Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Darba aizsardzības likums” (reģ.nr.624) izskatīšanai otrajā lasījumā.

Pielikumā: likumprojekts uz 64 lapām.

 

Patiesā cieņā!

Sociālo un darba lietu

komisijas priekšsēdētāja A.Barča

 

Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Darba aizsardzības likums (reģ.nr.624)

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās

komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kuru otrajā lasījumā piedāvā pieņemt atbildīgā komisija

I nodaļa

       

Vispārīgie noteikumi

       
 

 

1.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Likumprojekta nosaukumā un visā tekstā terminu "darba aizsardzība" aizstāt ar terminu "nodarbināto drošība un veselības aizsardzība darbā".

Daļēji atbalstīt

 
 

 

 

2.

Deputāts E.Baldzēns

Aizstāt visā likumā vārdu "nodarbinātais" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "darbinieks" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Visus likumprojekta tekstā ietvertos terminu skaidrojumus pārcelt uz 1.pantu "Likumā lietotie termini".

 

 

 

Deputāti J.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Likumā lietoto terminu definīcijas: nodarbinātais, darba devējs, darba aizsardzības pasākumi, darba vide, darba vides risks, darba vieta, darba aizsardzības pasākumu sistēma no pašreizējā 1. un 3. panta pārcelt uz jaunu 1.pantu, attiecīgi mainot tam sekojošo pantu numerāciju.

Juridiskais birojs

Papildināt ar jaunu 1.pantu un tā nosaukumu un ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

“1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:”

Šajā pantā vajadzētu ietvert nodarbinātā (1.pants), darba aizsardzības pasākumu (3.panta ievaddaļa), darba vides (3.panta 1.punkts), darba vides riska (3.panta 2.punkts), uzņēmuma, darba vietas (3.panta 3.punkta), uzticības personas (3.panta 10. punkta), darba vides iekšējās uzraudzības (4.panta trešā daļa), nodarbināto kategorijas (6.panta otrā daļa), darba aprīkojuma (7.panta trešās daļas 2.punkts) un darba aizsardzības speciālista (8.panta pirmās daļas 1.punkts) terminu skaidrojumu.

Mainīt turpmāko pantu numerāciju.

LSDSP frakcija

Izteikt 1.pantu sekojošā redakcijā:

"1.pants Likumprojektā lietotie termini.

Likumprojektā lietoti šādi termini:

1) Kompetenta institūcija - institūcija, kuras kompetence ir novērtēta un atbilst normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

2) Darba vides risks - mehāniskie, ķīmiskie, elektriskie un citi faktori, kuru iedarbība noteiktos apstākļos izraisa darbinieku traumu, tai skaitā ierastu izmežģījumu, akūtu saslimšanu vai saindēšanos."

Deputāts E.Baldzēns

Papildināt ar jaunu 1.pantu, kurā būtu ietverti visi likumā ietvertie termini un jauns termins šādā redakcijā:

" Konsultēšanās šā likuma izpratnē ir viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana starp darbinieku pārstāvjiem un darba devēju, lai panāktu vienošanos".

Atbildīgā komisija

Papildināt ar jaunu 1.pantu šādā redakcijā mainot turpmāko pantu numerāciju:

“1.pants. Likumā lietotie termini:

 1. darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā;
 2. darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;
 3. nodarbinātais — jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā;
 4. darba devējs — fiziskā persona, juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura nodarbina vismaz vienu nodarbināto;
 5. uzņēmums — organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina nodarbinātos;
 6. darba vieta — vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī jebkura cita vieta uzņēmuma ietvaros, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kur nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu;
 7. darba aprīkojums — jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darbarīks vai iekārta, ko lieto darbā;
 8. darba vide — darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem un fizioloģiskajiem apstākļiem, kuros nodarbinātais atrodas, veicot savu darbu;
 9. darba vides risks — varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe;
 10. darba vides iekšējā uzraudzība — uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi;
 11. darba aizsardzības speciālists — nodarbinātais, kura pienākums ir veikt darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 12. uzticības persona — nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā;
 13. nopietnas un tiešas briesmas — draudi nodarbinātā dzīvībai un veselībai, kas var rasties pēkšņi, īsā laika sprīdī un neatgriezeniski ietekmēt nodarbinātā veselību;
 14. preventīvie pasākumi — rīcība vai pasākumi, ko uzņēmumā veic vai plāno visos darba posmos, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku;
 15. nodarbināto pārstāvji — nodarbināto arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota arodbiedrības institūcija vai amatpersona, un nodarbināto pilnvaroti pārstāvji, kuru pilnvarās neietilpst tās tiesības, kas ir vienīgi nodarbināto arodbiedrībām;
 16. konsultēšanās — viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana starp nodarbināto pārstāvjiem un darba devēju, lai panāktu vienošanos;
 17. kompetenta institūcija — speciālists vai institūcija, kuru kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

Iestrādājot komisijas redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pants. Likumā lietotie termini:

 1. darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā;
 2. darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;
 3. nodarbinātais — jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā;
 4. darba devējs — fiziskā persona, juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura nodarbina vismaz vienu nodarbināto;
 5. uzņēmums — organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina nodarbinātos;
 6. darba vieta — vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī jebkura cita vieta uzņēmuma ietvaros, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kur nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu;
 7. darba aprīkojums — jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darbarīks vai iekārta, ko lieto darbā;
 8. darba vide — darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem un fizioloģiskajiem apstākļiem, kuros nodarbinātais atrodas, veicot savu darbu;
 9. darba vides risks — varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe;
 10. darba vides iekšējā uzraudzība — uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi;
 11. darba aizsardzības speciālists — nodarbinātais, kura pienākums ir veikt darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 12. uzticības persona — nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā;
 13. nopietnas un tiešas briesmas — draudi nodarbinātā dzīvībai un veselībai, kas var rasties pēkšņi, īsā laika sprīdī un neatgriezeniski ietekmēt nodarbinātā veselību;
 14. preventīvie pasākumi — rīcība vai pasākumi, ko uzņēmumā veic vai plāno visos darba posmos, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku;
 15. nodarbināto pārstāvji — nodarbināto arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota arodbiedrības institūcija vai amatpersona, un nodarbināto pilnvaroti pārstāvji, kuru pilnvarās neietilpst tās tiesības, kas ir vienīgi nodarbināto arodbiedrībām;
 16. konsultēšanās — viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana starp nodarbināto pārstāvjiem un darba devēju, lai panāktu vienošanos;
 17. kompetenta institūcija — speciālists vai institūcija, kuru kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

1.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt un uzlabot nodarbinātā drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā (nodarbinātais ir jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs - fiziskā persona, juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura nodarbina vismaz vienu nodarbināto, ieskaitot personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā).

   

 

 

 

Likuma mērķis ir nodrošināt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.

2.pants. Likuma piemērošanas joma

     

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Likums piemērojams visās nodarbinātības jomās, ciktāl noteiktu specifisku darbību raksturs atsevišķās jomās (piemēram, bruņotie spēki, policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests) nav pretrunā ar šā likuma prasībām.

9.

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1)Likums piemērojams visās nodarbinātības jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi”.

Atbalstīt

Likums piemērojams visās nodarbinātības jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi.

(2) Ja nodarbinātais veic šā panta pirmajā daļā minētās specifiskās darbības, nodarbinātā drošību un veselību nodrošina pēc iespējas saskaņā ar šā likuma un citu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

10.

 

 

11.

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta otro daļu

Deputāts E.Baldzēns

Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "pēc iespējas".

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

3.pants. Darba aizsardzības vispārīgie principi

 

 

 

 

 

 

4.pants. Darba aizsardzības vispārīgie principi

Darba aizsardzības pasākumus (darba aizsardzības pasākumi ir preventīvi tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības) darba devējs veic saskaņā ar šādiem darba aizsardzības vispārīgajiem principiem:

   

 

 

 

Darba aizsardzības pasākumus darba devējs veic saskaņā ar šādiem darba aizsardzības vispārīgajiem principiem:

1) darba vidi izveido tā, lai pēc iespējas izvairītos no darba vides riska iedarbības, kā arī lai mazinātu nenovēršama darba vides riska iedarbību (darba vide ir darba vieta ar tās fizikālajiem un higiēniskajiem apstākļiem, kuros nodarbinātais atrodas, veicot savu darbu);

12.

 

 

13.

Deputāts E.Baldzēns

Izslēgt 3.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "pēc iespējas".

Labklājības ministrs A.Požarnovs

3.panta 1.punktā aizstāt vārdus "kā arī, lai" ar vārdiem ar vārdu "vai".

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

1) darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska iedarbības vai mazinātu nenovēršama darba vides riska iedarbību;

2) darba vides risku novērš tieši tā avotos (darba vides risks ir kaitējuma rašanās varbūtība nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe);

 

14.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta otro punktu šādā redakcijā:

“2) novērš darba vides risku cēloņus;”

Atbalstīt

2) novērš darba vides risku cēloņus;

3) darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš vienmuļa darba un darba ar iepriekš noteiktu ritmu atvieglošanai un tā negatīvās ietekmes uz veselību mazināšanai (darba vieta ir vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī jebkura cita vieta uzņēmuma - organizatoriskas vienības - ietvaros, kurā darba devējs nodarbina nodarbinātos un kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā);

15.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību; “

Atbalstīt

3) darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību;

4) ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;

16.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 3.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) veidojot darba vidi, darba devējs ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;"

 

 

 

Neatbalstīt

4) ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;

5) bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;

17.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 3.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) darba vietā darba devējs bīstamos darba vides elementus, kas rada paaugstinātu darba vides risku pēc iespējas aizstāj ar drošiem vai mazāk bīstamiem darba vides elementiem;"

 

 

 

 

Neatbalstīt

5) bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;

6) izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu, kas ietver darba tehnoloģiju, darba organizāciju, darba apstākļus, sociālās attiecības un darba vides riska ietekmi;

18.

 

 

 

 

 

19.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 3.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) darba vietā darba devējs veido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;"

Atbildīgā komisija

Izslēgt 3.pantā 6.punktā palīgteikumu “kas ietver darba tehnoloģiju, darba organizāciju, darba apstākļus, sociālās attiecības un darba vides riska ietekmi”.

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

6) izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;

7) priekšroka ir kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;

20.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;”

 

Atbalstīt

7) dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;

8) novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;

21.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 3.panta 8.punktu šādā redakcijā:

"8) darba vietā darba devējs novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;"

 

 

 

Neatbalstīt

8) novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;

9)instruē nodarbinātos darba aizsardzības jomā;

22.

 

 

 

 

23.

 

 

24.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 3.panta 9.punktu šādā redakcijā:

"9) darba devējs instruē nodarbinātos darba aizsardzības jautājumos:

Labklājības ministrs A.Požarnovs

3.panta 9.punktu izteikt šādā redakcijā:

"9) apmāca un instruē nodarbinātos (...)"

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“9) veic nodarbināto apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jomā;”

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaujot komisijas redakcijā

 

Atbalstīt

9) veic nodarbināto apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jomā;

10) darba aizsardzības jomā darba devējs sadarbojas ar nodarbinātajiem un nodarbināto arodbiedrības ievēlētu personu, kas apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzības jomā (turpmāk - uzticības persona).

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

28.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt 3.panta 10.punktu šādā redakcijā:

"10) darba aizsardzības jomā darba devējs sadarbojas ar nodarbināta jiem vai nodarbināto ievēlētu personu, kas apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzības jomā (turpmāk - uzticības persona)";

Labklājības ministrs A.Požarnovs

3.panta 10.punktu izteikt šādā redakcijā:

"10) darba aizsardzības jomā darba devējs sadarbojas ar nodarbinātajiem un nodarbināto vai nodarbināto arodbiedrības ievēlētu personu, kas apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzības jomā (turpmāk - uzticības persona) ";

Deputāte H.Soldatjonoka

Papildināt 3.panta 10.punktu pēc vārdiem "arodbiedrību ievēlētu personu" ar vārdiem "vai darbinieku pilnvarotu pārstāvi".

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta 10.punktu šādā redakcijā:

“10) darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personu.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10) darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personu.

II nodaļa

     

II nodaļa

Darba devēja pienākumi

29.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa

Darba devēja pienākumi un tiesības"

 

 

Atbalstīt

Darba devēja pienākumi un tiesības

4.pants. Darba devēja atbildības princips

30.

Juridiskais birojs

4.pantu iekļaut V nodaļā “Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā”. (Skatīt 168 priekšlikumu)

Atbalsīt

 

(1) Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību visos ar darbu saistītajos aspektos.

       

(2) Par nodarbināto drošību un veselību visos ar darbu saistītajos aspektos atbild arī:

31.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 4.panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Par nodarbināto drošību un veselību visos ar darbu saistītajos aspektos savas kompetences ietvaros atbild arī:"

 

 

 

Daļēji atbalstīt

168.priekšl

 

 

 

 

1) darba devēja likumiskais pārstāvis;

 

       

2) darba devēja (juridiskās personas) pārvaldes institūcijas vai izpildinstitūcijas (amatpersona);

32.

Juridiskais birojs

Izteikt ceturtā panta otrās daļas 2.punktu šādi:

"2) darba devēja - juridiskās personas - pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija;”

 

Atbalstīt

168.priekšl

 

3) persona, kurai uzticēta personālsabiedrības vadība;

33.

Juridiskais birojs

Izteikt ceturtā panta otrās daļas 3.punktu šādi:

“3) persona, kura ir īpaši pilnvarota pārstāvēt personālsabiedrību;”;

 

 

Atbalstīt

168.priekšl

 

4) citas saskaņā ar šo likumu vai citiem darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem pilnvarotas personas tām uzticēto pienākumu un pilnvaru ietvaros.

 

(3) Ja darba aizsardzības pasākumus un uzņēmuma darbību plāno, organizē, īsteno un vada tā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi (turpmāk - darba vides iekšējā uzraudzība), darba devējs saskaņā ar šā likuma 8.panta piekto daļu uzņēmumā iesaista kompetentu institūciju, kas neatbrīvo darba devēju no atbildības darba aizsardzības jomā.

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja darba devējs saskaņā ar šā likuma 8.panta piekto daļu uzņēmumā iesaista kompetentu institūciju, tas neatbrīvo darba devēju no atbildības darba aizsardzības jomā";

Labklājības ministrs A.Požarnovs

4.panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

"(3) Ja darba aizsardzības pasākumu un uzņēmuma darbības tādas plānošanas, organizēšanas, īstenošanas un vadības, kas garantē drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi (turpmāk - darba vides iekšējā uzraudzība) īstenošanai darba devējs saskaņā ar 8.panta 5.daļu uzņēmumā iesaista kompetentu institūciju, tas neatbrīvo darba devēju no viņa atbildības šajā jomā";

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai īstenotu darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs Ministru kabineta noteiktajos gadījumos uzraudzībā iesaista sertificētus speciālistus vai licencētas uzraudzības institūcijas. Šo speciālistu vai institūciju līdzdalība darba vides iekšējā uzraudzībā neatbrīvo darba devēju no pienākumiem un atbildības darba aizsardzībā."

 

 

Atbalstīt

168.priekšl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

168.priekšl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

168.priekšl

 

(4) Nodarbināto pienākumi darba aizsardzības jomā neietekmē darba devēja atbildību.

37.

 

 

 

 

 

 

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Darba aizsardzības pienākumu neizpilde no nodarbināto puses neatbrīvo darba devēju no atbildības par tā pieļautajiem pārkāpumiem."

 

 

Neatbalstīt

 

 

5.pants. Darba devēja pamatpienākumi

38.

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta nosaukumā vārdu “pamatpienākumi” ar vārdu “pienākumi”

 

 

Atbalstīt

5.pants. Darba devēja pienākumi

(1) Atbilstoši šā likuma 3.pantā noteiktajiem darba aizsardzības vispārīgajiem principiem un saskaņā ar šo likumu izdotajiem normatīvajiem aktiem darba devējam ir šādi pienākumi:

1)veikt tādus darba aizsardzības pasākumus, kas atbilstoši darba raksturam un darba apstākļiem nepieciešami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselību darbā;

2) pārbaudīt darba aizsardzības pasākumu efektivitāti un, ja nepieciešams, pielāgot šos pasākumus darba rakstura vai darba apstākļu pārmaiņām;

3) nodrošināt nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu darbā;

4) novērtēt darba vides risku atbilstoši šā likuma 7.pantam

39.

 

 

 

 

40.

Juridiskais birojs

5.panta pirmo daļu izteikt šādi:

“(1) Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem, darba devējam ir šādi pienākumi:”

Atbildīgā komisija

5.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem, darba devējam ir pienākums izveidot darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

 1. darba vides riska novērtēšana;
 2. darba vides iekšējās uzraudzība;
 3. darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
 4. konsultācijas ar nodarbinātajiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.”

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(1) Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem, darba devējam ir pienākums izveidot darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

 1. darba vides riska novērtēšana;
 2. darba vides iekšējās uzraudzība;
 3. darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
 4. konsultācijas ar nodarbinātajiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

(2) Lai plānotu un veiktu šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus, darba devējs izveido darba aizsardzības sistēmu, kas sastāv no:

 1. darba vides riska novērtēšanas;
 2. darba vides iekšējās uzraudzības;
 3. darba aizsardzības organizācijas struktūras izveidošanas;

4) konsultācijām ar nodarbinātajiem, lai nodrošinātu viņu līdzdalību darba aizsardzības uzlabošanā.

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 5.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sadarbība ar nodarbinātajiem, lai nodrošinātu viņu līdzdalību darba aizsardzības prasību ievērošanā, kontrolē un uzlabošanā".

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā

(3) Darba devējs sagādā nepieciešamos līdzekļus un rūpējas par to, lai darba aizsardzības sistēma aptvertu visas darbības jomas un visas uzņēmuma struktūrvienības.

43.

 

 

44.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 5.panta trešo daļu;

 

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Papildināt 5.panta 3.daļu aiz vārdiem "aptvertu visas" ar vārdu "uzņēmuma" un tālāk pēc teksta.

 

Atbalstīts

 

Daļēji atbalstīts

Iestrādāts atbildīgās komisijas 42 priekšl.

 

(4) Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs no saviem līdzekļiem, kā arī likumā noteiktajā kārtībā no sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām līdzekļiem, kas paredzēti preventīvajiem pasākumiem.

45.

Juridiskais birojs

5.panta ceturtajā daļā izslēgt vārdus “no saviem līdzekļiem” un vārdus “sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām līdzekļiem, kas paredzēt preventīvajiem pasākumiem” aizstāt ar vārdiem “no darba negadījumu speciālā budžeta”.

 

 

Atbalstīt

(3) Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs, kā arī likumā noteiktajā kārtībā no darba negadījumu speciālā budžeta.

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Iekļaut kā 6.pantu šādā redakcijā, mainot turpmāko pantu numerāciju:

"6.pants. Darba devēju tiesības.

Organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir tiesības:

- piemērot darbiniekiem disciplinārsodus par darba aizsardzības instrukciju un noteikumu pārkāpumiem;

- pārsūdzēt tiesā Darba inspekcijas lēmumus 10 dienu laikā pēc to saņemšanas".

Atbildīgā komisija

Papildināt pēc 5.panta ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Darba devēja tiesības

Organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības:

1) saskaņā ar Darba likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par darba aizsardzības normatīvo aktu un citu darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības jautājumos;

2) noteikt papildu apmācību darba aizsardzības jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus, ja šāds pārkāpums nav apdraudējis citu personu drošību un veselību, apmācību laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo darba algu;

3) atlaist nodarbināto, kurš rupji pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

4) apstrīdēt valsts darba inspektora brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu, vēršoties pie Valsts darba inspekcijas direktora mēneša laikā no brīža, kad darba devējs saņēmis brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu;

5) pārsūdzēt tiesā Valsts darba inspekcijas direktora rīkojumu vai lēmumu mēneša laikā no brīdinājuma, rīkojuma vai lēmuma stāšanās spēkā;

6) piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem;

7) noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus darba aizsardzības jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem.”

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6.pants Darba devēja tiesības

Organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības:

1) saskaņā ar Darba likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par darba aizsardzības normatīvo aktu un citu darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības jautājumos;

2) noteikt papildu apmācību darba aizsardzības jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus, ja šāds pārkāpums nav apdraudējis citu personu drošību un veselību, apmācību laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo darba algu;

3) atlaist nodarbināto, kurš rupji pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

4) apstrīdēt valsts darba inspektora brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu, vēršoties pie Valsts darba inspekcijas direktora mēneša laikā no brīža, kad darba devējs saņēmis brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu;

5) pārsūdzēt tiesā Valsts darba inspekcijas direktora rīkojumu vai lēmumu mēneša laikā no brīdinājuma, rīkojuma vai lēmuma stāšanās spēkā;

6) piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem;

7) noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus darba aizsardzības jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem.

6.pants. Darba vides iekšējā uzraudzība

     

7.pants. Darba vides iekšējā uzraudzība

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā.

     

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā.

(2) Darba devēja pienākums ir dokumentēt darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastādīt to nodarbināto kategoriju sarakstu, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī to nodarbināto kategoriju sarakstu, kuri ir nodarbināti darbā īpašos apstākļos un kuri nodarbināti darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (turpmāk - kategorijas, kas pakļautas īpašam riskam), norādot darba devēja noteiktos darba aizsardzības pasākumus un izmantojamos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes rezultātus. Ja darba apstākļi ir līdzīgi, pietiek ar apkopojošu ziņu norādīšanu minētajos dokumentos.

48.

 

 

 

49.

 

 

 

 

50.

 

 

51.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

6.panta otrajā daļā svītrot vārdu "kategoriju";

Labklājības ministrs A.Požarnovs

6.panta otrajā daļā ietverto terminu izteikt šādā redakcijā: "(...) turpmāk - nodarbinātie, kas pakļauti īpašam riskam (...)";

Juridiskais birojs

Izslēgt 6.panta otrās daļas pēdējo teikumu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba devēja pienākums ir dokumentēt darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastādīt to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi un kuru darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (turpmāk — nodarbinātie, kas pakļauti īpašam riskam), norādot darba devēja noteiktos darba aizsardzības pasākumus un izmantojamos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes rezultātus. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar apkopojošu ziņu norādīšanu minētajos dokumentos.”

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Darba devēja pienākums ir dokumentēt darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastādīt to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi un kuru darbs ir saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (turpmāk — nodarbinātie, kas pakļauti īpašam riskam), norādot darba devēja noteiktos darba aizsardzības pasākumus un izmantojamos aizsardzības līdzekļus, kā arī darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes rezultātus. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar apkopojošu ziņu norādīšanu minētajos dokumentos.

(3) Kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība, nosaka Ministru kabinets.

52.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

6.panta 3.daļu izteikt šādā redakcijā: "(3) Kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides riska novērtēšana, nosaka Ministru kabinets."

 

 

Atbalstīt

(3) Kārtību, kādā veicama darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides riska novērtēšana, nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Darba vides riska novērtēšana

     

8.pants. Darba vides riska novērtēšana

(1) Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

     

(1) Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

1) apzina darba vides draudus nodarbināto drošībai un veselībai;

     

1) apzina darba vides draudus nodarbināto drošībai un veselībai;

2) nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība darba vides draudu dēļ ir pakļauta riskam;

     

2) nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība darba vides draudu dēļ ir pakļauta riskam;

3) izvērtē riska apjomu un raksturu;

     

3) izvērtē riska apjomu un raksturu;

4) nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu risku.

     

4) nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu risku

(2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā.

     

(2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā.

(3) Novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā, ka draudus nodarbināto drošībai un veselībai var radīt:

53.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

7.panta trešajā daļā uzskaitījumu sākt ar "galvenokārt var ra dīt";

 

Atbalstīt

(3) Novērtējot darba vides risku, darba devējs ņem vērā, ka draudus nodarbināto drošībai un veselībai galvenokārt var radīt:

1) darba vietu izvietojums un iekārtojums;

     

1) darba vietu izvietojums un iekārtojums

2) darba aprīkojuma izvēle un lietošana (darba aprīkojums ir jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darba rīks vai iekārta, ko lieto darbā);

 

     

2) darba aprīkojuma izvēle un lietošana (darba aprīkojums ir jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darba rīks vai iekārta, ko lieto darbā);

3) ķīmisku, fizikālu, bioloģisku un psiholoģisku faktoru iedarbība;

54.

 

 

 

 

 

 

55.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

7.panta trešās daļas 3.punktu izteikt šādā redakcijā: "3) fizikālu, ergonomikas un darba organizēšanas, psiholoģisku, ķīmisku, bioloģisku un citu darba vides faktoru iedarbība;”

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) fizikālo, ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizioloģisko un citu darba vides apstākļu iedarbība;”

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3) fizikālo, ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizioloģisko un citu darba vides apstākļu iedarbība;

 

4) darba un ražošanas metožu izvēle un lietošana, kā arī darba gaitas un darba laika organizācija;

     

4) darba un ražošanas metožu izvēle un lietošana, kā arī darba gaitas un darba laika organizācija;

5)nepietiekama nodarbināto profesionālā sagatavotība un instruēšana, arī darba aizsardzības jomā;

     

5)nepietiekama nodarbināto profesionālā sagatavotība un instruēšana, arī darba aizsardzības jomā;

6) visu šā panta trešajā daļā minēto apstākļu kopsakarība.

56.

Juridiskais birojs

7.pantā izslēgt trešās daļas 6.punktu.

 

Atbalstīt

 

(4) Par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem darba devējs šā likuma 8.panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos informē Valsts darba inspekciju. Ja darba devējs uzsāk citu darbības veidu, darba devējs paziņo par to Valsts darba inspekcijai.

 

     

(4) Par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem darba devējs šā likuma 9.panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos informē Valsts darba inspekciju. Ja darba devējs uzsāk citu darbības veidu, darba devējs paziņo par to Valsts darba inspekcijai.

 

57.

Deputāti A.Klementjevs, A.Bartaševičs

Papildināt 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Darba riska drošības kritērijus nosaka Ministru kabinets."

 

Daļēji atbalstīt

(6.p.3.d.)

 

8.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

     

9.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

(1) Lai īstenotu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

58.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu “īstenotu” ar vārdu “veikt”

Atbalstīt

(1) Lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

1) ja uzņēmumā nodarbināti mazāk nekā 50 nodarbinātie, norīko nodarbināto, kura pienākums ir darba aizsardzības pasākumu un darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (turpmāk - darba aizsardzības speciālists);

59.

 

 

 

 

 

 

 

60.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izteikt 8.panta pirmās daļas 1.punkta ievadu šādā redakcijā:

"1) ja uzņēmumā nodarbināti mazāk kā 50 darbinieki, bet vairāk kā 5 darbinieki " un tālāk pēc teksta.

 

Atbildīgā komisija:

Izteikt 8.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzņēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā 5 nodarbinātie;”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1) norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzņēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā 5 nodarbinātie;

2) ja uzņēmumā nodarbināti 50 un vairāk nodarbinātie, ieceļ vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības struktūrvienību.

61.

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) norīko vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības struktūrvienību — ja uzņēmumā ir 50 un vairāk nodarbinātie.”

 

 

Atbalstīt

2) norīko vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības struktūrvienību — ja uzņēmumā ir 50 un vairāk nodarbinātie.

.

(2) Darba devējs piešķir darba aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekļus un laiku, lai viņš varētu izpildīt savus pienākumus.

62.

 

 

63.

Juridiskais birojs

Izslēgt vai precizēt 8.panta otro daļu.

Atbildīgā komisija

Papildināt 8. Panta otro daļu aiz vārda “laiku” ar vārdiem “(darba laika ietvaros)”, aizstāt vārdu “izpildīt” ar vārdu “veikt”.

 

Daļēji atbalstīt

 

Atbalstīt

(2) Darba devējs piešķir darba aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekļus un laiku (darba laika ietvaros), lai viņš varētu veikt savus pienākumus.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta otrajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos, ar kuru noslēdz attiecīgu līgumu.

64.

 

65.

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Svītrot 8.panta trešo daļu

Juridiskais birojs

Ierosinām 8.panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(3) Darba devējs darba aizsardzības pasākumu īstenošanā var iesaistīt sertificētus speciālistus vai licencētus komersantus, noslēdzot ar tiem attiecīgus līgumus.”

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Paskaidrot sakarību vai atšķirību starp 8.panta trešajā daļā minēto "kompetento institūciju darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos" un 8. panta 5.daļā minētajiem "sertificētajiem speciālistiem vai licencētiem uzņēmumiem (uzņēmējdarbībām)".

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta otrajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta pirmajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju.

(4) Ja darba devējs uzņēmumā darba aizsardzības pasākumu un darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanā ir iesaistījis kompetentu institūciju darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos, darba devējs informē attiecīgo institūciju par faktoriem, kas apdraud vai var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību, un nodrošina pieeju informācijai par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 11.panta otrās daļas noteikumiem.

68.

 

69.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Svītrot 8.panta ceturto daļu

Juridiskais birojs

Ierosinām 8.panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

"(4) Darba devējs informē kompetento institūciju par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par apstākļiem, kas apdraud vai var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību."

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(4) Darba devējs informē kompetento institūciju par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par apstākļiem, kas apdraud vai var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību.

(5) Tos uzņēmējdarbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista sertificēti speciālisti vai licencēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), nosaka Ministru kabinets.

70.

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Juridiskais birojs

Ierosinām 8.panta piekto daļu izteikt šādā redakcijā:

"(5) Komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista sertificētus speciālistus vai licencētus komersantus, nosaka Ministru kabinets.”

Deputāti A.Klementjevs, A.Bartaševičs

8.panta piekto daļu izteikt šādā redakcijā:

"(5) Ražotņu un tehnoloģisko procesu, kuru uzraudzībai jāpiesaista kompetenta institūcija, uzskaitījumu nosaka Ministru kabinets.

Prasības iekārtu īpašiem veidiem nosaka likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".

LSDSP frakcija

8.panta 5.daļu izteikt sekojošā redakcijā:

"(5) Tos ražotņu un tehnoloģisko procesu veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista sertificēti speciālisti vai licencēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), nosaka Ministru kabinets. Prasības iekārtu īpašiem veidiem nosaka likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, nosaka Ministru kabinets.

9.pants. Konsultācijas, nodarbināto informēšana un līdzdalība darba aizsardzībā

74.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Aizstāt 9.panta nosaukumā un tekstā vārdus "konsultācijas" ar vārdu "sadarbība" un vārdu "konsultēties" ar vārdu "sadarboties".

 

 

 

Neatbalstīt

10.pants. Konsultācijas, nodarbināto informēšana un līdzdalība darba aizsardzībā

(1) Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:

     

(1) Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:

1) pasākumiem, kas var ietekmēt nodarbināto drošību un veselību;

     

1) pasākumiem, kas var ietekmēt nodarbināto drošību un veselību;

2) darba aizsardzības dienestu izveidošanu un darbību;

     

2) darba aizsardzības dienestu izveidošanu un darbību;

3) to nodarbināto norīkošanu, kuriem uzticēta pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšana;

     

3) to nodarbināto norīkošanu, kuriem uzticēta pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšana;

4) darba vides iekšējo uzraudzību, nodarbināto informēšanu par darba aizsardzību, ieskaitot darbu pie cita vai vairākiem darba devējiem;

75.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) darba vides iekšējo uzraudzību, nodarbināto informēšanu par darba aizsardzību, arī gadījumos, kad darbs ir pie cita darba devēja vai vairākiem darba devējiem;”

 

Atbalstīt

4) darba vides iekšējo uzraudzību, nodarbināto informēšanu par darba aizsardzību, arī gadījumos, kad darbs ir pie cita darba devēja vai vairākiem darba devējiem;

5) darba aizsardzības apmācību un instruēšanu, kā arī plānošanu un organizēšanu;

76.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

9.panta pirmās daļas 5.punktu izteikt šādā redakcijā: "darba aizsardzības apmācību un instruēšanas plānošanu un organizēšanu";

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizējot

5)darba aizsardzības apmācību, instruēšanas plānošanu un organizēšanu;

6) citiem darba aizsardzības sistēmas aspektiem uzņēmumā.

77.

Juridiskais birojs

9.pantā pirmās daļas 6.punktā vārdus “sistēmas aspektiem uzņēmumā” aizstāt ar vārdu “jautājumiem”;

 

 

Atbalstīt

6) citiem darba aizsardzības jautājumiem.

(2) Uzticības personām ir šādas tiesības:

(2) Uzticības personām ir šādas tiesības:

1) piedalīties darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā;

     

1) piedalīties darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā;

2) piedalīties nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības procesā;

78.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 9.panta otrās daļas 2.punktā vārdu “procesā” ar vārdu “veikšanā” .

 

Atbalstīt

2) piedalīties nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā;

3) pieprasīt no darba devēja darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;

79.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 9.panta otrās daļas 3.punktā vārdu “pieprasīt” ar vārdu “saņemt”.

Atbalstīt

3) saņemt no darba devēja darba aizsardzības regulējošos normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;

4) pieprasīt darba devējam veikt darba aizsardzības pasākumus un izteikt priekšlikumus, lai novērstu vai mazinātu draudus nodarbināto drošībai un veselībai, vai novērstu riska cēloni.

80.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 9.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “vai novērstu riska cēloni”

Atbalstīt

4) pieprasīt darba devējam veikt darba aizsardzības pasākumus un izteikt priekšlikumus, lai novērstu vai mazinātu draudus nodarbināto drošībai un veselībai.

(3) Darba devēja pienākums ir informēt nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 11.panta otrās daļas noteikumiem.

     

(3) Darba devēja pienākums ir informēt nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem.

(4) Darba devējs nodrošina, lai darba aizsardzības speciālistiem un uzticības personām būtu pieejama informācija par:

81.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 9.panta ceturto daļu: "(...) speciālistiem, uzticības personām un nodarbinātajiem būtu pieejama informācija (...)";

 

Atbalstīt

(4) Darba devējs nodrošina, lai darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un nodarbinātajiem būtu pieejama informācija par:

1) darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, ieskaitot to nodarbināto kategoriju sarakstu, kuri pakļauti īpašam riskam;

82.

 

 

 

83.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

9.panta ceturtās daļas 1.punktā svītrot vārdu "kategoriju";

Atbildīgā komisija

9.panta ceturtās daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1) darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, arī to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam;”

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

1) darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, arī to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstu, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam;

 

2) darba devēja noteiktajiem darba aizsardzības pasākumiem un izmantojamajiem aizsardzības līdzekļiem;

     

2) darba devēja noteiktajiem darba aizsardzības pasākumiem un izmantojamajiem aizsardzības līdzekļiem;

3) nelaimes gadījumiem darbā un arodslimību gadījumiem;

     

3) nelaimes gadījumiem darbā un arodslimību gadījumiem;

4) Valsts darba inspekcijas paskaidrojumiem, atzinumiem un norādījumiem darba aizsardzības jautājumos, kā arī par Valsts darba inspekcijas brīdinājumiem, rīkojumiem un lēmumiem, kas attiecas uz darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā.

     

4) Valsts darba inspekcijas paskaidrojumiem, atzinumiem un norādījumiem darba aizsardzības jautājumos, kā arī par Valsts darba inspekcijas brīdinājumiem, rīkojumiem un lēmumiem, kas attiecas uz darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā;

 

84.

Atbildīgā komisija

Papildināt 9.panta ceturto daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) citiem darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā.”

 

 

Atbalstīt

5) citiem darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā.

(5) Nodarbinātajiem un uzticības personām ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumiem, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Uzticības personām ir tiesības kopīgi ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām piedalīties darba vietu un darba apstākļu pārbaudēs, kā arī izteikt šīm amatpersonām savas piezīmes par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā.

85.

Juridiskais birojs

9.panta piektajā daļā izslēgt vārdus “kā arī izteikt šīm amatpersonām savas piezīmes par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā.”

 

Atbalstīt

(5) Nodarbinātajiem un uzticības personām ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumiem, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Uzticības personām ir tiesības kopīgi ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām piedalīties darba vietu un darba apstākļu pārbaudēs.

(6) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējs, nodarbinātie vai nodarbināto arodbiedrība var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem.

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

88.

 

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt 9.panta 6.daļu šādā redakcijā:

"(6) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējs, nodarbinātie vai nodarbināto pārstāvji var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem".

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Papildināt 9.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vienošanās noslēgšanu pieprasa nodarbināto arodbiedrība, tad darba devējam šī prasība jāizpilda".

 

Deputāts E.Baldzēns

Izteikt 9.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējs ar darbinieku arodu organizāciju, bet, ja tādas nav, ar darbinieku pilnvarotiem pārstāvjiem noslēdz vienošanos starp darba devēju un darbinieku".

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(6) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējs, nodarbinātie vai nodarbināto pārstāvji var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem.

 

89.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Papildināt 9.pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) darba koplīgumā darbiniekiem var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus darba aizsardzībā nekā darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajos darba aizsarzdības pasākumos".

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Aizsardzība pret nopietnām un tiešām briesmām

     

11.pants. Aizsardzība pret nopietnām un tiešām briesmām

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai:

 

 

 

 

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai:

1) nodarbinātie, kuriem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas saskaņā ar darba vides riska novērtējumu, nekavējoties tiktu informēti par šīm briesmām, kā arī par veiktajiem vai veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem;

90.

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“ 1) nodarbinātie, kuriem saskaņā ar darba vides riska novērtējumu darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, nekavējoties tiktu informēti par šīm briesmām, kā arī par veiktajiem vai veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem;”

 

Atbalstīt

1) nodarbinātie, kuriem saskaņā ar darba vides riska novērtējumu darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, nekavējoties tiktu informēti par šīm briesmām, kā arī par veiktajiem vai veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem;

2) darba vietas, kur nodarbinātajiem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas saskaņā ar darba vides riska novērtējumu, būtu pieejamas tikai kompetentiem nodarbinātajiem, kuri ir saņēmuši instruktāžu darba aizsardzības jomā;

91.

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

 

 

93.

Deputāts E.Baldzēns

Aizstāt 10.panta pirmās daļas 2.punktā ietvertos vārdus "kuri ir saņēmuši instruktāžu darba aizsardzības jomā" ar vārdiem "kuri ir saņēmuši speciāli izstrādātu instruktāžu darba aizsardzības jomā, kas dotu viņiem iespējas efektīvi izsargāties no šādu briesmu sekām".

Juridiskais birojs

10.pantā pirmās daļas 2.punktā izslēgt vārdu “kompetentiem”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) darba vietas, kur saskaņā ar darba vides riska novērtējumu nodarbinātajiem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, būtu pieejamas tikai nodarbinātajiem, kuri saņēmuši attiecīgajai darba vietai darba aizsardzības jomā speciāli izstrādātu instruktāžu;”

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

2) darba vietas, kur saskaņā ar darba vides riska novērtējumu nodarbinātajiem darbā var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, būtu pieejamas tikai nodarbinātajiem, kuri saņēmuši attiecīgajai darba vietai darba aizsardzības jomā speciāli izstrādātu instruktāžu;

3) gadījumā, kad nopietnas un tiešas briesmas apdraud nodarbināto un citu personu drošību un ar tiešo darba vadītāju vai darba aizsardzības speciālistu nav iespējams sazināties, nodarbinātie atbilstoši savām zināšanām un viņu rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem spētu veikt piemērotus pasākumus, lai izvairītos no šādu briesmu sekām;

94.

 

 

 

 

95.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 10.panta pirmās daļas 3.punktu: "(...) tiešo darba vadītāju, darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu vai darba devēju nav iespējams (...)"

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) gadījumā, kad nopietnas un tiešas briesmas apdraud nodarbināto un citu personu drošību un ar tiešo darba vadītāju vai darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu vai darba devēju nav iespējams sazināties, — nodarbinātie atbilstoši savām zināšanām un viņu rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem spētu veikt piemērotus pasākumus, kas ļautu izvairīties no šādām briesmām;”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3) gadījumā, kad nopietnas un tiešas briesmas apdraud nodarbināto un citu personu drošību un ar tiešo darba vadītāju vai darba aizsardzības speciālistu, uzticības personu vai darba devēju nav iespējams sazināties, — nodarbinātie atbilstoši savām zināšanām un viņu rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem spētu veikt piemērotus pasākumus, kas ļautu izvairīties no šādām briesmām;

4) nopietnu, tiešu un nenovēršamu briesmu gadījumā nodarbinātie spētu pārtraukt darbu, atstāt apdraudēto darba vietu un nokļūt drošībā.

96.

 

 

 

 

97.

Juridiskais birojs

10.panta pirmās daļas 4.punktā izslēgt vārdus “un nenovēršamu” un “un nokļūt drošībā”;

Atbildīgā komisija

Papildināt 10. panta pirmās daļas 4.punktu aiz vārda “nopietnu” ar vārdu “un” un aiz vārda “darbu” ar vārdu “un”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

4) nopietnu un tiešu briesmu gadījumā nodarbinātie spētu pārtraukt darbu un atstāt apdraudēto darba vietu .

(2) Darba devējs nav tiesīgs prasīt, lai nodarbinātie no jauna atsāk darbu, ja nopietnas un tiešas briesmas turpinās un darba devējs nav veicis nepieciešamos pasākumus to novēršanai.

98.

 

99.

Juridiskais birojs

Izslēgt 10.panta otro daļu.

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba devējs nav tiesīgs prasīt, lai nodarbinātie atsāk darbu, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi briesmu novēršanai.”

 

Daļēji atbalstīts

 

Atbalstīt

(2)Darba devējs nav tiesīgs prasīt, lai nodarbinātie atsāk darbu, ja nav veikti nepieciešamie pasākumi briesmu novēršanai

11.pants. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

     

12.pants. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

(1) Darba devēja pienākums ir veikt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, ugunsdzēšanai un nodarbināto evakuēšanai. Minētos pasākumus pielāgo uzņēmuma darbības raksturam un nodarbināto skaitam un īsteno saskaņā ar darba vides riska novērtējumu, kā arī ņemot vērā citu personu klātbūtni.

100.

 

101.

 

 

 

 

102.

Juridiskais birojs

11.pantā izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 11.panta pirmo daļu: "(...) pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avāriju seku likvidēšanai, ugunsdzēšanai(...)";

Atbildīgā komisija

Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdu “veikt” ar vārdu “nodrošināt”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku likvidēšanai, ugunsdzēšanai un nodarbināto evakuēšanai

(2) Saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem darba devējs:

103.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdus “saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem”.

Atbalstīt

(2)  Darba devējs:

1) nodrošina sazināšanās iespējas ar ārējiem dienestiem, īpaši ar dienestu, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;

104.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11.panta otrās daļas pirmajā punktā vārdu “iespējas”.

Atbalstīt

1) nodrošina sazināšanos ar ārējiem dienestiem, īpaši ar dienestu, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;

2) norīko nodarbinātos, kuriem uzticēta pirmās palīdzības, ugunsgrēka dzēšanas un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšana, un nodrošina, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu.

105.

Atbildīgā komisija

Izteikt 11.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) norīko nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošina, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu.”

 

Atbalstīt

2) norīko nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošina, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu.

 

106.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Papildināt 11.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets".

 

 

Atbalstīt

(3) Kārtību, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets.

12.pants. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

     

13.pants. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

Darba devēja pienākums ir nodrošināt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veikt to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

Darba devēja pienākums ir nodrošināt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veikt to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruēšana un apmācība

107.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 13.panta nosaukumā vārdu “instruēšana” ar vārdu “instruktāža”.

 

Atbalstīt

14.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai ikviens nodarbinātais saņemtu norādījumus un instruktāžas darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Šādu instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. Nodarbināto instruktāžas pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.

108.

Juridiskais birojs

13.pantā izslēgt vārdus “norādījumus un”.

 

Atbalstīt

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Šādu instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. Nodarbināto instruktāžas pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.

(2) Darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācību darba aizsardzības jomā viena mēneša laikā pēc to ievēlēšanas.

109.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdu “viena”.

Atbalstīt

(2) Darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācību darba aizsardzības jomā mēneša laikā pēc to ievēlēšanas.

(3) Uzticības personu papildu apmācība darba aizsardzības jomā veicama darba laikā. Izdevumus, kas saistīti ar papildu apmācību, sedz darba devējs.

     

(3) Uzticības personu papildu apmācība darba aizsardzības jomā veicama darba laikā. Izdevumus, kas saistīti ar papildu apmācību, sedz darba devējs.

 

110.

Atbildīgā komisija

Papildināt 13.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai.”

 

Atbalstīt

(4) Darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai ir jābūt nodarbinātajiem saprotamai.

14.pants. Nodarbinātā spēju novērtēšana

       

Norīkojot nodarbināto darbā, darba devēja pienākums ir ņemt vērā nodarbinātā spēju ievērot viņam saistošos darba aizsardzības noteikumus un pasākumus, veicot uzticētos darba pienākumus.

111.

 

 

 

112.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 14.pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju.

Deputāts E.Baldzēns

Izveidot jaunu 14.1 pantu un izteikt šādā redakcijā:

"14.1pants. Darbinieku aizsardzība smagos, veselībai kaitīgos darbos.

(1) Darba devējam ir pienākums bez maksas nodrošināt darbiniekiem, kuri strādā:

1) aukstā gadalaikā ārā vai neapkurinātās telpās - attiecīgi iekārtotas telpas, kur atpūsties vai sasildīties;

2) kaitīgos darba apstākļos un darbos, kas noris nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos - ar specapģērbiem, specapaviem un citiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot to uzglabāšanu, mazgāšanu, žāvēšanu, tīrīšanu, dezinfekciju, degazāciju, dezaktivāciju un labošanu no darba devēja līdzekļiem;

3) kaitīgos darba apstākļos - ar pienu vai citiem līdzvērtīgiem pārtikas produktiem;

4) darbos, kur iespējama kaitīgo vielu iedarbību uz ādu - ar mazgājamiem un neitralizējošiem līdzekļiem;

5) karstos cehos - ar sālīto gāzēto ūdeni.

(2) Darba aizsardzības un darba higiēnas normas, darbu sarakstus, darbinieku kategorijas un noteikumus, pēc kuriem darba devējiem jāvadās, izpildot šā likuma 14.1 pantā minētos pienākumus, izstrādā Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

15.pants. Veselības pārbaude

113.

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“15.pants. Obligāta veselības pārbaude”

 

Atbalstīt

15.pants. Obligāta veselības pārbaude

(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbinātajiem iespēju veikt darba vides riskam atbilstošu veselības pārbaudi un to periodiski atkārtot.

114.

 

 

 

115.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Precizēt 15.panta pirmo daļu: "(...) atbilstošu obligāto veselības pārbaudi (...)";

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 15.panta pirmo daļu.

Daļēji atbalstīt

Iestrādājot 117.priekš.

Atbalstīt

 

(2) Obligātā veselības pārbaude veicama nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā īpašam riskam pakļauto nodarbināto kategoriju sarakstā. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets.

116.

 

 

 

 

 

 

 

117.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Obligātā veselības pārbaude veicama nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā īpašam riskam pakļauto nodarbināto kategoriju sarakstā. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, nosaka Ministru kabinets."

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā īpašam riskam pakļauto nodarbināto profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā. Kārtību, kādā veicama pārbaude, nosaka Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā īpašam riskam pakļauto nodarbināto profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā. Kārtību, kādā veicama pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

16.pants. Vairāku darba devēju sadarbība

 

 

 

 

16.pants. Vairāku darba devēju sadarbība

(1) Ja vairāku darba devēju nodarbinātie nodarbināti vienā darba vietā, darba devējiem, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sadarboties. Ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, darba devēju pienākums ir saskaņot veicamos darba aizsardzības pasākumus un informēt citam citu, savus nodarbinātos, un uzticības personas par darba vides risku, kā arī atbilstoši instruēt nodarbinātos.

 

118.

Atbildīgā komisija

Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja vienā darba vietā nodarbināti vairāku darba devēju nodarbinātie, darba devējiem, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sada rboties. Ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, darba devēju pienākums ir saskaņot veicamos darba aizsardzības pasākumus un informēt citam citu, savus nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, kā arī atbilstoši sniedz instruktāžu nodarbinātajiem.”

 

 

Atbalstīt

(1) Ja vienā darba vietā nodarbināti vairāku darba devēju nodarbinātie, darba devējiem, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sadarboties. Ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, darba devēju pienākums ir saskaņot veicamos darba aizsardzības pasākumus un informēt citam citu, savus nodarbinātos un uzticības personas par darba vides risku, kā arī atbilstoši sniedz instruktāžu nodarbinātajiem.

 

(2) Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai tā uzņēmumā no cita uzņēmuma iesaistīto nodarbināto darba devējs laikus (pirms šādas iesaistīšanas) saņemtu informāciju par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 11.panta otrās daļas noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai tā uzņēmumā no cita uzņēmuma iesaistīto nodarbināto darba devējs laikus (pirms šādas iesaistīšanas) saņemtu informāciju par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šā likuma 12.panta otrās daļas noteikumiem

(3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai cita darba devēja nodarbinātie, kas tiek iesaistīti darbā darba devēja uzņēmumā, tiktu instruēti darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā viņu nodarbināšanas laikā uzņēmumā.

119.

Atbildīgā komisija

Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai cita darba devēja nodarbinātie, kas tiek iesaistīti darbā darba devēja uzņēmumā, saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.”

 

Atbalstīt

(3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt, lai cita darba devēja nodarbinātie, kas tiek iesaistīti darbā darba devēja uzņēmumā, saņemtu instruktāžu darba aizsardzības jomā pirms darba uzsākšanas un visā laikposmā, kad viņi tiek nodarbināti uzņēmumā.

III nodaļa

     

III nodaļa

Nodarbināto pienākumi un tiesības

120.

Atbildīgā komisija

Aizstāt III nodaļā vārdu “nodarbināto” ar vārdu “nodarbinātā” attiecīgā locījumā.

Atbalstīt

Nodarbinātā pienākumi un tiesības

17.pants. Nodarbināto pienākumi

     

17.pants. Nodarbinātā pienākumi

(1) Ikvienam nodarbinātajam atbilstoši viņa spējām un darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzības jomā ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs.

121.

Juridiskais birojs

16. Ierosinām izslēgt 17.panta pirmo daļu.

Atbalstīt

 

(2) Ikvienam nodarbinātajam ir šādi galvenie pienākumi:

122.

Juridiskais birojs

17.panta ievaddaļu izteikt šādi:

“Nodarbinātajam darba aizsardzības jomā ir pienākums:”

 

Atbalstīt

Nodarbinātajam darba aizsardzības jomā ir pienākums:

 

123.

Atbildīgā komisija

Papildināt 17. pantu ar 1.punktu šādā redakcijā:

“1) rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs.” Mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

 

Atbalstīt

1) rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs;

1) lietot darba aprīkojumu, bīstamas vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (piemēram, ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu datu lapas);

124.

 

 

125.

 

 

 

126.

 

 

127.

Juridiskais birojs

17.panta 1.,2.un3.punktā izslēgt vārdu “piemēram”.

Juridiskais birojs

Papildināt 17.panta 1.,2.,3.punktā aiz vārdiem “datu lapas” ar “u.c.”

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Precizēt 17.panta otrās daļas 1. punktā: "ķīmisko vielu drošības datu lapas".

Atbildīgā komisija

Papildināt 17.panta otrās daļas 1.,2.,3. punktā aiz vārdiem “ķīmisko vielu” ar vārdiem “ķīmisko produktu”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

2) lietot darba aprīkojumu, bīstamas vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.);

2) lietot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (piemēram, ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu datu lapas) un pēc lietošanas attiecīgos aizsardzības līdzekļus novietot tiem paredzētajā vietā;

128.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Precizēt 17.panta otrās daļas 2.punktā: "ķīmisko vielu drošības datu lapas".

 

 

Atbalstīt

3) lietot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un pēc lietošanas attiecīgos aizsardzības līdzekļus novietot tiem paredzētajā vietā;

3) ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (piemēram, ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu datu lapas) un atturēties no attiecīgo drošības ierīču patvaļīgas iedarbināšanas, mainīšanas vai pārvietošanas;

129.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Precizēt 17.panta otrās daļas 3. punktā: "ķīmisko vielu drošības datu lapas".

 

Atbalstīt

4) ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un atturēties no attiecīgo drošības ierīču patvaļīgas iedarbināšanas, mainīšanas vai pārvietošanas;

4) nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par darbā notikušu nelaimes gadījumu, kā arī par jebkuriem apstākļiem darbā, kas apdraud vai var apdraudēt drošību un veselību, to skaitā par pamanītajiem trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā;

130.

 

 

 

 

131.

Juridiskais birojs

17.panta otrās daļas 4.punktā pirms vārda “drošību” papildināt ar vārdu “personu”, izslēgt vārdu “pamanītajiem”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 17.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “darbā notikušu nelaimes gadījumu” ar vārdiem “nelaimes gadījumu darbā”, kā arī vārdus “to skaitā” ar vārdu “arī”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5) nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem apstākļiem darbā, kas apdraud vai var apdraudēt personu drošību un veselību, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā;

5) piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās darba aizsardzības jomā;

     

6) piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās darba aizsardzības jomā;

6) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā;

132.

Atbildīgā komisija

Izteikt 17.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu;”

Atbalstīt

7) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu;

7) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu draudus nodarbinātā drošībai un veselībai.

     

8) sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu draudus nodarbinātā drošībai un veselībai.

 

133.

Atbildīgā komisija

Papildināt 17.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu.”

 

Atbalstīt

9) apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu.

18.pants. Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas

     

18.pants. Nodarbinātā tiesības atteikties no darba veikšanas

(1) Nodarbinātajam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja:

     

(1) Nodarbinātajam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja:

1) attiecīgā darba veikšana apdraud vai var apdraudēt nodarbinātā vai citu personu drošību un veselību un šāds apdraudējums nav novēršams citādā veidā;

     

1) attiecīgā darba veikšana apdraud vai var apdraudēt nodarbinātā vai citu personu drošību un veselību un šāds apdraudējums nav novēršams citādā veidā;

2) lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi;

     

2) lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi;

3) attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kura lietošana neatbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzībā;

     

3) attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kura lietošana neatbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzībā;

4) veicot attiecīgo darbu, nav iespējams ievērot Valsts darba inspekcijas brīdinājumu, rīkojumu vai lēmumu par darba aizsardzības organizāciju uzņēmumā.

134.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 18.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “uzņēmumā” ar vārdiem “attiecīgajā uzņēmuma darba vietā”.

 

 

Atbalstīt

4) veicot attiecīgo darbu, nav iespējams ievērot Valsts darba inspekcijas brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus par darba aizsardzības organizāciju attiecīgajā uzņēmuma darba vietā.

(2) Ja nodarbinātais uzskata, ka viņam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, viņš nekavējoties paziņo par to darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam (...).

135.

 

 

 

 

 

 

 

 

136.

 

 

 

 

137.

Juridiskais birojs

18.panta otrajā daļā vārdus “Ja nodarbinātais uzskata, ka viņam ir tiesības atteikties no darbu veikšanas, viņš nekavējoties paziņo par to” aizstāt ar vārdiem “Par atteikšanos no darbu veikšanas nodarbinātais nekavējoties paziņo”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 18.panta otro daļu: "(...) tiešajam darba vadītājam, darba aizsardzības speciālistam vai uzticības personai";

Atbildīgā komisija

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par atteikšanos no darbu veikšanas nodarbinātais nekavējoties paziņo tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, vai uzticības personai, vai darba devējam.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2)Par atteikšanos no darbu veikšanas nodarbinātais nekavējoties paziņo tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, vai uzticības personai, vai darba devējam.

(3) Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajiem par šajā pantā un 10.panta pirmās daļas 4.punktā minēto rīcību, izņemot rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieki rīkojušies ar ļaunu nolūku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Nav pieļaujama nekādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajiem par šajā pantā un 11.panta pirmās daļas 4.punktā minēto rīcību, izņemot rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieki rīkojušies ar ļaunu nolūku.

19.pants. Nodarbinātā tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba vai civildienesta attiecības sakarā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā

Ja nodarbinātais ir spiests vienpusēji izbeigt darba vai civildienesta attiecības sakarā ar to, ka darba devējs neveic visus nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek būtiski apdraudēta viņa drošība un veselība darbā, un apdraudējuma faktu apliecina Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja pienākums ir izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par sešu mēnešu vidējo izpeļņu

138.

 

 

 

139.

Juridiskais birojs

Izslēgt 19.pantu .

 

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Nodarbinātā tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba vai civildienesta attiecības sakarā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā

Ja nodarbinātais ir spiests vienpusēji izbeigt darba vai civildienesta attiecības sakarā ar to, ka darba devējs neveic visus nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek būtiski apdraudēta viņa drošība un veselība darbā, un apdraudējuma faktu apliecina Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja pienākums ir izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par trīs mēnešu vidējo izpeļņu".

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

20.pants. Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā

     

19.pants. Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā

(1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāk nodarbinātie, viņi vai nodarbināto arodbiedrība, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas.

140.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Izteikt 20.panta 1.daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāk nodarbinātie, viņi vai nodarbināto pārstāvji, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas".

 

Atbalstīt

(1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāk nodarbinātie, viņi vai nodarbināto pārstāvji, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas.

(2) Ja uzņēmumā vai tā struktūrvienībā ievēlētas vismaz divas uzticības personas, tās no sava vidus ievēlē galveno uzticības personu. Ja uzņēmumā ievēlētas vismaz 10 uzticības personas, tās izveido uzticības personu komiteju, kas koordinē uzticības personu darbību.

     

(2) Ja uzņēmumā vai tā struktūrvienībā ievēlētas vismaz divas uzticības personas, tās no sava vidus ievēlē galveno uzticības personu. Ja uzņēmumā ievēlētas vismaz 10 uzticības personas, tās izveido uzticības personu komiteju, kas koordinē uzticības personu darbību.

(3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt uzticības personas ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kā arī piešķirt tām laiku darba laika ietvaros, kas nav īsāks par divām stundām nedēļā, lai uzticības personas varētu īstenot savas tiesības un pienākumus darba aizsardzības jomā. Darba devēja pienākums ir izmaksāt uzticības personām vidējo izpeļņu par šo laiku.

141.

 

 

 

 

142.

Deputāti I.Urbanovičs, M.Bekasovs, B.Cilevičs

Izslēgt no 20.panta 3.daļas palīgteikumu "kas nav īsāks par divām stundām nedēļā".

Atbildīgā komisija

Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darba devēja pienākums ir nodrošināt uzticības personas ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kā arī piešķirt tām laiku darba laika ietvaros, kas uzticības personu pienākumu veikšanai noteikts koplīgumā vai citā rakstveidā līgumā starp darba devēju un nodarbinātajiem, lai uzticības persona varētu īstenot savas tiesības un pienākumus darba aizsardzības jomā. Darba devēja pienākums ir izmaksāt uzticības personām vidējo izpeļņu par šo laiku.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(3)Darba devēja pienākums ir nodrošināt uzticības personas ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kā arī piešķirt tām laiku darba laika ietvaros, kas uzticības personu pienākumu veikšanai noteikts koplīgumā vai citā rakstveidā līgumā starp darba devēju un nodarbinātajiem, lai uzticības persona varētu īstenot savas tiesības un pienākumus darba aizsardzības jomā. Darba devēja pienākums ir izmaksāt uzticības personām vidējo izpeļņu par šo laiku.

(4) Ja darba devējs pēc savas iniciatīvas izbeidz darba vai civildienesta attiecības ar uzticības personu, tam vispirms jāsaņem Valsts darba inspekcijas piekrišana.

143.

 

144.

Deputāti V.Ģīlis, M.Vītols

Svītrot 20. panta ceturto daļu.

Juridiskais birojs

Izslēgt 20.panta ceturto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

(5) Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

145.

Atbildīgā komisija

Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(4)Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Atbalstīt

(4) Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, nosaka Ministru kabinets .

21.pants. Garantijas un atvieglojumi

     

20.pants. Garantijas un atvieglojumi

(1) Darba devēja pienākums ir atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārstniecības iestādes (ārsta) atzinumiem noteikt papildu atvieglojumus darbā tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (piemēram, jauniešiem, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbināto kategorijām, kas pakļautas īpašam riskam).

146.

 

 

 

147.

Juridiskais birojs

21.pantā izslēgt vārdus “ārstniecības iestādes”, “piemēram”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Darba devēja pienākums ir atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumiem noteikt papildu atvieglojumus darbā tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (p ersonām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbināto kategorijām, kas pakļautas īpašam riskam, u.c.).”

 

Atbalstīt

Darba devēja pienākums ir atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumiem noteikt papildu atvieglojumus darbā tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbināto kategorijām, kas pakļautas īpašam riskam, u.c.).

(2) Darba devējs var noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus darba aizsardzības jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem.

148.

Juridiskais birojs

Izslēgt 21.panta otro daļu.

 

 

 

Atbalstīt

 

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā

     

Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā

22.pants. Valsts politika darba aizsardzības jomā

     

21.pants. Valsts politika darba aizsardzības jomā

Valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz:

     

(1)Valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz:

1) nodarbinātā drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanas prioritāti;

     

1) nodarbinātā drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanas prioritāti;

2) valsts, pašvaldību, darba devēju organizāciju un nodarbināto arodbiedrību sadarbību darba aizsardzības jautājumos;

     

2) valsts, pašvaldību, darba devēju organizāciju un nodarbināto arodbiedrību sadarbību darba aizsardzības jautājumos;

3) darba aizsardzības jautājumu koordinēšanu ar citiem ekonomiskās un sociālās jomas jautājumiem;

149.

Atbildīgā komisija

Izteikt 22.panta 3.punktu šādā redakcijā

“3) darba aizsardzības jautājumu koordinēšanu ar citiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem;”

Atbalstīt

3) darba aizsardzības jautājumu koordinēšanu ar citiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem;

4) zinātnisko pētījumu rezultātiem darba aizsardzības jomā;

     

4) zinātnisko pētījumu rezultātiem darba aizsardzības jomā;

5) valsts līdzdalību darba aizsardzības pasākumu finansēšanā;

     

5) valsts līdzdalību darba aizsardzības pasākumu finansēšanā;

6) darbam drošu tehnoloģisko procesu, darba aprīkojuma, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanas, ražošanas un iegādes stimulēšanu;

150.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

22.panta 6.punktā svītrot vārdu "darbam";

 

Atbalstīt

6) drošu tehnoloģisko procesu, darba aprīkojuma, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanas, ražošanas un iegādes stimulēšanu;

7) apmācību darba aizsardzības jomā visās izglītības iestādēs;

151.

 

 

152.

Juridiskais birojs

22.pantā 7.punktā izslēgt vārdu “visās”

Atbildīgā komisija

Izteikt 22.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) apmācību izglītības iestādēs darba aizsardzības jomā;”

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

7) apmācību izglītības iestādēs darba aizsardzības jomā;

8) neatkarīgu valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā;

153.

Juridiskais birojs

22.pantā 8.punktā izslēgt vārdu “neatkarīgu”.

 

Atbalstīt

8) valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā;

9) nodarbināto sociālo aizsardzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

     

9) nodarbināto sociālo aizsardzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

10) Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām;

     

10) Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām;

11) starptautisku sadarbību darba aizsardzības jomā.

 

 

 

 

 

 

11) starptautisku sadarbību darba aizsardzības jomā.

 

154.

Atbildīgā komisija

Papildināt 22.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba aizsardzības pasākumu realizācija no valsts budžeta finansētās iestādēs tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likuma noteikto līdzekļu ietvaros.”

(iekļautas 23.panta ceturtās daļas un pārejas noteikumu trešā punkta normas.)

 

 

Atbalstīt

(2)Darba aizsardzības pasākumu realizācija no valsts budžeta finansētās iestādēs tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likuma noteikto līdzekļu ietvaros.

23.pants. Valsts pārvalde darba aizsardzības jomā

     

22.pants. Valsts pārvalde darba aizsardzības jomā

(1) Valsts pārvaldi darba aizsardzības jomā īsteno Ministru kabinets un tā uzdevumā – Labklājības ministrija.

155.

Juridiskais birojs

23.panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “un tā uzdevumā”.

 

Neatbalstīt

(1) Valsts pārvaldi darba aizsardzības jomā īsteno Ministru kabinets un tā uzdevumā – Labklājības ministrija.

(2) Labklājības ministrija:

     

(2) Labklājības ministrija:

1) izstrādā darba aizsardzības valsts politiku un koordinē tās īstenošanu;

156.

Atbildīgā komisija

Izteikt 23.panta otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) izstrādā valsts politiku darba aizsardzības jomā un koordinē tās īstenošanu;”

Atbalstīt

1) izstrādā valsts politiku darba aizsardzības jomā un koordinē tās īstenošanu;

2) koordinē valsts pārvaldes institūciju darbību darba aizsardzības jautājumos;

     

2) koordinē valsts pārvaldes institūciju darbību darba aizsardzības jautājumos;

3) pārrauga Valsts darba inspekcijas darbību;

     

3) pārrauga Valsts darba inspekcijas darbību;

4) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē nacionālās programmas darba aizsardzības jomā;

     

4) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē nacionālās programmas darba aizsardzības jomā;

5) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus;

157.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 23.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “regulējošos”.

Atbalstīt

5) izstrādā un saskaņo Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē darba aizsardzības normatīvos aktus;

6) koordinē darba aizsardzības jautājumu iekļaušanu starptautiskajos līgumos;

     

6) koordinē darba aizsardzības jautājumu iekļaušanu starptautiskajos līgumos;

7) nosaka valsts statistiskās uzskaites un statistisko pārskatu sistēmu darba aizsardzības jomā pēc saskaņošanas ar Centrālo statistikas pārvaldi.

     

7) nosaka valsts statistiskās uzskaites un statistisko pārskatu sistēmu darba aizsardzības jomā pēc saskaņošanas ar Centrālo statistikas pārvaldi.

(3) Citas valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā normatīvo aktu projektus.

158.

Atbildīgā komisija

Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmas, arī augstskolām, un apmācības programmas darba aizsardzības jomā Latvijas izglītības sistēmai.”

 

 

 

Atbalstīt

(3) Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmas, arī augstskolām, un apmācības programmas darba aizsardzības jomā Latvijas izglītības sistēmai.

(4) No valsts budžeta finansējamās iestādes katru gadu paredz līdzekļus darba aizsardzības pasākumu finansēšanai.

159.

Juridiskais birojs

23. pantā izslēgt ceturto daļu.

(Skatīt 155.priekšlikumu)

 

Atbalstīt

 
 

160.

Atbildīgā komisija

Papildināt 23.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(4)Valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai darbības jomai izstrādā projektus normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā, kurus izdod Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt

(4)Valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai darbības jomai izstrādā projektus normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā, kurus izdod Ministru kabinets

24.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus darba aizsardzības jomā

161.

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“24.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību”

 

 

Atbalstīt

23.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību

Ministru kabinets izdod noteikumus par šādām darba aizsardzības prasībām:

162.

Atbildīgā komisija

Svītrot 24.panta ievaddaļā vārdu “šādām”

Atbalstīt

Ministru kabinets izdod noteikumus par darba aizsardzības prasībām:

1) darba vietās;

     

1) darba vietās;

2) lietojot darba aprīkojumu;

     

2) lietojot darba aprīkojumu;

3) lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

     

3) lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

4) strādājot ar displeju;

     

4) strādājot ar displeju;

5) pārvietojot smagumus;

     

5) pārvietojot smagumus;

6) darbā būvniecībā;

163.

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) veicot būvdarbus;”

Atbalstīt

6) veicot būvdarbus;

7) par drošības zīmju lietošanu;

     

7) drošības zīmju lietošanā;

8) derīgo izrakteņu ieguvē, tos izurbjot;

     

8) derīgo izrakteņu ieguvē, tos izurbjot;

9) virszemes un apakšzemes derīgo izrakteņu ieguvē;

     

9) virszemes un apakšzemes derīgo izrakteņu ieguvē;

10) darbā uz zvejas kuģiem;

     

10) darbā uz zvejas kuģiem;

11) saskaroties ar ķīmiskām vielām;

     

11) saskaroties ar ķīmiskām vielām;

12) saskaroties ar bioloģiskām vielām;

     

12) saskaroties ar bioloģiskām vielām;

13) attiecībā uz troksni darbā;

164.

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.panta 13.punktu šādā redakcijā:

“13) attiecībā uz trokšņa līmeni darbā;”

Atbalstīt

13) attiecībā uz trokšņa līmeni darbā;

14) darbā ar azbestu;

     

14) darbā ar azbestu;

15) attiecībā uz kaitīgo vielu aroda ekspozīcijas robežvērtību noteikšanu, lai aizsargātu no riska, darbā saskaroties ar ķīmiskas, fiziskas vai bioloģiskas dabas kaitīgajām vielām;

165.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 24.panta 15.punktu.

Attiecīgi mainīt punktu numerāciju.

Atbalstīt

 

16) attiecībā uz medicīniskās aprūpes uzlabošanu uz kuģiem;

166.

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.panta 16.punktu šādā redakcijā:

“16) attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;”

Atbalstīt

15) attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

17) saskaroties ar kancerogēnām vielām;

     

16) saskaroties ar kancerogēnām vielām;

18) attiecībā uz citām jomām, ko regulē Eiropas Savienības likumdošana darba aizsardzībā.

167.

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.panta 18.punktu šādā redakcijā:

“18) attiecībā uz citām prasībām, ko regulē Eiropas Savienības likumdošana darba aizsardzībā.”

Atbalstīt

17) attiecībā uz citām prasībām, ko regulē Eiropas Savienības likumdošana darba aizsardzībā

V nodaļa

     

V nodaļa

Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā

     

Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā

25.pants. Valsts uzraudzība un kontrole darba aizsardzības jomā

     

24.pants. Valsts uzraudzība un kontrole darba aizsardzības jomā

Valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā veic Valsts darba inspekcija un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

     

Valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā veic Valsts darba inspekcija un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

 

168.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā turpmāk mainīt pantu numerāciju:

Darba devēja atbildības princips

(1) Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā.

(2) Savas kompetences ietvaros par nodarbināto drošību un veselību darbā atbild arī darba devēja — juridiskās personas — pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija, persona, kura ir īpaši pilnvarota pārstāvēt personālsabiedrību un citas normatīvajos aktos noteiktas personas.

(3) Ja darba devējs saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu uzņēmumā iesaista kompetentu institūciju, tas neatbrīvo darba devēju no atbildības darba aizsardzības jomā.

(4) Darba devēja atbildību neierobežo nodarbināto pienākumi darba aizsardzības jomā.

 

Atbalstīt

25.pants. Darba devēja atbildības princips

(1) Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā.

(2) Savas kompetences ietvaros par nodarbināto drošību un veselību darbā atbild arī darba devēja — juridiskās personas — pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija, persona, kura ir īpaši pilnvarota pārstāvēt personālsabiedrību un citas normatīvajos aktos noteiktas personas.

(3) Ja darba devējs saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu uzņēmumā iesaista kompetentu institūciju, tas neatbrīvo darba devēju no atbildības darba aizsardzības jomā.

(4) Darba devēja atbildību neierobežo nodarbināto pienākumi darba aizsardzības jomā.

26.pants. Darba devēja un citu personu atbildība

Par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem darba devējs un citas vainīgās personas tiek sauktas pie likumā noteiktās atbildības

169.

Juridiskais birojs

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Atbildība par likuma pārkāpumiem

Par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.”

 

 

Atbalstīt

26.pants. Atbildība par likuma pārkāpumiem

Par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma stāšanos spēkā atzīstams par spēku zaudējušu likums "Par darba aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.).

170.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos pirmajā punktā aizstāt vārdus “atzīstams par spēku zaudējušu” ar vārdiem “spēku zaudē”.

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par darba aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.martam apstiprina šādas programmas:

1) darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmas, to skaitā augstskolās;

2) apmācības programmas Latvijas izglītības sistēmā darba aizsardzības jomā;

3) šā likuma izpildes nodrošināšanas programmu valsts un pašvaldību uzņēmumos, tai skaitā preventīvo pasākumu programmu darba aizsardzības jomā.

 

171.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.

 

 

 

 

 

 < /P>

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

Deputāti A.Klementjevs, A.Bartaševičs

Pārejas noteikumu 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinetam līdz 01.03.2002.:

1) izstrādā darba aizsardzības speciālistu apmācības noteikumus;

2) Apstiprina sekojošas programmas:

a) darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas programmas, to skaitā augstskolās;

b) apmācības programmas Latvijas izglītības sistēmā darba aizsardzības jomā;

c) šā likuma izpildes nodrošināšanas programmu valsts un pašvaldību uzņēmumos, tai skaitā preventīvo pasākumu programmu darba aizsardzības jomā;

3) izstrādā darba riska drošības kritērijus."

LSDSP frakcija

Nodaļā "Pārejas noteikumi" 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

"2. Ministru kabinetam līdz 2002.gada 1.martam izstrādāt un apstiprināt:

1) darba aizsardzības speciālistu apmācības noteikumus;

2) apmācības programmas Latvijas izglītības sistēmā darba aizsardzības jomā;

3) šā likuma izpildes nodrošināšanas programmu Latvijas uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, tai skaitā preventīvo pasākumu programmas darba aizsardzības jomā;

4) darba riska drošības kritērijus."

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

 

 

Daļēji atbalstīt

Iestrādājot to 24.pantā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

Iestrādājot to 24 pantā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

3. No valsts budžeta finansētajās iestādēs likuma normas īsteno likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto līdzekļu ietvaros.

174.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos izslēgt trešo punktu.

(Skatīt Komisijas 155.priekšlikumu)

 

 

Atbalstīt

 
 

175.

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jauniem punktiem sekojošā redakcijā:

“2. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz 1993.gada 4.maija likumu “Par darba aizsardzību”, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2002.gada 1.jūliju.

3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izdod noteikumus par:

 1. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, strādājot ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem;
 2. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba vietās;
 3. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, strādājot ar displeju;
 4. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību attiecībā uz trokšņa līmenī darbā;
 5. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā ar kancerogēnām vielām;
 6. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā ar bioloģiskām vielām;
 7. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām derīgo izrakteņu ieguvē;
 8. darba vides iekšējo uzraudzību;
 9. kārtību, kādā apmācāmi darba aizsardzības speciālisti;
 10. saimnieciskās darbības veidiem, kuros jāpiesaista kompetenta institūcija darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos;
 11. kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā;
 12. uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību;
 13. prasībām kompetentām institūcijām darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos..

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā noteikumus par:

 1. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem;
 2. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;
 3. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā sprādzienbīstamā vidē.

5. Līdz 2002.gada 1.martam apstiprināt šā likuma 22.panta trešajā daļā minētās programmas.

 

 

Atbalstīt

2. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz 1993.gada 4.maija likumu “Par darba aizsardzību”, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2002.gada 1.jūliju.

3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izdod noteikumus par:

 1. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, strādājot ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem;
 2. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba vietās;
 3. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, strādājot ar displeju;
 4. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību attiecībā uz trokšņa līmenī darbā;
 5. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā ar kancerogēnām vielām;
 6. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā ar bioloģiskām vielām;
 7. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām derīgo izrakteņu ieguvē;
 8. darba vides iekšējo uzraudzību;
 9. kārtību, kādā apmācāmi darba aizsardzības speciālisti;
 10. saimnieciskās darbības veidiem, kuros jāpiesaista kompetenta institūcija darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos;
 11. kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā;
 12. uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību;
 13. prasībām kompetentām institūcijām darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos.

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā noteikumus par:

 1. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem;
 2. darba drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;
 3. nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā sprādzienbīstamā vidē.

5. Līdz 2002.gada 1.martam apstiprināt šā likuma 22.panta trešajā daļā minētās programmas.

Likums stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

     

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvāri.