Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Ceļu satiksmes likumā» (reģ. nr. 615) otrajam lasījumam (Steidzams)

Spēkā esoša redakcija 10.pantam un 2000. gada 20. jūnijā Saeimas Plenārsēdē pieņemtā likuma grozījumu redakcija 21.pantam

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

     

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, nr. 250/251) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, nr. 250/251) šādus grozījumus:

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

         

(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47. panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes – Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai – atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.

-----------------------------------

 

1.

(deputāts I.Burvis)

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ceļu satiksmē iesaistītie fiziskām personām piederošie mehāniskie transporta līdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47. panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes – Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu fiziskai personai piederošu transporta līdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

2.

(dep. M.Lujāns)

Papildināt 10.panta 1.daļas 1.teikumu aiz vārda “iesaistītie” ar vārdiem “fiziskām person`m piederošie”.

 

Neatbalstīt.

 
   

3.

(dep. M.Lujāns)

Papildināt 10.panta 1.daļas 1.teikumu aiz vārda “transportlīdzekļi un to piekabes” ar vārdiem “izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu”.

 

 

Neatbalstīt.

 

21. pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

1. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21. pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

     

1. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21. pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai [speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt)], ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai [speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt)], ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

     

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai [speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt)], ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474. pantā noteiktajā formā.

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474. pantā noteiktajā formā.

     

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474. pantā noteiktajā formā.

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, ārpus Latvijas, ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli ārpus Latvijas ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiska persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

4.

 

5.

 

 

 

 

6.

(dep. I. Burvis)

Izslēgt 21.panta trešo daļu.

(dep. M.Lujāns)

Papildināt 21.panta trešās daļas 1.teikumu aiz vārdiem “Ja nav klāt” ar vārdiem “fiziskai personai piederoša”.

(dep. M.Lujāns)

Papildināt 21.panta trešās daļas 1.teikumu aiz vārdiem “reģistrētu transportlīdzekli” ar vārdu “fiziskai” un tālāk saskaņā ar 1.lasījumā nobalsoto 1.teikuma tekstu.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli ārpus Latvijas ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiska persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

 

2. Izteikt 25.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

     

2. Izteikt 25.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

 

Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.

     

Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.