Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Par piesārņojumu” otrajam lasījumam

1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 619; dok. nr. 2142)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

 

2

3

4

5

Par piesārņojumu

       

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) būtiska izmaiņa - darbības izmaiņa, ja saskaņā ar atļauju izsniedzošās institūcijas atzinumu tai var būt ievērojama negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi;

1

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Aizstāt 1. panta 1) punktā vārdus “cilvēku veselība” ar vārdu “cilvēkiem”.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

1)  būtiska izmaiņa — darbības izmaiņa, kurai saskaņā ar atļauju izsniedzošās institūcijas atzinumu var būt ievērojama negatīva ietekme uz cilvēkiem vai vidi;

2) darbības izmaiņa - izmaiņas iekārtas darbībā, arī darbības paplašināšana, kas var ietekmēt vidi;

     

2)  darbības izmaiņa — izmaiņa iekārtas darbībā, arī darbības paplašināšana, kas var ietekmēt vidi;

3) emisija - tieša vai netieša vielu, vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai cita izplūde no stacionāra vai difūza piesārņojuma avota, veicot piesārņojošu darbību, kura ietekmē vai var ietekmēt vidi;

   

Redakc. preciz.

3)  emisija — tieša vai netieša vielu, vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai citāda izplūde no stacionāra vai difūza piesārņojuma avota, kura rodas, veicot piesārņojošu darbību, un ietekmē vai var ietekmēt vidi;

4) iekārtas, kuras izmanto ārpus telpām, - mašīnas, aprīkojums, iekārtas vai to sastāvdaļas, kuras lieto darbam ārpus telpām, galvenokārt inženiertehnisko būvju un ēku celtniecībā, un kuru pamatuzdevums nav saistīts ar preču vai cilvēku pārvadāšanu;

2

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt 1. panta 4) punktu.

atbalstīt, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

 

5) militāri piesārņota teritorija - teritorija, kurā atrodas sprādzienbīstami priekšmeti un materiāli vai toksiskas vai citādi bīstamas vielas, kuras izmantotas vai kuras bija paredzēts izmantot militāriem mērķiem;

   

Redakc. preciz.

4)  militāri piesārņota teritorija — teritorija, kurā atrodas sprādzienbīstami priekšmeti un materiāli vai toksiskas vai citādi bīstamas vielas, ko izmanto vai bija paredzēts izmantot militāriem mērķiem;

6) operators - fiziska vai juridiska persona, kura veic piesārņojošu darbību vai kura ir atbildīga par šādas darbības tehnisko nodrošinājumu, vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgo piesārņojošo darbību;

3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 1. panta 6. punktā terminu “operators” ar termina skaidrojumam atbilstošu vārdu.

neatbalstīt

5)  operators — fiziskā vai juridiskā persona, kura veic piesārņojošu darbību vai kura ir atbildīga par šādas darbības tehnisko nodrošinājumu, vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgo piesārņojošo darbību;

7) piesārņota vieta - augsne, zemes dzīles, ūdens, arī dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas;

   

Redakc. preciz.

6)  piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, arī dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas;

8) piesārņojoša darbība - augsnes, ūdens, gaisa, iekārtu vai ēku un citu stacionāru objektu izmantošana tādās saimnieciskās darbības jomās, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, kā arī darbības, kuras tiek veiktas piesārņotās vietās un kuras var izraisīt piesārņojuma tālāku izplatīšanos;

4

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt 1. panta 8) punktā vārdus “tādās saimnieciskās darbības jomās”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

7)  piesārņojoša darbība — augsnes, ūdens, gaisa, iekārtu vai ēku un citu stacionāru objektu izmantošana, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, kā arī darbība, kas tiek veikta piesārņotā vietā un var izraisīt piesārņojuma izplatīšanos;

9) piesārņojums - tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēku veselību, rada vai var radīt kaitējumu videi, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citā veidā traucēt likumīgu vides izmantošanu;

   

Redakc. preciz.

8)  piesārņojums — tāda tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēku veselību, rada vai var radīt kaitējumu videi, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu vides izmantošanu;

10) potenciāli piesārņota vieta - augsne, zemes dzīles, ūdens, nogulsnes, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, par kuriem ir nepārbaudīta informācija, ka tie ir piesārņoti vai var saturēt piesārņojošas vielas;

   

Redakc. preciz.

9)  potenciāli piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas;

11) sanācija – piesārņotas teritorijas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka cilvēku veselība vai vide turpmāk netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju turpmāk iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai;

     

10)  sanācija — piesārņotas vietas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība vai vide netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai;

12) tehnoloģija - tehnisku metožu un paņēmienu kopums, kas ietver patentu, preču zīmju, licenču, tehnisko izstrādņu, kā arī speciālas tehnikas un aprīkojuma izmantošanu, lai sasniegtu noteiktu mērķi vai rezultātu;

   

Redakc. preciz.

11)  tehnoloģija — tehnisku metožu un paņēmienu kopums, kas ietver patentu, preču zīmju, licenču, tehnisko izstrādņu, kā arī speciālas tehnikas un aprīkojuma izmantošanu, lai sasniegtu noteiktu mērķi vai rezultātu;

13) viela - jebkurš ķīmisks elements vai tā savienojumi.

   

Redakc. preciz.

12)  viela — jebkurš ķīmisks elements vai ķīmisku elementu savienojums.

2.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir novērst un mazināt piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai un videi nodarīto kaitējumu, novērst kaitējuma radītās sekas, kā arī:

   

Redakc. preciz.

Šā likuma mērķis ir novērst vai mazināt piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai un videi nodarīto kaitējumu, novērst kaitējuma radītās sekas, kā arī:

1) novērst piesārņojuma rašanos no piesārņojošām darbībām vai, ja tas nav iespējams, samazināt emisiju augsnē, ūdenī un gaisā;

   

Redakc. preciz.

1)  novērst piesārņojošu darbību izraisīta piesārņojuma rašanos vai, ja tas nav iespējams, samazināt emisiju augsnē, ūdenī un gaisā;

2) novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt neatjaunojamo dabas resursu un enerģijas izmantošanu, veicot piesārņojošas darbības;

     

2)  novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt neatjaunojamo dabas resursu un enerģijas izmantošanu, veicot piesārņojošas darbības;

3) novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt atkritumu radīšanu;

     

3)  novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt atkritumu radīšanu;

4) nodrošināt piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšanu un reģistrāciju Latvijas teritorijā;

5

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 2. panta 4. punktā vārdu “Latvijas” ar vārdu “valsts”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

4)  nodrošināt piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšanu valsts teritorijā un to reģistrāciju;

5) noteikt pasākumus piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpētei un sanācijai;

   

Redakc. preciz.

5)  noteikt pasākumus piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpētei un piesārņotu vietu sanācijai;

6) noteikt personas, kuras sedz izdevumus, kas saistīti ar piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpēti un piesārņotu vietu sanāciju.

   

Redakc. preciz.

6)  noteikt personas, kuras sedz ar piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpēti un piesārņotu vietu sanāciju saistītos izdevumus.

3.pants. Likuma darbības joma

     

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka prasības piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā, kas jāņem vērā operatoram, un piesārņojuma novēršanas un kontroles kārtību, kā arī:

   

Redakc. preciz.

(1) Šis likums nosaka prasības piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā, kuras jāņem vērā operatoram, un piesārņojuma novēršanas un kontroles kārtību, kā arī:

1) prasības, kas jāņem vērā, uzsākot, veicot un pārtraucot piesārņojošas darbības;

     

1)  prasības, kas jāņem vērā, uzsākot, veicot un pārtraucot piesārņojošas darbības;

2) nosacījumus, kas jāņem vērā, izsniedzot atļaujas piesārņojošām darbībām un ūdens lietošanas atļaujas, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par piesārņojošām darbībām, kurām nav nepieciešama atļauja;

6

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Aizstāt 3. panta pirmās daļas 2) punktā vārdus “ūdens lietošanas atļaujas” ar vārdiem “ūdens lietošanai”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

2)  prasības, kas jāņem vērā, izsniedzot atļaujas piesārņojošu darbību veikšanai un ūdens lietošanai, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par piesārņojošām darbībām, kurām nav nepieciešama atļauja;

3) vides kvalitātes normatīvu noteikšanas kārtību;

     

3)  vides kvalitātes normatīvu noteikšanas kārtību;

4) kārtību, kādā nosakāma noteiktu vielu emisijas robežvērtība, piesārņojošas darbības nosacījumi, kā arī citi ierobežojumi, veicot piesārņojošas darbības;

   

Redakc. preciz.

4)  kārtību, kādā nosakāma noteiktu vielu emisijas robežvērtība, piesārņojošas darbības nosacījumi, kā arī citi ierobežojumi, kas attiecas uz piesārņojošu darbību veikšanu;

5) piesārņoto vietu apzināšanu, reģistrāciju, izpēti un sanāciju;

     

5)  piesārņotu vietu apzināšanu, reģistrāciju, izpēti un sanāciju;

6) piesārņojošās darbības uzraudzības nosacījumus, piesārņojošās darbības kontroli, monitoringu, kā arī kārtību, kādā informējama sabiedrība.

   

Redakc. preciz.

6)  piesārņojošu darbību uzraudzības nosacījumus, piesārņojošu darbību kontroli, monitoringu, kā arī kārtību, kādā par šīm darbībām informējama sabiedrība.

(2) Šis likums attiecas arī uz piesārņojumu no noteikta veida mobilajiem avotiem, arī transportlīdzekļiem un iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām, un šā piesārņojuma kontroli.

7

 

 

 

8

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 3.panta otrajā daļā terminu “noteikta veida mobilie avoti”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Šis likums attiecas arī uz Ministru kabineta noteiktajiem mobilajiem piesārņojuma avotiem.”

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

(2) Šis likums attiecas arī uz Ministru kabineta noteiktajiem mobilajiem piesārņojuma avotiem.

(3) Darbības ar radioaktīvajām vielām, radioaktīvajiem atkritumiem, jonizējošā starojuma avotiem un ģenētiski modificētiem organismiem regulē citi normatīvie akti.

     

(3) Darbības ar radioaktīvajām vielām, radioaktīvajiem atkritumiem, jonizējošā starojuma avotiem un ģenētiski modificētiem organismiem regulē citi normatīvie akti.

II nodaļa

     

II nodaļa

Prasības un nosacījumi piesārņojošas darbības veikšanai

   

Redakc. preciz.

Prasības un nosacījumi attiecībā uz
piesārņojošas darbības veikšanu

4.pants. Prasības piesārņojošas darbības veikšanai

   

Redakc. preciz.

4.pants. Prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības veikšanu

Operators, veicot piesārņojošu darbību, ievēro attiecīgās darbības specifiku un īsteno šādas prasības:

   

Redakc. preciz.

Operators, veicot piesārņojošu darbību, ievēro tās specifiku un izpilda šādas prasības:

1) veic pasākumus, lai novērstu piesārņojuma rašanos un samazinātu piesārņojumu;

   

Redakc. preciz.

1)  veic pasākumus, lai novērstu piesārņojuma rašanos vai samazinātu tā emisiju;

2) nodrošina vides kvalitātes normatīvu ievērošanu;

     

2)  nodrošina vides kvalitātes normatīvu ievērošanu;

3) veic piesārņojošas darbības monitoringu;

     

3)  veic piesārņojošas darbības monitoringu;

4) sniedz vides aizsardzības un citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzēto informāciju;

     

4)  sniedz vides aizsardzības un citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzēto informāciju;

5) ievēro prasības, kas nosaka piesārņojošas darbības atrašanās vietu;

   

Redakc. preciz.

5)  ievēro prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības vietu;

6) apkopo un sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamo informāciju par piesārņojošas darbības iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;

   

Redakc. preciz.

6)  apkopo un sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamo informāciju par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;

7) ievēro šā likuma 11.pantā minētos nosacījumus, veicot noteiktu piesārņojošu darbību.

   

Redakc. preciz.

7)  ievēro šā likuma 11.pantā minētos nosacījumus.

5.pants. Piesardzības pasākumi, lai novērstu vai samazinātu piesārņojumu

9

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5.pants. Piesardzības pasākumi”.

atbalstīt

5.pants. Piesardzības pasākumi

Operators veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, lai samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Piesardzības pasākumi ietver:

10

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Papildināt 5. panta pirmo teikumu aiz vārda “operators” ar vārdiem “,kā arī atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas,”

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

Operators, kā arī atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Piesardzības pasākumi ietver:

1) pieejamo tehnisko līdzekļu izmantošanu un organizatorisko pasākumu izmantošanu piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai visos piesārņojošas darbības posmos un procesos;

11

 

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 5.panta 1.punktā pēc vārda “līdzekļu” vārdu “izmantošanu”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) pieejamo tehnisko līdzekļu izmantošanu un organizatorisko pasākumu veikšanu visos piesārņojošas darbības posmos un procesos;”

neatbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

1) pieejamo tehnisko līdzekļu izmantošanu un organizatorisko pasākumu veikšanu visos piesārņojošas darbības posmos un procesos;

2) ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ņemot vērā nelabvēlīgus metereoloģiskos vai citus apstākļus;

   

Redakc. preciz.

2) ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu metereoloģisko vai citu apstākļu dēļ;

3) izvairīšanos no neatjaunojamo dabas resursu un enerģijas lietošanas vai to lietošanas ierobežošanu, kā arī izvairīšanos no atkritumu radīšanas vai to radīšanas ierobežošanu, izmantojot vielu un materiālu atkārtotu lietošanu un pārstrādi vai citas metodes un īstenojot tās visā vielu vai materiālu aprites ciklā;

   

Redakc. preciz.

3) izvairīšanos no neatjaunojamo dabas resursu un enerģijas lietošanas vai to lietošanas ierobežošanu, kā arī izvairīšanos no atkritumu radīšanas vai to radīšanas ierobežošanu, visā vielu vai materiālu aprites ciklā izmantojot tādas metodes kā vielu un materiālu atkārtota lietošana un pārstrāde vai citas metodes; turklāt izmantojot tās;

4) izvairīšanos no tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izmantošanas, kuru vietā ir iespējams izmantot aizvietotājus, kas ir mazāk bīstami cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

13

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 5. panta 4) punktu šādā redakcijā:

“4) izvairīšanos no tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kā arī organismu izmantošanas, kuru vietā ir iespējams izmantot aizvietotājus, kas ir mazāk bīstami cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;”

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

4) izvairīšanos no tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kā arī organismu izmantošanas, kuru vietā ir iespējams izmantot aizstājējus, kas ir mazāk bīstami cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

5) avāriju riska novērtēšanu un nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu, lai izvairītos no avārijām, bet avārijas gadījumā samazinātu tās sekas;

   

Redakc. preciz.

5) avāriju riska novērtēšanu un tādus pasākumus, kas nepieciešami, lai izvairītos no avārijām, bet avārijas gadījumā — samazinātu tās sekas;

6) pasākumus, lai mazinātu vai, ja iespējams, izvairītos no jebkāda piesārņojuma vai piesārņojuma riska, ja nepieciešams, apturot piesārņojošu darbību un veicot neatliekamu piesārņotās teritorijas sanāciju;

14

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) piesārņojošas darbības pārtraukšanu un neatliekamu piesārņotās vietas sanāciju, ja tas nepieciešams;”

atbalstīt

6) piesārņojošas darbības pārtraukšanu un neatliekamu piesārņotās vietas sanāciju, ja tas nepieciešams;

7) pasākumus, lai nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos, pārtraucot piesārņojošu darbību, arī piesārņotās vietas izpēti un sanāciju, kā arī nepieciešamo monitoringu;

   

Redakc. preciz.

7) pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos, piesārņotās vietas izpēti un sanāciju, kā arī piesārņojošas darbības monitoringu;

8) prasības operatoriem, kuri veic šā likuma pielikumā minētās piesārņojošās darbības, lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

   

Redakc. preciz.

8) operatoriem, kuri veic šā likuma pielikumā minētās piesārņojošās darbības, izvirzāmo prasību lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

6.pants. Operatora un darbinieku zināšanu nodrošinājums un pienākums sniegt informāciju

   

Redakc. preciz.

6.pants. Operatora un darbinieku nodrošināšana ar nepieciešamajām zināšanām un pienākums sniegt informāciju

(1) Operators pirms piesārņojošas darbības vai būtiskas izmaiņas apzina informāciju par piesārņojošas darbības iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

   

Redakc. preciz.

(1) Operators pirms piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskas izmaiņas apzina informāciju par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

(2) Operators sniedz darbiniekiem nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā veicama piesārņojoša darbība, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, piesardzības pasākumiem, lai samazinātu šo ietekmi, kā arī darbību avārijas situācijās.

15

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.pantā vārdus “darbiniekiem nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā veicama piesārņojošā darbība” ar vārdiem “darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība ir veicama”.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

(2) Operators sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

(3) Operatoram ir pienākums sniegt informāciju vides aizsardzības institūcijām, kuras saskaņā ar šo likumu atbild par atļauju izsniegšanu un kontroli, kā arī informēt sabiedrību un attiecīgo pašvaldību par atļaujā noteiktā monitoringa rezultātiem un piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

     

(3) Operatoram ir pienākums sniegt informāciju vides aizsardzības institūcijām, kuras saskaņā ar šo likumu atbild par atļauju izsniegšanu un kontroli, kā arī informēt sabiedrību un attiecīgo pašvaldību par atļaujā noteiktā monitoringa rezultātiem un piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

(4) Ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai ir apdraudēta atļaujas nosacījumu turpmākā ievērošana, operators par to paziņo Vides valsts inspekcijai.

   

Redakc. preciz.

(4) Ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, operators par to paziņo Vides valsts inspekcijai.

7.pants. Piesārņojošas darbības monitorings

     

7.pants. Piesārņojošas darbības monitorings

Operators nodrošina piesārņojošas darbības monitoringu, īpaši tādiem procesiem, kuri ir tieši saistīti ar vides piesārņošanu vai piesārņošanas risku. Operators nodrošina novērojumus apkārtnē, kur tiek veikta piesārņojoša darbība, un ieraksta mērījumus par izmaiņām vidē.

16

Juridiskais birojs , VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Ierosinām aizstāt 7.pantā vārdu “ieraksta” ar vārdu “reģistrē”.

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

Operators nodrošina piesārņojošas darbības monitoringu, īpaši tādiem procesiem, kuri ir tieši saistīti ar vides piesārņošanu vai tās risku. Operators nodrošina novērojumus apkārtnē, kur tiek veikta piesārņojoša darbība, un reģistrē mērījumus, lai laikus konstatētu izmaiņas vidē.

8.pants. Prasības piesārņojošas darbības vietai

   

Redakc. preciz.

8.pants. Prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības vietu

Pirms tiek uzsākta piesārņojoša darbība, kurai saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja, operators izvērtē iespējamās alternatīvās vietas piesārņojošas darbības veikšanai. Šī prasība attiecas uz darbību kopumā, tās atsevišķiem procesiem, kā arī uz piesārņojuma izplūdes vietām. Piesārņojoša darbība vai tās atsevišķi procesi jāparedz vietā, kur darbība veicama ar vismazāko negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

   

Redakc. preciz.

Pirms tiek uzsākta piesārņojoša darbība, kurai saskaņā ar šo likumu nepieciešama atļauja, operators izvērtē iespējamās alternatīvās vietas šīs darbības veikšanai. šī prasība attiecas uz darbību kopumā, tās atsevišķiem procesiem, kā arī uz emisijas vietām. Piesārņojošai darbībai vai tās atsevišķiem procesiem jāizraugās tāda vieta, kur tai būs vismazākā negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

9.pants. Izmaksu efektivitāte

     

9.pants. Izmaksu efektivitāte

Operators īsteno šā likuma 5., 6., 7. un 8.pantā noteiktās prasības, ņemot vērā, lai šo prasību kopīgās īstenošanas izmaksas atbilst paredzamajai pozitīvajai ietekmei uz vidi un lai tiek nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 9.pantā vārdus “noteiktās prasības” ar vārdiem “noteiktos pasākumus un prasības”, kā arī pēc vārda “šo” papildināt ar vārdiem “pasākumu un”.

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

Operators īsteno šā likuma 5., 6., 7. un 8.pantā noteiktos pasākumus un prasības, ņemot vērā, lai šo pasākumu un prasību īstenošanas kopējās izmaksas atbilst paredzamajai pozitīvajai ietekmei uz vidi un tiek nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana.

10.pants. Emisijas robežvērtība un limits

     

10.pants. Emisijas robežvērtība un limits

(1) Emisijas robežvērtība ir maksimālais emitētās vielas daudzums vai citi faktori, izteikti noteiktos parametros – daudzums, koncentrācija vai emisijas līmenis – , ko nedrīkst pārsniegt noteiktā laikposmā, vai emitētās vielas daudzums vai koncentrācija, kuru nedrīkst pārsniegt iekārtas normālas darbības apstākļos. Emisijas robežvērtību nosaka konkrētām vielām vai vielu grupām.

   

Redakc. preciz.

(1) Emisijas robežvērtība ir maksimālais emitētās vielas daudzums vai citi noteiktos parametros izteikti faktori, piemēram, vielas koncentrācija vai emisijas līmenis, kurus nedrīkst pārsniegt noteiktā laikposmā vai kurus nedrīkst pārsniegt iekārtas normālas darbības apstākļos. Emisijas robežvērtību nosaka konkrētām vielām vai vielu grupām.

(2) Emisijas robežvērtību parasti nosaka vietā, kur piesārņojums izplūst no iekārtas, neņemot vērā koncentrācijas samazinājuma robežvērtību noteikšanas brīdī.

18

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 10. panta otro daļu:

“(2) Emisijas robežvērtību parasti nosaka vietā, kur piesārņojums izplūst no iekārtas, neņemot vērā koncentrācijas samazinājumu robežvērtības noteikšanas brīdī.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Emisijas robežvērtību parasti nosaka vietā, kur piesārņojums izplūst no iekārtas, un koncentrācijas samazinājums robežvērtības noteikšanas brīdī netiek ņemts vērā.

(3) Nosakot robežvērtību iekārtas radītā piesārņojuma emisijai ūdenī, ņem vērā ūdens attīrīšanas iekārtu ietekmi, ja tādēļ nerodas augstāks piesārņojuma līmenis vidē.

   

Redakc. preciz.

(3) Nosakot emisijas robežvērtību iekārtas radītā piesārņojuma izplūdei ūdenī, ņem vērā ūdens attīrīšanas iekārtu ietekmi, ja rezultātā nepaaugstinās vides piesārņojuma līmenis.

(4) Emisijas limits ir atļaujā noteiktais emitētās vielas daudzums vai citi faktori, izteikti noteiktos parametros – koncentrācija vai emisijas līmenis – , ko nedrīkst pārsniegt noteiktā laika periodā vai periodos, vai emitētās vielas daudzums vai koncentrācija, kuru nedrīkst pārsniegt iekārtas normālas darbības apstākļos, kas nepārsniedz attiecīgo emisijas robežvērtību.

   

Redakc. preciz.

(4) Emisijas limits ir atļaujā noteiktais emitētās vielas daudzums vai citi faktori, izteikti noteiktos parametros — koncentrācija vai emisijas līmenis —, ko nedrīkst pārsniegt noteiktā laika periodā vai periodos, vai emitētās vielas daudzums vai koncentrācija, kuru nedrīkst pārsniegt iekārtas normālas darbības apstākļos un kura nepārsniedz attiecīgo emisijas robežvērtību.

11.pants. Piesārņojošas darbības nosacījumi

19

Juridiskais birojs

izteikt 11.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Piesārņojošas darbības veikšanas nosacījumi”.

atbalstīt

11.pants. Piesārņojošas darbības veikšanas nosacījumi

(1) Veicot piesārņojošu darbību, operators ievēro šādus nosacījumus:

     

(1) Veicot piesārņojošu darbību, operators ievēro šādus nosacījumus:

1) noteiktu piesārņojošu vielu emisiju vidē;

20

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 11. panta pirmās daļas 1) punktu šādā redakcijā:

“1)aizliegumus noteiktu piesārņojošu vielu emisijai vidē;”

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

1) aizliegumu attiecībā uz noteiktu piesārņojošu vielu emisiju vidē;

2) noteiktu piesārņojuma veidu emisijas robežvērtību;

     

2) noteiktu piesārņojuma veidu emisijas robežvērtību;

3) nosacījumus, kā samazināt, novērst vai kontrolēt emisiju noteiktās saimnieciskās darbības jomās vai no noteikta veida iekārtām;

21

Juridiskais birojs

izslēgt 11. panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “nosacījumus”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

3) emisijas samazināšanas, novēršanas vai kontroles kārtību noteiktās saimnieciskās darbības jomās vai attiecībā uz noteikta veida iekārtām;

4) atbilstības novērtēšanas kārtību noteiktām iekārtām vai iekārtu grupām, kuru darbība saistīta ar piesārņojuma emisiju, arī iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām.

22

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 11. panta pirmās daļas 4) punktu šādā redakcijā:

“4)atbilstības novērtēšanas kārtību noteiktām iekārtām vai iekārtu grupām, kuru darbība saistīta ar piesārņojumu emisiju.”

 

atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā

 

4) noteiktu ar piesārņojumu emisiju saistītu iekārtu vai iekārtu grupu atbilstības novērtēšanas kārtību.

(2) Lai īstenotu šā panta pirmajā daļā minētos nosacījumus, Ministru kabinets nosaka:

   

Redakc. preciz.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto nosacījumu ievērošanu, Ministru kabinets reglamentē:

1) kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem;

   

Redakc. preciz.

1) kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem;

2) vides aizsardzības prasības degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām;

23

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt 11. panta otrās daļas 2) punktu.

atbalstīt

 

3) ierobežojumus un aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai un citus nosacījumus ozona slāņa aizsardzībai;

24

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt 11. panta otrās daļas 3) punktu.

atbalstīt, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

 

4) notekūdeņu emisijas robežvērtību un aizliegumus piesārņojošu vielu emisijai ūdens vidē;

   

Redakc. preciz.

2) notekūdeņu emisijas robežvērtības un aizliegumus attiecībā uz piesārņojošu vielu emisiju ūdenī;

5) nosacījumus notekūdeņu dūņu izmantošanai augsnes mēslošanai un teritoriju labiekārtošanai;

25

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt 11. panta otrās daļas 5) punktu.

atbalstīt

attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

 

6) nosacījumus ūdens un augsnes aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem, kurš radies lauksaimnieciskas darbības dēļ;

   

Redakc. preciz.

3) noteikumus par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem;

7) nosacījumus trokšņa emisijai no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām;

   

Redakc. preciz.

4) noteikumus par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām;

8) nosacījumus piesārņojošu vielu emisijai gaisā no satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinējiem.

   

Redakc. preciz.

5) noteikumus par satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošu vielu emisiju gaisā.

         

(3) Ministru kabinets nosaka kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisijas daudzumu gaisā noteiktā laikposmā noteiktiem piesārņojuma veidiem.

   

Redakc. preciz.

(3) Ministru kabinets nosaka kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā konkrētā laikposmā un konkrētiem piesārņojuma veidiem.

III nodaļa

     

III nodaļa

Vides kvalitātes normatīvi un programmas vides kvalitātes normatīvu ieviešanai

   

Redakc. preciz.

Vides kvalitātes normatīvi un vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas

         

12.pants. Vides kvalitāte un vides kvalitātes normatīvu noteikšana

     

12.pants. Vides kvalitāte un vides kvalitātes normatīvu noteikšana

  1.  Vides kvalitāti nosaka gaisa, virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu, augsnes un zemes dzīļu vai citu vides komponentu vēlamā kvalitāte, kuras nodrošināšanai tiek noteikti vides kvalitātes normatīvi, kas izsaka vides kvalitāti kvantitatīvos rādītājos.
   

Redakc. preciz.

 (1) Vides kvalitāti nosaka salīdzinājumā ar vēlamo gaisa, virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu, augsnes un zemes dzīļu vai citu vides komponentu kvalitāti, kuras nodrošināšanai tiek reglamentēti kvantitatīvos rādītājos izteikti vides kvalitātes normatīvi.

(2) Lai novērstu kaitējumu cilvēka veselībai vai videi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ilgākā laikposmā, ņemot vērā nepieciešamo drošības rezervi, Ministru kabinets nosaka kvalitātes normatīvus gaisam, virszemes ūdeņiem, pazemes ūdeņiem un augsnei un norāda:

   

Redakc. preciz.

(2) Lai novērstu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ilgākā laikposmā, ņemot vērā nepieciešamo drošības rezervi, Ministru kabinets nosaka kvalitātes normatīvus gaisam, virszemes ūdeņiem, pazemes ūdeņiem un augsnei, norādot:

1) termiņus to sasniegšanai un teritoriju, uz kuru tie attiecas;

   

Redakc. preciz.

1) šo normatīvu sasniegšanas termiņus un teritoriju, uz kuru tie attiecas;

2) augstāko un zemāko pieļaujamo līmeni vai raksturlielumus vielu, trokšņu, organismu vai citu vidi ietekmējošu faktoru klātbūtnei vidē;

     

2) augstāko un zemāko pieļaujamo līmeni vai raksturlielumus vielu, trokšņu, organismu vai citu vidi ietekmējošu faktoru klātbūtnei vidē;

3) parametrus, monitoringa metodes un metodes, kuras izmantojot nosaka noteikto parametru pārsniegšanu;

   

Redakc. preciz.

3) parametrus, monitoringa metodes un metodes, pēc kurām nosaka attiecīgo normatīvu pārsniegšanu;

4) pasākumus, kas veicami gadījumos, ja normatīvi tiek pārsniegti.

   

Redakc. preciz.

4) pasākumus, kas veicami gadījumos, kad normatīvi tiek pārsniegti.

(3) Normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes normatīvus var sasniegt pakāpeniski, ar noteiktiem starpposmiem.

   

Redakc. preciz.

(3) Normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes normatīvus var sasniegt pakāpeniski, vairākos konkrētos starpposmos.

13.pants. Robežlielumi un mērķlielumi

     

13.pants. Robežlielumi un mērķlielumi

(1) Vides kvalitātes normatīvus iedala robežlielumos un mērķlielumos.

     

(1) Vides kvalitātes normatīvus iedala robežlielumos un mērķlielumos.

(2) Robežlielums ir saistošs jebkuram operatoram, kas veic vai ir paredzējis veikt piesārņojošu darbību, kuras dēļ radusies emisija var ietekmēt teritoriju, kurai noteikts konkrētais robežlielums.

   

Redakc. preciz.

(2) Robežlielums ir saistošs jebkuram operatoram, kas veic vai ir paredzējis veikt piesārņojošu darbību, kuras izraisīta emisija var ietekmēt attiecīgo teritoriju.

(3) Vides aizsardzības institūcijas, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu un izstrādājot nosacījumus par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanu, kā arī kontrolējot piesārņojošu darbību, ņem vērā noteiktos mērķlielumus.

   

Redakc. preciz.

(3) Vides aizsardzības institūcijas, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu un izstrādājot labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanas nosacījumus, kā arī kontrolējot piesārņojošu darbību, ņem vērā noteiktos mērķlielumus.

14.pants. Piesārņojošas darbības uzsākšanas ierobežojumi

     

14.pants. Piesārņojošas darbības uzsākšanas ierobežojumi

Piesārņojošu darbību nedrīkst uzsākt, ja ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam noteiktā teritorijā un ja emisija no attiecīgās darbības var palielināt kopējo piesārņojuma daudzumu šajā teritorijā. Šādos gadījumos atļauja piesārņojošai darbībai netiek izsniegta.

   

Redakc. preciz.

Piesārņojošu darbību nedrīkst uzsākt, ja ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes robežnormatīvi noteiktam piesārņojuma veidam noteiktā teritorijā un ja attiecīgās darbības izraisītā emisija var palielināt kopējo piesārņojuma daudzumu šajā teritorijā. Šādos gadījumos atļauja piesārņojošas darbības veikšanai netiek izsniegta.

15.pants. Piesārņojošas darbības ierobežojumi

     

15.pants. Piesārņojošas darbības ierobežojumi

Ja teritorijā, kurā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atļauju tiek veikta piesārņojoša darbība, ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam:

   

Redakc. preciz.

Ja teritorijā, kurā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atļauju tiek veikta piesārņojoša darbība, ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam:

1) operatoram saskaņā ar šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām jāveic pasākumi, lai pakāpeniski samazinātu emisiju, kas var ietekmēt cilvēku veselību vai vidi teritorijā, uz kuru attiecas noteiktie robežlielumi;

   

Redakc. preciz.

1) operatoram saskaņā ar šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām jāveic pasākumi, kas nepieciešami, lai pakāpeniski samazinātu emisiju, kura var ietekmēt cilvēku veselību vai vidi attiecīgajā teritorijā;

2) atļauju piesārņojošas darbības būtiskām izmaiņām neizsniedz, ja šādas izmaiņas var radīt emisiju, kas palielina kopējo attiecīgās teritorijas piesārņojuma līmeni;

   

Redakc. preciz.

2) atļauju būtiskai darbības izmaiņai neizsniedz, ja šāda izmaiņa var radīt emisiju, kas palielina kopējo attiecīgās teritorijas piesārņojuma līmeni;

3) pārskatot jau izsniegtās atļaujas, nosaka citus nosacījumus vai tos papildina atbilstoši šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām.

   

Redakc. preciz.

3) pārskatot jau izsniegtās atļaujas, to nosacījumus maina vai papildina atbilstoši šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām.

16.pants. Operatoru sadarbība

     

16.pants. Operatoru sadarbība

(1) Šā likuma 14. un 15.pantā minētajos gadījumos operators var noslēgt vienošanos ar citu operatoru, kuram atļauts emitēt attiecīgā veida piesārņojumu, par veicamajiem pasākumiem, lai samazinātu kopējo attiecīgā veida piesārņojuma emisiju, un informē par to reģionālo vides pārvaldi.

   

Redakc. preciz.

(1) Šā likuma 14. un 15.pantā minētajos gadījumos operators var noslēgt vienošanos ar citu operatoru, kuram atļauts emitēt attiecīgā veida piesārņojumu, par pasākumiem, kas veicami, lai samazinātu kopējo attiecīgā veida piesārņojuma emisiju, un informē par to reģionālo vides pārvaldi.

(2) Ja operatoru vienošanās paredz, ka kopējā attiecīgā veida piesārņojuma emisija no piesārņojošas darbības, uz kuru attiecas minētā vienošanās, ir zemāka nekā pirms vienošanās noslēgšanas un atbilstoši šim likumam vai citiem normatīvajiem aktiem ir ievērotas citas piesārņojuma samazināšanas prasības, vides aizsardzības institūcijas izsniedz citu atļauju piesārņojošai darbībai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā.

26

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 16. panta (2) daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja operatoru vienošanās paredz, ka kopējā attiecīgā piesārņojuma veidu emisija no piesārņojošām darbībām, uz kurām attiecas vienošanās, būs zemāka nekā pirms vienošanās noslēgšanas, kā arī atbilstoši šim likumam vai citiem normatīvajiem aktiem ir ievērotas citas piesārņojuma samazināšanas prasības, reģionālā vides pārvalde akceptē vienošanos.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Ja operatoru vienošanās paredz, ka kopējā attiecīgā veida piesārņojuma emisija, ko izraisa piesārņojošas darbības, uz kurām attiecas vienošanās, būs zemāka nekā pirms vienošanās noslēgšanas, un ja atbilstoši šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem ir ievērotas citas piesārņojuma samazināšanas prasības, reģionālā vides pārvalde šo vienošanos akceptē.

(3) Ministru kabinets nosaka operatoru sadarbības kārtību šajā pantā minētajos gadījumos.

27

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 16. panta (3) daļu šādā redakcijā:

(3) Piesārņojošo darbību, uz kurām attiecas vienošanās, operatori iesniedz atļauju pieteikumus un reģionālās vides pārvaldes izsniedz atļaujas atbilstoši emisiju apjoma samazinājumam, kuru paredz vienošanās.”

atbalstīt

izteikt precizētā redakcijā

 

(3) Operatori, kuri ir paredzējuši veikt piesārņojošas darbības, uz kurām attieca s vienošanās, iesniedz pieteikumus atļauju saņemšanai, un reģionālās vides pārvaldes izsniedz atļaujas atbilstoši emisiju apjoma samazinājumam, kuru paredz vienošanās.

17.pants. Vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas

28

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 17. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“17. pants. Vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas un rīcības programmas

atbalstīt

izteikt precizētā redakcijā

17.pants. Vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas un rīcības programmas piesārņojuma samazināšanai

(1) Ja tiek vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi konkrēta veida piesārņojumam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai citas institūcijas, kurām tas uzdots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izstrādā vides kvalitātes normatīvu sasniegšanas programmu atsevišķai teritorijai vai valstij kopumā. Programmā norāda:

29

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 17. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Ja tiek vai var tikt pārsniegtas vides kvalitātes robežlielumi noteikta veida piesārņojumam, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, vai citas institūcijas, kurām tas noteikts normatīvajos aktos, izstrādā vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas vai rīcības programmas piesārņojuma samazināšanai atsevišķai teritorijai vai valstij kopumā. Programmā norāda: (tālāk kā tekstā)”

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

(1) Ja tiek vai var tikt pārsniegti konkrēta veida piesārņojumam noteiktie vides kvalitātes robežnormatīvi, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai citas institūcijas, kurām šāds pienākums noteikts normatīvajos aktos, izstrādā vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas vai rīcības programmas piesārņojuma samazināšanai atsevišķai teritorijai vai valstij kopumā. Programmā norāda:

1) piesārņojuma samazināšanas mērķi;

     

1) piesārņojuma samazināšanas mērķi;

2) noteiktu vielu emisijas robežvērtību un atsevišķu piesārņojošu vielu emisijas aizliegumu;

   

Redakc. preciz.

2) noteiktu vielu emisijas robežvērtību un aizliegumu emitēt atsevišķas piesārņojošas vielas;

3) pasākumus, kas veicami, lai samazinātu emisiju dažādās tautsaimniecības nozarēs (satiksmes jomā, enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā);

30

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 17. panta pirmās daļas 3) punktu šādā redakcijā:

“3) pasākumus, kas veicami, lai samazinātu emisiju dažādās tautsaimniecības nozarēs, īpaši, satiksmes jomā, enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā”.

atbalstīt

3) pasākumus, kas veicami, lai samazinātu emisiju dažādās tautsaimniecības nozarēs, īpaši satiksmes jomā, enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā;

4) pasākumus, kas veicina šā likuma 16.pantā minēto operatoru savstarpējās vienošanās noslēgšanu un realizēšanu;

   

Redakc. preciz.

4) pasākumus, kas stimulē operatorus noslēgt un īstenot šā likuma 16.pantā minētās savstarpējās vienošanās;

5) finansēšanas avotus programmas īstenošanai.

   

Redakc. preciz.

5) programmas finansēšanas avotus.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izstrādājamas vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas.

31

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā.

“(2) Vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas vai rīcības programmas piesārņojuma samazināšanai apstiprina Ministru kabinets vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos attiecīgās pašvaldības.”

 

atbalstīt

(2) Vides kvalitātes normatīvu ieviešanas programmas vai rīcības programmas piesārņojuma samazināšanai apstiprina Ministru kabinets vai — normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos — attiecīgās pašvaldības.

18.pants. Īpaši jutīgas teritorijas

     

18.pants. Īpaši jutīgas teritorijas

(1) Teritorijas, kur piesārņojums var pastiprināti ietekmēt cilvēku veselību vai vidi un tās bioloģisko daudzveidību, vai teritorijas, kuras ir īpaši jutīgas pret piesārņojuma radīto slodzi, ir īpaši jutīgas teritorijas.

   

Redakc. preciz.

(1) Teritorijas, kur piesārņojums var pastiprināti ietekmēt cilvēku veselību vai vidi un tās bioloģisko daudzveidību, vai teritorijas, kuras ir īpaši jutīgas pret piesārņojuma radīto slodzi, tiek sauktas par īpaši jutīgām teritorijām.

(2) Ministru kabinets nosaka īpaši jutīgu teritoriju noteikšanas kritērijus, attiecīgo teritoriju robežas un to apsaimniekošanas kārtību, kā arī nosaka:

   

Redakc. preciz.

(2) Ministru kabinets reglamentē īpaši jutīgu teritoriju noteikšanas kritērijus, attiecīgo teritoriju robežas un to apsaimniekošanas kārtību, kā arī nosaka:

1) īpaši jutīgas teritorijas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības pilsētu notekūdeņu attīrīšanai;

   

Redakc. preciz.

1) uz kurām īpaši jutīgām teritorijām attiecas paaugstinātas prasības pilsētu notekūdeņu attīrīšanai;

2) īpaši jutīgas teritorijas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem, kurš radies lauksaimnieciskās darbības dēļ.

   

Redakc. preciz.

2) uz kurām īpaši jutīgām teritorijām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.

 

32

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Papildināt 18. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā

“(3) Ministru kabinets:

1) pieņem noteikumus par rīcības programmu, ūdens piesārņojuma ar nitrātiem samazināšanai vai novēršanai jutīgajās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem, kā arī nosaka termiņu rīcības programmas prasību ieviešanai;

2) izveido padomi jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijai, iekļaujot tajā pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Labklājības ministrijas vai to pārraudzībā, pakļautībā vai pārziņā esošām institūcijām, kā arī apstiprina šīs padomes nolikumu.”

 

 

atbalstīt

 

 

 

Redakc. preciz.

(3) Ministru kabinets:

1) pieņem noteikumus par rīcības programmu ar nitrātiem saistītā ūdens piesārņojuma samazināšanai vai novēršanai attiecīgajās īpaši jutīgajās teritorijās, kā arī nosaka rīcības programmas ieviešanas termiņus;

2) izveido padomi īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijai, iekļaujot tajā pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Labklājības ministrijas vai to pārraudzībā, pakļautībā vai pārziņā esošām institūcijām, kā arī apstiprina šīs padomes nolikumu.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Piesārņojošu darbību iedalījums un to īstenošanas nosacījumi

   

Redakc. preciz.

Piesārņojošu darbību iedalījums un to veikšanas nosacījumi

19.pants. Piesārņojošu darbību iedalījums un atļauja veikt piesārņojošu darbību

   

Redakc. preciz.

19.pants. Piesārņojošu darbību iedalījums un atļauja piesārņojošas darbības veikšanai

(1) Piesārņojošas darbības iedala A, B un C kategorijā, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu un iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi.

     

(1) Piesārņojošas darbības iedala A, B un C kategorijās, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu un iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi.

(2) Šā likuma II nodaļā noteiktās prasības attiecas arī uz tādām darbībām, kuras neatbilst A, B vai C kategorijai, bet var radīt piesārņojumu.

     

(2) Šā likuma II nodaļā noteiktās prasības attiecas arī uz tādām darbībām, kuras neatbilst A, B vai C kategorijai, bet var radīt piesārņojumu.

(3) Lai uzsāktu vai turpinātu A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošu darbību, operators saņem atļauju – reģionālās vides pārvaldes izsniegtu rakstisku lēmumu, kas attiecas uz ražotni, iekārtu vai tās daļu (turpmāk – iekārta) vai vairākām iekārtām, kas atrodas vienā vietā un kurām ir viens operators, un atļauj veikt piesārņojošu darbību ar nosacījumu, ka iekārta darbojas atbilstoši attiecīgajā lēmumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

   

Redakc. preciz.

(3) Lai uzsāktu vai turpinātu A vai B kategorijas darbību, operators saņem atļauju — reģionālās vides pārvaldes izsniegtu rakstveida lēmumu, kas attiecas uz ražotni, iekārtu vai tās daļu (turpmāk — iekārta) vai vairākām iekārtām, kur atrodas vienā vietā un kurām ir viens operators, — veikt piesārņojošu darbību ar nosacījumu, ka iekārta darbojas atbilstoši attiecīgajā lēmumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

20.pants. A kategorijas piesārņojošas darbības

   

Redakc. preciz.

20.pants. A kategorijas darbības

(1) Piesārņojošas darbības, kuras veic, ekspluatējot šā likuma pielikumā noteiktās iekārtas, ir A kategorijas piesārņojošas darbības. Veicot A kategorijas piesārņojošas darbības, operators lieto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

   

Redakc. preciz.

(1) Piesārņojošas darbības, kuras veic, izmantojot šā likuma pielikumā noteiktās iekārtas, ir A kategorijas darbības. Veicot A kategorijas darbības, operators lieto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

(2) A kategorijas atļaujas ir nepieciešamas stacionārajām tehnoloģiskajām iekārtām, kurās tiek veikta viena vai vairākas šā likuma pielikumā minētās piesārņojošās darbības. Uz šādām iekārtām, ievērojot to radīto piesārņojuma daudzumu vai risku cilvēku veselībai un videi, atbilstoši noteiktajiem parametriem, ņemot vērā arī piesārņojošās darbības, ko veic ar šo iekārtu tehniski saistītās iekārtās, kuras var ietekmēt emisiju un vides piesārņojumu, attiecas nosacījumi par A kategorijas atļaujām.

   

Redakc. preciz.

(2) A kategorijas atļaujas ir nepieciešamas stacionārajām tehnoloģiskajām iekārtām, kurās tiek veikta viena vai vairākas šā likuma pielikumā minētās piesārņojošās darbības. Uz šādām iekārtām, ievērojot to radītā piesārņojuma daudzumu vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi, atbilstoši noteiktajiem parametriem, turklāt ņemot vērā arī piesārņojošas darbības, kas tiek veiktas citās ar šīm iekārtām tehniski saistītās iekārtās, kuras arī var ietekmēt emisiju un vides piesārņojumu, attiecas nosacījumi par A kategorijas atļaujām.

(3) Šā likuma pielikumā minētie lielumi attiecas uz iekārtu ražošanas jaudām vai saražotās produkcijas apjomu. Operators, kurš veic vairākas šā likuma pielikumā minētās piesārņojošās darbības, summē to jaudas, ja tās attiecas uz vienu šā likuma pielikumā minēto rūpnieciskās darbības jomu un tās tiek veiktas vienā vietā vai izmantojot vienu iekārtu.

   

Redakc. preciz.

(3) Šā likuma pielikumā minētie rādītāji attiecas uz iekārtu ražošanas jaudām vai saražotās produkcijas apjomu. Operators, kurš veic vairākas šā likuma pielikumā minētās piesārņojošās darbības, summē to jaudas, ja visas darbības attiecas uz vienu šā likuma pielikumā minēto rūpnieciskās darbības jomu un tiek veiktas vienā vietā vai izmantojot vienu iekārtu.

(4) A kategorijas atļaujas nav nepieciešamas iekārtām vai to daļām, kas tiek izmantotas, lai pētītu, izstrādātu vai pārbaudītu jaunus produktus vai ražošanas procesus.

   

Redakc. preciz.

(4) A kategorijas atļaujas nav nepieciešamas iekārtām vai to daļām, kas tiek izmantotas jaunu produktu vai ražošanas procesu pētīšanai, izstrādei vai pārbaudei.

(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanu, atļauju izsniegšanu un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu, kā arī nosaka:

   

Redakc. preciz.

(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par A kategorijas darbības pieteikšanu, attiecīgas atļaujas izsniegšanu un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu, kā arī nosaka:

1) laika grafiku, pēc kura tiek izsniegtas A kategorijas atļaujas iekārtām, kurām tās ir nepieciešamas;

   

Redakc. preciz.

1) laika grafiku, pēc kura tiek izsniegtas A kategorijas atļaujas iekārtām, kurām tās nepieciešamas;

2) maksimālo pārejas perioda ilgumu, lai ieviestu atļaujas nosacījumus par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu;

33

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) maksimālo pārejas periodu, kurā jānodrošina ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu saistīto atļaujas nosacījumu ievērošana;”

 

atbalstīt

2) maksimālo pārejas periodu, kurā jānodrošina ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu saistīto atļaujas nosacījumu ievērošana;

3) pieteikuma veidlapu un atļaujas veidlapu, kurā norāda veicamos cilvēku veselības, gaisa, ūdens un augsnes aizsardzības, kā arī atkritumu apsaimniekošanas pasākumus. Ja piesārņojoša darbība saistīta ar ūdens ieguvi, atļaujā norāda ūdens lietošanas limitus;

     

3) pieteikuma veidlapu un atļaujas veidlapu, kurā norāda veicamos cilvēku veselības, gaisa, ūdens un augsnes aizsardzības, kā arī atkritumu apsaimniekošanas pasākumus. Ja piesārņojoša darbība saistīta ar ūdens ieguvi, atļaujā norāda ūdens lietošanas limitus;

4) kārtību, kādā pieprasāmas un izsniedzamas atļaujas;

     

4) kārtību, kādā pieprasāmas un izsniedzamas atļaujas;

5) kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar pieteikumu un iesniegt savus priekšlikumus, kā arī iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, monitoringa un pārbaudes rezultātiem.

     

5) kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar pieteikumu un iesniegt savus priekšlikumus, kā arī iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, monitoringa un pārbaudes rezultātiem.

21.pants. Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni un to izvēle A kategorijas piesārņojošām darbībām

   

Redakc. preciz.

21.pants. Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni un to izvēle attiecībā uz A kategorijas darbībām

(1) Tehniskie paņēmieni ar visefektīvākajām un attīstītākajām noteiktas darbības realizācijas iespējām, kuras ir iespējams lietot praksē, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisiju līdz noteiktajai robežvērtībai un limitam, kā arī samazinātu tās ietekmi uz vidi kopumā, ir labākie pieejamie tehniskie paņēmieni.

   

Redakc. preciz.

(1) Tehniskie paņēmieni, kurus ir iespējams visefektīvāk un visrezultatīvāk lietot praksē, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisiju līdz noteiktajai robežvērtībai un limitam, kā arī samazinātu tās ietekmi uz vidi kopumā, ir labākie pieejamie tehniskie paņēmieni.

(2) Tehniskie paņēmieni ietver lietoto tehnoloģiju un veidu, kādā iekārta ir projektēta, uzbūvēta, uzturēta, darbināta un demontēta.

   

Redakc. preciz.

(2) Jēdziens “tehniskie paņēmieni” ietver lietojamo tehnoloģiju un veidu, kādā iekārta ir projektēta, uzbūvēta, uzturēta, darbināta vai demontēta.

(3) Tehniskie paņēmieni ir pieejami, ja tie ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatoti un ir iespējams tos ieviest noteiktā rūpniecības nozarē, ņemot vērā attiecīgās izmaksas, bet neatkarīgi no tā, vai tie iepriekš ir lietoti Latvijā.

   

Redakc. preciz.

(3) Tehniskie paņēmieni ir pieejami, ja tie ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatoti un, neatkarīgi no tā, vai tie iepriekš lietoti Latvijā, ir iespējams tos ieviest noteiktā rūpniecības nozarē, ņemot vērā attiecīgās izmaksas.

(4) Tehniskie paņēmieni ir labākie, ja tie ietver tehnoloģijas un metodes, kuras izmantojot iespējams nodrošināt augstāko vides aizsardzības līmeni.

   

Redakc. preciz.

(4) Tehniskie paņēmieni ir labākie, ja tie ietver tādas tehnoloģijas un metodes, kuras izmantojot iespējams nodrošināt augstāko vides aizsardzības līmeni.

(5) Izvēloties labākos pieejamos tehniskos paņēmienus un ņemot vērā to ieviešanas un izmantošanas potenciālās izmaksas, kā arī likumā "Par vides aizsardzību" noteiktos vides aizsardzības principus un konkrētās piesārņojošās darbības specifiku, operators:

   

Redakc. preciz.

(5) Izvēloties labākos pieejamos tehniskos paņēmienus un ņemot vērā to ieviešanas un lietošanas potenciālās izmaksas, kā arī likumā “Par vides aizsardzību” noteiktos vides aizsardzības principus un konkrētās piesārņojošās darbības specifiku, operators:

1) izmanto tehnoloģiju, kura nodrošina iespējami maza atkritumu daudzuma rašanos;

   

Redakc. preciz.

1) izmanto tehnoloģiju, kas nodrošina iespējami maza atkritumu daudzuma rašanos;

 

34

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Papildināt 21. panta piekto daļu ar jaunu 2) punktu (attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju) šādā redakcijā:

“2) izmanto tehnoloģiju, kas nodrošina šī likuma 5. panta prasību ievērošanu”

 

atbalstīt

2) izmanto tehnoloģiju, kas nodrošina šā likuma 5.panta prasību ievērošanu;

2) izmanto vielas, kuras ir mazāk bīstamas;

   

Redakc. preciz.

3) izmanto vielas, kuras ir mazāk bīstamas cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;

3) veicina ražošanas procesā radīto un izmantoto vielu otrreizēju izmantošanu un atkritumu pārstrādi;

     

4) veicina ražošanas procesā radīto un izmantoto vielu otrreizēju izmantošanu un atkritumu pārstrādi;

4) izmanto procesus, iekārtas un darbības metodes, kuras jau ir pārbaudītas un atzītas par veiksmīgām rūpnieciskajā ražošanā;

   

Redakc. preciz.

5) izmanto procesus, iekārtas un darbības metodes, kuras rūpnieciskajā ražošanā jau ir pārbaudītas un atzītas par veiksmīgām;

5) ievēro tehnoloģiju attīstību un izmaiņas zināšanās un izpratnē par tām;

   

Redakc. preciz.

6) ievēro tehnoloģiju attīstību un to, kā paplašinās zināšanas un izpratne par jaunajām tehnoloģijām;

6) ņem vērā emisijas raksturu, ietekmi un apjomu;

     

7) ņem vērā emisijas raksturu, ietekmi un apjomu;

7) ņem vērā paredzamo iekārtas apturēšanas vai slēgšanas termiņu;

     

8) ņem vērā paredzamo iekārtas apturēšanas vai slēgšanas termiņu;

8) ņem vērā laiku, kas nepieciešams labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai;

     

9) ņem vērā laiku, kas nepieciešams labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai;

9) ievēro ražošanas procesā izmantoto izejvielu, arī ūdens patēriņu, kā arī tehnoloģijas energoefektivitāti;

   

Redakc. preciz.

10) ievēro ražošanas procesā izmantojamo izejvielu, arī ūdens, patēriņu un tehnoloģijas energoefektivitāti;

10) novērš vai līdz minimumam samazina emisijas iespēju un tās ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi;

     

11) novērš vai līdz minimumam samazina emisijas risku un tās ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi;

11) novērš avārijas, bet, ja avārija ir notikusi, – samazina tās radītās sekas;

   

Redakc. preciz.

12) novērš avārijas, bet, ja avārija ir notikusi, — samazina tās radītās sekas;

12) izmanto informāciju, kuru par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem publicējusi Eiropas Savienības Komisija vai starptautiskās organizācijas.

     

13) izmanto informāciju, kuru par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem publicējusi Eiropas Savienības Komisija vai starptautiskās organizācijas.

22.pants. B kategorijas piesārņojošas darbības

   

Redakc. preciz.

22.pants. B kategorijas darbības

(1) Piesārņojošas darbības, kuras nav minētas šā likuma pielikumā, bet kuru uzsākšanai, turpināšanai vai būtiskām izmaiņām ir nepieciešama B kategorijas atļauja, ir B kategorijas piesārņojošas darbības.

35

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus “kuras nav minētas šā likuma pielikumā ,bet”.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Piesārņojošas darbības, kuru uzsākšanai, turpināšanai vai būtiskai izmaiņai nepieciešama B kategorijas atļauja, ir B kategorijas darbības.

(2) Ministru kabinets nosaka B kategorijas piesārņojošas darbības, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu, iedarbību vai risku cilvēku veselībai vai videi, apstiprina B kategorijas piesārņojošas darbības pieteikuma veidlapu un atļaujas veidlapu, kā arī nosaka kārtību, kādā atļauja pieprasāma un izsniedzama. Ja piesārņojoša darbība ir saistīta ar ūdens ieguvi, B kategorijas atļaujā norāda ūdens lietošanas limitus.

   

Redakc. preciz.

(2) Ministru kabinets nosaka B kategorijas darbības, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu, iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai vai videi, apstiprina B kategorijas darbības pieteikuma veidlapu un atļaujas veidlapu, kā arī nosaka kārtību, kādā atļauja pieprasāma un izsniedzama. Ja piesārņojoša darbība ir saistīta ar ūdens ieguvi, B kategorijas atļaujā norāda ūdens lietošanas limitus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumiem, kā arī iepazīties ar monitoringa un pārbaudes rezultātiem.

   

Redakc. preciz.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar B kategorijas darbības atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem.

23.pants. C kategorijas piesārņojošas darbības

   

Redakc. preciz.

23.pants. C kategorijas darbības

(1) Piesārņojošas darbības, kuru veikšanai nav nepieciešama atļauja, bet pirms kuru uzsākšanas vai būtiskas izmaiņas iesniedz pieteikumu vides aizsardzības institūcijās, ir C kategorijas piesārņojošas darbības.

36

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdu “iesniedz” ar vārdu “iesniedzams”.

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

(1) Piesārņojošas darbības, kuru veikšanai nav nepieciešama atļauja, bet pirms kuru uzsākšanas vai būtiskas izmaiņas iesniedzams pieteikums vides aizsardzības institūcijām, ir C kategorijas darbības.

(2) Ministru kabinets nosaka C kategorijas piesārņojošas darbības, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu, iedarbību vai risku cilvēku veselībai vai videi, kā arī pieteikuma saturu un iesniegšanas kārtību.

   

Redakc. preciz.

(2) Ministru kabinets nosaka C kategorijas darbības, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu, iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai vai videi, kā arī pieteikuma saturu un iesniegšanas kārtību.

24.pants. Paziņojums par C kategorijas piesārņojošu darbību

   

Redakc. preciz.

24.pants. Paziņojums par C kategorijas darbību

(1) Operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas paziņo par to reģionālajai vides pārvaldei.

   

Redakc. preciz.

(1) Operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms C kategorijas darbības uzsākšanas paziņo par to reģionālajai vides pārvaldei.

(2) Operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms būtisku izmaiņu veikšanas C kategorijas piesārņojošā darbībā paziņo par to reģionālajai vides pārvaldei.

   

Redakc. preciz.

(2) Operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms būtiskas izmaiņas C kategorijas darbībā paziņo par to reģionālajai vides pārvaldei.

(3) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram operators reģionālajai vides pārvaldei paziņo par C kategorijas piesārņojošām darbībām, kuras uzsāktas pirms šā likuma stāšanās spēkā.

   

Redakc. preciz.

(3) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram operators reģionālajai vides pārvaldei paziņo par tām C kategorijas darbībām, kuras uzsāktas pirms šā likuma stāšanās spēkā.

V nodaļa

     

V nodaļa

A kategorijas un B kategorijas atļauju izsniegšana un pārskatīšana

     

A kategorijas un B kategorijas atļauju izsniegšana un pārskatīšana

25.pants. Priekšnosacījumi atļaujas izsniegšanai piesārņojošas darbības uzsākšanai

37

Atbildīgā komisija

Izteikt 25. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“25.pants. Priekšnosacījumi attiecībā uz atļaujas izsniegšanu piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskai izmaiņai”

 

atbalstīt

25.pants. Priekšnosacījumi attiecībā uz atļaujas izsniegšanu piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskai izmaiņai

Atļauju piesārņojošai darbībai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā izsniedz, ja:

   

Redakc. preciz.

Atļauju piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskai izmaiņai izsniedz, ja:

1) operators ir iesniedzis pieteikumu atbilstoši šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

     

1) operators ir iesniedzis pieteikumu atbilstoši šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2) pieteikumā ir ievēroti šā likuma II un III nodaļas nosacījumi;

38

. Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 25.panta 2.punktu attiecīgi mainot punktu turpmāko numerāciju.

atbalstīt

 

3) operators ir novērtējis piesārņojošas darbības ietekmi uz vidi un saņēmis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nobeiguma ziņojumu, ja piesārņojošai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

   

Redakc. preciz.

2) operators ir novērtējis šīs darbības ietekmi uz vidi un saņēmis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nobeiguma ziņojumu — gadījumos, kad piesārņojošai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

4) ir izstrādāta un apstiprināta rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un rīcības plāns ārkārtējai situācijai uzņēmumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tas ir nepieciešams.

39

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Aizstāt 25. panta 4) punktā vārdus “rīcības plāns ārkārtējai situācijai uzņēmumā” ar vārdiem “objekta avārijgatavības plāns”.

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

3) ir izstrādāta un apstiprināta rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns — gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem tas ir nepieciešams.

26.pants. Konsultācijas ar citām valsts institūcijām un pašvaldībām

     

26.pants. Konsultācijas ar citām valsts institūcijām un pašvaldībām

Pirms atļaujas izsniegšanas reģionālā vides pārvalde nosūta attiecīgajai pašvaldībai un teritoriālajam vides veselības centram informāciju priekšlikumu sniegšanai par pieteikumu un atļaujas nosacījumiem un izskata to iesniegtos priekšlikumus.

   

Redakc. preciz.

Pirms atļaujas izsniegšanas reģionālā vides pārvalde nosūta attiecīgajai pašvaldībai un teritoriālajam vides veselības centram informāciju, kas nepieciešama priekšlikumu sniegšanai par pieteikumu un atļaujas nosacījumiem, un izskata to iesniegtos priekšlikumus.

27.pants. Sabiedrības līdzdalība

     

27.pants. Sabiedrības līdzdalība

(1) Pieteikums A kategorijas atļaujas saņemšanai ir pieejams sabiedrībai, lai tā varētu iesniegt komentārus jautājumos, kas saistīti ar atļaujas izsniegšanu.

   

Redakc. preciz.

(1) Pieteikums A kategorijas atļaujas saņemšanai ir pieejams sabiedrībai, lai tā varētu iesniegt komentārus ar atļaujas izsniegšanu saistītajos jautājumos.

(2) Sabiedrībai ir pieejami izsniegtās A kategorijas un B kategorijas atļaujas nosacījumi, kā arī informācija par monitoringa un kontroles rezultātiem.

     

(2) Sabiedrībai ir pieejami izsniegto A kategorijas un B kategorijas atļauju nosacījumi, kā arī informācija par monitoringa un kontroles rezultātiem.

(3) Ja pieteikums vai atļauja satur informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, pieņem lēmumu par atsevišķu pieteikuma vai atļaujas sadaļu ierobežotu pieejamību. Šis nosacījums neattiecas uz informāciju par piesārņojuma emisiju, kā arī par avāriju risku.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja pieteikums vai atļauja ietver informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, pieņem lēmumu par atsevišķu pieteikuma vai atļaujas sadaļu ierobežotu pieejamību. Šis noteikums neattiecas uz informāciju par piesārņojuma emisiju, kā arī par avāriju risku.

28.pants. Atļaujas piesārņojošai darbībai ar ievērojamu negatīvu ietekmi

40

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt 28. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

atbalstīt

 

(1) Ja piesārņojoša darbība var radīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, atļauju izsniedz vienīgi tādā gadījumā, ja ieguvums atsver iespējamo negatīvo ietekmi un netiek pārkāpti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi.

       

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā reģionālā vides pārvalde saskaņo lēmumu par atļaujas izsniegšanu ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru un attiecīgo pašvaldību.

       

29.pants. Atļauju pieteikšana un izsniegšana

   

Redakc. preciz.

28.pants. Atļauju pieteikšana un izsniegšana

(1) Atļaujas pieteikumu sagatavo operators, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus.

   

Redakc. preciz.

(1) Pieteikumu atļauju saņemšanai sagatavo operators, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus.

(2) Pieteikumā sniedz šādu informāciju:

     

(2) Pieteikumā sniedz šādu informāciju:

1) iekārta un tās darbība;

     

1) iekārta un tās darbība;

2) izejvielas un palīgmateriāli, citas vielas un enerģija, ko attiecīgā iekārta izmanto vai saražo;

     

2) izejvielas un palīgmateriāli, citas vielas un enerģija, ko attiecīgā iekārta izmanto vai ražo;

3) iekārtas emisijas avoti;

     

3) iekārtas emisijas avoti;

4) vides apstākļi iekārtas darbības vietā;

     

4) vides apstākļi iekārtas darbības vietā;

5) vielu raksturs un daudzums, kas varētu tikt emitēts no iekārtas ūdenī, gaisā vai augsnē, kā arī informācija par emisijas būtisko ietekmi uz vidi;

   

Redakc. preciz.

5) to vielu raksturs un daudzums, kas varētu tikt emitētas no iekārtas ūdenī, gaisā vai augsnē, kā arī emisijas būtiskā ietekme uz vidi;

6) tehnoloģija un citi paņēmieni, kurus paredzēts izmantot, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisiju no attiecīgās iekārtas;

     

6) tehnoloģija un citi paņēmieni, kurus paredzēts izmantot, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisiju no attiecīgās iekārtas;

7) informācija par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, kādus A kategorijas piesārņojošas darbības operators lieto vai paredzējis lietot, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojuma rašanos;

   

Redakc. preciz.

7) labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, kādus A kategorijas darbības veicošais operators lieto vai paredzējis lietot, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojuma rašanos;

8) pasākumi atkritumu ražošanas novēršanai vai samazināšanai un iekārtas radīto atkritumu pārstrādei;

   

Redakc. preciz.

8) pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu atkritumu ražošanu un pārstrādātu iekārtas radītos atkritumus;

9) citi pasākumi, lai nodrošinātu šā likuma II un III nodaļā noteikto prasību izpildi;

   

Redakc. preciz.

9) citi pasākumi, kas tiks veikti, lai nodrošinātu šā likuma II un III nodaļā noteikto prasību izpildi;

10) kārtība, kādā paredzēts veikt piesārņojošas darbības monitoringu.

     

10) kārtība, kādā paredzēts veikt piesārņojošas darbības monitoringu.

(3) Pieteikumā norāda iespējamās alternatīvas piesārņojošas darbības veikšanai un pamatojumu, kādēļ izvēlēts attiecīgais variants. Ja minētās alternatīvas jau izvērtētas, novērtējot ietekmi uz vidi, tad operators pieteikumam pievieno ietekmes uz vidi novērtējuma nobeiguma ziņojumu un atzinumu par to.

   

Redakc. preciz.

(3) Pieteikumā norāda piesārņojošas darbības iespējamās alternatīvas un pamato, kādēļ izraudzīts attiecīgais variants. Ja minētās alternatīvas jau izskatītas, novērtējot ietekmi uz vidi, operators pieteikumam pievieno ietekmes uz vidi novērtējuma nobeiguma ziņojumu un atzinumu par to.

(4) Atļaujas izsniedz reģionālā vides pārvalde atbilstoši iekārtas darbības vietai. Ja nepieciešams, reģionālā vides pārvalde pieaicina ekspertus, izņemot tos, kuri piedalījušies pieteikuma sagatavošanā.

   

Redakc. preciz.

(4) Atļaujas izsniedz reģionālā vides pārvalde pēc iekārtas darbības vietas. Ja nepieciešams, reģionālā vides pārvalde pieaicina ekspertus, izņemot tos, kuri piedalījušies pieteikuma sagatavošanā.

30.pants. Atļauja esošām un jaunām piesārņojošām darbībām

41

Atbildīgā komisija

Izteikt 29. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“29.pants. Atļauja esošu piesārņojošu darbību turpināšanai un jaunu piesārņojošu darbību uzsākšanai”

 

atbalstīt

29.pants. Atļauja esošu piesārņojošu darbību turpināšanai un jaunu piesārņojošu darbību uzsākšanai

(1) Esošas A kategorijas un B kategorijas piesārņojošas darbības ir tādas piesārņojošas darbības, kurām nepieciešama A kategorijas vai B kategorijas atļauja un kurām ir citos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas piesārņojuma emisijai, un tās jau tiek veiktas vai tiek uzsāktas ne vēlāk kā gadu pēc Ministru kabineta noteiktā termiņa.

   

Redakc. preciz.

(1) Esošas A kategorijas un B kategorijas darbības ir tādas piesārņojošas darbības, kuru veikšanai nepieciešama A kategorijas vai B kategorijas atļauja un ir saņemtas citos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas attiecībā uz piesārņojuma emisiju un kuras jau tiek veiktas vai tiek uzsāktas ne vēlāk kā gadu pēc Ministru kabineta noteiktā termiņa.

(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, pēc kura nedrīkst uzsākt A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošu darbību bez attiecīgas atļaujas.

42

Atbildīgā komisija

papildināt 30. panta 2. daļu aiz vārda “uzsākt” ar vārdu “jaunu”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Ministru kabinets nosaka termiņu, pēc kura nedrīkst uzsākt jaunu A kategorijas vai B kategorijas darbību bez attiecīgas atļaujas.

(3) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram operatoram jāiesniedz pieteikums atļauju saņemšanai esošajai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.

   

Redakc. preciz.

(3) Ministru kabinets nosaka termiņu, līdz kuram operatoram jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai attiecībā uz esošu A kategorijas vai B kategorijas darbību.

(4) Būtiskām izmaiņām A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošā darbībā atļauja jāsaņem kārtībā, kāda ir noteikta A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.

   

Redakc. preciz.

(4) Būtiskai A kategorijas vai B kategorijas darbības izmaiņai atļauja jāsaņem kārtībā, kāda noteikta A kategorijas vai B kategorijas atļaujas saņemšanai.

(5) Nevienu A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošu darbību nedrīkst turpināt pēc Ministru kabineta noteiktā termiņa beigām, ja nav saņemta attiecīgā A kategorijas vai B kategorijas atļauja.

   

Redakc. preciz.

(5) Nevienu A kategorijas vai B kategorijas darbību nedrīkst turpināt pēc Ministru kabineta noteiktā termiņa, ja nav saņemta attiecīgā A kategorijas vai B kategorijas atļauja.

31.pants. Informēšana par darbības izmaiņām

     

30.pants. Informēšana par darbības izmaiņu

(1) Pirms darbības izmaiņas operators Ministru kabineta noteiktajā termiņā paziņo par to reģionālajai vides pārvaldei, kura izvērtē, vai nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, un informē par to operatoru.

43

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Papildināt 31. pantu aiz vārda “vai” ar vārdiem “izmaiņa uzskatāma par būtisku izmaiņu un”.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Pirms darbības izmaiņas operators Ministru kabineta noteiktajā termiņā paziņo par to reģionālajai vides pārvaldei, kura izvērtē, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, un informē par to operatoru.

(2) Ja operators ir veicis piesārņojošajā darbībā izmaiņas, kuru dēļ mainās tās kategorija, reģionālā vides pārvalde izskata jautājumu par citas kategorijas atļaujas izsniegšanu vai pieņem lēmumu, ka attiecīgajai piesārņojošajai darbībai atļauja turpmāk nav nepieciešama.

   

Redakc. preciz.

(2) Ja operators ir ieviesis darbības izmaiņu, kuras dēļ mainās piesārņojošas darbības kategorija, reģionālā vides pārvalde izskata jautājumu par citas kategorijas atļaujas izsniegšanu vai pieņem lēmumu, ka attiecīgajai piesārņojošai darbībai atļauja turpmāk nav nepieciešama.

32.pants. Atļaujas nosacījumi

     

31.pants. Atļaujas nosacījumi

(1) Atļaujā ietver nosacījumus, kurus ievērojot jānodrošina cilvēku veselības aizsardzība un attiecīga vides kvalitāte - gaisa, virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu, augsnes un zemes dzīļu aizsardzība, kā arī nosaka:

   

Redakc. preciz.

(1) Atļaujā ietver nosacījumus, kuru ievērošana nepieciešama, lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību un attiecīgu vides kvalitāti — gaisa, virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu, augsnes un zemes dzīļu aizsardzību, kā arī nosaka:

1) emisijas limitus piesārņojošām vielām, kuras varētu tikt emitētas no iekārtas, ievērojot attiecīgās vielu raksturu un iespējamo piesārņojuma pārnesi no vienas vides citā (ūdens, gaiss, augsne), kā arī citu veidu emisijas limitus;

     

1) emisijas limitus piesārņojošām vielām, kuras varētu tikt emitētas no iekārtas, ievērojot attiecīgās vielas raksturu un iespējamo piesārņojuma pārnesi no vienas vides citā (ūdens, gaiss, augsne), kā arī citu veidu emisijas limitus;

2) prasības, kas jāievēro operatoram, nodrošinot cilvēku veselības, augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot dabas resursus un enerģiju, kā arī lietojot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

44

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Aizstāt 32. panta pirmās daļas 2) punktā vārdus “augsnes un pazemes ūdeņu” ar vārdiem “un vides”.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

2) prasības, kas jāievēro operatoram, lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides aizsardzību, kā arī atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot dabas resursus un enerģiju, kā arī lietojot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

3) pasākumus, kas saistīti ar iekārtai netipiskiem darbības apstākļiem, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu, noplūdēm, nepareizu darbību, pēkšņu apstāšanos un darbības pārtraukšanu;

   

Redakc. preciz.

3) pasākumus, kas saistīti ar iekārtai netipiskiem darbības apstākļiem, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu, iespējamām noplūdēm, nepareizu darbību, pēkšņu apstāšanos un darbības pārtraukšanu;

4) citus pasākumus, lai nodrošinātu šā likuma II nodaļā noteikto prasību īstenošanu.

   

Redakc. preciz.

4) citus pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu šā likuma II nodaļā noteikto prasību izpildi.

(2) A kategorijas atļaujas nosacījumus pamato ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu, nenosakot atļaujā konkrētu izmantojamās tehnoloģijas veidu, bet ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos raksturlielumus, tās ģeogrāfisko izvietojumu un vides apstākļus.

   

Redakc. preciz.

(2) A kategorijas atļaujas nosacījumus pamato ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu, nenosakot konkrētu izmantojamās tehnoloģijas veidu, bet ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos raksturlielumus, tās ģeogrāfisko izvietojumu un vides apstākļus.

(3) Ja vides kvalitātes normatīvi paredz stingrākus nosacījumus, nekā tas izriet no prasības piemērot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, A kategorijas atļaujā ietver citus nosacījumus, lai sasniegtu noteiktos vides kvalitātes normatīvus.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja vides kvalitātes normatīvi paredz stingrākus nosacījumus, nekā tas izriet no prasības lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, A kategorijas atļaujā ietver citus nosacījumus, lai sasniegtu noteiktos vides kvalitātes normatīvus.

(4) B kategorijas atļaujas nosacījumus pamato ar attiecīgās piesārņojošās darbības raksturlielumiem, ģeogrāfisko izvietojumu un vides apstākļiem.

45

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Papildināt 32. panta ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos B kategorijas atļaujā ietver konkrētās iekārtas tehniskos raksturlielumus”

atbalstīt

(4) B kategorijas atļaujas nosacījumus pamato ar attiecīgās piesārņojošās darbības raksturlielumiem, ģeogrāfisko izvietojumu un vides apstākļiem. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos B kategorijas atļaujā ietver konkrētās iekārtas tehniskos raksturlielumus.

(5) Atļaujā iekļauj nosacījumus, lai samazinātu piesārņojuma pārnesi lielākos attālumos, kā arī pārrobežu pārnesi.

   

Redakc. preciz.

(5) Atļaujā ietver nosacījumus, kas paredz samazināt piesārņojuma pārnesi lielākos attālumos, kā arī pārrobežu pārnesi.

(6) Ja piesārņojoša darbība tiek veikta vai to paredzēts veikt piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā, reģionālā vides pārvalde iekļauj atļaujas nosacījumos prasības operatoram par piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas izpēti vai piesārņotās vietas sanāciju. Lēmums par izpētes vai sanācijas iekļaušanu atļaujas nosacījumos tiek pieņemts saskaņā ar šā likuma VII nodaļu.

   

Redakc. preciz.

(6) Ja piesārņojoša darbība tiek veikta vai to paredzēts veikt piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā, reģionālā vides pārvalde atļaujas nosacījumos ietver prasību operatoram veikt piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas izpēti vai piesārņotās vietas sanāciju. Lēmums par izpētes vai sanācijas ietveršanu atļaujas nosacījumos tiek pieņemts saskaņā ar šā likuma VII nodaļu.

33.pants. Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana

     

32.pants. Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana

(1) Atļauju izsniedz uz pieciem gadiem. Ja piesārņojošas darbības ietekme uz cilvēku veselību vai vidi nav skaidra, atļauju izsniedz uz mazāku termiņu.

   

Redakc. preciz.

(1) Atļauju izsniedz uz pieciem gadiem. Ja piesārņojošas darbības ietekme uz cilvēku veselību vai vidi nav pietiekami noskaidrota, atļauju izsniedz uz īsāku termiņu.

(2) Reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, atjauno vai papildina to.

   

Redakc. preciz.

(2) Reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina.

(3) Jautājumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos gadījumos:

     

(3) Jautājumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos gadījumos:

1) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;

   

Redakc. preciz.

1) ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;

2) saskaņā ar izmaiņām labākajos pieejamajos tehniskajos paņēmienos ir iespējams būtiski samazināt emisiju, veicot A kategorijas piesārņojošu darbību;

   

Redakc. preciz.

2) sakarā ar jauniem labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem ir iespējams būtiski samazināt emisiju, veicot A kategorijas darbību;

3) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošībai nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;

   

Redakc. preciz.

3) saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;

4) to nosaka citi normatīvie akti.

     

4) to nosaka citi normatīvie akti.

(4) Operators iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms atļaujas termiņa beigām vai mēneša laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto apstākļu atklāšanas.

   

Redakc. preciz.

(4) Operators iesniedz pieteikumu jaunas atļaujas saņemšanai attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iepriekšējās atļaujas termiņa beigām vai mēneša laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto apstākļu atklāšanas.

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana un reģistrācija

     

Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšana
un reģistrācija

34.pants. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana un sākotnējā izvērtēšana

     

33.pants. Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšana un sākotnējā izvērtēšana

         

(1) Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas attiecīgajā administratīvajā teritorijā apzina un sākotnēji izvērtē pašvaldība sadarbībā ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.

     

(1) Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas attiecīgajā administratīvajā teritorijā apzina un sākotnēji izvērtē pašvaldība sadarbībā ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.

(2) Aizsardzības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām apzina militāri piesārņotās teritorijas. Aizsardzības ministrija apzina un sākotnēji izvērtē savā valdījumā esošās piesārņotās teritorijas un informē par tām attiecīgo pašvaldību un reģionālo vides pārvaldi.

   

Redakc. preciz.

(2) Aizsardzības ministrija apzina un sākotnēji izvērtē savā valdījumā esošās piesārņotās teritorijas un informē par tām attiecīgo pašvaldību un reģionālo vides pārvaldi, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām apzina visas militāri piesārņotās teritorijas.

(3) Apzināšanas metodes, kārtību, kādā tiek apzinātas piesārņotās teritorijas, kā arī finansēšanas kārtību un datu izmantošanas nosacījumus nosaka Ministru kabinets.

   

Redakc. preciz.

(3) Piesārņotu vietu apzināšanas metodes un kārtību, kā arī finansēšanas kārtību un datu izmantošanas nosacījumus nosaka Ministru kabinets.

(4) Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un sākotnējās izvērtēšanas rezultāti ir brīvi pieejami sabiedrībai.

     

(4) Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšanas un sākotnējās izvērtēšanas rezultāti ir brīvi pieejami sabiedrībai.

35.pants. Piesārņoto vietu reģistrācija un ierobežojumi teritorijas izmantošanā

46

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 35. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“ 35.pants. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrācija un ierobežojumi teritorijas izmantošanā

atbalstīt

izteikt precizētā redakcijā

34.pants. Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistrācija un teritorijas izmantošanas ierobežojumi

(1) Piesārņotās vietas reģistrē reģionālā vides pārvalde. Militāri piesārņotās teritorijas reģionālās vides pārvaldes reģistrē pēc Aizsardzības ministrijas informācijas saņemšanas.

47

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 35. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas reģistrē reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Militāri piesārņotās teritorijas reģionālās vides pārvaldes reģistrē pēc Aizsardzības ministrijas informācijas saņemšanas.

atbalstīt

(1) Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas reģistrē reģionālās vides pārvaldes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Militāri piesārņotas teritorijas reģionālās vides pārvaldes reģistrē pēc Aizsardzības ministrijas informācijas saņemšanas.

(2) Pēc piesārņotās vietas reģistrācijas pašvaldība nosaka ierobežojumus teritorijas attīstības plānojumā, kā arī ierobežojumus dzīvot šajā teritorijā un citu veidu teritorijas izmantošanā, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību vai vidi. Teritoriālais vides veselības centrs nosaka ierobežojumus, lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību. Reģionālā vides pārvalde nosaka piesārņojošas darbības ierobežojumus piesārņotajā vietā.

48

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Pēc piesārņotās vietas reģistrācijas un reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas pašvaldība nosaka ierobežojumus teritorijas attīstības plānojumā, kā arī ierobežojumus dzīvot šajā teritorijā un citu veidu teritorijas izmantošanā, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību vai vidi. Teritoriālais vides veselības centrs nosaka ierobežojumus, lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību.“

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

(2) Pēc piesārņotas vietas reģistrācijas un reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas pašvaldība nosaka ierobežojumus teritorijas attīstības plānojumā, kā arī ierobežojumus attiecībā uz dzīvošanu šajā teritorijā un citādu šīs teritorijas izmantošanu, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību vai vidi. Teritoriālais vides veselības centrs nosaka cilvēku veselības aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos ierobežojumus.

(3) Ierobežojumi tiek noteikti, ņemot vērā piesārņojošo vielu bīstamības pakāpi, iespējamo iedarbību uz cilvēkiem, kas dzīvo apkārtējās teritorijās, apkārtējās teritorijas vides kvalitāti un nepieciešamību nākotnē veikt sanācijas pasākumus.

   

Redakc. preciz.

(3) Ierobežojumi tiek noteikti, ņemot vērā piesārņojošo vielu bīstamības pakāpi, iespējamo iedarbību uz cilvēkiem, kas dzīvo apkārtējās teritorijās, šo teritoriju vides kvalitāti un nepieciešamību nākotnē veikt sanācijas pasākumus.

(4) Aizsardzības ministrija sniedz ieteikumus par attiecīgu ierobežojumu noteikšanu militāri piesārņotām teritorijām, kas nav tās valdījumā, kā arī nosaka ierobežojumus teritorijām, kas ir tās valdījumā.

   

Redakc. preciz.

(4) Aizsardzības ministrija sniedz ieteikumus par attiecīgu ierobežojumu noteikšanu militāri piesārņotām teritorijām, kuras nav tās valdījumā, un nosaka ierobežojumus teritorijām, kuras ir tās valdījumā.

(5) Institūcija, kas noteikusi ierobežojumus, atceļ tos, ja tas vairs nav bīstami cilvēku veselībai vai videi.

   

Redakc. preciz.

(5) Institūcija, kas noteikusi ierobežojumus, atceļ tos, ja tie vairs nav nepieciešami cilvēku veselības vai vides aizsardzībai.

(6) Institūcija, kas noteikusi šajā pantā minētos ierobežojumus, informē par tiem vai par to atcelšanu citas institūcijas un fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas šie ierobežojumi.

   

Redakc. preciz.

(6) Institūcija, kas noteikusi šajā pantā minētos ierobežojumus, informē par tiem vai par to atcelšanu citas institūcijas un fiziskās un juridiskās personas, uz kurām šie ierobežojumi attiecas.

36.pants. Informācija par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām

     

35.pants. Informācija par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām

(1) Piesārņotās teritorijas zemes īpašniekam, valdītājam vai lietotājam, operatoram, citām fiziskām vai juridiskām personām, ja to rīcībā ir ziņas par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām teritorijām, kuras nav apzinātas un reģistrētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāsniedz tās attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē vai pašvaldībā.

49

Juridiskais birojs

izslēgt 36.panta pirmajā daļā vārdu “valdītājam”,

 

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

(1) Tās zemes īpašniekam vai lietotājam, kurā ietilpst piesārņota vieta, operatoram un citām fiziskajām vai juridiskajām personām, ja to rīcībā ir ziņas par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām, kuras nav apzinātas un reģistrētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāsniedz šīs ziņas attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei vai pašvaldībai.

(2) Ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vieta var radīt draudus cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, reģionālā vides pārvalde par to informē attiecīgo pašvaldību, citas institūcijas, kā arī fiziskās un juridiskās personas, ievērojot katra konkrētā gadījuma apstākļus.

   

Redakc. preciz.

(2) Ja piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta var radīt draudus cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, reģionālā vides pārvalde par to informē attiecīgo pašvaldību, citas institūcijas, kā arī fiziskās un juridiskās personas, katrā gadījumā ievērojot konkrētos apstākļus.

(3) Ja piesārņotajā vai potenciāli piesārņotajā teritorijā atrodas vai, pēc nepārbaudītas informācijas, var atrasties sprādzienbīstami priekšmeti, materiāli vai militāriem mērķiem izmantojamas toksiskas vai citādi bīstamas vielas, pašvaldība vai reģionālā vides pārvalde par to informē Aizsardzības ministriju.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā atrodas vai, pēc nepārbaudītas informācijas, var atrasties sprādzienbīstami priekšmeti, materiāli vai militāriem mērķiem izmantojamas toksiskas vai citādi bīstamas vielas, pašvaldība vai reģionālā vides pārvalde par to informē Aizsardzības ministriju.

(4) Zemes īpašnieku, valdītāju un lietotāju pienākums ir informēt iespējamos tiesību un pienākumu pārņēmējus par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām to valdījumā vai lietojumā esošajā teritorijā un tās apkārtnē.

50

Juridiskais birojs

izslēgt 36. panta ceturtajā daļā vārdu “valdītāju”, bet vārdu “valdījumā” aizstāt ar vārdu “īpašumā”.

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

(4) Zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir informēt iespējamos tiesību un pienākumu pārņēmējus par piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām attiecīgajā īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā un tās apkārtnē.

VII nodaļa

     

VII nodaļa

Piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpēte un piesārņotu vietu sanācija

   

Redakc. preciz.

Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpēte un
piesārņotu vietu sanācija

37.pants. Izpētes mērķis un priekšnosacījumi

     

36.pants. Izpētes mērķis un priekšnosacījumi

(1) Izpētes mērķis ir noteikt, vai ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvi un vai piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību vai vidi.

   

Redakc. preciz.

(1) Izpētes mērķis ir noteikt, vai pārsniegti vides kvalitātes normatīvi un vai piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību vai vidi.

(2) Pirms uzsākt izpēti, reģionālās vides pārvaldes rīcībā jābūt informācijai, ka attiecīgā teritorija ir piesārņota vai potenciāli piesārņota.

   

Redakc. preciz.

(2) Pirms reģionālā vides pārvalde uzsāk izpēti, tās rīcībā jābūt informācijai par to, ka attiecīgā teritorija ir piesārņota vai potenciāli piesārņota.

38.pants. Piesārņotu teritoriju sanācijas priekšnosacījumi un normatīvi

51

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 38.panta nosaukumā vārdu “normatīvi” ar vārdu “pasākumi”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

37.pants. Piesārņotu vietu sanācijas priekšnosacījumi un pasākumi

(1) Sanāciju piesārņotās vietās veic šādos gadījumos:

   

Redakc. preciz.

(1) Piesārņotu vietu sanāciju veic šādos gadījumos:

1) ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi;

     

1) ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi;

2) piesārņojums var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību vai vidi.

     

2) piesārņojums var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību vai vidi.

(2) Sanācija ietver pasākumus, kas veicami:

     

(2) Sanācija ietver pasākumus, kas veicami, lai:

1) lai novērstu piesārņojuma izplatīšanos no vienas teritorijas uz citu vai tā nokļūšanu pazemes ūdeņos;

   

Redakc. preciz.

1) novērstu piesārņojuma izplatīšanos vai iekļūšanu pazemes ūdeņos;

2) lai atjaunotu vai uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajā teritorijā.

   

Redakc. preciz.

2) atjaunotu vai uzlabotu vides kvalitāti piesārņotā vietā.

39.pants. Personas, kuras sedz izdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un sanācijas pasākumiem

   

Redakc. preciz.

38.pants. Personas, kuras sedz ar izpēti un sanācijas pasākumiem saistītos izdevumus

(1) Izdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un sanācijas pasākumiem, sedz:

   

Redakc. preciz.

(1) Izdevumus, kas saistīti ar izpēti un sanācijas pasākumiem, sedz:

1) operators, kurš veica piesārņojošu darbību, kuras dēļ izveidojusies piesārņota vai potenciāli piesārņota teritorija;

   

Redakc. preciz.

1) operators, kas veicis piesārņojošu darbību, kuras dēļ radusies piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta;

2) operators, ja tas veic vai gatavojas veikt piesārņojošu darbību, kuras dēļ var izveidoties piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta;

52

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izteikt 39. panta pirmās daļas 2) punktu šādā redakcijā:

“2) operators, ja tas veic vai gatavojas veikt piesārņojošu darbību, piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vieta;”

atbalstīt

Redakc. preciz.

2) operators, kas veic vai ir paredzējis veikt piesārņojošu darbību piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā;

3) zemes īpašnieks, kuram bijusi izšķiroša ietekme attiecībā uz uzņēmumu, kas veica piesārņojošu darbību, kuras dēļ viņam piederošā zemes īpašumā izveidojusies piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta;

53

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 39.panta pirmās daļas 3.punktā kā jāizpaužas zemes īpašnieka izšķirošai ietekmei uz uzņēmumu, kas veica piesārņojošo darbību.

neatbalstīt

Redakc. preciz.1. las. redakc.

3) zemes īpašnieks, kuram bijusi izšķiroša ietekme uzņēmumā, kas veicis piesārņojošu darbību, kuras dēļ šim īpašniekam piederošajā zemes īpašumā radusies piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta;

4) zemes vai objekta īpašnieks vai lietotājs, ja viņš brīvprātīgi apņemas pilnīgi vai daļēji segt attiecīgos izdevumus.

   

Redakc. preciz.

4) attiecīgās zemes vai objekta īpašnieks vai lietotājs, kas brīvprātīgi apņemas pilnīgi vai daļēji segt šos izdevumus.

(2) Zemes īpašnieks, ja uz viņu neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, sedz izdevumus, kas saistīti ar sanācijas pasākumiem, ja tie tiek veikti ar zemes īpašnieka piekrišanu un zemes vērtība pēc to īstenošanas pieaug, kā arī ja šā panta pirmajā daļā minētās personas nevar pilnā apmērā segt sanācijas izdevumus. Zemes īpašnieka izdevumi nedrīkst pārsniegt zemes vērtības pieaugumu, kas radies pēc sanācijas.

   

Redakc. preciz.

(2) Zemes īpašnieks, ja uz viņu neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, sedz ar sanācijas pasākumiem saistītos izdevumus, ja šie pasākumi tiek veikti ar viņa piekrišanu un zemes vērtība pēc to īstenošanas paaugstinās, kā arī ja šā panta pirmajā daļā minētās personas nevar pilnā apmērā segt sanācijas izdevumus. Zemes īpašnieka izdevumi nedrīkst pārsniegt zemes vērtības pieaugumu, kas radies pēc sanācijas.

40.pants. Personu līdzatbildība, sedzot izdevumus, kas saistīti ar izpēti un sanāciju

   

Redakc. preciz.

39.pants. Personu līdzatbildība ar izpēti un sanāciju saistīto izdevumu segšanā

(1) Ja izdevumus, kas saistīti ar pētījumiem vai sanāciju, sedz vairākas šā likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas, tie jāsadala proporcionāli videi nodarītajam kaitējumam, ko radījusi katra persona. Izdevumus sadala, ņemot vērā emisijas daudzumu un veidu, kā arī laiku, kad veikta piesārņojoša darbība. Ja izdevumus sadalīt nav iespējams, šā likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas atbild solidāri.

   

Redakc. preciz.

(1) Ja ar izpēti vai sanāciju saistītos izdevumus sedz vairākas šā likuma 38.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas, tie sadalāmi proporcionāli kaitējumam, ko videi nodarījusi katra persona. Izdevumus sadala, ņemot vērā emisijas daudzumu un veidu, kā arī laiku, kad veikta piesārņojoša darbība. Ja izdevumus sadalīt nav iespējams, šā likuma 38.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas atbild solidāri.

(2) Izdevumu sadalījumu novērtē attiecīgā reģionālā vides pārvalde.

     

(2) Izdevumu sadalījumu novērtē attiecīgā reģionālā vides pārvalde.

41.pants. Par izpēti un sanāciju atbildīgās institūcijas

     

40.pants. Par izpēti un sanāciju atbildīgās institūcijas

(1) Reģionālā vides pārvalde pārrauga un kontrolē izpētes un sanācijas darbus piesārņotajās vai potenciāli piesārņotajās teritorijās, izņemot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošās piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās.

   

Redakc. preciz.

(1) Reģionālā vides pārvalde pārrauga un kontrolē piesārņotu vai potenciāli piesārņotu vietu izpēti un sanāciju, izņemot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas.

(2) Aizsardzības ministrija vai tās pilnvarota institūcija pārrauga un kontrolē izpētes un sanācijas darbus Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajās piesārņotajās vai potenciāli piesārņotajās teritorijās. Reģionālā vides pārvalde sadarbībā ar Aizsardzības ministriju vai tās pilnvarotu institūciju atbild par izpētes un sanācijas darbu pārraudzību un kontroli militāri piesārņotajās teritorijās, kuras nav Aizsardzības ministrijas valdījumā.

   

Redakc. preciz.

(2) Aizsardzības ministrija vai tās pilnvarota institūcija pārrauga un kontrolē tās valdījumā esošo piesārņotu vai potenciāli piesārņotu vietu izpēti un sanāciju. Reģionālā vides pārvalde sadarbībā ar Aizsardzības ministriju vai tās pilnvarotu institūciju atbild par izpētes un sanācijas pārraudzību un kontroli militāri piesārņotās teritorijās, kuras nav Aizsardzības ministrijas valdījumā.

(3) Reģionālā vides pārvalde vai Aizsardzības ministrija, vai tās pilnvarota institūcija (turpmāk - atbildīgā institūcija) sadarbojas ar pašvaldībām, Valsts zemes dienestu, Labklājības ministriju un citām izpētē un sanācijā iesaistītām institūcijām.

   

Redakc. preciz.

(3) Reģionālā vides pārvalde, Aizsardzības ministrija vai tās pilnvarota institūcija (turpmāk — atbildīgā institūcija) sadarbojas ar pašvaldībām, Valsts zemes dienestu, Labklājības ministriju un citām izpētē un sanācijā iesaistītajām institūcijām.

42.pants. Lēmums par izpētes uzsākšanu

     

41.pants. Lēmums par izpētes uzsākšanu

(1) Ja atbildīgās institūcijas rīcībā ir informācija, ka attiecīgā teritorija ir piesārņota vai potenciāli piesārņota un rada vai var radīt draudus cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, bet nav pietiekamas informācijas šo draudu novērtēšanai, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par izpētes nepieciešamību.

   

Redakc. preciz.

(1) Ja atbildīgās institūcijas rīcībā ir informācija par piesārņotu vai potenciāli piesārņotu vietu, kas rada vai var radīt draudus cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, bet nav pietiekamas informācijas šo draudu novērtēšanai, tā pieņem lēmumu par izpētes nepieciešamību.

(2) Ja ir pieņemts lēmums par izpētes nepieciešamību, atbildīgā institūcija saskaņā ar šā likuma 39.pantu nosaka personas, kas sedz ar pētījumu saistītos izdevumus.

   

Redakc. preciz.

(2) Ja pieņemts lēmums par izpētes nepieciešamību, atbildīgā institūcija saskaņā ar šā likuma 39.pantu nosaka personas, kas sedz ar izpēti saistītos izdevumus.

(3) Ja nav iespējams noteikt personas, kas sedz ar pētījumu saistītos izdevumus, vai iegūt pētījumam nepieciešamos līdzekļus, atbildīgās institūcijas nosaka pētījumam nepieciešamo līdzekļu apjomu un informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai Aizsardzības ministriju par tās valdījumā esošajām teritorijām.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja nav iespējams noteikt personas, kas sedz ar izpēti saistītos izdevumus, vai iegūt izpētei nepieciešamos līdzekļus, atbildīgā institūcija nosaka nepieciešamo līdzekļu apjomu un informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai Aizsardzības ministriju par tās valdījumā esošajām teritorijām.

(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai Aizsardzības ministrija izskata iespēju piesaistīt valsts budžeta vai citus līdzekļus pētījuma realizēšanai.

   

Redakc. preciz.

(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai Aizsardzības ministrija izskata iespēju izpētes veikšanai piesaistīt valsts budžeta vai citus līdzekļus.

(5) Nosakot pētījuma un sanācijas metodes, jāņem vērā piesārņojuma izplatīšanās risks, kā arī izvēlētajai metodei jābūt ekonomiski pamatotai, lai tās realizācija neizmaksātu dārgāk, nekā nepieciešams mērķa sasniegšanai.

   

Redakc. preciz.

(5) Nosakot izpētes un sanācijas metodes, ir jāņem vērā piesārņojuma izplatīšanās risks, kā arī izraudzītajai metodei jābūt ekonomiski pamatotai, lai tās realizācija neizmaksātu dārgāk, nekā nepieciešams mērķa sasniegšanai.

(6) Ja ir nodrošināts pētījumam nepieciešamais līdzekļu apmērs, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par pētījuma uzsākšanu.

   

Redakc. preciz.

(6) Ja izpētei nepieciešamie līdzekļi ir nodrošināti, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par izpētes uzsākšanu.

43.pants. Pētījuma vadība

54

Atbildīgā komisija

Izteikt 43. pantu kā 42. pantu un tā nosaukumu šādā redakcijā:

“42.pants. Izpētes procesa vadība”

atbalstīt

42.pants. Izpētes procesa vadība

(1) Atbildīgā institūcija izstrādā pētījuma uzdevumu. Pētījumu veic kvalificētas fiziskas vai juridiskas personas atbilstoši līgumam ar personu, kas sedz ar pētījumu saistītos izdevumus, vai atbildīgo institūciju un pamatojoties uz pētījuma uzdevumu.

   

Redakc. preciz.

(1) Atbildīgā institūcija izstrādā izpētes uzdevumu. Izpēti veic kvalificētas fiziskās vai juridiskās personas atbilstoši līgumam ar personu, kura sedz ar izpēti saistītos izdevumus, vai atbildīgo institūciju un pamatojoties uz izpētes uzdevumu.

(2) Pētījuma uzdevumā norāda iespējamās izpētes metodes, nosakāmos parametrus, piesardzības pasākumus, kas jāievēro, veicot pētījumu, laika grafiku, monitoringu un kārtību, kādā sniedzama informācija par pētījumu.

   

Redakc. preciz.

(2) Izpētes uzdevumā norāda iespējamās izpētes metodes, nosakāmos parametrus, piesardzības pasākumus, kas jāievēro, veicot izpēti, laika grafiku, monitoringu un kārtību, kādā sniedzama informācija par izpēti.

(3) Atbildīgā institūcija uzdod pētījuma veicējam izstrādāt pētījuma programmu, kurā norādīts pētījuma mērķis, izvēlētās pētījuma metodes un piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot pētījumu. Pētījuma programmu apstiprina atbildīgā institūcija.

   

Redakc. preciz.

(3) Atbildīgā institūcija uzdod izpētes veicējam izstrādāt izpētes programmu, kurā norādīts izpētes mērķis, metodes un piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot izpēti. Izpētes programmu apstiprina atbildīgā institūcija.

44.pants. Lēmums par sanācijas uzsākšanu

     

43.pants. Lēmums par sanācijas uzsākšanu

(1) Ja atbildīgās institūcijas rīcībā ir informācija, ka teritorija ir piesārņota un rada vai var radīt draudus cilvēku veselībai vai videi, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par sanācijas nepieciešamību.

   

Redakc. preciz.

(1) Ja atbildīgās institūcijas rīcībā ir informācija par piesārņotu vietu, kas rada vai var radīt draudus cilvēku veselībai vai videi, tā pieņem lēmumu par sanācijas nepieciešamību.

(2) Ja pieņemts lēmums par sanācijas nepieciešamību, atbildīgā institūcija saskaņā ar šā likuma 39.pantu nosaka personas, kas sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, un viņu atbildības pakāpi.

   

Redakc. preciz.

(2) Ja pieņemts lēmums par sanācijas nepieciešamību, atbildīgā institūcija saskaņā ar šā likuma 39.pantu nosaka personas, kas sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, un šo personu atbildības pakāpi.

(3) Ja nav iespējams noteikt personas, kas sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, vai iegūt no attiecīgajām personām sanācijai nepieciešamos līdzekļus, atbildīgās institūcijas nosaka sanācijai nepieciešamo līdzekļu apmēru un informē attiecīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai Aizsardzības ministriju par tās valdījumā esošajām teritorijām.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja nav iespējams noteikt personas, kas sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, vai iegūt sanācijai nepieciešamos līdzekļus, atbildīgā institūcija nosaka nepieciešamo līdzekļu apjomu un informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai Aizsardzības ministriju par tās valdījumā esošajām teritorijām.

(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai Aizsardzības ministrija izskata iespēju piesaistīt valsts budžeta vai citus līdzekļus sanācijai.

   

Redakc. preciz.

(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai Aizsardzības ministrija izskata iespēju sanācijas veikšanai piesaistīt valsts budžeta vai citus līdzekļus.

(5) Ja ir nodrošināts sanācijai nepieciešamais līdzekļu apmērs, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par sanācijas uzsākšanu.

   

Redakc. preciz.

(5) Ja sanācijai nepieciešamie līdzekļi ir nodrošināti, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par sanācijas uzsākšanu.

45.pants. Sanācijas procesa vadība

     

44.pants. Sanācijas procesa vadība

(1) Atbildīgā institūcija izstrādā sanācijas uzdevumu katram konkrētam gadījumam. Sanāciju veic kvalificētas fiziskas vai juridiskas personas atbilstoši līgumam ar personu, kas sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, vai atbildīgo institūciju un pamatojoties uz sanācijas uzdevumu.

   

Redakc. preciz.

(1) Atbildīgā institūcija izstrādā sanācijas uzdevumu (katram konkrētam gadījumam). Sanāciju veic kvalificētas fiziskās vai juridiskās personas atbilstoši līgumam ar personu, kura sedz ar sanāciju saistītos izdevumus, vai atbildīgo institūciju un pamatojoties uz sanācijas uzdevumu.

(2) Sanācijas uzdevumā norāda vēlamos rezultātus, iespējamās sanācijas metodes, laika grafiku, monitoringu un kārtību, kādā sniedzama informācija par sanāciju.

     

(2) Sanācijas uzdevumā norāda vēlamos rezultātus, iespējamās sanācijas metodes, laika grafiku, monitoringu un kārtību, kādā sniedzama informācija par sanāciju.

(3) Atbildīgā institūcija uzdod sanācijas veicējam izstrādāt sanācijas programmu, kurā norādīts sanācijas mērķis, izvēlētās sanācijas metodes un piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot sanāciju. Sanācijas programmu apstiprina atbildīgā institūcija.

   

Redakc. preciz.

(3) Atbildīgā institūcija uzdod sanācijas veicējam izstrādāt sanācijas programmu, kurā norādīts sanācijas mērķis, metodes un piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot sanāciju. Sanācijas programmu apstiprina atbildīgā institūcija.

VIII nodaļa

     

VIII nodaļa

Monitorings, uzraudzība un kontrole

     

Monitorings, uzraudzība un kontrole

46.pants. Monitorings, kuru veic piesārņojošās darbības operators

55

Atbildīgā komisija

Izteikt 46. pantu kā 45. pantu un tā nosaukumu šādā redakcijā:

“45.pants. Operatora veiktais monitorings”

 

atbalstīt

45.pants. Operatora veiktais monitorings

(1) Operatora pienākums ir regulāri kontrolēt emisijas apjomu un piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

     

(1) Operatora pienākums ir regulāri kontrolēt emisijas apjomu un piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

(2) Operatori, kuri veic A kategorijas un B kategorijas piesārņojošas darbības, saskaņā ar normatīvajos aktos un atļaujā noteikto kārtību veic regulārus mērījumus un informē par tiem reģionālo vides pārvaldi.

   

Redakc. preciz.

(2) Operatori, kuri veic A kategorijas un B kategorijas darbības, saskaņā ar normatīvajos aktos un atļaujā noteikto kārtību veic regulārus mērījumus un informē par tiem reģionālo vides pārvaldi.

(3) Operators veic monitoringu saskaņā ar atļauju, kurā norādīti nosakāmie parametri, paraugu ņemšanas vietas, mērījumu biežums un metodes, datu apkopošanas un uzglabāšanas veids.

     

(3) Operators veic monitoringu saskaņā ar atļauju, kurā norādīti nosakāmie parametri, paraugu ņemšanas vietas, mērījumu biežums un metodes, datu apkopošanas un uzglabāšanas veids.

(4) Operators nekavējoties informē atbilstošās institūcijas:

   

Redakc. preciz.

(4) Operators nekavējoties informē attiecīgās institūcijas:

1) ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

     

1) ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

2) avārijas vai tās draudu gadījumā.

     

2) avārijas vai tās draudu gadījumā.

(5) Monitoringa datiem jābūt pieejamiem atļaujas izsniedzējam, kontroles institūcijām, attiecīgajai pašvaldībai un sabiedrībai.

   

Redakc. preciz.

(5) Monitoringa dati ir pieejami atļaujas izsniedzējam, kontroles institūcijām, attiecīgajai pašvaldībai un sabiedrībai.

(6) A kategorijas un B kategorijas piesārņojošas darbības veicēji sastāda gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un nosūta to atļaujas izsniedzējam un attiecīgajai pašvaldībai. Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai.

   

Redakc. preciz.

(6) A kategorijas un B kategorijas darbības veicēji sastāda gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un nosūta to atļaujas izsniedzējam un attiecīgajai pašvaldībai. Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai.

47.pants. Uzraudzība

     

46.pants. Uzraudzība

(1)  Šajā likumā noteikto prasību izpildes uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs.

   

Redakc. preciz.

(1)  Šajā likumā noteikto prasību izpildi savas kompetences ietvaros uzrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs.

(2) Aizsardzības ministrija veic šajā likumā noteikto prasību izpildes uzraudzību tās valdījumā esošajās militāri piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās teritorijās.

   

Redakc. preciz.

(2) Aizsardzības ministrija uzrauga šajā likumā noteikto prasību izpildi tās valdījumā esošajās militāri piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās.

48.pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

     

47.pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs:

     

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs:

1) izskata sūdzības par reģionālo vides pārvalžu lēmumiem par atļauju izsniegšanu un atļauju nosacījumiem;

   

Redakc. preciz.

1) izskata sūdzības par reģionālo vides pārvalžu lēmumiem sakarā ar atļauju izsniegšanu un atļauju nosacījumiem;

2) saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, informē citas valstis par atļaujas pieteikumu gadījumos, ja ir iespējama piesārņojuma pārrobežu pārnese;

   

Redakc. preciz.

2) saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, informē citas valstis par atļaujas pieteikumu gadījumos, kad iespējama piesārņojuma pārrobežu pārnese;

3) izveido un uztur datu bāzi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem attiecīgajā jomā un informē par tiem reģionālās vides pārvaldes, kā arī sniedz konsultācijas uzņēmējiem un organizē mācības par jaunākajiem labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem;

   

Redakc. preciz.

3) izveido un uztur datu bāzi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem attiecīgajā jomā un informē par tiem reģionālās vides pārvaldes, kā arī šajā jautājumā sniedz konsultācijas uzņēmējiem un organizē mācības;

4) izveido un uztur izsniegto atļauju reģistru, kas ir pieejams jebkurai fiziskai vai juridiskai personai bez maksas. Atļauju reģistrā ir informācija par nozīmīgākajām emisijām un to avotiem.

   

Redakc. preciz.

4) izveido un uztur izsniegto atļauju reģistru, kas bez maksas ir pieejams jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai. Atļauju reģistrā ir informācija par nozīmīgākajām emisijām un to avotiem.

49.pants. Likuma izpildes kontrole

     

48.pants. Likuma izpildes kontrole

Šajā likumā noteikto prasību izpildi kontrolē vides valsts inspektori, kuri pārbauda:

     

Šajā likumā noteikto prasību izpildi kontrolē vides valsts inspektori, kuri pārbauda:

1) vai piesārņojošas darbības operators ir saņēmis nepieciešamo atļauju, bet, ja tiek veikta C kategorijas piesārņojoša darbība, – vai ir iesniedzis paziņojumu par C kategorijas piesārņojošu darbību;

   

Redakc. preciz.

1) vai operators ir saņēmis nepieciešamo atļauju, bet, ja tiek veikta C kategorijas darbība, — ir iesniedzis paziņojumu par šo darbību;

2) piesārņojošas darbības atbilstību šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām;

     

2) piesārņojošas darbības atbilstību šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām;

3) atļaujas nosacījumu ievērošanu;

     

3) atļaujas nosacījumu ievērošanu;

4) vides kvalitātes normatīvu un Ministru kabineta noteikumu ievērošanu;

     

4) vides kvalitātes normatīvu un Ministru kabineta noteikumu ievērošanu;

5) piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu pētījumu uzdevumu, piesārņoto vietu sanācijas uzdevumu un programmu izpildi.

   

Redakc. preciz.

5) piesārņotu vai potenciāli piesārņotu vietu izpētes uzdevumu, piesārņoto vietu sanācijas uzdevumu un programmu izpildi.

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Pārsūdzēšanas kārtība un atbildība par šā likuma neievērošanu

     

Pārsūdzēšanas kārtība un atbildība
par šā likuma neievērošanu

50.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

     

49.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

(1) Operators vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kuras dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu var ietekmēt reģionālās vides pārvaldes pieņemtais lēmums, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt attiecīgo lēmumu vai atsevišķus atļaujas nosacījumus (piemēram, piesārņojošas darbības iedalīšana noteiktā kategorijā), kā arī iesniegt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā sūdzību par nepietiekamu sabiedrības informēšanu atļaujas izsniegšanas procesā.

56

Juridiskais birojs

izteikt 50. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reģionālās vides pārvaldes pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atsevišķus atļaujas nosacījumus piesārņojošās darbības veikšanai, ja tas var ietekmēt cilvēka dzīvību, veselību, drošību vai vidi kā arī personas īpašumu, operators vai citas ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā. Minētās personas Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā var iesniegt arī sūdzību par nepietiekamu sabiedrības informēšanu atļaujas izsniegšanas procesā”.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Reģionālās vides pārvaldes pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atsevišķus atļaujas nosacījumus attiecībā uz tādas piesārņojošās darbības veikšanu, kura var negatīvi ietekmēt cilvēku dzīvību, veselību, drošību vai vidi, kā arī personas īpašumu, operators vai citas ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā. Minētās personas Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam var iesniegt arī sūdzību par nepietiekamu sabiedrības informēšanu atļaujas izsniegšanas procesā.

(2) Ja saskaņā ar atļaujas nosacījumiem ir pieļaujams uzsākt vai veikt tādas piesārņojošas darbības, kas var negatīvi ietekmēt cilvēku dzīvību, veselību vai vidi, sūdzību Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā var iesniegt jebkurā laikā, kamēr ir spēkā atļaujas nosacījumi.

57

Juridiskais birojs

izteikt 50. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja saskaņā ar atļaujas nosacījumiem ir pieļaujams uzsākt vai veikt tādas piesārņojošas darbības, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka dzīvību, veselību vai vidi , lēmumu par atļaujas izsniegšanu piesārņojošās darbības veikšanai var pārsūdzēt jebkurā laikā, kamēr ir spēkā atļaujas nosacījumi”.

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Ja saskaņā ar atļaujas nosacījumiem ir iespējams uzsākt vai turpināt tādu piesārņojošu darbību, kura var negatīvi ietekmēt cilvēku dzīvību, veselību vai vidi, lēmumu par atļaujas izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai var pārsūdzēt jebkurā laikā, kamēr ir spēkā atļaujas nosacījumi.

(3) Ja lēmums tiek pārsūdzēts Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, atļaujas darbība var tikt apturēta līdz sūdzības izskatīšanai.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja lēmums tiek pārsūdzēts Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, atļauju var apturēt līdz sūdzības izskatīšanai.

(4) Esošas iekārtas darbība, kurai nepieciešams pagarināt atļaujas termiņu vai kurai nepieciešama cita veida atļauja, pārsūdzības gadījumā netiek apturēta, izņemot gadījumus, ja uzņēmuma darbība tiek apturēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

   

Redakc. preciz.

(4) Tādas jau esošas iekārtas darbība, kurai nepieciešams pagarināt atļaujas termiņu vai vajadzīga cita veida atļauja, pārsūdzības gadījumā netiek apturēta, izņemot gadījumu, kad uzņēmuma darbība tiek apturēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(5) Jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras veselību, drošību vai īpašumu var ietekmēt reģionālās vides pārvaldes pieņemtais lēmums, mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža var pārsūdzēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā lēmumu par piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas pētījuma vai sanācijas nepieciešamību, vai lēmumu par pētījuma vai sanācijas izdevumu segšanu.

   

Redakc. preciz.

(5) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kuras veselību, drošību vai īpašumu var ietekmēt reģionālās vides pārvaldes pieņemtais lēmums par piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas izpētes vai sanācijas nepieciešamību vai par pētījuma vai sanācijas izdevumu segšanu, mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var to pārsūdzēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā.

51.pants. Sūdzību izskatīšana

     

50.pants. Sūdzību izskatīšana

(1) Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, izskatot sūdzību, nolemj:

   

Redakc. preciz.

(1) Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, izskatījis sūdzību, izlemj:

1) vai nepieciešama papildu informācija par piesārņojošo darbību no reģionālā s vides pārvaldes;

   

Redakc. preciz.

1) vai ir nepieciešama papildu informācija no reģionālās vides pārvaldes par piesārņojošu darbību;

2) par nepieciešamību apturēt atļaujas darbību līdz atkārtotai jautājuma izskatīšanai.

   

Redakc. preciz.

2) vai ir nepieciešams apturēt atļaujas darbību līdz atkārtotai jautājuma izskatīšanai.

(2) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, attiecīgā reģionālā vides pārvalde uzdod operatoram sagatavot nepieciešamos materiālus. Šādā gadījumā jautājums atkārtoti jāizskata ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

   

Redakc. preciz.

(2) Ja lēmuma pieņemšanai vajadzīga papildu informācija, attiecīgā reģionālā vides pārvalde uzdod operatoram sagatavot nepieciešamos materiālus. Šādā gadījumā jautājums atkārtoti izskatāms ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

(3) Reģionālā vides pārvalde var pagarināt atļaujas darbības termiņu, ja tas ir beidzies, bet citas atļaujas izsniegšana ir aizkavējusies pārsūdzības dēļ.

   

Redakc. preciz.

(3) Reģionālā vides pārvalde var pagarināt atļaujas termiņu, ja tas ir beidzies, bet jaunas atļaujas izsniegšana aizkavējusies pārsūdzības dēļ.

(4) Ja Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs secina, ka saskaņā ar izsniegto atļauju netiek garantēta cilvēku dzīvības, veselības vai vides drošība vai nav ņemtas vērā šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tas pieņem lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem atļaujā, atļaujas anulēšanu vai citas atļaujas izsniegšanu.

   

Redakc. preciz.

(4) Ja Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs secina, ka saskaņā ar izsniegto atļauju netiek garantēta cilvēku dzīvības, veselības vai vides drošība vai nav ņemtas vērā šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tas pieņem lēmumu par nepieciešamo grozījumu izdarīšanu atļaujā, atļaujas anulēšanu vai citas atļaujas izsniegšanu.

(5) Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

58

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 51.panta piekto daļu ar vārdiem “likumā noteiktā kārtībā”.

atbalstīt

(5) Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

59

 

 

 

 

60

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Pārejas noteikumu 1. punktā aizstāt “2001. gada 1. janvārī” ar “ 2001. gada 1. jūlijā”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu un attiecīgi mainīt pārejas noteikumu numerāciju, norādi par likuma spēkā stāšanos iekļaut likuma beigās.

atbalstīt

(Skat. 48.lpp.)

 

 

 

atbalstīt

 

2. Šā likuma 22., 23. un 24.pants, kā arī V nodaļas nosacījumi attiecībā uz B kategorijas piesārņojošām darbībām stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

Deputāts A. Razminovičs

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Šā likuma 22., 23. un 24.pants, kā arī V nodaļas nosacījumi attiecībā uz B kategorijas esošajām piesārņojošām darbībām stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

2.2 . Šā likuma 22., 23. un 24.pants, kā arī V nodaļas nosacījumi attiecībā uz B kategorijas topošajām piesārņojošām darbībām stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Pārejas noteikumu 2. punktā aizstāt “2002. gada 1. janvāri” ar “2003. gada 1. janvāri”.

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu kā 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 22., 23. un 24.pants, kā arī V nodaļas nosacījumi:

1) attiecībā uz esošajām B kategorijas darbībām stājas spēkā saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu grafiku līdz 2007.gada 1.janvārim;

2) attiecībā uz jaunām B kategorijas darbībām stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

1. Šā likuma 22., 23. un 24.pants, kā arī V nodaļas nosacījumi:

1) attiecībā uz esošajām B kategorijas darbībām stājas spēkā saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu grafiku līdz 2007.gada 1.janvārim;

2) attiecībā uz jaunām B kategorijas darbībām stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim izdod šādus noteikumus:

     

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim izdod šādus noteikumus:

1) par B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām, to pieteikšanu un B kategorijas atļauju izsniegšanu;

     

1) par B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām, to pieteikšanu un B kategorijas atļauju izsniegšanu;

2) par notekūdeņu emisijas robežvērtībām, noteiktu piesārņojošo vielu emisijas aizliegumu ūdens vidē un īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības pilsētu notekūdeņu attīrīšanai;

   

Redakc. preciz.

2) par notekūdeņu emisijas robežvērtībām, par aizliegumu emitēt noteiktas piesārņojošas vielas ūdens vidē un īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības pilsētu notekūdeņu attīrīšanai;

3) par virszemes ūdens un pazemes ūdens kvalitāti;

     

3) par virszemes ūdens un pazemes ūdens kvalitāti;

4) par ūdens un augsnes aizsardzību no piesārņojuma ar nitrātiem, kas radies lauksaimnieciskas darbības dēļ, un īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem;

64

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Aizstāt pārejas noteikumu 3. punkta 4) daļā vārdus “lauksaimnieciskās darbības dēļ“ ar “no lauksaimnieciskās darbības”.

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz.

4) par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem un par īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem.

5) par notekūdeņu dūņu izmantošanu augsnes mēslošanai un teritoriju labiekārtošanai;

65

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Izslēgt pārejas noteikumu 3. panta 5) - 9) punktus.

 

atbalstīt

 

6) par gaisa kvalitāti;

       

7) vides aizsardzības prasības degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām;

       

8) par ierobežojumiem un aizliegumiem piesārņojošo vielu emisijai un citiem nosacījumiem ozona slāņa aizsardzībai;

       

9) vides kvalitātes programmu izstrādes un operatoru sadarbības kārtība gadījumos, ja ir vides kvalitātes normatīvu robežlielumu pārkāpumi.

       

4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šādus noteikumus:

     

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šādus noteikumus:

1) par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām;

     

1) par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām;

2) gaisu piesārņojošo vielu emisijas novēršanas, ierobežošanas un kontroles kārtība no stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem;

   

Redakc. preciz.

2) par kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem;

3) augsnes kvalitātes normatīvi;

   

Redakc. preciz.

3) par augsnes kvalitātes normatīviem;

4) par emisiju no satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinējiem.

   

Redakc. preciz.

4) par satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošu vielu emisiju;

 

66

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens Papildināt pārejas noteikumu 4. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“5) par rīcības programmu ūdens piesārņojuma ar nitrātiem samazināšanai vai novēršanai jutīgajās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem;”

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

5) par rīcības programmu ūdens piesārņojuma ar nitrātiem samazināšanai vai novēršanai īpaši jutīgajās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no piesārņojuma ar nitrātiem.

5. Pašvaldības divu gadu laikā no šā likuma stāšanās spēkā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē ziņas par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām attiecīgajā teritorijā.

   

Redakc. preciz.

4. Pašvaldības divu gadu laikā no šā likuma stāšanās spēkā iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei ziņas par to administratīvajā teritorijā esošām piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām.

6. Atļaujas esošajām A kategorijas piesārņojošām darbībām pieprasāmas līdz 2007.gada 1.oktobrim.

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

69

Deputāts A. Razminovičs

Izteikt pārejas noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

“6. 1. Atļaujas esošajām A kategorijas piesārņojošām darbībām pieprasāmas līdz 2015.gada 1.oktobrim.

6.2. Atļaujas topošajām A kategorijas piesārņojošām darbībām pieprasāmas līdz 2005.gada 1.oktobrim.”

VARAM parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Izteikt pārejas noteikumu 6. pantu šādā redakcijā:

“Atļaujas esošajām A kategorijas piesārņojošām darbībām pieprasāmas saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu grafiku līdz 2007. gada 1. oktobrim.”

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 6. punktu kā 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Atļaujas esošajām A kategorijas darbībām pieprasāmas saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu grafiku līdz 2015.gada 1.oktobrim.”

 

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

5. Atļaujas esošajām A kategorijas darbībām pieprasāmas saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu grafiku līdz 2015.gada 1.oktobrim.

       

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

70

Juridiskais birojs

Ierosinām saskaņot likumprojekta pielikuma punktu numerāciju ar likumprojekta numerāciju.

 

atbalstīt

 
         

Pielikums likumam "Par piesārņojumu"

   

Redakc. preciz.

Likuma “Par piesārņojumu” pielikums

         

Piesārņojošās darbības, kurām nepieciešama A kategorijas atļauja

   

Redakc. preciz.

Piesārņojošas darbības (iekārtas),
kurām nepieciešama A kategorijas atļauja

         

1. Enerģētikā:

     

(1) Enerģētikā:

1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru siltuma jauda pārsniedz 50 MW;

   

Redakc. preciz.

1) sadedzināšanas iekārtas, kuru siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus;

1.2. minerāleļļas un gāzes attīrīšanas un rafinēšanas iekārtas;

     

2) minerāleļļas un gāzes attīrīšanas un rafinēšanas iekārtas;

1.3. koksa krāsnis;

     

3) koksa krāsnis;

1.4. ogļu pārgāzēšanas un sašķidrināšanas rūpnīcas.

     

4) ogļu pārgāzēšanas un sašķidrināšanas rūpnīcas.

         

2. Metālu ražošanā un apstrādē:

     

(2) Metālu ražošanā un apstrādē:

2.1. iekārtas metālu rūdu, arī sulfīdu rūdu apdedzināšanai un kausējumu iegūšanai;

     

1) iekārtas metālu rūdu, arī sulfīdu rūdu, apdedzināšanai un kausējumu iegūšanai;

2.2. iekārtas čuguna vai tērauda pirmreizējai vai atkārtotai kausēšanai, ieskaitot nepārtraukto izliešanu, kuru jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

     

2) iekārtas čuguna vai tērauda pirmreizējai vai atkārtotai kausēšanai, ieskaitot nepārtraukto izliešanu, kuru jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

2.3. iekārtas melno metālu apstrādei:

     

3) iekārtas melno metālu apstrādei:

(a) karstās velmēšanas iekārtas, kas stundā apstrādā vairāk nekā 20 tonnas neattīrīta tērauda;

   

Redakc. preciz.

a) karstās velmēšanas iekārtas, kurās apstrādā vairāk nekā 20 tonnas neattīrīta tērauda stundā,

(b) kalšanas cehi, kuros izmanto mehānismus (piemēram, pneimatiskos vai hidrauliskos āmurus, preses), kuru enerģija pārsniedz 50 kJ katram mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 MW;

   

Redakc. preciz.

b) kalšanas cehi, kuros izmanto mehānismus (piemēram, pneimatiskos vai hidrauliskos āmurus, preses), kuru enerģija pārsniedz 50 kilodžoulus katram mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus,

(c) iekārtas metālu sakausējumu aizsargslāņa uzklāšanai, kurās apstrādā vairāk nekā 2 tonnas neattīrīta tērauda stundā;

     

c) iekārtas metālu sakausējumu aizsargslāņa uzklāšanai, kurās apstrādā vairāk nekā 2 tonnas neattīrīta tērauda stundā;

2.4. melno metālu lietuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

     

4) melno metālu lietuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

2.5. iekārtas:

     

5) iekārtas:

(a) kurās no rūdām, rūdu koncentrātiem vai otrreizējām izejvielām (piemēram, metāllūžņiem) ražo neattīrītus krāsainos metālus metalurģiskā, ķīmiskā vai elektrolīzes ceļā;

     

a) kurās no rūdām, rūdu koncentrātiem vai otrreizējām izejvielām (piemēram, metāllūžņiem) ražo neattīrītus krāsainos metālus metalurģiskā, ķīmiskā vai elektrolīzes ceļā,

(b) krāsaino metālu, arī metālu, kurus izmanto otrreizējai pārstrādei, kausēšanai, ieskaitot leģēšanu, kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla dienā;

   

Redakc. preciz.

b) krāsaino metālu, arī otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai, ieskaitot leģēšanu, kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla dienā;

2.6. iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metālu un plastmasu virsmas apstrādei, kur elektrolīzes vannas vai ķīmiskās apstrādes tvertnes tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus.

   

Redakc. preciz.

6) iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metālu un plastmasu virsmas apstrādei un kuru elektrolīzes vannas vai ķīmiskās apstrādes tvertnes tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus.

         

3. Minerālu izstrādājumu ražošanā:

     

(3) Minerālu izstrādājumu ražošanā:

3.1. iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 500 tonnu produkcijas dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnu produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnis kaļķu ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnu produkcijas dienā;

     

1) iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 500 tonnas produkcijas dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnis kaļķu ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā;

3.2. iekārtas azbesta ražošanai un azbesta izstrādājumu izgatavošanai;

     

2) iekārtas azbesta ražošanai un azbesta izstrādājumu izgatavošanai;

3.3. iekārtas stikla, arī stikla šķiedras ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

     

3) iekārtas stikla, arī stikla šķiedras, ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

3.4. iekārtas nemetālisko minerālu kausēšanai, arī nemetālisko minerālu šķiedras ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

     

4) iekārtas nemetālisko minerālu kausēšanai, arī nemetālisko minerālu šķiedras ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;

3.5. iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu vai porcelāna ražošanai, kurās dienā saražo vairāk nekā 75 tonnas gatavās produkcijas vai kuru apdedzināšanas krāsns tilpums ir lielāks par 4 m3 un apdedzināšanas krāsnī var ievietot vairāk nekā 300 kg produkcijas uz vienu krāsns kubikmetru.

   

Redakc. preciz.

5) iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu vai porcelāna, ražošanai, kurās saražo vairāk nekā 75 tonnas gatavās produkcijas dienā vai kuru apdedzināšanas krāsns tilpums ir lielāks par 4 kubikmetriem un apdedzināšanas krāsnī var ievietot vairāk nekā 300 kilogramus produkcijas uz vienu krāsns kubikmetru.

         

4. Ķīmiskajā rūpniecībā*:

     

(4) Ķīmiskajā rūpniecībā*:

4.1. ķīmiskās rūpniecības iekārtas organisko ķīmisko pamatvielu ražošanai:

   

Redakc. preciz.

1) iekārtas organisko ķīmisko pamatvielu ražošanai:

(a) ogļūdeņražu (neciklisko un ciklisko, piesātināto un nepiesātināto, alifātisko vai aromātisko) ražošanai;

   

Redakc. preciz.

a) ogļūdeņražu (neciklisko un ciklisko, piesātināto un nepiesātināto, alifātisko vai aromātisko ogļūdeņražu) ražošanai,

(b) skābekli saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu, arī spirta, aldehīdu, ketonu, karbonskābju, esteru, acetātu, ēteru, peroksīdu, epoksīdu sveķu ražošanai;

     

b) skābekli saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu, arī spirta, aldehīdu, ketonu, karbonskābju, esteru, acetātu, ēteru, peroksīdu, epoksīdsveķu, ražošanai,

(c) sēru saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu ražošanai;

     

c) sēru saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu ražošanai,

(d) slāpekli saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu - amīdu, nitrosavienojumu, nitrātu vai nitrītu grupas saturošo savienojumu, nitrilu, cianātu vai izocianātu - ražošanai;

     

d) slāpekli saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu — amīdu, nitrosavienojumu, nitrātu vai nitrītu grupas saturošo savienojumu, nitrilu, cianātu vai izocianātu — ražošanai,

(e) fosforu saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu ražošanai;

     

e) fosforu saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu ražošanai,

(f) halogēnus saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu ražošanai;

     

f) halogēnus saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu ražošanai,

(g) metālorganisko savienojumu ražošanai;

     

g) metālorganisko savienojumu ražošanai,

(h) plastmasu – sintētisko polimēru šķiedru un celulozes polimēru šķiedru - ražošanai;

     

h) plastmasu — sintētisko polimēru šķiedru un celulozes polimēru šķiedru — ražošanai,

(i) sintētiskā kaučuka vai gumijas ražošanai;

     

i) sintētiskā kaučuka vai gumijas ražošanai,

(j) krāsvielu un pigmentu ražošanai;

     

j) krāsvielu un pigmentu ražošanai,

(k) virsmas aktīvo vielu ražošanai;

     

k) virsmaktīvo vielu ražošanai;

4.2. ķīmiskās rūpniecības iekārtas neorganisko vielu ražošanai:

   

Redakc. preciz.

2) iekārtas neorganisko vielu ražošanai:

(a) gāzu, piemēram, amonjaka, hlora vai hlorūdeņraža, fluora vai fluorūdeņraža, oglekļa oksīdu, sēru saturošo savienojumu, slāpekļa oksīdu, ūdeņraža, sēra dioksīda, fosgēna ražošanai;

     

a) gāzu, piemēram, amonjaka, hlora vai hlorūdeņraža, fluora vai fluorūdeņraža, oglekļa oksīdu, sēru saturošo savienojumu, slāpekļa oksīdu, ūdeņraža, sēra dioksīda, fosgēna, ražošanai,

(b) skābju, piemēram, hromskābes, fluorūdeņražskābes, fosforskābes, slāpekļskābes, sālsskābes, sērskābes, oleuma, sērpaskābes ražošanai;

     

b) skābju, piemēram, hromskābes, fluorūdeņražskābes, fosforskābes, slāpekļskābes, sālsskābes, sērskābes, oleuma, sērpaskābes, ražošanai,

(c) bāzu, piemēram, amonija hidroksīda, kālija hidroksīda, nātrija hidroksīda ražošanai;

     

c) bāzu, piemēram, amonija hidroksīda, kālija hidroksīda, nātrija hidroksīda, ražošanai,

(d) sāļu, piemēram, amonija hlorīda, kālija hlorāta, kālija karbonāta, nātrija karbonāta, perborāta, sudraba nitrāta ražošanai;

     

d) sāļu, piemēram, amonija hlorīda, kālija hlorāta, kālija karbonāta, nātrija karbonāta, perborāta, sudraba nitrāta, ražošanai,

(e) nemetālu, metālu oksīdu vai citu neorganisko savienojumu, piemēram, kalcija karbīda, silīcija, silīcija karbīda ražošanai;

     

e) nemetālu, metālu oksīdu vai citu neorganisko savienojumu, piemēram, kalcija karbīda, silīcija, silīcija karbīda, ražošanai,

4.3. ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi fosforu, slāpekli vai kāliju saturošo minerālmēslu ražošanai, kuri ražo vienkāršos vai kombinētos minerālmēslus;

   

Redakc. preciz.

3) uzņēmumi fosforu, slāpekli vai kāliju saturošo vienkāršo vai kombinēto minerālmēslu ražošanai;

4.4. ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu ražošanai;

   

Redakc. preciz.

4) uzņēmumi augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu ražošanai;

4.5. uzņēmumi, kuri ražo farmaceitiskas vielas, izmantojot ķīmiskus vai bioloģiskus procesus;

     

5) uzņēmumi, kuri ražo farmaceitiskas vielas, izmantojot ķīmiskus vai bioloģiskus procesus;

4.6. ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi sprāgstvielu ražošanai.

   

Redakc. preciz.

6) uzņēmumi sprāgstvielu ražošanai.

         

5. Atkritumu saimniecībā:

     

(5) Atkritumu saimniecībā:

5.1. iekārtas bīstamo atkritumu, arī naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā;

     

1) iekārtas bīstamo atkritumu, arī naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā;

5.2. iekārtas sadzīves atkritumu sadedzināšanai, kuru jauda pārsniedz trīs tonnas stundā;

     

2) iekārtas sadzīves atkritumu sadedzināšanai, kuru jauda pārsniedz trīs tonnas stundā;

5.3. iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai pārstrādei, kuras dienā var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu;

   

Redakc. preciz.

3) iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikālķīmiskai pārstrādei, kuras var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu dienā;

5.4. atkritumu poligoni, kas dienā uzņem vairāk nekā 10 tonnas atkritumu vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25000 tonnu, izņemot inerto atkritumu poligonus.

   

Redakc. preciz.

4) atkritumu poligoni, kuri uzņem vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnu, izņemot inerto atkritumu poligonus.

         

6. Citās nozarēs:

     

(6) Citās nozarēs:

6.1. iekārtas:

     

1) iekārtas:

(a) celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām;

     

a) celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām,

(b) papīra vai kartona ražošanai, kas saražo vairāk nekā 20 tonnas produkcijas dienā;

     

b) papīra vai kartona ražošanai, kas saražo vairāk nekā 20 tonnas produkcijas dienā;

6.2. iekārtas šķiedru vai audumu sākotnējai apstrādei (mazgāšanai, balināšanai, merserizēšanai vai krāsošanai), ar kurām apstrādā vairāk nekā 10 tonnas materiāla dienā;

     

2) iekārtas šķiedru vai audumu sākotnējai apstrādei (mazgāšanai, balināšanai, merserizēšanai vai krāsošanai), ar kurām apstrādā vairāk nekā 10 tonnas materiāla dienā;

6.3. iekārtas ādu apstrādei, ar kurām saražo vairāk nekā 12 tonnu gatavās produkcijas dienā;

     

3) iekārtas ādu apstrādei, ar kurām saražo vairāk nekā 12 tonnas gatavās produkcijas dienā;

6.4. iekārtas pārtikas ražošanai:

     

4) iekārtas pārtikas ražošanai:

(a) lopkautuves, kurās saražo vairāk nekā 50 tonnu kautķermeņu dienā;

     

a) lopkautuves, kurās saražo vairāk nekā 50 tonnas kautķermeņu dienā,

(b) pārtikas produktu ražotnes, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus, izņemot pienu, un kurās dienā saražo vairāk nekā
75 tonnas gatavās produkcijas, vai ražotnes, kurās apstrādā un pārstrādā dārzeņus un kurās dienā saražo vairāk nekā 300 tonnu gatavās produkcijas (ja 300 tonnas dienā ir vidējais rādītājs ceturksnī);

   

Redakc. preciz.

b) pārtikas produktu ražotnes, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus, izņemot pienu, un kurās saražo vairāk nekā 75 tonnas gatavās produkcijas dienā, vai ražotnes, kurās apstrādā un pārstrādā dārzeņus un kurās saražo vairāk nekā 300 tonnas gatavās produkcijas dienā (ja 300 tonnas dienā ir ceturkšņa vidējais rādītājs),

(c) piena ražotnes, kurās dienā pieņem vairāk nekā 200 tonnas piena (ja 200 tonnas dienā ir gada vidējais rādītājs);

   

Redakc. preciz.

c) piena ražotnes, kurās pieņem vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja 200 tonnas dienā ir gada vidējais rādītājs);

6.5. iekārtas dzīvnieku kautķermeņu un dzīvnieku subproduktu uzglabāšanai vai pārstrādei, kuru apstrādes jauda pārsniedz 10 tonnas dienā;

     

5) iekārtas dzīvnieku kautķermeņu un dzīvnieku subproduktu uzglabāšanai vai pārstrādei, kuru apstrādes jauda pārsniedz 10 tonnas dienā;

6.6. fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās var audzēt:

     

6) fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās var audzēt:

(a) vairāk nekā 40000 mājputnu;

     

a) vairāk nekā 40 000 mājputnu,

(b) vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars pārsniedz 30 kg;

   

Redakc. preciz.

b) vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars pārsniedz 30 kilogramus,

(c) vairāk nekā 750 sivēnmāšu;

     

c) vairāk nekā 750 sivēnmāšu;

6.7. iekārtas vielu, priekšmetu vai produktu virsmas apstrādei, izmantojot organiskos šķīdinātājus, arī apdares darbu, iespieddarbu, virsmas pārklājumu, attaukošanas, apstrādes, kas nodrošina ūdensnecaurlaidību, kalibrēšanas, krāsošanas, tīrīšanas vai impregnēšanas veikšanai, kur organisko šķīdinātāju patēriņš pārsniedz 150 kilogramu stundā vai 200 tonnu gadā;

   

Redakc. preciz. Redakc. preciz.

7) iekārtas vielu, priekšmetu vai produktu virsmas apstrādei, izmantojot organiskos šķīdinātājus, arī apdares darbu, iespieddarbu, virsmas pārklājumu, attaukošanas, ūdensnecaurlaidību nodrošinošas apstrādes, kalibrēšanas, krāsošanas, tīrīšanas vai impregnēšanas veikšanai, kurās organisko šķīdinātāju patēriņš pārsniedz 150 kilogramus stundā vai 200 tonnas gadā;

6.8. iekārtas ogļu vai grafīta elektrodu ražošanai, izmantojot dedzināšanu augstās temperatūrās.

     

8) iekārtas ogļu vai grafīta elektrodu ražošanai, izmantojot dedzināšanu augstās temperatūrās.