Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Atkritumu apsaimniekošanas likums” (reģ. nr. 623) trešajam lasījumam

2. lasījuma redakcija

(dok. nr. 2424)

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

Atkritumu apsaimniekošanas likums

     

Atkritumu apsaimniekošanas likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

     

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1)  atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

     

1) atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

2)  atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

     

2) atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

3)  atkritumu pārstrādes objekts — ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde;

     

3) atkritumu pārstrādes objekts — ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde;

4)  atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

     

4) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

5)  atkritumu poligons — speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

     

5) atkritumu poligons — speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

6)  izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

     

6) izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

         

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

     

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

         

3.pants. Šis likums neattiecas uz:

     

3.pants. Šis likums neattiecas uz:

1) gāzveida emisijām atmosfērā;

     

1) gāzveida emisijām atmosfērā;

2) radioaktīvajiem atkritumiem;

     

2) radioaktīvajiem atkritumiem;

3) dzīvnieku līķiem, kā arī kūtsmēsliem un citām dabiskas izcelsmes vielām, kuras rodas lauksaimniecībā;

1

 

 

 

2

Dep. A. Razminovičs

papildināt 3. panta 3. daļu aiz vārda “rodas” ar vārdiem “vai izmanto”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) dzīvnieku līķiem, kā arī kūtsmēsliem un citām dabiskas izcelsmes vielām, kuras rodas vai tiek izmantotas lauksaimniecībā;”

Dalēji atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

3) dzīvnieku līķiem, kā arī kūtsmēsliem un citām dabiskas izcelsmes vielām, kuras rodas vai tiek izmantotas lauksaimniecībā;

4) notekūdeņiem, izņemot šķidros atkritumus;

     

4) notekūdeņiem, izņemot šķidros atkritumus;

5) sprāgstvielām;

     

5) sprāgstvielām;

6) atkritumiem, kas radušies derīgo izrakteņu izpētes, ieguves, apstrādes un uzglabāšanas procesos.

     

6) atkritumiem, kas radušies derīgo izrakteņu izpētes, ieguves, apstrādes un uzglabāšanas procesos.

         

4.pants. Atkritumus iedala šādi:

1)  bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst attiecīgajām atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

3

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Svītrot 4.panta 1.punktā vārdu “attiecīgajām” un papildināt aiz vārda “noteiktajām” ar vārdiem “bīstamo atkritumu”.

 

atbalstīt

4.pants. Atkritumus iedala šādi:

1) bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;

2) sadzīves atkritumi — visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un neatbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 4. panta 2. punktā vārdus “un neatbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām”.

 

atbalstīt

2) sadzīves atkritumi — visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

5.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

(2) Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

2) radīt troksni vai smakas;

3) negatīvi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;

4) piesārņot un piegružot vidi.

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

Dep. A. Razminovičs

Aizvietot 5.panta 2.daļas 2.apakšpunktā vārdu “troksni” ar vārdiem “traucējošus trokšņus”

 

 

Dep. A. Razminovičs

Aizvietot 5.panta 2.daļas vārdus “negatīvi ietekmēt“ ar vārdu “kaitēt”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta 2.daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;”

Atbalstīt

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

atbalstīt

5.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

(2) Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

  1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

2) radīt traucējošus trokšņus vai smakas;

3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;

4) piesārņot un piegružot vidi.

6.pants. Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):

     

6.pants. Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):

1)  jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;

     

1)  jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;

2) jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;

     

2) jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;

3)  atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;

     

3)  atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;

4) atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;

     

4) atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;

5) jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.

     

5) jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.

II nodaļa. Valsts un pašvaldību institūciju kompetence

     

II nodaļa. Valsts un pašvaldību institūciju kompetence

7.pants. Ministru kabinets:

1) apstiprina atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus;

2) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojumu;

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus.

8

 

 

 

 

9

 

 

10

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 7.panta 1.daļā aiz vārda “atkritumu” ar vārdiem “tai skaitā bīstamo.

 

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Aizstāt 7.panta 1.punktā vārdu “plānus” ar vārdu “plānu”.

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Papildināt 7.panta 2.punktu pirms vārda “bīstamo “ar vārdu “jaunu”.

Atbalstīt,

redakc. precizējot

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

7.pants. Ministru kabinets:

  1. apstiprina atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu;
  2. apstiprina jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojumu;

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus;

 

11

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 7.pantu, izmantojot 14.panta ceturto daļu, 18. panta otro daļu un 19. panta otro daļu.

Atbalstīt. Skatīt atbildīgās komisijas 12.pr-lik.

 
 

12

Atbildīgā komisija

Papildināt 7. pantu ar jauniem punktiem šādā reakcijā:

“4) nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

5) nosaka atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

6) nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināti līdzekļi atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšanai;

7) nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

8) nosaka atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

9) nosaka atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus.”

 

 

Atbalstīt.

4) nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

5) nosaka atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

6) nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināti līdzekļi atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšanai;

7) nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

8) nosaka atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

9) nosaka atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus.

         

8.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

     

8.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

1) izstrādā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus;

13

 

 

 

 

14

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 8.panta 1.daļā aiz vārda “atkritumu” ar vārdiem “tai skaitā bīstamo.

 

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Aizstāt 8.panta 1.punktā vārdu “plānus” ar vārdu “plānu”.

Atbalstīt,

redakcion. precizējot

 

 

atbalstīt

1) izstrādā atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu;

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu īstenošanu;

15

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Aizstāt 8.panta 2.punktā vārdu “plānu” ar vārdu “plāna”;

 

atbalstīt

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna īstenošanu;

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

     

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

     

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

5)  koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

     

5) koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

6)  organizē bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

     

6) organizē bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

     

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

9.pants. Pagastu un pilsētu pašvaldības savā administratīvajā teritorijā:

     

9.pants. Pagastu un pilsētu pašvaldības savā administratīvajā teritorijā:

1) organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

     

1) organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

2) pieņem lēmumus par sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu;

16

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Papildināt 9.panta 2.punktu pirms vārda “sadzīves” ar vārdu “jaunu”.

atbalstīt

2) pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu;

3)  izdod saistošus noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, maksu un maksāšanas kārtību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 9.panta 3. punktu šādā redakcijā:

”3) izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī maksu un maksāšanas kārtību par šo atkritumu apsaimniekošanu”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta 3. punktu šādā redakcijā:

” 3) izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu;”.

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

3) izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu;

4)  pieņem lēmumus par bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu.

19

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 9.panta 4.punktu pirms vārda “bīstamo “ar vārdu “jaunu”.

 

atbalstīt

4) pieņem lēmumus par jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu.

III nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

     

III nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

10.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

2) noteikto prasību (prioritārā secībā) ievērošanu plānotajā atkritumu saimniecības turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem, rekonstruējamajiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas plānoto darbību realizāciju;

  1. 6) aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbību realizēšanai;

7) atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējām.

   

 

 

Redakcion. Preciz.

10.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

2) noteikto prasību (prioritārā secībā) ievērošanu plānotajā atkritumu apsaimniekošanas turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem, rekonstruējamajiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo plānoto atkritumu apsaimniekošanas darbību realizāciju;

  1. 6) aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbību realizēšanai;

7) atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējām.

 

         

(2) Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām teritorijām un apstiprina tos. Vairākas pašvaldības var izstrādāt kopīgus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānus.

     

(2) Pašvaldī bas organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām teritorijām un apstiprina tos. Vairākas pašvaldības var izstrādāt kopīgus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānus.

         

IV nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

     

IV nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

11.pants. (1) Reģionālā vides pārvalde, informējot pilsētas domi (pagasta padomi), kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz šādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas:

     

11.pants. (1) Reģionālā vides pārvalde, informējot pilsētas domi (pagasta padomi), kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz šādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas:

1) atļaujas atkritumu pārstrādei;

     

1) atļaujas atkritumu pārstrādei;

2) atļaujas atkritumu apglabāšanai;

     

2) atļaujas atkritumu apglabāšanai;

3) atļaujas atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai.

     

3) atļaujas atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai.

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši bīstamo atkritumu pārvadājuma galamērķim izsniedz atļaujas bīstamo atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās un informē par to attiecīgo pilsētas domi (pagasta padomi).

     

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši bīstamo atkritumu pārvadājuma galamērķim izsniedz atļaujas bīstamo atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās un informē par to attiecīgo pilsētas domi (pagasta padomi).

(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas atļauju veidlapas.

20

Dep. V. Lauskis

Izteikt 11. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3)  Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas atļauju veidlapas. Ministru kabinets nosaka arī atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības par atkritumu apsaimniekotāja kvalifikāciju, tehnisko aprīkojumu, izmantotajām metodēm un kārtību, kādā tas ir veicams.”

 

 

 

neatbalstīt

(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas atļauju veidlapas.

V nodaļa. Atkritumu radītāju, īpašnieku un to personu pienākumi, kuras veic atkritumu apsaimniekošanu

     

V nodaļa. Atkritumu radītāju, īpašnieku un to personu pienākumi, kuras veic atkritumu apsaimniekošanu

12.pants. Atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

     

12.pants. Atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

13.pants. (1) Sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks:

     

13.pants. (1) Sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks:

1)  piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;

     

1)  piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;

2) sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

     

2) sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(2) Par atkritumu īpašnieku uzskatāma persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) ir atkritumu radītāja;

2) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi.

     

(2) Par atkritumu īpašnieku uzskatāma persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  1. ir atkritumu radītāja;

2) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi.

14.pants. (1) Bīstamo atkritumu radītājs vai īpašnieks:

     

14.pants. (1) Bīstamo atkritumu radītājs vai īpašnieks:

1)  atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

     

1)  atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

2)  uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

     

2)  uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

3)  nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

     

3)  nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

4)  sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

     

4)  sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(2) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņem atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veic šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētās darbības.

21

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Svītrot 14.panta otrajā daļā vārdu “ceturtās” un aizstāt to ar vārdu “trešās”.

atbalstīt

(2) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņem atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veic šā panta trešās daļas 3.punktā minētās darbības.

(3) Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:

     

(3) Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:

1)  saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei un apglabāšanai;

     

1)  saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei un apglabāšanai;

2) saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;

     

2) saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;

3)  nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;

     

3)  nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;

4) organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

     

4) organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

(4) Ministru kabinets:

22

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 14. panta ceturto daļu.

Atbalstīt.

Iestrādāts atbildīgās komisijas 12. priekšl. (kā 4. un 7.punkti).

 

(Skatīt 5.lpp.)

1)  nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas un atkritumus saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

23

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 14. panta 4. daļas 1. punkta pēc vārdiem “bīstamas vielas” vārdus “un atkritumus”.

Atbalstīt. Izteikt kā 7.panta 7.punktu.

 

(Skatīt 5.lpp.)

2)  nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

       

3) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojuma vietas izvēli.

24

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Svītrot 14.panta ceturtās daļas 3.punktu.

atbalstīt

(Skatīt 5.lpp.)

15.pants. Persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

1) saņem atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.

     

15.pants. Persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

  1. saņem atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.

16.pants. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

     

16.pants. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

17.pants. Sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, apglabājami sadzīves atkritumu poligonā vai izgāztuvē, kur ir atļauts apglabāt atkritumus.

     

17.pants. Sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, apglabājami sadzīves atkritumu poligonā vai izgāztuvē, kur ir atļauts apglabāt atkritumus.

18.pants. (1) Sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu organizē pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi apglabājami attiecīgajā poligonā, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu poligoni vai ir plānota atkritumu poligonu izveidošana.

     

18.pants. Sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu organizē pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi apglabājami attiecīgajā poligonā, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu poligoni vai ir plānota atkritumu poligonu izveidošana.

(2) Ministru kabinets nosaka:

25

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 18. panta otro daļu.

Atbalstīt.

Iestrādāts atbildīgās komisijas 12. priekšl. (kā 5., 8. un 9.punkti).

(Skatīt 5.lpp.)

1)  atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

       

2)  atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

26

 

 

 

 

 

 

27

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt 18.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā”

“2) bīstamo atkritumu sadedzināšanai un bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības ;”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 18.panta otrās daļas 2.punktu kā 7.panta 8.punktu šādā redakcijā:

“2) atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;”

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skatīt 5.lpp.)

3) atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus.

       

19.pants. (1) Atkritumu izgāztuves, poligona vai pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

     

19.pants. Atkritumu poligona, izgāztuves vai pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

1)  pirms darbības uzsākšanas saņem atļauju atkritumu apglabāšanai vai atkritumu pārstrādei;

     

1)  pirms darbības uzsākšanas saņem atļauju atkritumu apglabāšanai vai atkritumu pārstrādei;

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apglabāšanas vai atkritumu pārstrādes atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

     

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apglabāšanas vai atkritumu pārstrādes atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

3)  veic vai finansē atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanas pasākumus;

     

3)  veic vai finansē atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanas pasākumus;

4)  sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.

     

4) sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināti līdzekļi poligonu un izgāztuvju slēgšanai.

28

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 19. panta otro daļu.

Atbalstīt.

Iestrādāts atbildīgās komisijas 12.priekšl. (kā 6.punkts).

 

(Skatīt 5.lpp.)

20.pants. Personas, kuras nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu:

     

20.pants. Personas, kuras nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu:

1)  veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti, reizi gadā iesniedz apkopoto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotai institūcijai, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos materiālus trīs gadus;

     

1)  veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti, reizi gadā iesniedz apkopoto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotai institūcijai, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos materiālus trīs gadus;

2)  pēc pieprasījuma sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanu valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai;

     

2)  pēc pieprasījuma sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanu valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai;

3)  pēc bīstamo atkritumu iepriekšējā īpašnieka pieprasījuma sniedz izziņu par attiecīgo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu.

     

3) pēc bīstamo atkritumu iepriekšējā īpašnieka pieprasījuma sniedz izziņu par attiecīgo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu.

VI nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

     

VI nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

21.pants. (1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, nosaka iesaistītās puses pēc vienošanās.

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Papildināt 21.panta 1.daļu aiz vārda “pārstrādi” ar vārdiem, “(izņemot bīstamo atkritumu sadedzināšanu), kā arī par sadzīves atkritumu pārstrādi”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, nosaka atkritumu radītājam vai īpašniekam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, kā arī par sadzīves atkritumu pārstrādi, nosaka atkritumu radītājam vai īpašniekam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju”.

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

21.pants. (1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, kā arī par sadzīves atkritumu pārstrādi nosaka, atkritumu radītājam vai īpašniekam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

(2) Maksa par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

32

 

 

33

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt vārdus “un apglabāšanu”

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 21. panta 2. daļas vārdus “sadedzināšanu un”

Neatbalstīt

 

 

atbalstīt

(2) Maksa par bīstamo atkritumu apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

22.pants. Maksa par sadzīves atkritumiem tiek reglamentēta likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

34

 

 

 

 

 

35

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 22. pantā vārdus” sadzīves atkritumiem” ar vārdiem “sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

 

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot pārstrādi, tiek reglamentēta likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt. Ietverts 35.pr-lik.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

22.pants. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot pārstrādi, tiek reglamentēta likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

VII nodaļa. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi

     

VII nodaļa. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi

23.pants. (1) Bīstamo atkritumu eksportēšana pārstrādei vai apglabāšanai uz valstīm, kuras pievienojušās 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ir atļauta, ievērojot minētajā konvencijā noteikto procedūru.

     

23.pants. (1) Bīstamo atkritumu eksportēšana pārstrādei vai apglabāšanai uz valstīm, kuras pievienojušās 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ir atļauta, ievērojot minētajā konvencijā noteikto procedūru.

(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai.

36

Dep. A. Razminovičs

Papildināt aiz vārda “apglabāšanai” ar vārdiem “vai ilgstošai uzglabāšanai”

Atbalstīt.

(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ieves t jebkādus atkritumus apglabāšanai vai ilgstošai uzglabāšanai.

(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja Latvijas Republikas teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei, un tām ir atbilstoša jauda.

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Dep. V. Lauskis

Izteikt 23. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai no Baltijas valstīm, pie vienotas, iepriekš izstrādātas bīstamo atkritumu pārstrādes sistēmas, ja Latvijas Republikas teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei, un tām ir atbilstoša jauda.”

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 23. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Latvijas Republikas” ar vārdu “valsts”.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Redakcion. preciz.

(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja valsts teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei un kurām ir atbilstoša jauda.

(4) Atļauju Ministru kabineta noteikto bīstamo un sadzīves atkritumu ievešanai pārstrādei Latvijas Republikas teritorijā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

39

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 23. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Latvijas Republikas” ar vārdu “valsts”.

 

atbalstīt

(4) Atļauju Ministru kabineta noteikto bīstamo un sadzīves atkritumu ievešanai pārstrādei valsts teritorijā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(5) Atkritumu eksporta, importa un tranzīta kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi, arī nosakot šā panta ceturtajā daļā minēto atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību.

   

Redakcion. Preciz.

(5) Atkritumu eksporta, importa un tranzīta kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē arī šā panta ceturtajā daļā minēto atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par sadzīves atkritumiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums “Par bīstamajiem atkritumiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par sadzīves atkritumiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums “Par bīstamajiem atkritumiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

40

Atbildīgā komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdu “pieņemšanai” ar vārdiem “spēkā stāšanās dienai”.

Atbalstīt.

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1)  Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi nr.353 “Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem”;

     

1)  Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi nr.353 “Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem”;

2)  Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.298 “Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem”;

     

2)  Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.298 “Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem”;

3)  Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.38 “Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi”;

41

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) Ministru kabineta 2000.gada 8. februāra noteikumi nr. 56 “Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi;

 

 

Atbalstīt.

3) Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.56 “Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi”;

4)  Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.39 “Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi”;

     

4)  Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.39 “Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi”;

5)  Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi nr.230 “Noteikumi par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidiem un par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļauju izsniegšanas kārtību”.

42

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi nr. 205 ”Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu”.

 

 

Atbalstīt

Redakcion. preciz.

5) Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija noteikumi nr.205 ”Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu”.

3. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz likumu “Par sadzīves atkritumiem” un “Par bīstamajiem atkritumiem” prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

     

3. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz likumu “Par sadzīves atkritumiem” un “Par bīstamajiem atkritumiem” prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

4. Šā likuma 12.panta trešā daļa un ceturtās daļas 1.punkts, 17.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts un 21.panta pirmā daļa neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā.

43

 

 

 

 

44

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt pārejas noteikumu 4. punktā vārdus” likumā “Par piesārņojumu” ar vārdiem “likumā par piesārņojumu”.

 

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Šā likuma 11.panta pirmā daļa, 14.panta otrā daļa un trešās daļas 1.punkts, 15.panta 1.punkts un 19.panta pirmās daļas 1.punkts neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

4. Šā likuma 11.panta pirmā daļa, 14.panta otrā daļa un trešās daļas 1.punkts, 15.panta 1.punkts un 19.panta 1.punkts neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā par piesārņojumu noteiktajā kārtībā.

5. Šā likuma II nodaļa, 12.panta piektā daļa, 17.panta otrā daļa un 22.panta piektā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

45

 

 

 

 

 

46

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt pārejas noteikumu 5. punktā, kuras no likuma normām stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.

 

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 7.panta 1.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

5. Šā likuma 7.panta 1.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 16.panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus.

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt pārejas noteikumu 6. punktā normas, pamatojoties uz kurām Ministru kabinets izdod noteikumus.

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 14.panta ceturtajā daļā, 19.panta otrajā daļā, 21.panta otrajā daļā un 23.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.”

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 7.panta 3., 5. un 9.punktā, 11.panta trešajā daļā un 15.panta 1.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — šā likuma 7.panta 4.,6.un 7.punktā, 21.panta otrajā daļā, 23.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, kā arī šā likuma 7.panta 2.punktā minēto objektu un poligonu izvietojumu.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 7.panta 3., 5. un 9.punktā, 11.panta trešajā daļā un 15.panta 1.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — šā likuma 7.panta 4.,6.un 7.punktā, 21.panta otrajā daļā, 23.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, kā arī šā likuma 7.panta 2.punktā minēto objektu un poligonu izvietojumu.

7. Ministru kabinets līdz .......... izstrādā bīstamo atkritumu pārstrādes un apglabāšanas tarifu aprēķināšanas metodiku un šo tarifu apstiprināšanas kārtību.

50

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 7. punktu.

atbalstīt

 
 

51

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 7. Punktu šādā redakcijā:

“7. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam pieņem šā likuma 7.panta 8.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu sadedzināšanu, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — attiecībā uz visu atkritumu sadedzināšanu.”

 

 

 

atbalstīt

7. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam pieņem šā likuma 7.panta 8.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu sadedzināšanu, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — attiecībā uz visu atkritumu sadedzināšanu.

 

52

Dep. A. Razminovičs

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu:

“14.panta 1.daļas 3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri””.

Atbalstīt,

redakcion. preciz.

8. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 Likums stājas spēkā 2001.gada 1.martā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.martā.