Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Darba aizsardzības likums (reģ.nr.624)

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Priekš.

nr.

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

lēmums

Likumprojekta redakcija, kuru trešajā lasījumā piedāvā pieņemt Sociālo un darba lietu komisija

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini:

     

1.pants. Likumā lietotie termini

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 1.pantu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

“Likumā ir lietoti šādi termini:”.

Atbalstīt

Likumā ir lietoti šādi termini:

 1. darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā;
     

 1. darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā;

 1. darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;
     

 1. darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;

 1. nodarbinātais — jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā;
     

 1. nodarbinātais — jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā;

 1. darba devējs — fiziskā persona, juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura nodarbina vismaz vienu nodarbināto;
     

 1. darba devējs — fiziskā persona, juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura nodarbina vismaz vienu nodarbināto;

 1. uzņēmums — organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina nodarbinātos;
     

 1. uzņēmums — organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina nodarbinātos;

 1. darba vieta — vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī jebkura cita vieta uzņēmuma ietvaros, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kur nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu;

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 6. Punktu šādā redakcijā:

“6) darba vieta — vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī uzņēmuma ietvaros jebkura cita vieta, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kur nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu;”

 

Atbalstīt

 1. darba vieta — vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī uzņēmuma ietvaros jebkura cita vieta, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kur nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu;

 1. darba aprīkojums — jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darbarīks vai iekārta, ko lieto darbā;
     

 1. darba aprīkojums — jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darbarīks vai iekārta, ko lieto darbā;

 1. darba vide — darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem un fizioloģiskajiem apstākļiem, kuros nodarbinātais atrodas, veicot savu darbu;

3.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 1. panta 8. punktu šādā redakcijā:

”(..) fizioloģiskajiem un citiem faktoriem, kuriem nodarbinātais pakļauts, veicot savu darbu”.

Atbalstīt

 1. darba vide — darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem, fizioloģiskajiem un citiem faktoriem, kuriem nodarbinātais pakļauts, veicot savu darbu;

 1. darba vides risks — varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe;
     

 1. darba vides risks — varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums, un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe;

 1. darba vides iekšējā uzraudzība — uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi;
     

 1. darba vides iekšējā uzraudzība — uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi;

 1. darba aizsardzības speciālists — nodarbinātais, kura pienākums ir veikt darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 1. panta 11. punktu šādā redakcijā:

“11) darba aizsardzības speciālists - nodarbinātais, kura pienākums ir organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīt

 1. darba aizsardzības speciālists — nodarbinātais, kura pienākums ir organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 1. uzticības persona — nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā;
     

 1. uzticības persona — nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā;

 1. nopietnas un tiešas briesmas — draudi nodarbinātā dzīvībai un veselībai, kas var rasties pēkšņi, īsā laika sprīdī un neatgriezeniski ietekmēt nodarbinātā veselību;
     

 1. nopietnas un tiešas briesmas — draudi nodarbinātā dzīvībai un veselībai, kas var rasties pēkšņi, īsā laika sprīdī un neatgriezeniski ietekmēt nodarbinātā veselību;

 1. preventīvie pasākumi — rīcība vai pasākumi, ko uzņēmumā veic vai plāno visos darba posmos, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku;
     

 1. preventīvie pasākumi — rīcība vai pasākumi, ko uzņēmumā veic vai plāno visos darba posmos, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku;

 1. nodarbināto pārstāvji — nodarbināto arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota arodbiedrības institūcija vai amatpersona, un nodarbināto pilnvaroti pārstāvji, kuru pilnvarās neietilpst tās tiesības, kas ir vienīgi nodarbināto arodbiedrībām;
     

 1. nodarbināto pārstāvji — nodarbināto arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota arodbiedrības institūcija vai amatpersona, un nodarbināto pilnvaroti pārstāvji, kuru pilnvarās neietilpst tās tiesības, kas ir vienīgi nodarbināto arodbiedrībām;

 1. konsultēšanās — viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana starp nodarbināto pārstāvjiem un darba devēju, lai panāktu vienošanos;
     

 1. konsultēšanās — viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana starp nodarbināto pārstāvjiem un darba devēju, lai panāktu vienošanos;

 1. kompetenta institūcija — speciālists vai institūcija, kuru kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

izteikt 1. panta 17. punktu šādā redakcijā:

“17) kompetenta institūcija – institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīt

 1. kompetenta institūcija— institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 

6.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 1. pantu ar 18. punktu šādā redakcijā:

“18) kompetents speciālists – speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīt

 • kompetents speciālists – speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 • 2.pants. Likuma mērķis

       

  2.pants. Likuma mērķis

  Likuma mērķis ir nodrošināt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.

  7.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Aizstāt 2.pantā vārdu “nodrošināt” ar vārdu “garantēt”.

  Atbalstīt

  Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.

  3.pants. Likuma piemērošanas joma

       

  3.pants. Likuma piemērošanas joma

  Likums piemērojams visās nodarbinātības jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi.

       

  Likums piemērojams visās nodarbinātības jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi.

  4.pants. Darba aizsardzības vispārīgie principi

       

  4.pants. Darba aizsardzības vispārīgie principi

  Darba aizsardzības pasākumus darba devējs veic saskaņā ar šādiem darba aizsardzības vispārīgajiem principiem:

       

  (1) Darba aizsardzības pasākumus darba devējs veic saskaņā ar šādiem darba aizsardzības vispārīgajiem principiem:

  1) darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska iedarbības vai mazinātu nenovēršama darba vides riska iedarbību;

  8.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 4. panta 1. punktu šādā redakcijā:

  “1) darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;”

  Atbalstīt

  1) darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;

  1. novērš darba vides risku cēloņus;
       

  2) novērš darba vides riska cēloņus;

  3)darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību;

       

  3) darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību;

  4)ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;

       

  4)ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;

  5)bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;

       

  5)bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;

  6)izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;

       

  6)izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;

  7)dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;

       

  7)dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;

  8)novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;

       

  8)novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;

  9)veic nodarbināto apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jomā;

     

  Redakc.prec

  9)veic nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;

  10)darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personu.

       

  10)darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personu.

   

  9.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Papildināt 4. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  “(2) Pašnodarbinātajam ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darbā, kā arī par to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa darbs”.

  Atbalstīt

  (2) Pašnodarbinātajam ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darbā, kā arī par to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa darbs.

  II nodaļa

       

  II nodaļa

  Darba devēja pienākumi un tiesības

   

   

  Darba devēja pienākumi un tiesības

  5.pants. Darba devēja pienākumi

  10.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 5.panta nosaukumu šādā redakcijā:

  “5.pants. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana”.

  Atbalstīt

  5.pants. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana

  (1) Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums izveidot darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

  11.

  Juridiskais birojs

  5.panta pirmajā daļā aizstāt vārdu “izveidot” ar vārdu “organizēt”.

  Atbalstīt

  (1) Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

  1) darba vides riska novērtēšana;

       

  1) darba vides riska novērtēšana;

  2) darba vides iekšējā uzraudzība;

       

  2) darba vides iekšējā uzraudzība;

  3) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;

       

  3) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;

  4) konsultācijas ar nodarbinātajiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

     

  Redakc.prec

  4) konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

  (2) Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.

       

  (2) Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.

  (3) Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs, kā arī likumā noteiktajā kārtībā — no darba negadījumu speciālā budžeta.

       

  (3) Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs, kā arī likumā noteiktajā kārtībā — no darba negadījumu speciālā budžeta.

  6.pants. Darba devēja tiesības

       

  6.pants. Darba devēja tiesības

  Organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības:

       

  Organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības:

  1. saskaņā ar Darba likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par darba aizsardzības normatīvo aktu un citu darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības jautājumos;

  12.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izslēgt 6.panta 1.punktā vārdu “Darba”.

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

  1) saskaņā ar likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par darba aizsardzības normatīvo aktu un citu darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības jautājumos;

 • noteikt papildu apmācību darba aizsardzības jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus, ja šāds pārkāpums nav apdraudējis citu personu drošību un veselību, apmācību laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo darba algu;
 • 13.

  Labklājības minisrs A.Požarnovs

  Precizēt 6. panta 2. punktu:

  “(..) šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai (..)”

  Atbalstīt

   

   

   

   

  Redakc.prec

  2) noteikt papildu apmācību darba aizsardzības jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo darba algu;

 • atlaist nodarbināto, kurš rupji pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;
 • 14.

   

  15.

  Juridiskais birojs

  6.pantā izslēgt trešo punktu.

  Deputāti V.Ģīlis un M.Vītols

  6.panta 3.punktā aizvietot vārdus “atlaist nodarbināto” ar vārdiem “uzteikt darbu nodarbinātajam” vai pilnībā izslēgt šo punktu iekļaujot attiecīgo normu Darba likumā.

  Atbalstīt

   

   

  Atbalstīt

   

 • apstrīdēt valsts darba inspektora brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu, vēršoties pie Valsts darba inspekcijas direktora mēneša laikā no brīža, kad darba devējs saņēmis brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu;
 • 16.

   

   

   

  Juridiskais birojs

  izslēgt 6.panta ceturto punktu.

   

   

  Atbalstīt

   

   

   

   

 • pārsūdzēt tiesā Valsts darba inspekcijas direktora rīkojumu vai lēmumu mēneša laikā no brīdinājuma, rīkojuma vai lēmuma stāšanās spēkā;
 • 17.

  Juridiskais birojs

  Izslēgt 6.panta 5.punktu.

  Atbalstīt

   

 • piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem;
 •      

  3) piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem;

 • noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus darba aizsardzības jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem.
 • 4) noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus darba aizsardzības jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem;

   

  18.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 6.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

  “5) ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem darba aizsardzības pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām”.

  Attiecīgi mainot pārējo punktu numerāciju

  (Pārcelts no 10.panta sestās daļas)

  Atbalstīt

  5) ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem darba aizsardzības pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;

   

  19.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 6.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

  ”6) apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.”

  (Apvienots panta 4.un 5.punkts)

  Atbalstīt

  6) apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.

  7.pants. Darba vides iekšējā uzraudzība

       

  7.pants. Darba vides iekšējā uzraudzība

  (1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā.

  20.

   

  21.

  Deputāti V.Ģīlis un M.Vītols

  Izslēgt 7.panta pirmo daļu.

  Juridiskais birojs

  7.pantā vārdus “darba devēja pienākums ir nodrošināt” un “darba devēja pienākums ir dokumentēt” aizstāt ar vārdiem “darba devējs nodrošina” un “darba devējs dokumentē”.

  Neatbalstīt

   

   

  Atbalstīt

  (1) Darba devējs nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā.

  (2) Darba devēja pienākums ir dokumentēt darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastādīt to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi un kuru darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (turpmāk — nodarbinātie, kas pakļauti īpašam riskam), norādot darba devēja noteiktos darba aizsardzības pasākumus un izmantojamos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes rezultātus. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar apkopojošu ziņu norādīšanu minētajos dokumentos.

  22.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Redakcionāli precizēt 7. panta otro daļu:

  “(2) Darba devējs dokumentē darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastāda to profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu,kurās:

  1) nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori;

  1. 2) nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi;

  3) nodarbināto darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

  (3) Sarakstos norāda darba devēja noteiktos darba aizsardzības pasākumus un izmantojamos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes rezultātus. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar apkopojošu ziņu norādīšanu minētajos dokumentos.”

  Atbilstoši mainot turpmāko daļu numerāciju.

  Atbalstīt

  (2) Darba devējs dokumentē darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastāda to profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu kurās:

  1) nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori;

  2) nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi;

  3) nodarbināto darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

  (3) Sarakstos norāda darba devēja noteiktos darba aizsardzības pasākumus un izmantojamos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes rezultātus. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar apkopojošu ziņu norādīšanu minētajos dokumentos.

  (3)Kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides riska novērtēšana, nosaka Ministru kabinets.

       

  (4) Kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides riska novērtēšana, nosaka Ministru kabinets.

  8.pants. Darba vides riska novērtēšana

  8.pants. Darba vides riska novērtēšana.

  1. Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

  1. apzina darba vides draudus nodarbināto drošībai un veselībai;
  2. nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība darba vides draudu dēļ ir pakļauta riskam;
  3. izvērtē riska apjomu un raksturu;
  4. nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu risku.

  23.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

  1. konstatē darba vides riska faktorus, kas rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;
  2. nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība ir pakļauta darba vides riskam;
  3. izvērtē darba vides riska apjomu un raksturu;
  4. nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku”.

  Atbalstīt

  (1) Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

  1. konstatē darba vides riska faktorus, kas rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;
  2. nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība ir pakļauta darba vides riskam;
  3. izvērtē darba vides riska apjomu un raksturu;
  4. nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku.

  (2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā.

       

  (2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā.

  1. Novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā, ka draudus nodarbināto drošībai un veselībai galvenokārt var radīt:

  1. darba vietu izvietojums un iekārtojums;
  2. darba aprīkojuma izvēle un lietošana;
  3. fizikālo, ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizioloģisko un citu darba vides apstākļu iedarbība;
  4. darba un ražošanas metožu izvēle un lietošana, kā arī darba gaitas un darba laika organizācija;
  5. nepietiekama nodarbināto profesionālā sagatavotība un instruēšana, arī darba aizsardzības jomā;

  24.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 8. panta trešo daļu šādā redakcijā:

  “(3) Novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā, ka risku nodarbināto drošībai un veselībai galvenokārt var radīt:

  1. darba vietu izvietojums un iekārtojums;
  2. darba aprīkojuma izvēle un lietošana;
  3. fizikālo, ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizioloģisko un citu darba vides faktoru iedarbība;
  4. darba un ražošanas metožu izvēle un lietošana, kā arī darba gaitas un darba laika organizācija;
  5. nepietiekama nodarbināto profesionālā sagatavotība un instruēšana, arī darba aizsardzības jomā;
  6. visu šajā panta daļā minēto apstākļu kopums”.

  Atbalstīt

  (3) Novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā, ka risku nodarbināto drošībai un veselībai galvenokārt var radīt:

  1. darba vietu izvietojums un iekārtojums;
  2. darba aprīkojuma izvēle un lietošana;
  3. fizikālo, ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizioloģisko un citu darba vides faktoru iedarbība;
  4. darba un ražošanas metožu izvēle un lietošana, kā arī darba gaitas un darba laika organizācija;
  5. nepietiekama nodarbināto profesionālā sagatavotība un instruēšana, arī darba aizsardzības jomā;
  6. visu šājā panta daļā minēto apstākļu kopums.

  (4) Par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem darba devējs šā likuma 9.panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos informē Valsts darba inspekciju. Ja darba devējs uzsāk citu darbības veidu, darba devējs paziņo par to Valsts darba inspekcijai.

  25.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 8.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

  “Ja darba devējs uzsāk cita veida darbību, tas paziņo par to Valsts darba inspekcijai.”

  Atbalstīt

  (4) Par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem darba devējs šā likuma 9.panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos informē Valsts darba inspekciju. Ja darba devējs uzsāk cita veida darbību, tas paziņo par to Valsts darba inspekcijai.

   

  26.

  Deputāti V.Ģīlis un M.Vītols

  Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

  “Pēc darba vides novērtēšanas rezultātiem Ministru kabinets apstiprina īpašam riskam pakļauto nodarbināto profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu.”

  Neatbalstīt

   

  9.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

       

  9.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

  (1)Lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

       

  (1)Lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

   

  27.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Papildināt 9. panta pirmo daļu ar 1. punktu šādā redakcijā:

  “1) pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus — ja uzņēmumā ir ne vairāk kā pieci nodarbinātie un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

  Atbilstoši mainot pārējo punktu numerāciju.

  Atbalstīt

  1) pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus — ja uzņēmumā ir ne vairāk kā pieci nodarbinātie un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   1. norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzņēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā 5 nodarbinātie;

  28.

  Deputāti V.Ģīlis un M.Vītols

  9.panta pirmajā daļā 1.punktā aizstāt skaitli “50” ar skaitli “150”.

  Neatbalstīt

  Redakc.prec

  2) norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzņēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā pieci nodarbinātie;

   1. norīko vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības struktūrvienību — ja uzņēmumā ir 50 un vairāk nodarbinātie.

  29.

  Deputāti V.Ģīlis un M.Vītols

  9.panta pirmajā daļā 2.punktā aizstāt skaitli “50” ar skaitli “150”.

  Neatbalstīt

   

  Redakc.prec

  3) norīko vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības struktūrvienību — ja uzņēmumā ir 50 vai vairāk nodarbināto.

  (2) Darba devējs piešķir darba aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekļus un laiku (darba laika ietvaros), lai viņš varētu veikt savus pienākumus.

       

  (2) Darba devējs piešķir darba aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekļus un laiku (darba laika ietvaros), lai viņš varētu veikt savus pienākumus.

  1. Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta pirmajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju.

   

  30.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Papildināt 9. panta trešo daļu ar vārdiem “vai kompetentu speciālistu”.

  Atbalstīt

  (3) Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta pirmajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu.

  (4) Darba devējs informē kompetento institūciju par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par apstākļiem, kas apdraud vai var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību.

  31.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 9. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

  “(4) Darba devējs informē kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.”

  Atbalstīt

   

   

   

  (4) Darba devējs informē kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.

  (5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, nosaka Ministru kabinets.

       

  (5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, nosaka Ministru kabinets.

   

  32.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 9.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

  “(6) Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos.”

  Atbalstīt

  (6) Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos.

  10.pants. Konsultācijas, nodarbināto informēšana un līdzdalība darba aizsardzībā

  33.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Aizstāt 10.panta nosaukumā vārdu “konsultācijas” ar vārdu “konsultēšanās”.

  Atabalstīt

  10.pants. Konsultēšanās, nodarbināto informēšana un līdzdalība darba aizsardzībā

  (1) Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:

       

  (1) Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:

  1. pasākumiem, kas var ietekmēt nodarbināto drošību un veselību;
     

  Redakc.prec

  1) pasākumiem, kuri var ietekmēt nodarbināto drošību un veselību;

 • darba aizsardzības dienestu izveidošanu un darbību;
 •      

  2) darba aizsardzības dienestu izveidošanu un darbību

 • to nodarbināto norīkošanu, kuriem uzticēta pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšana;
 • 34.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 10.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārda “palīdzības” ar vārdu “sniegšana”.

  Atbalstīt

  3) to nodarbināto norīkošanu, kuriem uzticēta pirmās palīdzības sniegšana, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšana;

 • darba vides iekšējo uzraudzību, nodarbināto informēšanu par darba aizsardzību, arī gadījumos, kad darbs ir pie cita darba devēja vai vairākiem darba devējiem;
 •      

  4) darba vides iekšējo uzraudzību, nodarbināto informēšanu par darba aizsardzību, arī gadījumos, kad darbs ir pie cita darba devēja vai vairākiem darba devējiem;

 • darba aizsardzības apmācību, instruēšanas plānošanu un organizēšanu;
 • 35.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 10.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

  “”5) instruktāžas un apmācības plānošanu un organizēšanu darba aizsardzības jomā;”

  Atbalstīt

  5) instruktāžas un apmācības plānošanu un organizēšanu darba aizsardzības jomā;

 • citiem darba aizsardzības jautājumiem.
 •      

  6) citiem darba aizsardzības jautājumiem.

  (2) Uzticības personām ir šādas tiesības:

  36.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izslēgt 10.panta 2.daļu. Attiecīgi mainot pārējo punktu numerāciju.

  (Iestrādāts kā 21.pants)

  Atbalstīt

   

   1. piedalīties darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā;
         

 • piedalīties nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā;
 •        

 • saņemt no darba devēja darba aizsardzības normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;
 •        

 • pieprasīt darba devējam veikt darba aizsardzības pasākumus un izteikt priekšlikumus, lai novērstu vai mazinātu draudus nodarbināto drošībai un veselībai.
 • 37

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  10. panta otrās daļas 4. punktā vārdu “draudus” aizstāt ar vārdu “risku”.

  Atbalstīt

   

  (3) Darba devēja pienākums ir informēt nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem.

  38.

   

   

   

   

  39.

  Juridiskais birojs

  10.pantā aizstāt trešajā daļā vārdus “darba devēja pienākums ir informēt” ar vārdiem “darba devējs informē”;

   

  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

  Papildināt likumprojekta 10.panta trešo daļu pēc vārdiem “uzticības personas” ar vārdiem “kā arī vienu no nodarbināto bērnu vecākiem vai likumisko pārstāvi.”

  (Norma iestrādāta Darba likumā)

  Atbalstīt

   

   

   

   

  Neatbalstīt

  1. Darba devējs informē nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem.

  1. Darba devējs nodrošina, lai darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un nodarbinātajiem būtu pieejama informācija par:

   

       

  1. Darba devējs nodrošina, lai darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un nodarbinātajiem būtu pieejama informācija par:

   1. darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, arī to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam;

  40.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 10. panta ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

  “1) darba vides riska novērtēšanas rezultātiem un šā likuma 7.panta otrajā daļā minēto profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu”.

  Atbalstīt

  1) darba vides riska novērtēšanas rezultātiem un šā likuma 7.panta otrajā daļā minēto profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu;

 • darba devēja noteiktajiem darba aizsardzības pasākumiem un izmantojamajiem aizsardzības līdzekļiem;
 •    

   

  Redakc.prec

  2) darba devēja noteiktajiem darba aizsardzības pasākumiem un izmantojamiem aizsardzības līdzekļiem;

 • nelaimes gadījumiem darbā un arodslimību gadījumiem;
 •      

  3) nelaimes gadījumiem darbā un arodslimību gadījumiem;

 • Valsts darba inspekcijas paskaidrojumiem, atzinumiem un norādījumiem darba aizsardzības jautājumos, kā arī par Valsts darba inspekcijas brīdinājumiem, rīkojumiem un lēmumiem, kas attiecas uz darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā;
 •      

  4) Valsts darba inspekcijas paskaidrojumiem, atzinumiem un norādījumiem darba aizsardzības jautājumos, kā arī par Valsts darba inspekcijas brīdinājumiem, rīkojumiem un lēmumiem, kas attiecas uz darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā;

 • citiem darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā.
 •      

  5) citiem darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā.

  (5)Nodarbinātajiem un uzticības personām ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumiem, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Uzticības personām ir tiesības kopīgi ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām piedalīties darba vietu un darba apstākļu pārbaudēs.

  41.

   

   

  42.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Svītrot vārdus “un darba apstākļu” 10. panta piektās daļas pēdējā teikumā.

   

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izslēgt 10.panta piekto daļu.

  (Pārcelts uz 18,pantu kā ceturtā daļa).

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

   

   

   

  Atbalstīt

   

  (6) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējs, nodarbinātie vai nodarbināto pārstāvji var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem.

  43.

   

   

   

   

   

   

  44.

   

  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

  Papildināt likumprojekta 10.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

  “Darba devējam jāizpilda prasība par vienošanās noslēgšanu, ja to pieprasa nodarbināto arodbiedrība.”

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izslēgt 10.panta 6.daļu

  (Pārcelts uz 6.pantu, kā 5.punkts un uz 18.pantu kā piektā daļa)

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

   

  11.pants. Aizsardzība pret nopietnām un tiešām briesmām

       

  11.pants. Aizsardzība pret nopietnām un tiešām briesmām

  (1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai:

  45.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Darba devējs nodrošina, lai:”

  Atbalstīt

  (1) Darba devējs nodrošina, lai:

  1. nodarbinātie, kuriem saskaņā ar darba vides riska novērtējumu darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, nekavējoties tiktu informēti par šīm briesmām, kā arī par veiktajiem vai veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem;
       

   1. nodarbinātie, kuriem saskaņā ar darba vides riska novērtējumu darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, nekavējoties tiktu informēti par šīm briesmām, kā arī par veiktajiem vai veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem;

  2) darba vietas, kur saskaņā ar darba vides riska novērtējumu nodarbinātajiem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, būtu pieejamas tikai nodarbinātajiem, kuri saņēmuši attiecīgajai darba vietai darba aizsardzības jomā speciāli izstrādātu instruktāžu;

  46.

   

   

   

   

  47.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Aizstāt 11. panta pirmās daļas 2. punktu: “(..) speciāli izstrādātu apmācību vai instruktāžu”

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 11.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

  “2) darba vietas, kur saskaņā ar darba vides riska novērtējumu nodarbinātajiem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, būtu pieejamas tikai tiem nodarbinātajiem, kuri instruēti vai apmācīti darba aizsardzības jomā, ņemot vērā attiecīgās darba vietas specifiku;”

  Daļēji atbalstīt

   

   

   

  Atbalstīt

  2) darba vietas, kur saskaņā ar darba vides riska novērtējumu nodarbinātajiem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, būtu pieejamas tikai tiem nodarbinātajiem, kuri instruēti vai apmācīti darba aizsardzības jomā, ņemot vērā attiecīgās darba vietas specifiku;

  3)gadījumā, kad nopietnas un tiešas briesmas apdraud nodarbināto un citu personu drošību un ar tiešo darba vadītāju vai darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu vai darba devēju nav iespējams sazināties, — nodarbinātie atbilstoši savām zināšanām un viņu rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem spētu veikt piemērotus pasākumus, kas ļautu izvairīties no šādām briesmām;

       

  3) gadījumā, kad nopietnas un tiešas briesmas apdraud nodarbināto un citu personu drošību un ar tiešo darba vadītāju vai darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu vai darba devēju nav iespējams sazināties, — nodarbinātie atbilstoši savām zināšanām un viņu rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem spētu veikt piemērotus pasākumus, kas ļautu izvairīties no šādām briesmām;

  4)nopietnu un tiešu briesmu gadījumā nodarbinātie spētu pārtraukt darbu un atstāt apdraudēto darba vietu.

       

  4) nopietnu un tiešu briesmu gadījumā nodarbinātie spētu pārtraukt darbu un atstāt apdraudēto darba vietu.

  (2) Darba devējs nav tiesīgs prasīt, lai nodarbinātie atsāk darbu, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi briesmu novēršanai.

       

  (2) Darba devējs nav tiesīgs prasīt, lai nodarbinātie atsāk darbu, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi briesmu novēršanai.

  12.pants. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

       

  12.pants. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

  (1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku likvidēšanai, ugunsdzēšanai un nodarbināto evakuēšanai.

  48.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  49.

   

   

   

  50.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, avārijas seku likvidēšanai, ugunsdzēšanai un nodarbināto evakuēšanai. Minētos pasākumus pielāgo uzņēmuma darbības raksturam un nodarbināto skaitam un īsteno saskaņā ar darba vides riska novērtējumu, kā arī ņemot vērā citu cilvēku klātbūtni”.

  Juridiskais birojs

  Aizstāt 12.,13. un 14.pantā vārdus “darba devēja pienākums ir nodrošināt” ar vārdiem “darba devējs nodrošina”.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Darba devējs uzņēmumā nodrošina pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai likvidēšanai, ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu personu evakuēšanai.”

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

   

   

   

  Atbalstīt

  1. Darba devējs uzņēmumā nodrošina pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai likvidēšanai, ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu personu evakuēšanai.

  (2) Darba devējs:

       

  (2) Darba devējs:

  1) nodrošina sazināšanos ar ārējiem dienestiem, īpaši ar dienestu, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;

       

  1) nodrošina sazināšanos ar ārējiem dienestiem, īpaši ar dienestu, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;

  2) norīko nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošina, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu.

  51.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 12.panta otrās daļas 2.punktu aiz vārda “palīdzības” ar vārdu “sniegšanā”.

  Atbalstīt

  2) norīko nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošina, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu.

  (3) Kārtību, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets.

       

  (3) Kārtību, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets.

  13.pants. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

       

  13.pants. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

  Darba devēja pienākums ir nodrošināt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veikt to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

       

  Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

  14.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība

       

  14.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība

  1. Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Šādu instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. Nodarbināto instruktāžu pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.
       

  1. Darba devējs nodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Šādu instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. Nodarbināto instruktāžu pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.

   

  (2) Darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācību darba aizsardzības jomā mēneša laikā pēc to ievēlēšanas.

       

  (2) Darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācību darba aizsardzības jomā mēneša laikā pēc to ievēlēšanas.

  (3) Uzticības personu papildu apmācība darba aizsardzības jomā veicama darba laikā. Izdevumus, kas saistīti ar papildu apmācību, sedz darba devējs.

       

  (3) Uzticības personu papildu apmācība darba aizsardzības jomā veicama darba laikā. Izdevumus, kas saistīti ar papildu apmācību, sedz darba devējs.

  (4) Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai.

  52.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 14.panta ceturto daļu šādā redakcijā: ‘’Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai. Darba devējs pārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību’’.

  Atbalstīt

  (4) Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai un piemērotai viņu profesionālajai sagatavotībai. Darba devējs pārliecinās par to, ka nodarbinātais ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību.

   

  53.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Papildināt 14. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

  “(5) Norīkojot nodarbināto darbā, darba devēja pienākums ir ņemt vērā nodarbinātā spēju ievērot viņam saistošos darba aizsardzības noteikumus un pasākumus, veicot uzticētos darba pienākumus”.

  (Iestrādāts 52.priekšlikumā)

  Daļēji atbalstīt

   

  15.pants. Obligāta veselības pārbaude

       

  15.pants. Obligāta veselības pārbaude

  Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā īpašam riskam pakļauto nodarbināto profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā. Kārtību, kādā veicama pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

  54.

   

   

   

   

   

  55.

  Deputāti V.Ģīlis un M.Vītols

  15.pantu izteikt šādā redakcijā:

  “Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem uz kuriem attiecas 8.panta 5.daļā minētie nosacījumi.”

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

  “Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam. Kārtību, kādā veicama pārbaude, nosaka Ministru kabinets.”

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

  Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam. Kārtību, kādā veicama pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

  16.pants. Vairāku darba devēju sadarbība

       

  16.pants. Vairāku darba devēju sadarbība

  (1) Ja vienā darba vietā nodarbināti vairāku darba devēju nodarbinātie, darba devējiem, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sadarboties. Ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, darba devēju pienākums ir saskaņot veicamos darba aizsardzības pasākumus un informēt citam citu, savus nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, kā arī atbilstoši sniegt instruktāžu nodarbinātajiem.

       

  (1) Ja vienā darba vietā nodarbināti vairāku darba devēju nodarbinātie, darba devējiem, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sadarboties. Ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, darba devēju pienākums ir saskaņot veicamos darba aizsardzības pasākumus un informēt citam citu, savus nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, kā arī atbilstoši sniegt instruktāžu nodarbinātajiem.

  (2) Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai tā uzņēmumā no cita uzņēmuma iesaistīto nodarbināto darba devējs laikus (pirms šādas iesaistīšanas) saņemtu informāciju par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem.

       

  (2) Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai tā uzņēmumā no cita uzņēmuma iesaistīto nodarbināto darba devējs laikus (pirms šādas iesaistīšanas) saņemtu informāciju par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem.

  (3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai cita darba devēja nodarbinātie, kas tiek iesaistīti darbā darba devēja uzņēmumā, saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.

  56.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

  “(3) Darba devējs nodrošina, lai tā uzņēmumā darbā iesaistītie cita darba devēja nodarbinātie saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.”

  Atbalstīt

  (3) Darba devējs nodrošina, lai tā uzņēmumā darbā iesaistītie cita darba devēja nodarbinātie saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.

  III nodaļa

       

  III nodaļa

  Nodarbinātā pienākumi un tiesības

  57.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

  “Nodarbinātā un uzticības personas pienākumi un tiesības”

  Atbalstīt

  Nodarbinātā un uzticības personas pienākumi un tiesības

  17.pants. Nodarbinātā pienākumi

       

  17.pants. Nodarbinātā pienākumi

  Nodarbinātajam darba aizsardzības jomā ir pienākums:

   

   

   

   

  Nodarbinātajam darba aizsardzības jomā ir pienākums:

  1) rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs;

       

  1) rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs;

  2) lietot darba aprīkojumu, bīstamas vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.);

       

  2) lietot darba aprīkojumu, bīstamas vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.);

  3) lietot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un pēc lietošanas attiecīgos aizsardzīb as līdzekļus novietot tiem paredzētajā vietā;

       

  3) lietot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un pēc lietošanas attiecīgos aizsardzības līdzekļus novietot tiem paredzētajā vietā;

  4) ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un atturēties no attiecīgo drošības ierīču patvaļīgas iedarbināšanas, mainīšanas vai pārvietošanas;

       

  4) ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un atturēties no attiecīgo drošības ierīču patvaļīgas iedarbināšanas, mainīšanas vai pārvietošanas;

  5) nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem apstākļiem darbā, kas apdraud vai var apdraudēt personu drošību un veselību, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā;

  58.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 17. panta 5. punktu šādā redakcijā:

  “5) nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā”.

  Atbalstīt

  5) nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā;

  6) piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās darba aizsardzības jomā;

       

  6) piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās darba aizsardzības jomā;

  7) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu;

       

  7) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu;

  8) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu draudus nodarbinātā drošībai un veselībai;

  59.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  17. panta 8. punktā vārdu “draudus” aizvietot ar vārdu “risku”.

  Atbalstīt

  8) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai;

  9) apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu.

       

  9) apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu.

  18.pants. Nodarbinātā tiesības atteikties no darba veikšanas

       

  18.pants. Nodarbinātā tiesības atteikties no darba veikšanas

  (1) Nodarbinātajam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja:

       

  (1) Nodarbinātajam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja:

  1) attiecīgā darba veikšana apdraud vai var apdraudēt nodarbinātā vai citu personu drošību un veselību un šāds apdraudējums nav novēršams citādā veidā;

  60.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Izteikt 18. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

  “1) attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā”.

  Atbalstīt

  1) attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā;

  2) lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi;

       

  2) lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi;

  3) attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kura lietošana neatbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzībā;

  61.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 18.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

  “3) attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzības jomā;

  Atbalstīt

  3) attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzības jomā;

  4) veicot attiecīgo darbu, nav iespējams ievērot Valsts darba inspekcijas brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus par darba aizsardzības organizāciju attiecīgajā uzņēmuma darba vietā.

  62.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 18.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

  “4) nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par darba aizsardzības organizāciju attiecīgajā darba vietā.”

  Atbalstīt

  4) nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par darba aizsardzības organizāciju attiecīgajā darba vietā.

  (2) Par atteikšanos no darbu veikšanas nodarbinātais nekavējoties paziņo tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, vai uzticības personai, vai darba devējam.

       

  (2) Par atteikšanos no darbu veikšanas nodarbinātais nekavējoties paziņo tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, vai uzticības personai, vai darba devējam.

  (3) Nav pieļaujama nekādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajiem par šajā pantā un 11.panta pirmās daļas 4.punktā minēto rīcību, izņemot rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieki rīkojušies ar ļaunu nolūku.

     

   

  Redakc.prec

  (3) Nav pieļaujama nekādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajiem par šajā pantā un šā likuma11.panta pirmās daļas 4.punktā minēto rīcību, izņemot rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieki rīkojušies ar ļaunu nolūku.

   

  63.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  64.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Papildināt 18. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  “(4) Ja nodarbinātais ir spiests vienpusēji izbeigt darba vai civildienesta attiecības sakarā ar to, ka darba devējs neveic visus nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek būtiski apdraudēta viņa drošība un veselība darbā, un apdraudējuma faktu apliecina Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja pienākums ir izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par sešu mēnešu vidējo izpeļņu”.

  (Iestrādāts 66. priekšlikumā)

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 18.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

  “(4) Nodarbinātajam un uzticības personai ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumiem, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Uzticības personai ir tiesības kopīgi ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām piedalīties darba vietu pārbaudēs.”

  (Pārcelts no 10.panta 5.daļas)

   

  Daļēji atbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

  (4)Nodarbinātajiem un uzticības personām ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumiem, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Uzticības personām ir tiesības kopīgi ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām piedalīties darba vietu pārbaudēs.

   

  65.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 18.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

  “(5) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, nodarbinātie vai nodarbināto pārstāvji var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem” .

  (Pārcelts no 10.panta 6.daļas)

  Atbalstīt

  (5) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, nodarbinātie vai nodarbināto pārstāvji var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem.

   

  66.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

  “19.pants. Nodarbinātā tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba vai civildienesta attiecības sakarā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā

  Ja nodarbinātais vienpusēji izbeidz darba tiesiskās attiecības vai civildienesta attiecības sakarā ar to, ka darba devējs neveic visus nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek būtiski apdraudēta nodarbinātā drošība un veselība darbā, un apdraudējuma faktu apliecina Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja pienākums ir izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par sešu mēnešu vidējo izpeļņu.”

   

  Atbalstīt

  19.pants. Nodarbinātā tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba vai civildienesta attiecības sakarā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā

  Ja nodarbinātais vienpusēji izbeidz darba tiesiskās attiecības vai civildienesta attiecības sakarā ar to, ka darba devējs neveic visus nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek būtiski apdraudēta nodarbinātā drošība un veselība darbā, un apdraudējuma faktu apliecina Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja pienākums ir izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par sešu mēnešu vidējo izpeļņu.

  19.pants. Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā

       

  20.pants. Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā

  (1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāk nodarbinātie, viņi vai nodarbināto pārstāvji, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas.

  67.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus “viņi vai nodarbināto” ar vārdiem “šie nodarbinātie vai viņu”.

  Atbalstīt

  (1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāk nodarbinātie, šie nodarbinātie vai viņu pārstāvji, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas.

  1. Ja uzņēmumā vai tā struktūrvienībā ievēlētas vismaz divas uzticības personas, tās no sava vidus ievēlē galveno uzticības personu. Ja uzņēmumā ievēlētas vismaz 10 uzticības personas, tās izveido uzticības personu komiteju, kas koordinē uzticības personu darbību.
       

  (2) Ja uzņēmumā vai tā struktūrvienībā ievēlētas vismaz divas uzticības personas, tās no sava vidus ievēlē galveno uzticības personu. Ja uzņēmumā ievēlētas vismaz 10 uzticības personas, tās izveido uzticības personu komiteju, kas koordinē uzticības personu darbību.

  (3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt uzticības personas ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kā arī piešķirt tām laiku darba laika ietvaros, kas uzticības personu pienākumu veikšanai noteikts koplīgumā vai citā rakstveida līgumā starp darba devēju un nodarbinātajiem, lai uzticības persona varētu īstenot savas tiesības un pienākumus darba aizsardzības jomā. Darba devēja pienākums ir izmaksāt uzticības personām vidējo izpeļņu par šo laiku.

  68.

  Juridiskais birojs

  Aizstāt 19.panta trešajā daļā vārdus “darba devēja pienākums ir nodrošināt” un “darba devēja pienākums ir izmaksāt” ar vārdiem “darba devējs nodrošina” un “darba devējs izmaksā”.

   

  Atbalstīt

  Redakc. prec

  (3) Darba devējs nodrošina uzticības personas ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kā arī darba laika ietvaros piešķir tām laiku, kas uzticības personu pienākumu veikšanai noteikts koplīgumā vai citā rakstveida līgumā starp darba devēju un nodarbinātajiem, lai uzticības persona varētu īstenot savas tiesības un pienākumus darba aizsardzības jomā. Darba devējs izmaksā uzticības personām vidējo izpeļņu par šo laiku.

   

  69.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt 19.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

  “(4) Lai darba devējs pēc savas iniciatīvas varētu izbeigt darba vai civildienesta attiecības ar uzticības personu, tam vispirms jāsaņem Valsts darba inspekcijas piekrišana”

  Attiecīgi mainot daļu numerāciju.

  Atbalstīt

  (4) Lai darba devējs pēc savas iniciatīvas varētu izbeigt darba vai civildienesta attiecības ar uzticības personu, tam vispirms jāsaņem Valsts darba inspekcijas piekrišana.

  (4) Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, nosaka Ministru kabinets.

       

  (5) Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, nosaka Ministru kabinets.

   

  70.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

  “Uzticības personas līdzdalība darba vides iekšējā uzraudzībā

  Uzticības persona:

  1. piedalās darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā;
  2. piedalās nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā;
  3. saņem no darba devēja darba aizsardzības normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;
  4. pieprasa, lai darba devējs veic darba aizsardzības pasākumus, un izsaka priekšlikumus, kuru īstenošana novērstu vai mazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai.”

  Attiecīgi mainot pārējo pantu numerāciju.

  (Pārcelts no 10.panta)

  Atbalstīt

  21.pants. Uzticības personas līdzdalība darba vides iekšējā uzraudzībā

  Uzticības persona:

  1. piedalās darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā;
  2. piedalās nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā;
  3. saņem no darba devēja darba aizsardzības normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;
  4. pieprasa, lai darba devējs veic darba aizsardzības pasākumus, un izsaka priekšlikumus, kuru īstenošana novērstu vai mazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

   

  20.pants. Garantijas un atvieglojumi

  71.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 20.panta nosaukumu šādā redakcijā: “20.pants. Atvieglojumi”

   

  Atbalstīt

  22.pants. Atvieglojumi

  Darba devēja pienākums ir atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumiem noteikt papildu atvieglojumus darbā tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbināto kategorijām, kas pakļautas īpašam riskam, u.c.).

  72.

   

   

   

   

  73.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Precizēt 20. pantu: “(..)invalīdiem, nodarbinātajiem, kas iekļauti 7.panta (2) daļā minētajos sarakstos, u.c.)’’.

   

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt 20 pantu šādā redakcijā:

  “Tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbinātajiem, kas iekļauti šā likuma 7.panta otrajā daļā minētajos sarakstos), atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem.”

   

  Atbalstīt

   

   

   

   

  Atbalstīt

  Tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbinātajiem, kas iekļauti šā likuma 7.panta otrajā daļā minētajos sarakstos), atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem.

   

  IV nodaļa

       

  IV nodaļa

  Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā

       

  Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā

  21.pants. Valsts politika darba aizsardzības jomā

       

  23.pants. Valsts politika darba aizsardzības jomā

  (1)Valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz:

       

  (1)Valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz:

  1) nodarbinātā drošības un veselības aizsardzības prioritāti;

       

  1) nodarbinātā drošības un veselības aizsardzības prioritāti;

  2) valsts, pašvaldību, darba devēju organizāciju un nodarbināto arodbiedrību sadarbību darba aizsardzības jautājumos;

       

  2) valsts, pašvaldību, darba devēju organizāciju un nodarbināto arodbiedrību sadarbību darba aizsardzības jautājumos;

  3) darba aizsardzības jautājumu koordinēšanu ar citiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem;

       

  3) darba aizsardzības jautājumu koordinēšanu ar citiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem;

  4) zinātnisko pētījumu rezultātiem darba aizsardzības jomā;

  4) zinātnisko pētījumu rezultātiem darba aizsardzības jomā;

  5) valsts līdzdalību darba aizsardzības pasākumu finansēšanā;

       

  5) valsts līdzdalību darba aizsardzības pasākumu finansēšanā;

  6) drošu tehnoloģisko procesu, darba aprīkojuma, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanas, ražošanas un iegādes stimulēšanu;

  6) drošu tehnoloģisko procesu, darba aprīkojuma, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanas, ražošanas un iegādes stimulēšanu;

  7) apmācību izglītības iestādēs darba aizsardzības jomā;

       

  7) apmācību izglītības iestādēs darba aizsardzības jomā;

  8) valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā;

       

  8) valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā;

  9) nodarbināto sociālo aizsardzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

       

  9) nodarbināto sociālo aizsardzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

  10) Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām;

       

  10) Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām;

  11) starptautisku sadarbību darba aizsardzības jomā.

       

  11) starptautisku sadarbību darba aizsardzības jomā.

  (2) Darba aizsardzības pasākumu realizācija no valsts budžeta finansētās iestādēs tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likuma noteikto līdzekļu ietvaros.

  74.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdu “realizācija” ar vārdu “veikšana”.

  Atbalstīt

  (2) Darba aizsardzības pasākumu veikšana no valsts budžeta finansētās iestādēs tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likuma noteikto līdzekļu ietvaros.

  22.pants. Valsts pārvalde darba aizsardzības jomā

       

  24.pants. Valsts pārvalde darba aizsardzības jomā

  (1) Valsts pārvaldi darba aizsardzības jomā īsteno Ministru kabinets un tā uzdevumā — Labklājības ministrija.

       

  (1) Valsts pārvaldi darba aizsardzības jomā īsteno Ministru kabinets un tā uzdevumā — Labklājības ministrija.

  (2) Labklājības ministrija:

       

  (2) Labklājības ministrija:

  1) izstrādā valsts politiku darba aizsardzības jomā un koordinē tās īstenošanu;

       

  1) izstrādā valsts politiku darba aizsardzības jomā un koordinē tās īstenošanu;

  2) koordinē valsts pārvaldes institūciju darbību darba aizsardzības jautājumos;

       

  2) koordinē valsts pārvaldes institūciju darbību darba aizsardzības jautājumos;

  3) pārrauga Valsts darba inspekcijas darbību;

       

  3) pārrauga Valsts darba inspekcijas darbību;

  4) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē nacionālās programmas darba aizsardzības jomā;

       

  4) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē nacionālās programmas darba aizsardzības jomā;

  5) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē darba aizsardzības normatīvos aktus;

       

  5) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē darba aizsardzības normatīvos aktus;

  6) koordinē darba aizsardzības jautājumu iekļaušanu starptautiskajos līgumos;

       

  6) koordinē darba aizsardzības jautājumu iekļaušanu starptautiskajos līgumos;

  7) nosaka valsts statistiskās uzskaites un statistisko pārskatu sistēmu darba aizsardzības jomā pēc saskaņošanas ar Centrālo statistikas pārvaldi.

       

  7) nosaka valsts statistiskās uzskaites un statistisko pārskatu sistēmu darba aizsardzības jomā pēc saskaņošanas ar Centrālo statistikas pārvaldi.

  (3) Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmas, arī augstskolām, un apmācības programmas darba aizsardzības jomā Latvijas izglītības sistēmai.

  75.

  Juridiskais birojs

  Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:

  “(3) Izglītības un zinātnes ministrija likumā noteiktajā kārtībā izstrādā darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmu (izņemot studiju programmu) paraugus un apmācības programmu paraugus darba aizsardzības jomā.”

   

  Atbalstīt

  (3) Izglītības un zinātnes ministrija likumā noteiktajā kārtībā izstrādā darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmu (izņemot studiju programmu) paraugus un apmācības programmu paraugus darba aizsardzības jomā.

  (4) Valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai darbības jomai izstrādā projektus normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā, kurus izdod Ministru kabinets.

  76.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Aizstāt 22.panta ceturtajā daļā vārdus “normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā” ar vārdiem “darba aizsardzības normatīvajiem aktiem”.

  Atbalstīt

  (4) Valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai darbības jomai izstrādā projektus darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, kurus izdod Ministru kabinets.

  23.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību

       

  25.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību.

  Ministru kabinets izdod noteikumus par darba aizsardzības prasībām:

       

  Ministru kabinets izdod noteikumus par darba aizsardzības prasībām:

  1) darba vietās;

       

  1) darba vietās;

  2) lietojot darba aprīkojumu;

       

  2) lietojot darba aprīkojumu;

  3) lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

       

  3) lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

  4) strādājot ar displeju;

       

  4) strādājot ar displeju;

  5) pārvietojot smagumus;

       

  5) pārvietojot smagumus;

  6) veicot būvdarbus;

       

  6) veicot būvdarbus;

  7) drošības zīmju lietošanā;

       

  7) drošības zīmju lietošanā;

  8) derīgo izrakteņu ieguvē, tos izurbjot;

       

  8) derīgo izrakteņu ieguvē, tos izurbjot;

  9) virszemes un apakšzemes derīgo izrakteņu ieguvē;

       

  9) virszemes un apakšzemes derīgo izrakteņu ieguvē;

  10) darbā uz zvejas kuģiem;

       

  10) darbā uz zvejas kuģiem;

  11) saskaroties ar ķīmiskām vielām;

       

  11) saskaroties ar ķīmiskām vielām;

  12) saskaroties ar bioloģiskām vielām;

       

  12) saskaroties ar bioloģiskām vielām;

  13) attiecībā uz trokšņa līmeni darbā;

  77.

  Deputāte H.Soldatjonoka

  Papildināt 23.panta 13.punktu aiz vārda “trokšņa” ar vārdiem “un apgaismojuma”.

  Neatbalstīt

  13) attiecībā uz trokšņa līmeni darbā;

  14) darbā ar azbestu;

       

  14) darbā ar azbestu;

  15) attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

       

  15) attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

  16) saskaroties ar kancerogēnām vielām;

       

  16) saskaroties ar kancerogēnām vielām;

  78.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Papildnāt 23.pantu ar jaunu 17 punktu šādā redakcijā:

  “17) strādājot augstumā;”

  Attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

  Atbalstīt

  17) strādājot augstumā;

  17) attiecībā uz citām prasībām, ko regulē Eiropas Savienības likumdošana darba aizsardzībā

  79.

   

  80.

  Juridiskais birojs

  Izslēgt 23.panta17.punktu

  Sociālo un darba lietu komisija

  Aizstāt 23.panta 17.punktā vārdu “likumdošana” ar vārdu “direktīvas”

  Neatbalstīt

   

   

  Atbalstīt

  18) attiecībā uz citām prasībām, ko regulē Eiropas Savienības direktīvas darba aizsardībā.

  V nodaļa

       

  V nodaļa

  Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā.

       

  Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā

  24.pants. Valsts uzraudzība un kontrole darba aizsardzības jomā.

       

  26.pants. Valsts uzraudzība un kontrole darba aizsardzības jomā.

  Valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā veic Valsts darba inspekcija un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

       

  Valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā veic Valsts darba inspekcija un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

  25.pants. Darba devēja atbildības princips.

  81.

  Juridiskais birojs

  Izteikt 25.pantu šāddā redakcijā:

  “25.pants. Darba devēja un citu personu atbildība

  (1) Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā.

  (2) Darba devēja atbildību neierobežo nodarbināto un kompetentu institūciju pienākumi darba aizsardzības jomā.

  (3) Savas kompetences ietvaros par nodarbināto drošību un veselību darbā atbild arī darba devēja - juridiskās personas - pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija, persona, kura ir īpaši pilnvarota pārstāvēt personālsabiedrību, un citas normatīvajos aktos noteiktas personas.”

  Atbalstīt

  27.pants. Darba devēja un citu personu atbildība.

   

  (1) Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā.

       

  (1) Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā.

  1. Savas kompetences ietvaros par nodarbināto drošību un veselību darbā atbild arī darba devēja — juridiskās personas — pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija, persona, kura ir īpaši pilnvarota pārstāvēt personālsabiedrību un citas normatīvajos aktos noteiktas personas.

  82.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Precizēt 25. panta otro daļu:

  “(..) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pilnvarotas personas”.

  (Skatīt panta trešo daļu)

  Atbalstīt

  (2) Darba devēja atbildību neierobežo nodarbināto un kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu pienākumi darba aizsardzības jomā.

 • Ja darba devējs saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu uzņēmumā iesaista kompetentu institūciju, tas neatbrīvo darba devēju no atbildības darba aizsardzības jomā.
 • 83.

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

  Papildināt 25. panta trešo daļu: “(..) institūciju vai kompetentu speciālistu (..)”.

  (Skatīt panta otro daļu)

  Atbalstīt

  (3) Savas kompetences ietvaros par nodarbināto drošību un veselību darbā atbild arī darba devēja - juridiskās personas - pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija, persona, kura ir īpaši pilnvarota pārstāvēt personālsabiedrību, un citas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pilnvarotas personas.

  (4) Darba devēja atbildību neierobežo nodarbināto pienākumi darba aizsardzības jomā.

         

  26.pants. Atbildība par likuma pārkāpumiem

       

  28.pants. Atbildība par likuma pārkāpumiem

  Par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

       

  Par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības

  Pārejas noteikumi

       

  Pārejas noteikumi

  1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par darba aizsardzību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.).

  1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par darba aizsardzību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.).

         

  2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 7., 8., 9., 12., 13., 15., 20. un 25.pantā minētos noteikumus

  2. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz 1993.gada 4.maija likumu “Par darba aizsardzību”, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2002.gada 1.jūliju.

  84.

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu kā 3.punktu šādā redakcijā:

  “3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2002.gada 30.jūniju, piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi:

  1. 2001.gada 3.aprīļa noteikumi nr.153 “Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi, strādājot ar displeju un iekārtojot darbstaciju”;
  2. 2001.gada 13.februāra noteikumi nr.72 “Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, strādājot ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem darba vietās”;
  3. 2000.gada 19.septembra noteikumi nr.318 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;
  4. 2000.gada 2.maija noteikumi nr.167 “Ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība”;
  5. 2000.gada 25.aprīļa noteikumi nr.159 “Noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā”;
  6. 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.44 “Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā”;
  7. 1999.gada 3.augusta noteikumi nr.270 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus”;
  8. 1998.gada 22.decembra noteikumi nr.470 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”;
  9. 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.317 “Noteikumi par darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā ar azbestu”;
  10. 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.318 “Prasības drošības zīmju lietošanai darba vietās”;
  11. 1994.gada 4.oktobra noteikumi nr.201 “Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumos nr.53 “Par darba aizsardzības, drošības tehnikas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību”;
  12. 1994.gada 22.februāra noteikumi nr.53 “Par darba aizsardzības, drošības tehnikas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību”.

   

  Atbalstīt

  3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2002.gada 30.jūniju, piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi:

  1. 2001.gada 3.aprīļa noteikumi nr.153 “Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi, strādājot ar displeju un iekārtojot darbstaciju”;
  2. 2001.gada 13.februāra noteikumi nr.72 “Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, strādājot ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem darba vietās”;
  3. 2000.gada 19.septembra noteikumi nr.318 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;
  4. 2000.gada 2.maija noteikumi nr.167 “Ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība”;
  5. 2000.gada 25.aprīļa noteikumi nr.159 “Noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā”;
  6. 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.44 “Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā”;
  7. 1999.gada 3.augusta noteikumi nr.270 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus”;
  8. 1998.gada 22.decembra noteikumi nr.470 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”;
  9. 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.317 “Noteikumi par darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā ar azbestu”;
  10. 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.318 “Prasības drošības zīmju lietošanai darba vietās”;
  11. 1994.gada 4.oktobra noteikumi nr.201 “Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumos nr.53 “Par darba aizsardzības, drošības tehnikas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību”;
  12. 1994.gada 22.februāra noteikumi nr.53 “Par darba aizsardzības, drošības tehnikas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību.

   

  3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izdod noteikumus par:

  85.

   

   

   

   

   

   

   

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu kā 2.punktu šādā redakcijā:

  “2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 7., 8., 9., 12., 13., 15., 19. un 23.pantā minētos noteikumus”.

  Atbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

  1) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, strādājot ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem;

         

  2) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba vietās;

         

  3) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, strādājot ar displeju;

         

  4) nodarbināto drošības un veselības aizsardzību attiecībā uz trokšņa līmenī darbā;

         

  5) nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā ar kancerogēnām vielām;

         

  6) nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā ar bioloģiskām vielām;

         

  7) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām derīgo izrakteņu ieguvē;

         

  8) darba vides iekšējo uzraudzību;

         

  9) kārtību, kādā apmācāmi darba aizsardzības speciālisti;

         

  10) saimnieciskās darbības veidiem, kuros jāpiesaista kompetenta institūcija darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos;

     

   

  11) kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā;

         

  12) uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību;

         

  13) prasībām kompetentām institūcijām darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos.

   

   

     

  4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā noteikumus par:

       

  4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā noteikumus par:

  1) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem;

       

  1) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem;

  2) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

       

  2) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

  3) nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā sprādzienbīstamā vidē.

       

  3) nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā sprādzienbīstamā vidē.

  5. Līdz 2002.gada 1.martam apstiprināt šā likuma 22.panta trešajā daļā minētās programmas.

  86.

   

   

   

  87.

  Juridiskais birojs

  Papildināt pārejas noteikumu 5.punktu pirms vārda “līdz” ar vārdiem “Izglītības un zinātnes ministrija”

  Sociālo un darba lietu komisija

  Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

  “5. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2002.gada 1.martam izstrādā šā likuma 22.panta trešajā daļā minēto programmu paraugus.”

  Atbalstīt

   

   

   

  Atbalstīt

  5. Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2002.gada 1.martam izstrādā šā likuma 24.panta trešajā daļā minēto programmu paraugus.

  Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

       

  Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.