Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem”" (reģ.nr.612) 2.lasījumam

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā atbalstītā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

4.pants

(2) Gada pārskats ir jāsastāda atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un šim likumam.

1. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", šim likumam un Ministru kabineta apstiprinātiem šā likuma normu piemērošanas noteikumiem.";

1

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem.”

Atbalstīt

1. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem.";

(5) Lai par uzņēmumu sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu šā panta trešās daļas izpratnē, Ministru kabineta noteiktajos izņēmuma gadījumos var atkāpties no atsevišķām šajā likumā izvirzītajām prasībām. Katra šāda atkāpšanās jāpaskaidro gada pārskata pielikumā, norādot tās būtību, iemeslu un ietekmi uz uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, kā arī jāizskaidro izraudzītā metode.

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(5) Izņēmuma gadījumos, ja atsevišķa šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana būtu pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no šā noteikuma atkāpjas."

     

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(5) Izņēmuma gadījumos, ja atsevišķa šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana būtu pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no šā noteikuma atkāpjas."

10.pants

Bilances shēma kontu veidā

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem.

3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā.

4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem.

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.

6. Pārējie aizdevumi.

7. Pašu akcijas un daļas.

8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

II. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi.

2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.

3. Saistīto uzņēmumu parādi.

4. Citi debitori.

5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.

6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

7. Nākamo periodu izmaksas.

Pasīvs

Īstermiņa kreditori:

1. Aizņēmumi pret obligācijām.

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

4. Citi aizņēmumi.

5. No pircējiem saņemtie avansi.

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

7. Maksājamie vekseļi.

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.

9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.

11. Pārējie kreditori.

12. Nākamo periodu ieņēmumi.

13. Pārskata gada dividendes.

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.

2. 10.pantā:

aizstāt vārdu "saistītie" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "asociētie" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt II posteņu grupu "Debitori" ar 8.posteni šādā redakcijā:

"8. Uzkrātie ieņēmumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt daļas "Pasīvs" posteņu grupu "Īstermiņa kreditori" ar 15.posteni šādā redakcijā:

"15. Uzkrātās saistības".

 

     

2. 10.pantā:

aizstāt vārdu "saistītie" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "asociētie" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt II posteņu grupu "Debitori" ar 8.posteni šādā redakcijā:

"8. Uzkrātie ieņēmumi";

 

 

 

 

 

 

 

papildināt daļas "Pasīvs" posteņu grupu "Īstermiņa kreditori" ar 15.posteni šādā redakcijā:

"15. Uzkrātās saistības".

 

 

 

 

19. pants

(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri bilances datumā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai segšanas datums nav skaidri zināms.

(2) Uzkrājumi nedrīkst pārsniegt nepieciešamās summas. Pielikumā sniedz detalizētu informāciju par izveidoto uzkrājumu posteņiem, norādot ikviena uzkrājuma veidošanas pamatojumu, apjomu pārskata gada sākumā un beigās, uzkrājumu summas palielinājumu vai samazinājumu, paskaidrojot iemeslu un izmantotās vērtēšanas metodes.

(3) Postenī "Citi uzkrājumi" ietvertās summas pielikumā parāda sadalījumā pa uzkrājumu veidiem un sniedz šā panta otrajā daļā norādīto informāciju.

3. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem nav attiecināmas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms."

     

3. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem nav attiecināmas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms."

26.pants

(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus, kuri nomaksāti līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, iekļauj jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Procentu iekļaušanu objekta pašizmaksā parāda pielikumā.

4. Izteikt 26.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā var iekļaut jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Šādā gadījumā pielikumā sniedz ziņas par pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto procentu apmēru."

 

 

 

 

4. Izteikt 26.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā var iekļaut jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Šādā gadījumā pielikumā sniedz ziņas par pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto procentu apmēru."

61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā jānorāda:

1) uzņēmuma pilns nosaukums un adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, turklāt koncerna gada pārskatā jānorāda visu meitas uzņēmumu un saistīto uzņēmumu nosaukums un adrese. Meitas uzņēmumam savā pārskatā ir jānorāda mātes uzņēmuma nosaukums un adrese, kā arī procentos izteikta mātes uzņēmuma līdzdalība meitas uzņēmuma kapitālā;

5. Izteikt 61.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzņēmuma pilns nosaukums un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā;".

     

5. Izteikt 61.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzņēmuma pilns nosaukums un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā;".

63.pants

(1) Gada pārskata pārbaudei ir jāaptver arī grāmatvedības pārbaude, lai noskaidrotu, vai uzskaite uzņēmumā atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī jānoskaidro, vai ir ievērotas likuma prasības un uzņēmuma statūtu noteikumi. Pārbaudot koncerna gada pārskatu un vadības ziņojumu, ir jānoskaidro, vai to rādītāji saskan ar koncernā ietilpstošo uzņēmumu attiecīgajiem rādītājiem, it īpaši tas, vai pārskatā un vadības ziņojumā sniegtā informācija nerada nepareizu priekšstatu par uzņēmuma vai koncerna ekonomisko un finansiālo stāvokli.

6. Izslēgt 63.panta pirmās daļas trešo teikumu.

     

6. Izslēgt 63.panta pirmās daļas trešo teikumu.

64.pants

Revidents par veiktās pārbaudes rezultātiem sagatavo rakstveida atzinumu, kurā viņam īpaši jānorāda:

1) vai uzņēmuma gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar šā likuma prasībām, kā arī vai vadības ziņojums atbilst gada pārskatam;

2) vai gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu vai zaudējumiem pārskata gadā;

3) vai uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

7. Papildināt 64.panta 2.punktu aiz vārda "zaudējumiem" ar vārdiem "un naudas plūsmu".

     

7. Papildināt 64.panta 2.punktu aiz vārda "zaudējumiem" ar vārdiem "un naudas plūsmu".