Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem”" (reģ.nr.612) 3.lasījumam

Spēkā esošā reakcija

2.lasījumā atbalstītā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

Likumā lietotie termini

Vadība ir uzņēmuma pārvaldes institūcija, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus attiecībā uz uzņēmuma darbību. Individuālajos uzņēmumos par vadību uzskatāms īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

Koncerns ir uzņēmumu kopums, kura sastāvā ir koncerna mātes uzņēmums un tā meitas uzņēmumi. Ja vienai vai vairākām fiziskajām personām pieder atsevišķi individuālie uzņēmumi, tie neveido koncernu.

Radniecīgi uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kas attiecībā pret koncerna sastāvā esošu uzņēmumu, par kuru sastādīts gada pārskats, ir koncerna meitas uzņēmumi vai koncerna mātes uzņēmums, vai citi šā koncerna meitas uzņēmumi, vai šā koncerna meitas uzņēmumu meitas uzņēmumi.

Naudas plūsmas pārskats ir gada pārskata neatņemama sastāvdaļa, kas atspoguļo naudas un tās ekvivalentu plūsmu pārskata perioda laikā, klasificējot to kā naudas plūsmu no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansu darbības.

Asociētais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atrodas cita uzņēmuma būtiskā ietekmē, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk par 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā uzņēmumā.

Koncerna mātes uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas tieši vai netieši (ar viena vai vairāku šā koncerna meitas uzņēmumu līdzdalību) ir ieguvis ietekmi uz citu uzņēmumu - koncerna meitas uzņēmumu atbilstoši likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4. un 5.panta nosacījumiem.

Koncerna meitas uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atrodas koncerna mātes uzņēmuma ietekmē atbilstoši likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4. un 5.panta nosacījumiem.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumā lietoto terminu skaidrojumā terminu “Naudas plūsmas pārskats” šādā redakcijā:

“Naudas plūsmas pārskats ir finansu pārskata kopuma neatņemama sastāvdaļa, kas atspoguļo naudas un tās ekvivalentu plūsmu pārskata perioda laikā, klasificējot to kā naudas plūsmu no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansu darbības”.

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt likumā lietoto terminu skaidrojumā izteikt terminu “Naudas plūsmas pārskats” šādā redakcijā:

“Naudas plūsmas pārskats ir finansu pārskata kopuma neatņemama sastāvdaļa, kas atspoguļo naudas un tās ekvivalentu plūsmu pārskata perioda laikā, klasificējot to kā naudas plūsmu no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansu darbības”.

 

 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ir finansu pārskatu kopuma sastāvdaļa, kurā sniedz datus par uzņēmuma pašu kapitāla un tā sastāvdaļu apjoma izmaiņām noteiktu saimniecisko darījumu ietekmē pārskata periodā, kā arī par šā perioda neto ienākumu vai zaudējumu kopsummu, tajā ietverot arī tieši pašu kapitālā ieskaitītās vai no tā norakstītās summas.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt terminā “Pašu kapitāla izmaiņu pārskats” vārdu “pārskatu” ar vārdu “pārskata”.

Atbalstīt

2. Aizstāt terminā “Pašu kapitāla izmaiņu pārskats” vārdu “pārskatu” ar vārdu “pārskata”.

     

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumā lietotos terminus ar terminu “Finansu pārskats” šādā redakcijā:

“Finansu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma.”

Atbalstīt

3. Papildināt likumā lietotos terminus ar terminu “Finansu pārskats” šādā redakcijā:

“Finansu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma.”

4.pants

(1) Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, kā arī uzņēmuma vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 4.panta (1) daļu šādā redakcijā:

“(1) Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finansu pārskata un vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.

Atbalstīt

4. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finansu pārskata un vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.

(2) Gada pārskats ir jāsastāda atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un šim likumam.

1. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem.”;

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem.”;

(5) Lai par uzņēmumu sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu šā panta trešās daļas izpratnē, Ministru kabineta noteiktajos izņēmuma gadījumos var atkāpties no atsevišķām šajā likumā izvirzītajām prasībām. Katra šāda atkāpšanās jāpaskaidro gada pārskata pielikumā, norādot tās būtību, iemeslu un ietekmi uz uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, kā arī jāizskaidro izraudzītā metode.

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(5) Izņēmuma gadījumos, ja atsevišķa šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana būtu pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no šā noteikuma atkāpjas.”

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(5) Izņēmuma gadījumos, ja kāda šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana nonāk pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto prasību par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no attiecīgā noteikuma atkāpjas.”

Atbalstīt

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(5) Izņēmuma gadījumos, ja kāda šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana nonāk pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto prasību par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no attiecīgā noteikuma atkāpjas.”

10.pants

Bilances shēma kontu veidā

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem.

3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā.

4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem.

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.

6. Pārējie aizdevumi.

7. Pašu akcijas un daļas.

8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

II. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi.

2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.

3. Saistīto uzņēmumu parādi.

4. Citi debitori.

5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.

6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

7. Nākamo periodu izmaksas.

Pasīvs

Īstermiņa kreditori:

1. Aizņēmumi pret obligācijām.

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

4. Citi aizņēmumi.

5. No pircējiem saņemtie avansi.

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

7. Maksājamie vekseļi.

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.

11. Pārējie kreditori.

12. Nākamo periodu ieņēmumi.

13. Pārskata gada dividendes.

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.

2. 10.pantā:

aizstāt vārdu “saistītie” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “asociētie” (attiecīgā locījumā);

papildināt II posteņu grupu “Debitori” ar 8.posteni šādā redakcijā:

“8. Uzkrātie ieņēmumi”;

papildināt daļas “Pasīvs” posteņu grupu “Īstermiņa kreditori” ar 15.posteni šādā redakcijā:

“15. Uzkrātās saistības”.

 

     

5. 10.pantā:

aizstāt vārdu “saistītie” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “asociētie” (attiecīgā locījumā);

papildināt II posteņu grupu “Debitori” ar 8.posteni šādā redakcijā:

“8. Uzkrātie ieņēmumi”;

papildināt daļas “Pasīvs” posteņu grupu “Īstermiņa kreditori” ar 15.posteni šādā redakcijā:

“15. Uzkrātās saistības”.

 

19. pants

(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri bilances datumā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai segšanas datums nav skaidri zināms.

(2) Uzkrājumi nedrīkst pārsniegt nepieciešamās summas. Pielikumā sniedz detalizētu informāciju par izveidoto uzkrājumu posteņiem, norādot ikviena uzkrājuma veidošanas pamatojumu, apjomu pārskata gada sākumā un beigās, uzkrājumu summas palielinājumu vai samazinājumu, paskaidrojot iemeslu un izmantotās vērtēšanas metodes.

(3) Postenī "Citi uzkrājumi" ietvertās summas pielikumā parāda sadalījumā pa uzkrājumu veidiem un sniedz šā panta otrajā daļā norādīto informāciju.

3. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem nav attiecināmas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms.”

     

6. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem nav attiecināmas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms.”

 

21.pants

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

   

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt no likuma 21.panta redakcijas vārdus “akcīzes nodoklis”.

Atbalstīt

7. Izslēgt no likuma 21.panta redakcijas vārdus “akcīzes nodoklis”.

24.pants

(3) Šā panta otrajā daļā minētā bilances kopsumma ir šā likuma 10.pantā norādītā aktīva posteņu kopsumma. Vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot uzņēmumā strādājošos (ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti) darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 24.panta trešajā daļā vārdus iekavās “(ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti)”

Atbalstīt

8. Izslēgt 24.panta trešajā daļā vārdus iekavās “(ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti)”

26.pants

(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus, kuri nomaksāti līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, iekļauj jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Procentu iekļaušanu objekta pašizmaksā parāda pielikumā.

4. Izteikt 26.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā var iekļaut jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Šādā gadījumā pielikumā sniedz ziņas par pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto procentu apmēru.”

 

 

 

 

9. Izteikt 26.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā var iekļaut jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Šādā gadījumā pielikumā sniedz ziņas par pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto procentu apmēru.”

54.pants

(4) Bilances kopsumma atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām veidojas no šā likuma 10.pantā norādītās visu aktīva posteņu kopsummas. Vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot uzņēmumā strādājošos (ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti) darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 54.panta ceturtajā daļā vārdus iekavās “(ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti)”

Atbalstīt

10. Izslēgt 54.panta ceturtajā daļā vārdus iekavās “(ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti)”

 

 

61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā jānorāda:

1) uzņēmuma pilns nosaukums un adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, turklāt koncerna gada pārskatā jānorāda visu meitas uzņēmumu un saistīto uzņēmumu nosaukums un adrese. Meitas uzņēmumam savā pārskatā ir jānorāda mātes uzņēmuma nosaukums un adrese, kā arī procentos izteikta mātes uzņēmuma līdzdalība meitas uzņēmuma kapitālā;

5. Izteikt 61.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) uzņēmuma pilns nosaukums un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā;”.

     

11. Izteikt 61.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) uzņēmuma pilns nosaukums un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā;”.

62.pants

(1) Visi uzņēmumu gada pārskati un vadības ziņojumi ir pakļauti obligātai revidentu pārbaudei. Pārbaudi veic, ievērojot Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātos revīzijas standartus. Uzņēmējsabiedrībās, kuru rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, pārbaudi veic zvērināts revidents. Pārējos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī uzņēmējsabiedrībās, kuru pamatdarbība ir lauksaimniecības produkcijas ražošana, ja tām nav neatmaksātu valsts garantētu kredītu, pārbaudi var veikt šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) revīzijas komisija vai revidents, kurš iecelts vai ievēlēts saskaņā ar likumu par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtiem. Lauksaimniecības produkcijas ražošana šā likuma izpratnē ir tādas augu un dzīvnieku valsts produkcijas ražošana, ko patērē sākotnējā veidā vai pēc pirmapstrādes vai pārdod neapstrādātā veidā, vai izmanto kā izejvielu pārtikas produktu un citu izstrādājumu ražošanā.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 62.panta (1) daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmējsabiedrības, kuras rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (turpmāk tekstā – zvērināts revidents) atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem.”

Atbalstīt

12. 62.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmējsabiedrības, kuras rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (turpmāk tekstā – zvērināts revidents) atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem.”

 

 

(3) Ja uzņēmuma gada pārskatā vai vadības ziņojumā pēc tam, kad revidents tos ir pārbaudījis, izdarīti kādi grozījumi, revidentam pārskats un vadības ziņojums no jauna jāpārbauda tieši attiecībā uz izdarītajiem grozījumiem. Šāda atkārtota pārbaude jāpiemin revidenta atzinumā par gada pārskata pārbaudīšanu.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 62.panta (3) daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja uzņēmuma gada pārskatā pēc tam, kad zvērināts revidents to ir pārbaudījis, izdarīti kādi grozījumi, zvērinātam revidentam pārskats no jauna jāpārbauda tieši attiecībā uz izdarītajiem grozījumiem. Šāda atkārtota pārbaude jāpiemin zvērināta revidenta atzinumā par gada pārskata pārbaudīšanu.”

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja uzņēmuma gada pārskatā pēc tam, kad zvērināts revidents to ir pārbaudījis, izdarīti kādi grozījumi, zvērinātam revidentam pārskats no jauna jāpārbauda tieši attiecībā uz izdarītajiem grozījumiem. Šāda atkārtota pārbaude jāpiemin zvērināta revidenta atzinumā par gada pārskata pārbaudīšanu.”

63.pants

(1) Gada pārskata pārbaudei ir jāaptver arī grāmatvedības pārbaude, lai noskaidrotu, vai uzskaite uzņēmumā atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī jānoskaidro, vai ir ievērotas likuma prasības un uzņēmuma statūtu noteikumi. Pārbaudot koncerna gada pārskatu un vadības ziņojumu, ir jānoskaidro, vai to rādītāji saskan ar koncernā ietilpstošo uzņēmumu attiecīgajiem rādītājiem, it īpaši tas, vai pārskatā un vadības ziņojumā sniegtā informācija nerada nepareizu priekšstatu par uzņēmuma vai koncerna ekonomisko un finansiālo stāvokli.

6. Izslēgt 63.panta pirmās daļas trešo teikumu.

     

13. 63.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu.

(2) Uzņēmuma likumīgajiem pārstāvjiem ir jāiesniedz revidentam gada pārskats un vadības ziņojums tūlīt pēc to sastādīšanas. Revidentam ir jādod iespēja pārbaudīt uzskaites reģistrus, ierakstus un attaisnojuma dokumentus, kā arī līdzekļu apjomu un parādus, kasi, vērtspapīru krājumus un produkcijas atlikumu.

 

 •  

   

   

   

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Izteikt 63.panta (2) daļu šādā redakcijā:

  “(2) Uzņēmuma likumīgie pārstāvji iesniedz zvērinātam revidentam gada pārskatu tūlīt pēc tā sastādīšanas.”

  Atbalstīt

  izteikt otro daļu šādā redakcijā:

  “(2) Uzņēmuma likumīgie pārstāvji iesniedz zvērinātam revidentam gada pārskatu tūlīt pēc tā sastādīšanas.”;

  (3) Revidents drīkst pieprasīt no uzņēmuma likumīgajiem pārstāvjiem visas ziņas un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Ja tas nepieciešams, šādu informāciju viņš var pieprasīt arī pirms gada pārskata saņemšanas.

  (4) Ne revidents, ne viņa palīgi nedrīkst izpaust pārbaudes gaitā uzzinātos uzņēmuma komercnoslēpumus.

     

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Aizstāt 63.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdu “revidents“ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zvērināts revidents” (attiecīgā locījumā).

  Atbalstīt

  aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdu “revidents“ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zvērināts revidents” (attiecīgā locījumā).

  64.pants

  Revidents par veiktās pārbaudes rezultātiem sagatavo rakstveida atzinumu, kurā viņam īpaši jānorāda:

  1) vai uzņēmuma gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar šā likuma prasībām, kā arī vai vadības ziņojums atbilst gada pārskatam;

  2) vai gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu vai zaudējumiem pārskata gadā;

  3) vai uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

  7. Papildināt 64.panta 2.punktu pēc vārda “zaudējumiem” ar vārdiem “un naudas plūsmu”.

   

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Izteikt 64.pantu sekojošā redakcijā:

  “Par veiktās pārbaudes rezultātiem zvērināts revidents sagatavo revidenta ziņojumu. Revidenta ziņojumu sagatavo atbilstoši likuma “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām.”

  Atbalstīt

  14. Izteikt 64.pantu sekojošā redakcijā:

  “Par veiktās pārbaudes rezultātiem zvērināts revidents sagatavo revidenta ziņojumu. Revidenta ziņojumu sagatavo atbilstoši likuma “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām.”

  66.pants

  (1) Uzņēmums ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet uzņēmums, kura darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai pēc uzņēmuma atrašanās vietas un Uzņēmumu reģistram pārbaudīta gada pārskata, kā arī revidenta atzinuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniskā veidā, pievienojot rakstveida apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem. Uzņēmums ir atbildīgs par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniskā veidā iesniegtie dokumenti tiktu saņemti.

     

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Aizstāt 66.panta (1) daļā vārdus “revidenta atzinuma” ar vārdu “zvērināta revidenta ziņojuma”.

  Atbalstīt

  15. 66.pantā:

  aizstāt pirmajā daļā vārdus “revidenta atzinuma” ar vārdu “zvērināta revidenta ziņojuma”.

  (4) Ne vēlāk kā div us mēnešus pēc gada pārskata un vadības ziņojuma apstiprināšanas un ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pārskata gada beigām uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, par saviem līdzekļiem iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" gada pārskata un revidenta atzinuma norakstu.

   

 •  

   

   

 • Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Izslēgt 66.panta (4) daļā vārdus “un vadības ziņojuma”.

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Aizstāt 66.panta (4) daļā vārdus “revidenta atzinuma” ar vārdu “zvērināta revidenta ziņojuma”.

  Atbalstīt

   

   

   

  Atbalstīt

  izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un vadības ziņojuma”.

   

  aizstāt ceturtajā daļā vārdus “revidenta atzinuma” ar vārdu “zvērināta revidenta ziņojuma”.

  (5) Uzņēmumu reģistrā saņemtie gada pārskatu un revidentu atzinumu noraksti, kā arī šā panta otrajā daļā minēto pilnsapulces protokolu noraksti glabājami uzņēmuma reģistrācijas lietā, un tiem ir jābūt publiski pieejamiem, lai ikviens, samaksājis valsts nodevu, ar tiem var iepazīties.

     

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Aizstāt 66.panta (5) daļā vārdus “revidentu atzinumu” ar vārdu “zvērinātu revidentu ziņojumu”.

  Atbalstīt

  aizstāt piektajā daļā vārdus “revidentu atzinumu” ar vārdu “zvērinātu revidentu ziņojumu”.

  67.pants

  (1) Ja tiek publicēts uzņēmuma gada pārskats un revidentu atzinumi pilnībā, tiem jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tie tika revidēti, turklāt kopā ar revidenta atzinumu un piezīmi, ja tāda ir. Ja ieteikumi vai lēmumi par peļņas sadali nav ietverti gada pārskata vadības ziņojumā vai pielikumā, šie ieteikumi vai lēmumi arī jāpublicē.

   

 •  

   

   

   

   

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Izteikt 67.panta (1) daļu šādā redakcijā:

  “(1) Ja tiek publicēts uzņēmuma gada pārskats un zvērinātu revidentu ziņojumi pilnībā, tiem jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tie tika revidēti, turklāt kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu.”

  Atbalstīt

  16. 67.pantā:

  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Ja tiek publicēts uzņēmuma gada pārskats un zvērinātu revidentu ziņojumi pilnībā, tiem jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tie tika revidēti, turklāt kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu.”

  (2) Ja gada pārskats netiek pilnībā publicēts, skaidri jānorāda, ka tas publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā. Zvērināta revidenta atzinumu šajā gadījumā nepublicē, bet publikācijā paziņo, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes vai viņš ir atteicies sniegt savu atzinumu.

     

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Izteikt 67.panta (2) daļas otro teikumu šādā redakcijā:

  “Šajā gadījumā nepublicē pilnu revidenta ziņojumu, bet gan revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu.”

  Atbalstīt

  izteikt 67.panta (2) daļas otro teikumu šādā redakcijā:

  “Šajā gadījumā nepublicē pilnu revidenta ziņojumu, bet gan revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu.”