08

08.02.02

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā "(reģ.nr.605) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) grozījumu un izteikt 75.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta ievaddaļu pēc skaitļa un saīsinājuma “10.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu “2000, 13.nr.”

Atbalstīt

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr., 2000, 13.nr.) grozījumu un izteikt 75.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

75.pants.

(1) Pēc maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti apdrošināto un citu kreditoru prasījumu apmierināšanai šādās grupās:

1) apdrošināto fizisko personu prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kas nepārsniedz 2000 latu. Ja apdrošinājuma ņēmējs - fiziskā persona - ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no Apdrošināto aizsardzības fonda, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem;

2) apdrošinātāja darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem no dienas, kad pārtrauktas algas izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem – viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību - par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī prasījumi attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

"2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvaldes prasījumi par summu, kuru Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde ir izmaksājusi saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";".

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 75.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) Maksātnespējas administrācijas prasījumi par summu, kuru tā izmaksājusi (vai pārskaitījusi) no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā.”

 

Atbalstīt

"2) Maksātnespējas administrācijas prasījumi par summu, kuru tā izmaksājusi (vai pārskaitījusi) no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “ Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā.”

 

 

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt ka likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.