Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 186.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde kļūst par kreditoru ar darbinieku prasījumu summas pārskaitīšanas brīdi maksātnespējīgā darba devēja administratoram, un uz to netiek attiecināti šā panta otrās un trešās daļas noteikumi.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

2. Izteikt 192.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvaldes prasījumi par summu, kuru Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde ir izmaksājusi saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.