LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2000. gada 13. septembrī

Nr.9/2-533

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” (Reģ. nr. 612, dok. nr.2133, nr. 2133A) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 13. septembra sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A.Poča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par uzņēmumu gada pārskatiem"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", šim likumam un Ministru kabineta apstiprinātiem šā likuma normu piemērošanas noteikumiem.";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(5) Izņēmuma gadījumos, ja atsevišķa šā likuma 3., 4. un 5.nodaļā iekļautā noteikuma piemērošana būtu pretrunā ar šā panta trešajā daļā noteikto par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, uzņēmums no šā noteikuma atkāpjas."

2. 10.pantā:

aizstāt vārdu "saistītie" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "asociētie" (attiecīgā locījumā);

papildināt II posteņu grupu "Debitori" ar 8.posteni šādā redakcijā:

"8. Uzkrātie ieņēmumi";

papildināt daļas "Pasīvs" posteņu grupu "Īstermiņa kreditori" ar 15.posteni šādā redakcijā:

"15. Uzkrātās saistības".

3. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuri gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neatkarīgi no rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma uz uzkrājumiem nav attiecināmas izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms."

4. Izteikt 26.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā var iekļaut jaunizveidotā objekta pašizmaksā. Šādā gadījumā pielikumā sniedz ziņas par pamatlīdzekļu sastāvā iekļauto procentu apmēru."

5. Izteikt 61.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzņēmuma pilns nosaukums un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā;".

6. Izslēgt 63.panta pirmās daļas trešo teikumu.

7. Papildināt 64.panta 2.punktu aiz vārda "zaudējumiem" ar vārdiem "un naudas plūsmu".