Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Atkritumu apsaimniekošanas likums” otrajam lasījumam

1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 623; dok. nr. 2149)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

 

2

3

4

5

Atkritumu apsaimniekošanas likums

     

Atkritumu apsaimniekošanas likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

     

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, kuru īpašnieks izmet vai ir sagatavojis izmešanai un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

LSDSP frakcija

Izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

" 1) atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, kura atbilst atkritumu klasifikatora kategorijām un no kura to iepriekšējais izmantotājs grib un ir spiests atbrīvoties."

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

1) atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela no kura īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai ir spiests izmest, un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties, un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;”

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

1)  atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

2) atkritumu radītājs – fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kuru rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

4

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta līdzšinējo 2. punktu šādā redakcijā un uzskatīt to par 3. punktu:

“3) atkritumu radītājs - fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus;”

neatbalstīt

Redakc. preciz. 2. lasījuma redakc.

2)  atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

3) atkritumu īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas ir atkritumu radītāja vai kuras īpašumā atrodas atkritumi;

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

izslēgt 1. panta 3. punktu;

 

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta līdzšinējo 3. punktu šādā redakcijā un uzskatīt to par 4. punktu:

“4) atkritumu apsaimniekotājs - fiziska vai juridiska persona, kura veic atkritumu apsaimniekošanu vai citas darbības, kuru rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.”

Mainīt visiem pārējiem 1. panta punktiem numerāciju.

LSDSP frakcija

Izteikt 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

''3) atkritumu īpašnieks - persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi".

atbalstīt

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 
 

8

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 1.pantu ar jaunu 4.punktu, attiecīgi mainot tālāko numerāciju :

“atkritumu pārstrādes objekts – ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde.

 

atbalstīt, izteikt kā 3. punktu

3)  atkritumu pārstrādes objekts — ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde;

4) atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), atkritumu uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu uzturēšana un aprūpe pēc atkritumu noglabāšanas;

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

11

LSDSP frakcija

Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

" 4) atkritumu apsaimniekošana - visas darbības, kuras ietver atkritumu apsaimniekošanas pilnais cikls, tai skaitā atkritumu savākšana ( atkritumu vākšana, šķirošana vai sajaukšana), uzglabāšana, pārvadāšana, pirmapstrāde, pārstrāde un apglabāšana, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, atkritumu apsaimniekošanas darbību pārraudzība un tālāka pilnveidošana".

Juridiskais birojs

aizstāt 1. panta 4. punktā vārdu ‘’noglabāšanas’’ ar vārdu ‘’apglabāšanas’’.

 

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

4) atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), atkritumu uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

4)  atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

5) atkritumu poligons – speciāli aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

12

 

 

 

13

LSDSP frakcija

Aizstāt 1.panta 5. punktā vārdu "aprīkota" ar vārdu " ierīkota".

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

5) atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

5)  atkritumu poligons — speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

6) izgāztuve – atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

     

6)  izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

 

14

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Papildināt 1. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

7) metāla atgriezumi un lūžņi - atgriezumi un lūžņi, kas radušies ražošanas vai mehāniskās apstrādes procesā, kā arī metāla izstrādājumi, kas nav izmantojami tiem paredzētajam mērķim lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ.”

neatbalstīt

 

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu īpašumu.

15

 

 

 

 

16

LSDSP frakcija

Aizstāt 2.pantā vārdus " personu īpašumu" ar vārdiem " fizisko un juridisko personu īpašumu no atkritumu ietekmes."

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

         

3.pants. Šis likums neattiecas uz:

     

3.pants. Šis likums neattiecas uz:

1) gāzveida emisijām atmosfērā;

     

1) gāzveida emisijām atmosfērā;

2) radioaktīviem atkritumiem;

     

2) radioaktīvajiem atkritumiem;

3) dzīvnieku līķiem, kā arī kūtsmēsliem un citām dabiskas izcelsmes vielām, kuras rodas lauksaimniecībā;

     

3) dzīvnieku līķiem, kā arī kūtsmēsliem un citām dabiskas izcelsmes vielām, kuras rodas lauksaimniecībā;

4) notekūdeņiem, izņemot šķidrus atkritumus;

     

4) notekūdeņiem, izņemot šķidros atkritumus;

5) sprāgstvielām;

     

5) sprāgstvielām;

6) atkritumiem, kas radušies derīgo izrakteņu izpētes, ieguves, apstrādes un uzglabāšanas procesos.

     

6) atkritumiem, kas radušies derīgo izrakteņu izpētes, ieguves, apstrādes un uzglabāšanas procesos.

         

4.pants. (1) Atkritumus iedala:

17

LSDSP frakcija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

" 4.pants. Atbilstoši atkritumu klasifikatoram, atkritumi tiek iedalīti šādās kategorijās:

 1. bīstamie atkritumi;

2) sadzīves atkritumi."

 

daļēji atbalstīt

4.pants. Atkritumus iedala šādi:

1) bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kuras padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu īpašumam, un kuri atbilst attiecīgām atkritumu klasifikatora kategorijām;

18

Juridiskais birojs

aizstāt 4. panta 1. punktā vārdu ‘’īpašumam’’ ar vārdu ‘’mantai’’;

atbalstīt

Redakc. preciz.

1)  bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst attiecīgajām atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

2) sadzīves atkritumi – atkritumi, kuriem nepiemīt īpašības, kuras padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu īpašumam, un kuri ir radušies mājsaimniecībā, tirdzniecībā, rūpnieciskās darbības rezultātā vai citā veidā, un kuri neatbilst bīstamo atkritumu kategorijām atkritumu klasifikatorā;

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 4.panta 1.daļas 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

Sadzīves atkritumi – visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un kuri neatbilst bīstamo atkritumu klasifikatora kategorijām.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 4.panta 1.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

2) sadzīves atkritumi — visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un neatbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

2) sadzīves atkritumi — visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un neatbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

3) inertie atkritumi – sadzīves atkritumi, pēc kuru apglabāšanas ar tiem nenotiek būtiskas fizikālas, bioloģiskas vai ķīmiskas pārmaiņas un kuri neiedarbojas uz citām vielām vai materiāliem, ar kuriem tie nonāk saskarē, un nerada negatīvu ietekmi uz vidi vai cilvēka dzīvību un veselību.

21

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 4. panta 1. daļas 3. punktu

atbalstīt

 

(2) Atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus, nosaka Ministru kabinets.

22

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta 2. daļu.

atbalstīt

 
         

5.pants. Atkritumu apsaimniekošana jāveic tādā veidā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu īpašums, kā arī negatīvi ietekmēta vide, tai skaitā:

1) radīts apdraudējums ūdens un gaisa videi, augsnei, kā arī florai un faunai;

2) radīts troksnis vai smakas;

3) negatīvi ietekmētas ainavas vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

4) piesārņota un piegružota vide.

23

 

 

 

24

 

 

25

LSDSP frakcija

Papildināt 5.pantu pēc vārdiem " dzīvība un veselība," ar vārdiem " fizisko un juridisko".

LSDSP frakcija

Papildināt 5. pantu pēc vārdiem " ietekmēta vide " ar vārdiem " un degradēta ainava".

LSDSP frakcija

Aizstāt 5.panta 1.punktā vārdus " ūdens un gaisa videi" ar vārdiem " ūdeņiem,gaisam".

 

neatbalstīt

 

 

neatbalstīt

 

 

atbalstīt

 
 

 

26

Juridiskais birojs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

‘’(1) Atkritumu apsaimniekošana jāveic tādā veidā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personas manta.

(2) Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā tā nedrīkst:

1) radīt apdraudējumus ūdens un gaisa videi, augsnei, kā arī florai un faunai;

2) radīt troksni vai smakas;

3) negatīvi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;

4)piesārņot un piegružot vidi.’’

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

5.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

(2) Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

2) radīt troksni vai smakas;

3) negatīvi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;

4) piesārņot un piegružot vidi.

6.pants. Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, ievērojamas šādas prasības (turpmāk minētā prioritārā secībā):

   

Redakc. preciz.6. pantu

6.pants. Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):

1) atkritumu rašanās iemeslu novēršana, tai skaitā tīro tehnoloģiju attīstīšana;

27

 

 

 

 

28

LSDSP frakcija

Papildināt 6.panta 1.punktu pēc vārda " novēršana," ar vārdiem " daudzuma (apjoma) samazināšana,tai skaitā tīro tehnoloģiju un produkcijas ieviešana un attīstīšana".

Dep. M. Lujāns

Aizstāt 6. panta 1. punktā vārdu “iemeslu” ar vārdu “cēloņu”.

neatbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

1)  jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;

2) atkritumu daudzuma (apjoma) un bīstamības samazināšana;

     

2) jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;

3) atkritumu pārstrāde, atkārtoti izmantojamu materiālu un enerģijas iegūšana;

29

LSDSP frakcija

Izteikt 6.panta 3.punktu šādā redakcijā:

" 3) atkārtoti izmantojamu izstrādājumu, materiālu un enerģijas atgūšana;".

 

neatbalstīt

3)  atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;

4) atkritumu apglabāšana tādā veidā, kas neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu īpašumu;

30

Atbildīgā komisija

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

4) atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;

atbalstīt

4) atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;

5) izgāztuvju slēgšana, kā arī slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācijas nodrošināšana.

31

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta 5. punktu šādā redakcijā:

5) jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.

 

atbalstīt

5) jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.

 

32

Juridiskais birojs

Ierosinām apmainīt vietām II un III nodaļu,

atbalstīt

 
 

33

Dep. M. Lujāns

Iekļaut II nodalā 5.pantu, 6. pantu, 7. pantu.

neatbalstīt

 
       

II nodaļa. Valsts un pašvaldību institūciju kompetence

       

7.pants. Ministru kabinets:

1) apstiprina atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus;

2) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojumu;

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus.

       

8.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

       

1) izstrādā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus;

       

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu īstenošanu;

       

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

       

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

       

5)  koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

       

6)  organizē bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

       

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

       

9.pants. Pagastu un pilsētu pašvaldības savā administratīvajā teritorijā:

       

1) organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

       

2) pieņem lēmumus par sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu;

       

3)  izdod saistošus noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, maksu un maksāšanas kārtību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

       

4)  pieņem lēmumus par bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu.

II nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

34

Dep. M. Lujāns

Izteikt II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:”Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi”.

neatbalstīt

III nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas plāni

7.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) pārstrādājamo un apglabājamo atkritumu veidiem, daudzumu un izcelsmi;

2) atkritumu apsaimniekošanas tehniskajām prasībām;

3) atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanai nepieciešamo aprīkojumu;

4) atkritumu apglabāšanas un pārstrādes iespējām;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu;

6) aprēķinātajām atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un to finansēšanas avotiem;

35

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 7.panta 1.daļas 1.-6. punktu šādā redakcijā:

(1) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) esošo atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

2) noteikto prasību prioritārā secībā plānoto atkritumu saimniecības turpmāko attīstību, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunuzceļamajiem rekonstruējamajiem, esošiem) un to tehnisko aprīkojumu;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas plānoto darbību realizāciju;

6) plānoto darbību aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem;

 

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

10.pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

1) atkritumu apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti un nešķiroti), pārstrādāto un apglabāto atkritumu veidus, to sastāvu, daudzumu un izcelsmi;

2) noteikto prasību (prioritārā secībā) ievērošanu plānotajā atkritumu saimniecības turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu (attiecīgo atkritumu veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzēto laiku;

3) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;

4) plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem, rekonstruējamajiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;

5) institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas plānoto darbību realizāciju;

6) aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbību realizēšanai;

7) atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējām.

     

7) atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējām.

(2) Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānus apstiprina Ministru kabinets.

36

 

 

 

 

 

37

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus apstiprina Ministru kabinets.’’.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 7. panta 2. daļu.

atbalstīt, iestrādāts 7. pantā

(9. lpp.)

 

atbalstīt

 

(3) Pašvaldības var izstrādāt un apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas plānus savām teritorijām. Vairākas pašvaldības var veidot kopīgus atkritumu apsaimniekošanas plānus.

38

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 7.panta 3.daļu šādā redakcijā:

(3) Pašvaldības organizē un apstiprina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām teritorijām. Vairākas pašvaldības var veidot kopīgus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānus.

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām teritorijām un apstiprina tos. Vairākas pašvaldības var izstrādāt kopīgus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānus.

 

39

Juridiskais birojs

Ierosinām VI nodaļu iekļaut pēc III nodaļas, attiecīgi mainot nodaļu numerāciju.

atbalstīt

 
       

IV nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

       

11.pants. (1) Reģionālā vides pārvalde, informējot pilsētas domi (pagasta padomi), kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz šādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas:

       

1) atļaujas atkritumu pārstrādei;

       

2) atļaujas atkritumu apglabāšanai;

       

3) atļaujas atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai.

       

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši bīstamo atkritumu pārvadājuma galamērķim izsniedz atļaujas bīstamo atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajās teritorijās un informē par to attiecīgo pilsētas domi (pagasta padomi).

       

(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas atļauju veidlapas.

III nodaļa. Valsts un pašvaldību institūciju kompetence

       
 

 

40

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt nodaļu ‘’Valsts un pašvaldību institūciju kompetence’’ ar jaunu pantu, kurā būtu atspoguļota Ministru kabineta kompetence.

 

atbalstīt

Skat. pr. nr. 42

 
 

 

41

LSDSP frakcija

Papildināt III nodaļu ar sekojošu pantu, attiecīgi grozot visu nākošo pantu numerāciju:

" 8.pants.Ministru kabinets:

 1. apstiprina valsts mēroga atkritumu apsaimniekošanas plānus(stratēģiju un programmu);
 2. apstiprina kopējo informāciju par radīto, pārstrādājamo un apglabājamo atkritumu veidiem, daudzumu un izcelsmi;
 3. apstiprina noteikumus par atkritumu apsaimniekošanas vispārējām tehniskām prasībām, par atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanai nepieciešamo aprīkojumu, par atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidiem, par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgajām institūcijām, atkritumu apsaimniekošanas izmaksu apsaimniekošanas izmaksu aprēķinu metodiku, par atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespējām;
 4. nosaka atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanas kārtību, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības;
 5. nosaka profesiju katalogu, kas nepieciešamas atkritumu apsaimniekošanai;

nosaka atkritumu klasifikatoru.

 

 

daļēji atbalstīt, iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.nr.42

 
 

 

42

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 7. pantu, attiecīgi mainot tālāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

“7. pants. Ministru kabinets:

1) apstiprina atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus;

2) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojumu;

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus.”

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

Skat. 9.lpp.

8.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

   

Redakc. preciz. 8. pantu

Skat. 9. lpp.

1) izstrādā valsts atkritumu apsaimniekošanas plānus;

 

43

Juridiskais birojs

Ierosinām 8. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

‘’1) izstrādā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānus;’’

 

atbalstīt

 

2) koordinē valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu ieviešanu;

44

Juridiskais birojs

Izteikt 8. panta 2. punktu šādā redakcijā:

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu ieviešanu;’’.

atbalstīt

 

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

       
 

45

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 8. pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

4) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību;

 

neatbalstīt

 

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

       

5) koordinē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

46

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 8. panta 5. punktu aiz vārda “koordinē” vārdus “un organizē”

atbalstīt

 

6) organizē bīstamo atkritumu poligonu un bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

47

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 8. panta 6. punktā vārdu “sadedzināšanas iekārtu” ar “pārstrādes objektu”

atbalstīt

 

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

48

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 8. panta 7. punktu aiz vārda “koordinē” ar vārdiem “un organizē”

neatbalstīt

 
 

 

49

LSDSP frakcija

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

" 8.pants Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

 1. izstrādā un koordinē valsts politikas realizāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā;
 2. sagatavo atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu projektus;
 3. organizē un koordinē informācijas vākšanu par atkritumu apsaimniekošanu;
 4. organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;
 5. sadarbojoties ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijās ir plānots izveidot bīstamo atkritumu poligonu vai bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas , organizē to izveidošanu un apsaimniekošanu;
 6. apstiprina pilsētu un pagastu pašvaldību lēmumus par bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas poligonu izvietojumu to administratīvajā teritorijā;
 7. veicina atkritumu saimniecības tālāku attīstību, tās atbilstību labāko pieejamo tehnoloģiju prasībām;
 8. informē par savu darbu Ministru kabinetu, pašvaldības un sabiedrību par izmaiņām, kas attiecas uz atkritumu saimniecību;
 9. nosaka izvirzāmās prasības atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai;
 10. nosaka bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

nosaka atkritumu saimniecībā nepieciešamās izglītības prasības atbilstoši profesiju katalogam.

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt, ietverts atbildīgās komisijas atbalstītajā redakcijā

 

 

 

 

Skat. 9. lpp.

9.pants. Pagastu un pilsētu pašvaldības:

50

Juridiskais birojs

izteikt 9. panta sākuma daļu šādā redakcijā:

‘’Pagasta un pilsētu pašvaldības savā administratīvajā teritorijā:’’

atbalstīt

 

Skat. 9.lpp.

1) organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

       

2) pieņem lēmumu par sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu;

51

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 9.panta 2.punktu šādā redakcijā:

Pieņem lēmumus par sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu;

 

atbalstīt

 

Skat. 10.lpp.

3) izdod saistošus noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

52

 

 

 

53

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 9. panta 3. punktā vārdu “maksu” ar vārdiem “maksāšanas kārtību”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta 3. punktu šādā redakcijā:

3) izdod saistošus noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, maksu un maksāšanas kārtību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

daļēji atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

Skat. 10.lpp.

4) pieņem lēmumu par iespējamo bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu un bīstamo atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā.

54

 

 

 

55

Juridiskais birojs

izslēgt 9. panta 4. punktā vārdus ‘’savā administratīvajā teritorijā’’.

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 9. panta 4. punktā vārdu “iekārtu” ar “objektu”.

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

Skat. 10.lpp.

 

 

56

LSDSP frakcija

Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

" 9.pants. Pagastu un pilsētas pašvaldības:

 1. organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pasākumus saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;
 2. ja tajā ir plānota sadzīves atkritumu poligonu izveidošana, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru teritorijā savāktie sadzīves atkritumu apglabājami attiecīgajā sadzīves atkritumu poligonā, organizē sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu;
 3. pieņem lēmumu par sadzīves atkritumu pirmapstrādes , pārstrādes un apglabāšanas objektu izveidošanu un izvietojumu savā administratīvajā teritorijā;
 4. izdod saistošus noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
 5. organizē izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju;

informē sabiedrību par notiekošo savā administratīvajā teritorijā.

 

 

 

daļēji atbalstīt, ietverts atbildīgās komisijas atbalstītajā redakcijā

 

 

 

 

Skat. 10.lpp.

IV nodaļa. Atkritumu radītāju, īpašnieku un to personu pienākumi, kuras veic atkritumu apsaimniekošanu

     

V nodaļa. Atkritumu radītāju, īpašnieku un to personu pienākumi, kuras veic atkritumu apsaimniekošanu

10.pants. Atkritumu savākšana, uzglabāšana, apglabāšana vai sadedzināšana tam neparedzētās vietās ir aizliegta.

57

 

 

 

 

 

58

 

59

 

 

 

60

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 10. panta tekstu šādā redakcijā:

‘’Atkritumu savākšana, uzglabāšana, apglabāšana vai sadedzināšana ir atļauta tikai tam paredzētās vietās.

 

LSDSP frakcija

Izslēgt 10.pantā vārdu " savākšana".

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 10. pantu aiz vārda “savākšana” ar “uzkrāšana”

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 10. pantā vārdu “sadedzināšana” ar vārdu “pārstrāde”

atbalstīt,

iestrādāts atbildīgās komisijas redakcijā

 

 

neatbalstīt

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

12.pants. Atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

11.pants. Sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks:

61

LSDSP frakcija

Papildināt 11.panta pēc vārda "īpašnieks" ar vārdiem " kurš pats neveic radīto vai īpašumā esošo atkritumu apsaimniekošanu".

neatbalstīt

13.pants. (1) Sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks:

1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;

     

1)  piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;

2) sedz radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

   

Redakc. preciz.

2) sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

63

LSDSP frakcija

Papildināt 11. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

''(2) Ja sadzīves atkritumu radītājs vai īpašnieks pats daļēji vai pilnībā veic radīto vai īpašumā esošo atkritumu apsaimniekošanu, tas atbilstoši Ministru kabineta prasībām informē pašvaldību par apsaimniekojamo atkritumu veidiem, paņēmieniem un daudzumu".

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 11. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

‘’ (2) Par atkritumu īpašnieku uzskatāma persona, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tā ir atkritumu radītāja;

2) tā ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi.’’

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

 

(2) Par atkritumu īpašnieku uzskatāma persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) ir atkritumu radītāja;

2) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras īpašumā atrodas atkritumi.

12.pants. (1) Bīstamo atkritumu radītājs vai īpašnieks:

64

Juridiskais birojs

izslēgt 12. pantā vārdus ‘’radīto vai īpašumā esošo’’ (attiecīgos locījumus);

atbalstīt

14.pants. (1) Bīstamo atkritumu radītājs vai īpašnieks:

1) atdala radītos vai īpašumā esošos bīstamos atkritumus no citiem atkritumu veidiem;

     

1)  atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

2) uzglabā radītos vai īpašumā esošos bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu īpašumu;

65

Atbildīgā komisija

aizstāt 12. panta 1. daļas 2. punktā vārdu ‘’īpašumam’’ ar vārdu ‘’mantai’’;

atbalstīt

2)  uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

3) nogādā radītos vai īpašumā esošos bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un kura ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

     

3)  nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

4) sedz radīto vai īpašumā esošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

     

4)  sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(2) Ja šī panta pirmās daļas 3.punktā minētās speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietas nav pieejamas, bīstamo atkritumu radītājs vai īpašnieks uzglabā bīstamos atkritumus tādā veidā, kas neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu īpašum u.

66

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 12.panta 2.daļu.

atbalstīt

 

(3) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par divpadsmit mēnešiem, saņem atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veic šī panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās darbības.

67

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt no 12.panta 3. daļas vārdus “un 4.”

atbalstīt

(2) Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņem atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veic šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētās darbības.

(4) Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:

     

(3) Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:

1) saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei un apglabāšanai;

     

1)  saņem atļauju bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei un apglabāšanai;

2) saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;

     

2) saņem atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai;

3) nodrošina radīto un īpašumā esošo bīstamo atkritumu uzskaiti un identifikāciju;

68

 

 

 

 

 

69

LSDSP frakcija

Izteikt 12.panta ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā :

"3) nodrošina radīto vai īpašumā esošo bīstamo atkritumu uzskaiti, reģistrējot un identificējot tos pēc atkritumu klasifikatora;".

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 12. panta 4. daļas 3. punktu aiz vārda “uzskaiti” ar “iepakošanu, marķēšanu”.

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

3)  nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;

4) nodrošina bīstamo atkritumu iepakojumu un marķējumu bīstamo atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un īslaicīgas uzglabāšanas (ne ilgāk par vienu gadu) laikā.

70

 

 

 

71

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 12.panta 4.daļas 4.punktu.

 

LSDSP frakcija

Papildināt 12. panta ceturtās daļas 4.punktu pēc vārda "laikā" ar vārdiem "atbilstoši bīstamo atkritumu uzglabāšanas tehniskajiem noteikumiem."

atbalstīt

 

 

 

neatbalstīt

 
 

72

LSDSP frakcija

Papildināt 12. panta ceturto daļu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

'' 5) saņem profesionālā un tehniskā nodrošinājuma atbilstības sertifikātu profesionālajās asociācijās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem".

 

 

neatbalstīt

 
 

73

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 12.panta 4.daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) organizē speciāli aprīkotu bīstamo atkritumu savākšanas vietas”

 

 

atbalstīt

4) organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

(5) Ministru kabinets:

     

(4) Ministru kabinets:

1) nosaka atsevišķu atkritumu veidu, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, tai skaitā naftas produktu atkritumu, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu atkritumu, bīstamas vielas un atkritumus saturošu bateriju un akumulatoru, titāna dioksīda rūpniecības atkritumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanas kārtību;

74

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 12. panta 5. daļu aiz vārdiem “tai skaitā” ar vārdu “arī”.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

1)  nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas un atkritumus saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

2) nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību.

   

Redakc. preciz.

2)  nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

 

75

 

 

 

 

 

 

76

Juridiskais birojs

papildināt 12. panta piekto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

‘’apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu un atkritumu poligonu izvietojuma vietas izvēli’’.

Atbildīgā komisija

papildināt 12. panta piekto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

‘’ 3) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojuma vietas izvēli.

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

3) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietojuma vietas izvēli.

13.pants. Ja personas nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu, tās slēdz līgumu ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu.

77

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 13.pantu.

atbalstīt

 
 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Dep. A. Razminovičs

papildināt likumprojektu ar jaunu 13. pantu šādā redakcijā:

13. pants. Persona kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu:

1) saņem atļauju Ministru kabineta noteiktā kārtībā;

2) slēdz līgumus ar pašvaldībām kurās tiek veiktas atbilstošās darbības;

Atbildīgā komisija

papildināt likumprojektu ar jaunu 15. pantu šādā redakcijā:

15.pants. Persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

1) saņem atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.

 

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

15.pants. Persona, kura nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

1) saņem atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) slēdz līgumus ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.

14.pants. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, vai sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

   

Redakc. preciz.

16.pants. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

15.pants. Sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, ir apglabājami atkritumu poligonā vai, ja tas nav iespējams, izgāztuvē, kurā ir atļauts apglabāt atkritumus.

80

 

 

 

81

Dep. M. Lujāns

Papildināt 15. pantu aiz vārda “apglabājami” ar vārdu “sadzīves”.

 

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 15. pantā vārdus “ja tas nav iespējams”

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

17.pants. Sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, apglabājami sadzīves atkritumu poligonā vai izgāztuvē, kur ir atļauts apglabāt atkritumus.

         

16.pants. (1) Sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu organizē pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā atrodas sadzīves atkritumu poligoni vai ir plānota sadzīves atkritumu poligonu izveidošana, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru teritorijā savāktie sadzīves atkritumi apglabājami attiecīgajā sadzīves atkritumu poligonā.

82

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 16.panta 1.daļu šādā redakcijā:

(1) Sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu organizē pašvaldības, kuru teritorijā savāktie sadzīves atkritumi apglabājami attiecīgajā atkritumu poligonā, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu poligoni vai ir plānota atkritumu poligonu izveidošana.

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

18.pants. (1) Sadzīves atkritumu poligonu izveidošanu un apsaimniekošanu organizē pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi apglabājami attiecīgajā poligonā, kopīgi ar tām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu poligoni vai ir plānota atkritumu poligonu izveidošana.

(2) Ministru kabinets:

83

Dep. M. Lujāns

Pārcelt 16. panta 2. daļu aiz 12. panta 5. daļas kā 6. daļu.

neatbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) apstiprina bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu un atkritumu poligonu izvietojuma vietas izvēli;

84

 

 

85

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 16. panta otrās daļas 1. punktu.

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 16. panta 2. daļas 1. punktā vārdu “iekārtu” ar “objektu”

 

 

atbalstīt

 

atbalstīt, iestrādāts 14. panta 5. daļas 3. punktā

 

2) nosaka prasības atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai;

   

Redakc. preciz.

1)  atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

3) nosaka prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai;

   

Redakc. preciz.

2)  atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

4) nosaka atkritumu pārstrādes, apglabāšanas un sadedzināšanas veidus.

86

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 16.panta 2. daļas 4. punktu šādā redakcijā:

4) nosaka atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus.

atbalstīt

Redakc. preciz.

3) atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus.

         

17.pants. (1) Atkritumu poligona, izgāztuves vai atkritumu sadedzināšanas iekārtu īpašnieks:

87

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 17. panta 1. daļu šādā redakcijā:

Atkritumu izgāztuves, poligona vai pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

atbalstīt

19.pants. (1) Atkritumu izgāztuves, poligona vai pārstrādes objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs:

1) pirms darbības uzsākšanas saņem atļauju atkritumu apglabāšanai vai atkritumu sadedzināšanai;

88

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 17. panta 1. punktā vārdu “sadedzināšanai” ar vārdu “pārstrādei”

atbalstīt

1)  pirms darbības uzsākšanas saņem atļauju atkritumu apglabāšanai vai atkritumu pārstrādei;

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi vai atkritumu sadedzināšanas iekārtas saskaņā ar atkritumu apglabāšanas vai atkritumu sadedzināšanas atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

89

Dep. A. Razminovičs

Izteikt 17. panta 1. daļas 2. punktu šādā redakcijā:

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi vai atkritumu pārstrādes objektus saskaņā ar atkritumu apglabāšanas vai atkritumu pārstrādes atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

 

atbalstīt

2) apsaimnieko atkritumu poligonu, izgāztuvi vai atkritumu pārstrādes objektu saskaņā ar atkritumu apglabāšanas vai atkritumu pārstrādes atļaujā minētajām prasībām, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

3) organizē atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanas vai atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbības izbeigšanas pasākumus;

90

 

 

 

91

Dep. M. Lujāns

Aizstāt 17. panta 1. daļas 3. punktā vārdu “organizē” ar vārdiem “veic vai finansē”.

 

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 17. panta 1. daļas 3. punktā vārdu “sadedzināšanas iekārtu” ar vārdu “pārstrādes objektu”

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

3)  veic vai finansē atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanas vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanas pasākumus;

4) sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu vai atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbības izbeigšanu.

92

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 17. panta 1. daļas 4. punktā vārdu “sadedzināšanas iekārtas” ar vārdu “pārstrādes objektu”

atbalstīt

4)  sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves slēgšanu vai atkritumu pārstrādes objekta darbības izbeigšanu.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek uzkrāti līdzekļi poligonu un izgāztuvju slēgšanai.

93

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 17. panta 2. daļā vārdu “uzkrāti” ar vārdu “nodrošināti”

atbalstīt

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināti līdzekļi poligonu un izgāztuvju slēgšanai.

         

18.pants. Personas, kuras veic atkritumu apsaimniekošanu:

   

Redakc. preciz.

20.pants. Personas, kuras nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu:

1) veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti, reizi gadā iesniedz apkopotu informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vai tās pilnvarotā institūcijā un attiecīgajā pašvaldībā un uzglabā uzskaites materiālus trīs gadus;

   

Redakc. preciz.

1)  veic apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti, reizi gadā iesniedz apkopoto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotai institūcijai, kā arī attiecīgajai pašvaldībai un uzglabā šos materiālus trīs gadus;

2) pēc pieprasījuma sniedz informāciju valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai par veikto atkritumu apsaimniekošanu;

   

Redakc. preciz.

2)  pēc pieprasījuma sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanu valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai;

3) pēc atkritumu iepriekšējā īpašnieka pieprasījuma sniedz izziņu par attiecīgo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu.

94

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 18. panta 3. punktu aiz vārda “pēc” ar vārdu “bīstamo”

atbalstīt

3)  pēc bīstamo atkritumu iepriekšējā īpašnieka pieprasījuma sniedz izziņu par attiecīgo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu.

         

V nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

     

VI nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

         

19.pants (1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi nosaka personas, kuras veic šīs darbības.

95

Dep. M. Lujāns

Izteikt 19. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi nosaka iesaistītās puses pēc vienošanās.”

 

Atbalstīt

 

21.pants. (1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, nosaka iesaistītās puses pēc vienošanās.

(2) Maksa par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un apglabāšanu tiek noteikta likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

96

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt 19. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Maksa par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un apglabāšanu tiek noteikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Maksa par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

20.pants. Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ietver atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, pārkraušanas, pārvadāšanas un apglabāšanas izmaksas (arī atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas, vides sakopšanas un vides monitoringa izmaksas pēc poligona un izgāztuvju slēgšanas).

97

 

 

98

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 20.pantu

Dep. M. Lujāns

Izteikt 20. panta ievadu šādā redakcijā:

“Maksa par atkritumu apsaimniekošanu var ietvert ....”.

atbalstīt

 

 

neatbalstīt

 

 
 

 

99

Dep. A. Razminovičs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Maksa par sadzīves atkritumiem tiek noteikta likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

 

 

atbalstīt

22.pants. Maksa par sadzīves atkritumiem tiek reglamentēta likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

VI nodaļa. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

       
     

Redakc. preciz. 21. pantu

 

21.pants. (1) Reģionālās vides pārvaldes pēc saskaņošanas ar pilsētas domi (pagasta padomi), kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības, pirms attiecīgo darbību veikšanas izsniedz šādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas:

100

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens, Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 21. panta 1. daļā vārdus “Pēc saskaņošanas” ar vārdu “informējot”.

 

 

atbalstīt

 

Skat. 12.lpp.

1) atļaujas atkritumu pārstrādei;

       

2) atļaujas atkritumu sadedzināšanai;

101

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 21. panta 1. daļas 2. punktu.

atbalstīt

 

3) atļaujas atkritumu apglabāšanai;

       

4) atļaujas bīstamo atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai.

102

Dep. A. Razminovičs

Izslēgt 21. panta 1. daļas 4. punktā vārdu “bīstamo” .

atbalstīt

 

(2) Reģionālā vides pārvalde atbilstoši bīstamo atkritumu pārvadājuma galamērķim izsniedz atļaujas bīstamo atkritumu pārvadāšanai savā pārraudzībā esošajos rajonos un informē par to attiecīgo pilsētas domi (pagasta padomi).

103

Dep. A. Razminovičs

Aizstāt 21. panta 2. daļā vārdu “rajonos” ar vārdu “teritorijās”

atbalstīt

 

Skat. 13.lpp.

(3) Ministru kabinets nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu apsaimniekošanas atļaujās nosakāmās prasības un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas atļauju formas.

       
&nb sp;        

VII nodaļa. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi

     

VII nodaļa. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi

         

22.pants. (1) Bīstamo atkritumu eksportēšana pārstrādei vai apglabāšanai uz valstīm, kas pievienojušās Bāzeles konvencijai par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ir atļauta, ievērojot minētajā konvencijā noteikto procedūru.

   

Redakc. preciz.

23.pants. (1) Bīstamo atkritumu eksportēšana pārstrādei vai apglabāšanai uz valstīm, kuras pievienojušās 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ir atļauta, ievērojot minētajā konvencijā noteikto procedūru.

(2) Latvijas Republikas teritorijā ir aizliegts ievest atkritumus apglabāšanai.

104

 

 

 

105

Dep. M. Lujāns

Izteikt 22. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) LR teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 22. pantā:

aizstāt vārdus ’’Latvijas Republikas’’ ar vārdiem ‘’valsts’’.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai.

(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja Latvijas Republikas teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuras ir saņēmušas atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei.

106

 

 

 

17

Juridiskais birojs

aizstāt 22. panta trešajā daļā vārdus ‘’kuras ir saņēmušas atļauju’’ ar vārdiem ’’kuru īpašnieks ir saņēmis atļauju’’.

Dep. A. Razminovičs

Papildināt 22. panta 3. daļu aiz vārda “iekārtas” ar vārdiem “un tām ir atbilstoša jauda”.

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja Latvijas Republikas teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei, un tām ir atbilstoša jauda.

(4) Atļauju Ministru kabineta noteiktu bīstamo un sadzīves atkritumu ievešanai pārstrādei Latvijas Republikas teritorijā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

     

(4) Atļauju Ministru kabineta noteikto bīstamo un sadzīves atkritumu ievešanai pārstrādei Latvijas Republikas teritorijā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(5) Atkritumu eksporta, importa un tranzīta kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi, tai skaitā nosakot šī panta ceturtajā daļā minēto atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību.

   

Redakc. preciz.

(5) Atkritumu eksporta, importa un tranzīta kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi, arī nosakot šā panta ceturtajā daļā minēto atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību.

 

108

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

papildināt 22. pantu ar 6. daļu šādā redakcijā:

“(6) 22. panta piektā daļa neattiecas uz metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un eksporta kārtību.”

 

 

neatbalstīt

 
 

109

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

papildināt likumprojektu ar 8. nodaļu šādā redakcijā:

“VIII nodaļa. Metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un eksporta atļaujas

23. pants.

Ministru kabinets nosaka speciālas atļaujas (licences) metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un eksportam izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību.”

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku likums "Par sadzīves atkritumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums "Par bīstamajiem atkritumiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).

   

Redakc. preciz.

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par sadzīves atkritumiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums “Par bīstamajiem atkritumiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

     

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi Nr.353 "Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem";

     

1)  Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi nr.353 “Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem”;

2) Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi Nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem";

     

2)  Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.298 “Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem”;

3) Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi Nr.38 "Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi";

     

3)  Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.38 “Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi”;

4) Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi Nr.39 "Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi";

     

4)  Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.39 “Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi”;

5) Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.230 "Noteikumi par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidiem un par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļauju izsniegšanas kārtību".

     

5)  Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi nr.230 “Noteikumi par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidiem un par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļauju izsniegšanas kārtību”.

 

110

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

papildināt pārejas noteikumu 2. punktu ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6) Ministru kabineta 1996. gada 16. jūlija noteikumi nr. 261 “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi”. ”

 

 

neatbalstīt

 

3. Atļaujas, kuras ir izsniegtas, pamatojoties uz likumu "Par sadzīves atkritumiem" un "Par bīstamajiem atkritumiem" prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

   

Redakc. preciz.

3. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz likumu “Par sadzīves atkritumiem” un “Par bīstamajiem atkritumiem” prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

4. Šā likuma 12.panta trešā daļa un ceturtās daļas 1.punkts, 17.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts un 21.panta pirmā daļa neattiecas uz personu, kura veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā.

   

Redakc. preciz.

4. Šā likuma 12.panta trešā daļa un ceturtās daļas 1.punkts, 17.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts un 21.panta pirmā daļa neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā.

5. Šā likuma II nodaļa, 12.panta piektā daļa, 17.panta otrā daļa un 22.panta piektā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

5. Šā likuma II nodaļa, 12.panta piektā daļa, 17.panta otrā daļa un 22.panta piektā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 16.panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus.

     

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 16.panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus.

 

111

Dep. A. Razminovičs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu:

Ministru kabinetam līdz .......... jāizstrādā aprēķināšanas metodika un tarifu apstiprināšanas kārtība bīstamo atkritumu pārstrādei un apglabāšanai.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

7. Ministru kabinets līdz .......... izstrādā bīstamo atkritumu pārstrādes un apglabāšanas tarifu aprēķināšanas metodiku un šo tarifu apstiprināšanas kārtību.

7. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.martā.

     

7. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.martā.