Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) grozījumu un izteikt 75.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvaldes prasījumi par summu, kuru Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde ir izmaksājusi saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju - pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju - paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Ministru kabinets 2000.gada 28.marta sēdē akceptēja likumprojektu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”. Minētā likumprojekta mērķis ir noteikt darbinieku prasījumu apmierināšanas vispārīgos noteikumus darba devēja maksātnespējas gadījumā, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību. Ar šo likumprojektu Latvijā ir paredzēts ieviest garantiju sistēmu, proti, realizēt darbinieku prasījumu apmierināšanu darba devēja maksātnespējas gadījumā ar īpaši šim nolūkam izveidotas garantiju institūcijas starpniecību. Likumprojektā ir noteikta arī kārtība, kādā darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde var atgūt tās izlietotos līdzekļus no maksātnespējīgā darba devēja administratora.

Savukārt grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā ir nepieciešami, lai nodrošinātu fonda pārvaldei iespējas efektīvāk atgūt summas, kuras izmaksātas maksātnespējīgās apdrošināšanas sabiedrības darbiniekiem, kā arī pilnveidotu tiesību normu sistēmu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Likumprojekta ietekme uz tautsaimniecību ir pozitīva, jo tas nodrošinās iespēju darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvaldei veiksmīgāk atgūt līdzekļus, kurus tā būs izlietojusi darbinieku prasījumu apmierināšanai. Ja fonda pārvalde šos līdzekļus veiksmīgi atgūs, tad pastāv iespēja attiecīgi samazināt darbinieku aizsardzības ikgadējās nodevas apmēru, kas ir galvenais fonda veidošanas avots. Nodevas apmēra samazināšana savukārt palielinās darba devēju konkurētspēju, eksporta attīstību, nodarbinātību, kā arī uzņēmējdarbības attīstību. Likumprojekts neietekmē vidi.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likuma izpildei nav nepieciešami papildus finansu līdzekļi no valsts budžeta.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi - papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Likumprojekts pilnveido esošo tiesību normu sistēmu. Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts nav tieši saistīts ar starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Minētā likumprojekta izpildi nodrošinās darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde, kuru paredzēts izveidot saskaņā ar likumprojektu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”, kā arī maksātnespējīgo uzņēmumu administratori.

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības. Ja likuma izpildes gaitā indivīda tiesības tiks aizskartas, tad viņam ir tiesība griezties tiesā, lai aizstāvētu aizskartās tiesības.

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs