodokļu maksātāju reģistrācija

(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajā kārtībā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas un to apvienības arī kā nodokļu maksātājus.

(2) Uzņēmumu reģistrs uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

(3) Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā pārstāvniecībai un filiālei, kā arī sabiedriskajai organizācijai un to apvienībai Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

(4) Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību vai filiāli, piešķir pārstāvniecībai vai filiālei reģistrācijas kodu, kurā ir vienpadsmit zīmju, un pārstāvniecības vai filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas kodu.

 

(5) Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā kā nodokļu maksātāji, reģistrē Valsts ieņēmumu dienests.

7

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 151.panta piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē Valsts ieņēmumu die nests.

Atbalstīt

(5) Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē Valsts ieņēmumu dienests.

 

 

 

(6) Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrē Valsts ieņēmumu dienests likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.

(8) Vienas darbdienas laikā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā pārstāvniecības vai filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas vai to apvienības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā pārstāvniecību vai filiāli, par sabiedrisko organizāciju vai to apvienību, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, kā arī par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām."

     

(6) Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrē Valsts ieņēmumu dienests likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.

(8) Vienas darbdienas laikā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā pārstāvniecības vai filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas vai to apvienības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā pārstāvniecību vai filiāli, par sabiedrisko organizāciju vai to apvienību, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, kā arī par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām."

18.pants. Nodokļu administrācijas pienākumi

Nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:

 

8

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 18.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) nodrošināt publiski pieejamu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistru.”

Atbalstīt

6. Papildināt 18.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) nodrošināt publiski pieejamu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistru.”

 

21.pants. Nodokļu administrācijas autonomija

Iejaukšanās nodokļu administrācijas kompetencē ietilpstošajos finansu kontroles jautājumos ir aizliegta, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

 

9

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Nodokļu administrācijas autonomija

Nodokļu administrācija patstāvīgi īsteno šajā likumā, citos likumos un tiesību aktos noteiktos uzdevumus. Iejaukšanās nodokļu administrācijas kompetencē ietilpstošajos nodokļu un muitas kontroles jautājumos vai jebkāda nodokļa administrācijas ietekmēšana nolūkā panākt prettiesisku lēmumu, priviliģētu stāvokli vai gūt citus labumus ir aizliegta.”

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

4. Pārejas noteikumos:

     

7. Pārejas noteikumos:

2. Līdz īpaša likuma pieņemšanai par nodokļu maksātāju reģistru nodokļu maksātāja reģistrācijas koda vietā tiek lietots:

1) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra numurs;

2) citām juridiskajām personām - Tieslietu ministrijas reģistrācijas saraksta nosaukums un kārtas numurs;

3) fiziskajām personām - personas kods.

6. Līdz īpaša likuma pieņemšanai par nodokļu maksātāju reģistru šā likuma 15.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā reģistrācija jāveic 30 dienu laikā pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

izslēgt 2. un 6.punktu;

     

izslēgt 2. un 6.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32., 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"30. Līdz 2001.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas un to apvienības nav jāpārreģistrē saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 pantu, un nodokļu maksātāju identifikācijai ir izmantojami Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtie reģistrācijas numuri.

31. Līdz 2003.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrs piešķir vienoto reģistrācijas kodu un Uzņēmumu reģistra deviņzīmju kodu. Izsniegtajās reģistrācijas apliecībās norāda abus kodus. Attiecīgo juridisko personu identifikācijai minētajā laikposmā var izmantot abus piešķirtos kodus.

32. Visas valsts institūcijas, kuras juridisko personu identifikācijai lieto deviņzīmju kodu, līdz pārejas noteikumu 31.punktā minētajam termiņam veic nepieciešamos pārkārtojumus, lai no 2003.gada 1.janvāra varētu lietot vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

33. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.martam pieņem likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 panta septītajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus par nodokļu maksātāju reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

34. Ar 2001.gada 1.aprīli atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.109 "Noteikumi par nodokļu maksātāju reģistru", kas izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā (Latvijas Vēstnesis, 1995, 63.nr.)."

     

papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32., 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"30. Līdz 2001.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), to pārstāvniecības un filiāles, kā arī sabiedriskās organizācijas un to apvienības nav jāpārreģistrē saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 pantu, un nodokļu maksātāju identifikācijai ir izmantojami Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtie reģistrācijas numuri.

31. Līdz 2003.gada 1.janvārim Uzņēmumu reģistrs piešķir vienoto reģistrācijas kodu un Uzņēmumu reģistra deviņzīmju kodu. Izsniegtajās reģistrācijas apliecībās norāda abus kodus. Attiecīgo juridisko personu identifikācijai minētajā laikposmā var izmantot abus piešķirtos kodus.

32. Visas valsts institūcijas, kuras juridisko personu identifikācijai lieto deviņzīmju kodu, līdz pārejas noteikumu 31.punktā minētajam termiņam veic nepieciešamos pārkārtojumus, lai no 2003.gada 1.janvāra varētu lietot vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

33. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.martam pieņem likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.1 panta septītajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus par nodokļu maksātāju reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

34. Ar 2001.gada 1.aprīli atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.109 "Noteikumi par nodokļu maksātāju reģistru", kas izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā (Latvijas Vēstnesis, 1995, 63.nr.)."