Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā "(reģ.nr.605) 3.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “Grozījums” ar vārdu “ Grozījumi”.

Atbalstīt

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr., 2000, 13.nr.) grozījumu un

2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta preambulu šādā redakcijā:

“Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr., 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:”

Atbalstīt

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr., 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. (1) Apdrošinātājs:

1) veic apdrošināšanu Finansu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtajās licencēs norādītajos apdrošināšanas veidos;

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citiem apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem;

3) veic uzņēmējdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanu.

(2) Apdrošinātājs nedrīkst:

1) veikt cita veida uzņēmējdarbību, izņemot likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētos gadījumus;

2) izplatīt nepatiesu, maldinošu reklāmu par savu darbību;

3) izpaust apdrošināšanas gaitā uzzināto informāciju par apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju, izņemot šajā likumā un citos likumos paredzētos gadījumus. Ja informācija tiek izpausta likumos paredzētajos gadījumos, apdrošinātājs nav atbildīgs par informācijas izpaušanas sekām.

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 7.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, ārvalstu apdrošinātājam un pārapdrošinātājam saskaņā ar šī panta trešās daļas noteikumiem.”;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātājs var sniegt starpnieka pakalpojumus ārvalstu apdrošinātājam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri ārvalstī noteikti kā obligātie, ja:

1) attiecīgajam veidam tiek veidots apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzības ārvalstu apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā;

2) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar ārvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūciju par sadarbību un informācijas apmaiņu.”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. 7.pantā:

izteikt panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, ārvalstu apdrošinātājam un pārapdrošinātājam saskaņā ar šī panta trešās daļas noteikumiem.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātājs var sniegt starpnieka pakalpojumus ārvalstu apdrošinātājam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri ārvalstī noteikti kā obligātie, ja:

1) attiecīgajam veidam tiek veidots apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzības ārvalstu apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā;

2) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar ārvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūciju par sadarbību un informācijas apmaiņu.”.

75.pants.

(1) Pēc maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti apdrošināto un citu kreditoru prasījumu apmierināšanai šādās grupās:

1) apdrošināto fizisko personu prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kas nepārsniedz 2000 latu. Ja apdrošinājuma ņēmējs - fiziskā persona - ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no Apdrošināto aizsardzības fonda, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem;

2) apdrošinātāja darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem no dienas, kad pārtrauktas algas izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem – viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību - par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī prasījumi attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

izteikt 75.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Maksātnespējas administrācijas prasījumi par summu, kuru tā izmaksājusi (vai pārskaitījusi) no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “ Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā.”

5

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt spēkā esošās redakcijas 75.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “vai valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā.””

Atbalstīt

2. Papildināt 75.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “vai valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā.””

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 20.nr.; 1998, 2.nr.);

2) likums "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 20.nr.; 1997, 15.nr.);

3) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 12.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par apdrošināšanu" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 1998.gada 31.decembrim saskaņā ar šā likuma 79., 82., 84. un 95.pantu izdod attiecīgus noteikumus.

3. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi līdz 2001.gada 1.jūlijam glabājas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas speciālajā kontā. Šo līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

4. Līdz 2001.gada 1.jūlijam līdzekļi Apdrošināto aizsardzības fondā un procenti par ieguldīšanu tiek uzkrāti, neveicot nekādas izmaksas.

5. No Apdrošināto aizsardzības fonda izmaksā apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar šā likuma prasībām tikai tad, ja pēc 2001.gada 1.jūlija apdrošinātājam ir anulētas visas licences un tiesa atzinusi to par maksātnespējīgu.

6. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības savu darbību atbilstoši šā likuma prasībām pārveido līdz 1999.gada 1.jūlijam.

7. Savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības savu darbību atbilstoši šā likuma 32.panta otrās daļas prasībām pārveido līdz 2002.gada 1.janvārim.

8. Likuma 109.pantā paredzētās normas ir piemērojamas līdz dienai, kad stājas spēkā Administratīvo sodu likums.

9. Grozījumi likuma 44.pantā (par valstu noteikšanu, kurās drīkst izdarīt ieguldījumus no tehniskajām rezervēm), 60.pantā (par pārapdrošināšanas programmas izstrādāšanu un apstiprināšanu) un likuma 44.1 pants stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.

10. Grozījumi likuma XII nodaļas nosaukumā un 99.pantā, kā arī grozījums attiecībā uz vārdu "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

11. Likuma 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pants ir spēkā līdz 2001.gada 30.jūnijam.

12. Grozījums likuma 54.panta otrajā daļā (par ziņojuma sagatavošanu un tā noraksta nosūtīšanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai), 54.panta trešā un ceturtā daļa, kā arī grozījums 55.pantā (par otrās daļas izslēgšanu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgām normām likumā, kas regulē zvērinātu revidentu darbību.

13. Grozījumi likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85. un 95.pantā attiecībā uz vārdu "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

14. Grozījums likuma 91. un 97.pantā, kā arī 92.pantā attiecībā uz vārdu "Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā" aizstāšanu ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijas" stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

6

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Grozījums likuma 75.panta pirmās daļas 2.punktā stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Grozījums likuma 75.panta pirmās daļas 2.punktā stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

7

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt