2002

06.06.02

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (reģ.nr.603) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Juridiskais birojs

Juridiskais birojs izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (reģ.nr. 603). Ņemot vērā, ka sakarā ar šā likuma grozījumiem nepieciešami attiecīgi grozījumi Civilprocesa likumā un likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, būtu vēlams tos sagatavot un izskatīt vienlaicīgi.

Neatbalstīt

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1. Papildināt 1.pantu ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

“19) Administrācija — šā likuma izpratnē: maksātnespējas procesa pārraudzības institūcija — valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā sertificē administratorus, pārrauga to darbību maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas;

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 19.punktu šādā redakcijā:

“19) Aģentūra – valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā uzrauga administratoru darbību maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas.”

Juridiskā komisija

Izteikt 1.panta 19.punktu šādā redakcijā:

“19) Aģentūra – valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā uzrauga administratoru darbību maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Papildināt 1.pantu ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

“19) Aģentūra – valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā uzrauga administratoru darbību maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

20) sertifikāts — šā likuma izpratnē: Administrācijas izsniegts dokuments, kas apliecina fiziskās personas izglītību un profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.”

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 1.panta 20.punktu šādā redakcijā:

“20) sertifikāts — šā likuma izpratnē: Administrācijas izsniegts dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.”

Juridiskā komisija

Izteikt 1.panta 20.punktu šādā redakcijā:

“20) sertifikāts — šā likuma izpratnē: Administrācijas izsniegts dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.”

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 20.punktu šādā redakcijā:

“20) sertifikāts - likumā noteiktajā kārtībā pilnvarotas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina ka persona ir sekmīgi izpildījusi sertifikācijas prasības maksātnespējas procesa administratora profesionālās specializācijas iegūšanai. “

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

20) sertifikāts — šā likuma izpratnē: Aģentūras izsniegts dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.”

   

7

Juridiskais birojs

Aizstāt turpmākajos likumprojekta pantos vārdu “Administrācija” ar vārdu “Aģentūra”.

Atbalstīt

 

4.pants. Maksātnespējas procesā iesaistītās institūcijas un personas

(1) Maksātnespējas procesā ir iesaistīta parādnieka kreditoru sapulce un kreditoru komiteja, administrators, parādnieks un tā pārstāvji.

(2) Likumā noteiktajos gadījumos jautājumus, kas saistīti ar maksātnespējas procesu, izlemj tiesa.

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārda “administrators” ar vārdu “Administrācija”.

     

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārda “administrators” ar vārdu “Aģentūra”.

5.pants. Lietu piekritība un tiesvedība

(2) Tiesvedību maksātnespējas lietās regulē šis likums un Latvijas Civilprocesa kodekss.

3. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” ar vārdiem “Civilprocesa likums”.

     

3. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” ar vārdiem “Civilprocesa likums”.

8.pants. Kreditoru sapulces procedūra

(4) Kreditoru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo kreditoru balsu vienkāršu vairākumu pēc prasījumu summas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Katra kreditora balsu skaits tiek noteikts proporcionāli viņa pieteikto, kā arī parādnieka dokumentos atspoguļoto parādu summai, ja kreditora prasījums nav pieteikts.

 

8

Deputāts V.Balodis

Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kreditoru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo kreditoru balsu vienkāršu vairākumu pēc prasījumu summas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Katra kreditora balsu skaits tiek noteikts proporcionāli viņa prasījuma par laika periodu līdz maksātnespējas atzīšanai summai saskaņā ar kreditora pieteikto pretenziju vai parādnieka dokumentos atspoguļoto parādu summu, ja kreditora prasījums nav pieteikts.”

Atbalstīt

4. Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kreditoru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo kreditoru balsu vienkāršu vairākumu pēc prasījumu summas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Katra kreditora balsu skaits tiek noteikts proporcionāli viņa prasījuma par laika periodu līdz maksātnespējas atzīšanai summai saskaņā ar kreditora pieteikto pretenziju vai parādnieka dokumentos atspoguļoto parādu summu, ja kreditora prasījums nav pieteikts.”

13.pants. Administratora kvalifikācija

(1) Par administratoru var būt:

1) zvērināti advokāti;

2) zvērināti revidenti;

3) uzņēmējsabiedrības, kuru pamatnodarbošanās veids ir audita pakalpojumi;

4) Tieslietu ministrijas licencēti juristi;

5) personas, kurām ir ne mazāk kā piecu gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību izpildinstitūcijās, ja to vadītie uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības nav tikuši pasludināti par maksātnespējīgiem.

(2) Šajā likumā noteiktos īpašos gadījumos tiesa uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram, nodokļu administrācijai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim.

(3) Ja par administratoru tiek iecelta juridiskā persona, tā rakstveidā pilnvaro fizisko personu, kura pārstāvēs administratoru maksātnespējas procesā.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“(1) Par administratoru var būt:

1) zvērināti advokāti;

2) zvērināti revidenti;

3) fiziskas personas, kurām atbilstoši šā likuma noteikumiem Administrācija izsniegusi sertifikātu.”

Juridiskā komisija

Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Par administratoru var būt:

1) zvērināti advokāti;

2) zvērināti revidenti;

3) fiziskas personas, kurām atbilstoši šā likuma noteikumiem Administrācija izsniegusi sertifikātu.’’

Juridiskā komisija

Izslēgt 13.panta pirmās daļas 4.punktu.

 

Deputāts A.Šlesers

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Administratora kvalifikācija

“Par administratoru var būt tikai fiziska persona, kurai atbilstoši šā likuma noteikumiem Administrācija izsniegusi sertifikātu”.

Juridiskais birojs

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Administratora kvalifikācija

(1) Par maksātnespējas administratoru var būt zvērināts advokāts, zvērināts revidents vai persona, kurai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā piecu gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību izpildinstitūcijās, ja šīs personas sekmīgi izpildījušas sertifikācijas prasības administratora specializācijas iegūšanai.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Administratora kvalifikācija

“Par administratoru var būt tikai fiziska persona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finansu jomā, vai ne mazāk kā trīs gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās, kura sekmīgi izpildījusi sertifikācijas prasības administratora specializācijas iegūšanai un kurai, atbilstoši šā likuma noteikumiem, Aģentūra izsniegusi sertifikātu”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Administratora kvalifikācija

Par administratoru var būt tikai fiziska persona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finansu jomā, vai ne mazāk kā trīs gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās, kura sekmīgi izpildījusi sertifikācijas prasības administratora specializācijas iegūšanai un kurai, atbilstoši šā likuma noteikumiem, Aģentūra izsniegusi sertifikātu.”

 

 

14.pants. Administratoram noteiktie ierobecojumi

(1) Par administratoru nevar iecelt personu:

1) kura saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstama par ieinteresētu attiecībā pret parādnieku;

2) pret kuru parādniekam ir prasījuma tiesības;

3) pret kuru kā pret parādnieku ir ierosināta cita maksātnespējas lieta vai kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis cits process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;

4) kura ir bijusi notiesāta par noziegumiem `pret īpašumu, saimnieciskajiem noziegumiem, noziegumiem uzņēmējdarbībā, amatnoziegumiem, noziegumiem pret jurisdikciju vai noziegumiem pret pārvaldes kārtību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

4. Izslēgt 14.panta trešo daļu.

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) kura ir bijusi tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) kura pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu vai ar tiesas nolēmumu atzīta par vainīgu uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējā”.

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 14.pantā:

papildināt 14. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) kura pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu vai ar tiesas nolēmumu atzīta par vainīgu uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējā”;

 

(2) Fiziskā persona nedrīkst vienlaikus pildīt administratora pienākumus vairāk nekā trijos maksātnespējas procesos.

(3) Šā panta otrajā daļā minētais nosacījums neattiecas uz administratora pārstāvi.

 

17

 

18

 

19

Deputāts A.Šlesers

Izslēgt 14.panta otro un trešo daļu

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izslēgt 14.panta otro un trešo daļu

Juridiskā komisija

Izslēgt 14.panta otro daļu.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīts 18. un 19. priekšliku-mos

izslēgt 14.panta otro un trešo daļu.

15.pants. Administratora nodrošinājums

(4) Administratora nodrošinājuma apjomu nosaka kreditoru sapulce, pamatojoties uz šā likuma 48.panta 2.punktā minēto administratora sastādīto pārskatu. Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no summas, kuru veido parādnieka kasē un norēķinu kontos esošo līdzekļu un parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu tirgus vērtības summa. Kreditoru sapulce var lemt par nodrošinājuma apmēra samazināšanu.

5. Izteikt 15.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no parādnieka aktīvu tirgus vērtības.”

20

Deputāts V.Balodis

Izslēgt 15.panta ceturtās daļas 1.teikumu.

Atbalstīt

7. 15.pantā:

izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu;

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no parādnieka aktīvu tirgus vērtības.”;

(8) Administrators iesniedz pirmajai kreditoru sapulcei dokumentu, kas apstiprina viņa nodrošinājumu desmit procentu apmērā no šā panta ceturtajā daļā minētās summas. Ja kreditoru sapulce noteikusi citu nodrošinājuma apmēru, nodrošinājumu apstiprinošus dokumentus administrators kreditoru sapulces noteiktā termiņā un kārtībā iesniedz papildus.

(9) Šā panta pirmās - astotās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad tiesa uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram vai nodokļu administrācijai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim.

 

21

 

 

22

23

 

24

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izslēgt 15.panta devīto daļu.

Juridiskais birojs

Izslēgt 15. panta devīto daļu.

Juridiskā komisija

Izslēgt 15. panta devīto daļu.

Deputāts A.Šlesers

Izslēgt 15. panta devīto daļu.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

izslēgt devīto daļu.

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administrators tiek iecelts tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas no to personu vidus, kuras ir pieteikušās maksātnespējas lietā.

(2) Uzaicinājums pieteikties par administratoru tiek izlikts visiem redzamā vietā tiesas telpās.

(3) Ja maksātnespējas lietā piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, administratora funkciju veikšana tiek uzdota nodokļu administrācijai, ja tā ir iesniegusi maksātnespējas pieteikumu, vai Uzņēmumu reģistram.

6. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Administrācijas priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Administrācija tiesai iesaka citu administratora kandidātu.”

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administrators tiek iecelts tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas no to personu vidus, kuras ir iekļautas Administrācijas, zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu revidentu asociācijas sastādītajos sarakstos.

(2) Administrācija iesniedz tiesā personu sarakstu, kurām izsniegts maksātnespējas procesa administratora sertifikāts.

(3) Zvērinātu advokātu padome un zvērinātu revidentu asociācija iesniedz tiesā personu sarakstus, kurus tās kvalificējušas administratora pienākumu veikšanai.”

Juridiskā komisija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administrators tiek iecelts tūlīt pēc maksātnespējas ierosināšanas no to personu vidus, kuras ir iekļautas Administrācijas sertificēto juridisko personu sarakstā un kuras ir pieteikušās administratora pienākumu izpildei maksātnespējas lietā.

(2) Uzaicinājums pieteikties par administratoru tiek izlikts visiem redzamā vietā tiesas telpās.

(3) Ja maksātnespējas lietā piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, par administratoru tiek iecelts Administrācijas ieteiktais administratora kandidāts.

(4) Ja likumā paredzētos gadījumos tiesa administrācijas izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, administrācijas tiesai iesaku citu administratora kandidātu.

(5) Administrācija iesniedz tiesā personu sarakstu, kurām izsniegts maksātnespējas procesa administratora sertifikāts.

(6) Zvērinātu Advokātu padome un Zvērinātu Revidentu asociācija iesniedz tiesā personu sarakstus, kurus tās kvalificējušas administratora pienākumu veikšanai.’’

Deputāts A.Šlesers

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Administrācijas priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Administrācija vērtē un izvēlas administratora kandidātu no sertificēto administratoru vidus un kas pieteikušās administratora pienākumu veikšanai.

(3) Uzaicinājums pieteikties par administratoru tiek izlikts visiem redzamā vietā tiesas un Administrācijas telpās.

(4) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Administrācija tiesai iesaka citu administratora kandidātu.”

Juridiskais birojs

Izteikt 16. panta tekstu šādā redakcijā:

“Administrators tiek iecelts no to personu vidus, kuri iekļauti Aģentūras iesniegtajā sertificēto administratoru sarakstā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Aģentūra nekavējoties tiesai iesaka citu administratora kandidātu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīt

 

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Aģentūra nekavējoties tiesai iesaka citu administratora kandidātu.”

19.pants. Administratora pienākumi

(5) Administrators sniedz informāciju par maksātnespējas procesa gaitu kreditoru sapulcei, kā arī nosūta tiesai apstiprināšanai kreditoru sapulces pieņemto mierizlīgumu.

7. Papildināt 19.panta piekto daļu pēc vārdiem “kreditoru sapulcei” ar vārdu “Administrācijai”.

30

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 19.panta piekto daļu aiz vārdiem ‘’kreditoru sapulcei’’ ar vārdiem ‘’bet administrācijas sertificētais administrators – arī Administrācijai.’’

Neatbalstīt

9. 19.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “kreditoru sapulcei” ar vārdu “Aģentūrai”;

 

 

 

   

31

 

 

 

 

 

 

32

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Papildināt 19.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Administrācijā katru mēnesi.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 19.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrā katru mēnesi, atbilstoši tās noteiktajām prasībām un kārtībai”.

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrā katru mēnesi, atbilstoši tās noteiktajām prasībām un kārtībai”.

23.pants. Administratora darbības kontrole

(1) Administratoram ir jāpilda kreditoru sapulces lēmumi un jāsniedz pārskats kreditoru sapulcei.

(2) (Izslēgta ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 18.12.98.)

8. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratoru darbības pārraudzību šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Administrācija.”

33

 

 

34

Juridiskais birojs

Aizstāt 23. panta trešajā daļā vārdu “pārraudzība” ar vārdu “uzraudzība”.

Juridiskā komisija

Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratoru darbības organizēšanu šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Administrācija, Zvērinātu Advokātu padome un Zvērinātu Revidentu asociācija.”

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

10. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratoru darbības uzraudzību šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Aģentūra.”

24.pants. Administratora atlīdzība

(1) Par administratora pienākumu veikšanu administrators saņem atlīdzību. Par administratora atlīdzības apmēru administrators rakstveidā vienojas ar kreditoru sapulci. Ja vienošanās netiek panākta, administrators saņem atlīdzību pēc šajā pantā noteiktās takses.

(2) Administratora proporcionālā atlīdzības takse tiek noteikta šādā apmērā:

1) piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu;

2) ja atgūtā summa pārsniedz trīs tūkstošus latu, - piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu, un desmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz trīs tūkstošus latu, bet nav lielāka par desmit tūkstošiem latu;

3) ja atgūtā summa pārsniedz desmit tūkstošus latu, - piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu, un desmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz trīs tūkstošus latu, bet nav lielāka par desmit tūkstošiem latu, plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz desmit tūkstošus latu, bet nav lielāka par simts tūkstošiem latu;

4) ja atgūtā summa pārsniedz simts tūkstošus latu, - piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu, un desmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz trīs tūkstošus latu, bet nav lielāka par desmit tūkstošiem latu, plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz desmit tūkstošus latu, bet nav lielāka par simts tūkstošiem latu, plus trīs procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz simts tūkstošus latu, bet nav lielāka par vienu miljonu latu, plus viens procents no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz vienu miljonu latu.

(3) Administrators saņem atlīdzību pēc fiksētās takses šādos gadījumos un apmērā:

1) no administratora iecelšanas dienas līdz maksātnespējas lietas izskatīšanai - vienreizēju atlīdzību piecu minimālo mēnešalgu apmērā;

2) līdz bankrota procedūras pabeigšanai, ja parādnieka aktīvi nesedz administrācijas izmaksas, - vienreizēju atlīdzību piecu minimālo mēnešalgu apmērā;

3) pirmajā kreditoru sapulcē noslēgtā mierizlīguma gadījumā vienreizēju atlīdzību trīsdesmit minimālo mēnešalgu apmērā;

4) sanācijas gadījumā - mēnešalgu piecpadsmit minimālo mēnešalgu apmērā.

(4) Aprēķinot administratora atlīdzību pēc proporcionālās takses, aprēķināto proporcionālo atlīdzību samazina par summu, kas aprēķināta pēc fiksētās takses.

(5) Izslēgta ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 18.12.98..

9. Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību, Administrācija nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā paredzētās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Administrācijas finansu līdzekļiem.”

     

11. Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību, Aģentūra nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā paredzētās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Aģentūras finansu līdzekļiem.”

 

27.pants. Administratora pienākumu izbeigšanās

(1) Administratora pienākumi izbeidzas:

1) ja administrators tiek atcelts saskaņā ar šā likuma 28.pantu;

2) ja administrators atkāpjas saskaņā ar šā likuma 29.pantu;

3) ja tiek izbeigts maksātnespējas process saskaņā ar šā likuma 62.pantu;

4) administratora nāves gadījumā, bet gadījumos, kad par administratoru iecelta juridiskā persona,- tās likvidācijas gadījumā.

(2) Izbeidzoties administratora pilnvarām, administratora apliecība zaudē spēku.

 

35

 

 

 

 

36

 

 

37

 

 

 

 

38

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) administratora nāves gadījumā,

Deputāts A.Šlesers

27.panta pirmās daļas 4.punktā svītrot tekstu aiz vārdiem “nāves gadījumā”.

Juridiskais birojs

Izslēgt 27. panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “bet gadījumos, kad par administratoru iecelta juridiska persona, - tās likvidācijas gadījumā”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 27. panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “bet gadījumos, kad par administratoru iecelta juridiska persona, -tās likvidācijas gadījumā”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

12. Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) administratora nāves gadījumā,

28.pants. Administratora atcelšana

(1) Administratoru atceļ tiesa, pamatojoties uz kreditoru sapulces lēmumu par neuzticības izteikšanu administratoram, ja:

10. 28.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “neuzticības izteikšanu administratoram” ar vārdiem “vai pēc Administrācijas pieteikuma”;

39

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 28.panta pirmo daļu aiz vārdiem ‘’neuzticības izteikšanu administratoram’’ ar vārdiem ‘’vai attiecībā uz Administrācijas sertificētajiem administratoriem, pēc Administrācijas pieteikuma’’.

Neatbalstīt

13. 28.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “neuzticības izteikšanu administratoram” ar vārdiem “vai pēc Aģentūras pieteikuma”;

1) administrators neatbilst šā likuma 13.panta noteikumiem vai, to ieceļot, nav ievēroti šā likuma 14.pantā noteiktie ierobežojumi;

         

2) administrators nav kompetents savu pienākumu veikšanai;

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) administrators neievēro likuma prasības;”;

     

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) administrators neievēro likuma prasības;”;

3) administrators ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras.

         

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Administrācija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.”;

40

 

 

 

 

 

 

41

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 28.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc Administrācijas lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.”

Deputāts A.Šlesers

Papildināt 28.panta pirmo daļu ar jaunu 4.punktu:

“4) pēc Administrācijas lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc Aģentūras lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.”;

(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu. Kreditoru sapulce var ieteikt tiesai savu administratora kandidātu. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24.pantu.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu un informē par to Administrāciju. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24.pantu.”

     

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu un informē par to Aģentūru. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24.pantu.”

29.pants. Administratora atkāpšanās

(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot tiesā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā jānorāda motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus.

(2) Administrators, kura atkāpšanos tiesa pieņēmusi, saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24. pantu.

11. Papildināt 29.panta pirmo daļu pēc vārda “iesniedzot” ar vārdiem “Administrācijā un”.

42

 

 

 

 

 

 

43

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumu 29.pantā šādā redakcijā:

“Papildināt 29.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā: “Par atkāpšanos administrators nekavējoties paziņo Aģentūrai”.

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 29.panta pirmo daļu aiz vārda tiesā ar vārdiem ‘’bet administrācijā sertificētais administrators – arī Administrācijā’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

14. Papildināt 29.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā: “Par atkāpšanos administrators nekavējoties paziņo Aģentūrai”.

30.pants. Administratoru maiņa

(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā nekavējoties tiek iecelts cits administrators.

         

 

 

(2) Nākamajam administratoram stājoties pie savu pienākumu pildīšanas, tiek sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts, kuru paraksta iepriekšējais administrators un nākamais administrators. Aktam pievienojams iepriekšējā administratora darbības pārskats. Līdz šā akta parakstīšanai iepriekšējais administrators turpina realizēt savas pilnvaras un ir atbildīgs saskaņā ar šo likumu.

12. Papildināt 30.panta otro daļu pēc vārda “pildīšanas” ar skaitli un vārdiem “15 dienu laikā”.

44

Juridiskais birojs

Papildināt 30. panta otro daļu pēc vārda “pildīšanas” ar vārdiem “15 dienu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas”.

Atbalstīt

15. Papildināt 30.panta otro daļu pēc vārda “pildīšanas” ar vārdiem “15 dienu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas”.

32.pants. Administratora zīmogs un apliecība

(1) Administratoram ir zīmogs ar tekstu "Administrators parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā" un viņa vārdu un uzvārdu, bet juridiskajai personai - ar tās nosaukumu.

(2) Administrators ir tiesīgs izgatavot jaunu zīmogu parādnieka zīmogu aizvietošanai, pasludinot līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem. Jaunajam zīmogam ir būtiski jāatšķiras no parādnieka iepriekšējiem zīmogiem.

(3) Administratoram ir apliecība ar viņa fotoattēlu, vārdu, uzvārdu un šādu tekstu "Administrators parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā". Apliecību apstiprina tiesas priekšsēdētājs ar savu parakstu un zīmogu pēc tam, kad administrators parakstījis paziņojumu (18.pants).

(4) Ja par administratoru tiek iecelta juridiskā persona, tās pilnvarotajai fiziskajai personai (13.pants) ir apliecība ar šīs pilnvarotās personas fotoattēlu, vārdu, uzvārdu un šādu tekstu: "Administratora (juridiskās personas nosaukums) pārstāvis parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā".

 

45

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

51

 

 

52

 

Deputāts A.Šlesers

Izteikt 32.pantu jaunā redakcijā:

“Administrators ir tiesīgs izgatavot jaunu zīmogu parādnieka zīmogu aizvietošanai, pasludinot līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem. Jaunajam zīmogam ir būtiski jāatšķiras no parādnieka iepriekšējiem zīmogiem.”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 32.pants pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratoram ir zīmogs ar tekstu "Administrators parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā" un viņa vārdu un uzvārdu.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 32.panta pirmajā daļā vārdus “bet juridiskajai personai – ar tās nosaukumu”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 32.panta pirmajā daļā vārdus “bet juridiskajai personai – ar tās nosaukumu”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Svītrot 32.panta ceturto daļu, kas nosaka apliecības izsniegšanu juridiskās personas pilnvarotajai personai.

Juridiskais birojs

Izslēgt 32.panta ceturto daļu.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 32.panta ceturto daļu.

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 32.pantu jaunā redakcijā:

“32.pants. Administratora zīmogs

(1) Administrators izgatavo jaunu zīmogu parādnieka zīmogu aizvietošanai, pasludinot līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.

(2) Jaunajam zīmogam ir būtiski jāatšķiras no parādnieka iepriekšējiem zīmogiem un tajā parādnieka nosaukums ir jāpapildina ar vārdu “maksātnespējīgais””.

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

nr.52

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīts komisija s priekšlikumā

nr.52

Atbalstīts komisijas priekšlikumā

nr.52

Atbalstīts komisijas priekšlikumā

nr.52

Atbalstīt

 

 

16. Izteikt 32.pantu jaunā redakcijā:

“32.pants. Administratora zīmogs.

(1) Administrators izgatavo jaunu zīmogu parādnieka zīmogu aizvietošanai, pasludinot līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.

(2) Jaunajam zīmogam ir būtiski jāatšķiras no parādnieka iepriekšējiem zīmogiem un tajā parādnieka nosaukums ir jāpapildina ar vārdu “maksātnespējīgais””.

 

13. Papildināt likumu ar jaunu IV1 nodaļu šādā redakcijā:

“IV1 nodaļa. Administrācija

32.1 pants. Administrācijas juridiskais statuss

(1) Administrācija ir saskaņā ar Publisko aģentūru likumu izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”.

(2) Administrāciju izveido valsts Ministru kabineta personā.

(3) Administrācija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija.

32.2 pants. Administrācijas funkcijas, darbība un tiesības

(1) Administrācijas funkcijas ir šādas:

1) administratoru sagatavošana;

     

17. Papildināt likumu ar jaunu IV1 nodaļu šādā redakcijā:

“IV1 nodaļa. Aģentūra

32.1 pants. Aģentūras juridiskais statuss

(1) Aģentūra ir saskaņā ar Publisko aģentūru likumu izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”.

(2) Aģentūru izveido valsts Ministru kabineta personā.

(3) Aģentūra ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija.

32.2 pants. Aģentūras funkcijas, darbība un tiesības

(1) Aģentūras funkcijas ir šādas:

1) administratoru sagatavošana;

 

 

 

2) administratoru sertificēšana;

53

 

 

 

54

Juridiskais birojs

Izslēgt 32.2 panta pirmās daļas 2.punktu, attiecīgi papildinot likuma pārejas noteikumu.

Juridiskā komisija

Izslēgt 32. 2 panta pirmās daļas 2.punktu , attiecīgi papildinot likuma pārejas noteikumu.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

2) administratoru sertificēšana;

 

3) administratoru ieteikšana tiesai;

55

 

 

 

56

Juridiskais birojs

Izteikt 32.2 panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) sertificēto administratoru saraksta iesniegšana apgabaltiesām.”

Juridiskā komisija

Izteikt 32.2 panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Administrācijas sertificēto administratoru saraksta iesniegšana tiesām.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

3) administratoru ieteikšana tiesai;

 

4) administratoru darbības uzraudzība maksātnespējas procesā;

5) darbinieku prasījumu apmierināšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”;

6) citas funkcijas, kuras tai uzticētas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, Administrācijas nolikumu un pārvaldes līgumu.

     

4) administratoru darbības uzraudzība maksātnespējas procesā;

5) darbinieku prasījumu apmierināšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”;

6) citas funkcijas, kuras tai uzticētas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, Aģentūras nolikumu un pārvaldes līgumu.

 

(2) Lai izpildītu savas funkcijas, Administrācija:

1) izstrādā administratora kvalifikācijas prasības, administratoru apmācības programmas un iesniedz tās apstiprināšanai tieslietu ministram;

57

Juridiskais birojs

Aizstāt 32.2 panta otrajā daļā vārdus “tieslietu ministram” ar vārdiem “Ministru kabinetam”.

Atbalstīt

(2) Lai izpildītu savas funkcijas, Aģentūra:

1) izstrādā administratora kvalifikācijas prasības, administratoru apmācības programmas un iesniedz tās apstiprināšanai Ministru kabinetam;

 

2) organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;

     

2) organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;

 

3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratora kvalifikācijas saņemšanai atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātajiem kritērijiem;

58

 

 

59

 

 

60

Juridiskais birojs

Izslēgt 32.2 panta otrās daļas 3.punktu.

Juridiskā komisija

Izslēgt 32.2 panta otrās daļas 3.punktu

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 32.2 panta otrās daļas 3.punktu sekojošā redakcijā:

“3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratora kvalifikācijas saņemšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratora kvalifikācijas saņemšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī aptur vai pagarina tā darbību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī aptur vai pagarina tā darbību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

5) iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

61

Juridiskā komisija

Izslēgt 32.2 panta otrās daļas 5. punktu.

Neatbalstīt

5) iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

 

6) pārrauga administratoru darbības atbilstību likuma prasībām maksātnespējas procesā;

62

Juridiskais birojs

Aizstāt 32.2 panta otrās daļas 6. punktā vārdu “pārrauga” ar vārdu “uzrauga”.

Atbalstīt

6) uzrauga administratoru darbības atbilstību likuma prasībām maksātnespējas procesā;

 

7) izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

8) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

     

7) izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

8) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

 

9) veic citas tiesību aktos paredzētas darbības, kuras nepieciešamas tās funkciju izpildei.

63

Juridiskais birojs

Aizstāt 32.2 panta otrās daļas 9.punktā vārdu “tiesību” ar vārdu ”normatīvajos”.

Atbalstīt

9) veic citas normatīvajos aktos paredzētas darbības, kuras nepieciešamas tās funkciju izpildei.

 

 

 

(3) Administrācijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

64

 

 

65

Juridiskais birojs

Izslēgt 32.2 panta trešās daļas 1.punktā vārdus “bez maksas”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 32.2 panta trešās daļas 1.punktā vārdus “bez maksas”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(3) Aģentūrai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

 

2) pieprasīt no administratora pārskatus par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

66

 

Juridiskā komisija

Papildināt 32.2 panta trešās daļas 2. punktu pēc vārdiem ‘’pieprasīt no’’ ar vārdiem ‘’Administrācijas sertificēta’’.

Neatbalstīt

2) pieprasīt no administratora pārskatus par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

 

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā — iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kuras nepieciešamas tās funkciju izpildei.

     

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā — iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kuras nepieciešamas tās funkciju izpildei.

 

(4) Administrācija nav atbildīga par administratoru nodarītajiem civiltiesiskajiem zaudējumiem.

67

Juridiskā komisija

Izslēgt 32.2 panta ceturto daļu.

Atbalstīt

 
 

32.3 pants. Administrācijas finansu līdzekļi

(1) Administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) valsts piešķirtie līdzekļi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

4) ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

(2) Administrācijas finansu līdzekļi tiek izmantoti:

1) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai šajā likumā paredzētajos gadījumos;

2) šajā likumā, citos normatīvajos aktos, Administrācijas nolikumā un pārvaldes līgumā paredzēto Administrācijas funkciju izpildes nodrošināšanai.”

     

32.3 pants. Aģentūras finansu līdzekļi

(1) Aģentūras finansu līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) valsts piešķirtie līdzekļi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

4) ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

(2) Aģentūras finansu līdzekļi tiek izmantoti:

1) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai šajā likumā paredzētajos gadījumos;

2) šajā likumā, citos normatīvajos aktos, Aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā paredzēto Aģentūras funkciju izpildes nodrošināšanai.”

34.pants. Parādnieka pārstāvju pienākums sniegt informāciju

(2) Parādnieka pārstāvji iesniedz pieprasīto informāciju rakstveidā, apliecinot to ar savu parakstu. Par nepatiesas informācijas sniegšanu parādnieka pārstāvji atbild saskaņā ar šo likumu un Latvijas Kriminālkodeksu.

 

68

Juridiskais birojs

Aizstāt 34. panta otrajā daļā, 111., 112. pantā, 115. panta otrajā daļā, 116. panta otrajā daļā, 117. panta otrajā daļā, 118. pantā, un 119. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “Latvijas Kriminālkodeksu” ar vārdiem “Krimināllikumu”.

Atbalstīt

18. Aizstāt 34. panta otrajā daļā, 111., 112. pantā, 115. panta otrajā daļā, 116. panta otrajā daļā, 117. panta otrajā daļā, 118. pantā, un 119. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “Latvijas Kriminālkodeksu” ar vārdiem “Krimināllikumu”.

55.pants. Kreditoru prasījumu reģistrācija

(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram triju mēnešu laikā no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu, ja tiesa nav noteikusi īsāku termiņu. Personas, kuras iegūst kreditora statusu pēc šā termiņa izbeigšanās, iesniedz savus prasījumus administratoram līdz administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības noteikšanai saskaņā ar šā likuma 107.pantu.

(2) Administrators sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.

(3)Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam vai parādniekam papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu ir stājies spēkā tiesas nolēmums.

(4) Pēc nodrošināto kreditoru prasījumu pamatotības pārbaudes administrators šo prasījumu nodrošināšanai ieķīlāto mantu izslēdz no tās mantas saraksta, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi.

14. 55.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Administrācija kļūst par kreditoru ar parādnieka darbinieku prasījumu apmierināšanas brīdi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.”;

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu.

69

 

70

Juridiskais birojs

Izslēgt grozījumus 55.pantā.

Deputāts V.Balodis

Izteikt 55.panta līdzšinējo otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Administrators apkopo pieteiktos un parādnieka grāmatvedībā atspoguļotos kreditoru prasījumus un sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.”

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

19. 55.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Aģentūra kļūst par kreditoru ar parādnieka darbinieku prasījumu apmierināšanas brīdi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(3) Administrators apkopo pieteiktos un parādnieka grāmatvedībā atspoguļotos kreditoru prasījumus un sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

 

60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

Sūdzības par to personu lēmumiem vai rīcību, kuras piedalās maksātnespējas procesā, izskata tā tiesa, kurā ir ierosināta maksātnespējas lieta.

15. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Administrācija.

71

Juridiskā komisija

Izteikt 60.panta 1 daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Administrācija, kura noskaidro sūdzētāja un administratora viedokļus, to atbilstību likumam un cenšas atrisināt izveidojošo konfliktu, vai veikt samierināšanu. Sūdzību par administratora lēmumiem , vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ir ierosināta maksātnespējas lieta, pievienojot sūdzībai materiālus par sūdzības izskatīšanu Administrācijā. ‘’

Atbalstīt

20. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Aģentūra, kura noskaidro sūdzētāja un administratora viedokļus, to atbilstību likumam un cenšas atrisināt izveidojošo konfliktu, vai veikt samierināšanu. Sūdzību par administratora lēmumiem, vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ir ierosināta maksātnespējas lieta, pievienojot sūdzībai materiālus par sūdzības izskatīšanu Aģentūrā.

 

(2) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.”

72

Juridiskā komisija

Izslēgt 60. panta otro daļu.

Neatbalstīt

(2) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.”

61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora vai kreditoru komitejas lēmumiem un rīcību izskatāmas tiesā, ievērojot šādu vispārēju pirmstiesas izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt tiesā sūdzību par administratora rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā uz šo sūdzību nav devis atbildi vai ir to noraidījis;

2) katrs kreditors vai parādnieks var iesniegt tiesā sūdzību par administratora rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies administratora rīcību pārsūdzēt tiesā;

16. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

“61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Administrācijā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Administrācijā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieks var iesniegt Administrācijā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies vērsties Administrācijā ar sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību;

73

 

 

 

74

Juridiskais birojs

Aizstāt 61. panta pirmās daļas otrajā punktā vārdu “parādnieks” ar vārdiem “parādnieka pārstāvis”.

Juridiskais birojs

Sakarā ar 61. panta 1. un 2. punktu nepieciešams noteikt, vai Aģentūras lēmums sakarā ar sūdzību ir administratoram obligāts vai tam ir ieteikuma raksturs. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likumu Aģentūras pieņemtais lēmums sakarā ar sūdzību, ja tas ir administratoram obligāts, būs pārsūdzams Administratīvā procesa kārtībā, nevis izskatāms maksātnespējas lietā.

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

21. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

“61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieka pārstāvis var iesniegt Aģentūrā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies vērsties Aģentūrā ar sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību;

3) administratora sūdzības par kreditoru komitejas lēmumiem un kreditoru komitejas sūdzības par administratora rīcību izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

3) Administrācijas lēmumu, ko tā pieņēmusi, izskatot sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, var pārsūdzēt tiesā.

75

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Izteikt 61.panta pirmās daļas 3.punktu un papildināt ar ceturto punktu šādā redakcijā”

“3) Administrācijas lēmumam sūdzības lietā par administratora lēmumiem vai rīcību ir ieteikuma raksturs un, ja tas neapmierina procesa dalībniekus, puses var griezties tiesā;

4) sūdzības lietā par administratora lēmumiem vai rīcību, gadījumā, ja ir konstatēti pārkāpumi no administratora puses, Administrācija var pieņemt lēmumu par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet par atkārtotiem pārkāpumu gadījumiem anulēt administratora sertifikātu vai griezties tiesā ar pieteikumu par administratora atcelšanu.”

Atbalstīt

3) Aģentūras lēmumam sūdzības lietā par administratora lēmumiem vai rīcību ir ieteikuma raksturs un, ja tas neapmierina procesa dalībniekus, puses var griezties tiesā;

4) sūdzības lietā par administratora lēmumiem vai rīcību, gadījumā, ja ir konstatēti pārkāpumi no administratora puses, Aģentūra var pieņemt lēmumu par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet par atkārtotiem pārkāpumu gadījumiem anulēt administratora sertifikātu vai griezties tiesā ar pieteikumu par administratora atcelšanu.

(2) Administratora sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem un kreditoru sapulces sūdzības par administratora rīcību izskata tiesa.

(3) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(4) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru komitejas vai kreditoru sapulces lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams tiesā saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumiem izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumiem izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

     

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumiem izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumiem izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

 

(5) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru sapulces, kreditoru komitejas vai Administrācijas lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.”

76

Juridiskais birojs

Izslēgt 61. panta piekto daļu.

Neatbalstīt

(5) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru sapulces, kreditoru komitejas vai Aģentūras lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.”

68.pants. Ieķīlātās mantas realizācija

(1) Nodrošinātais kreditors var uzsākt viņa prasījumam par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) parādnieka mantas realizāciju pēc tam, kad pieņemts lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājumu (mierizlīgumu, sanāciju vai bankrotu), ja nav stājušies spēkā šā likuma 90. pantā noteiktie ierobežojumi.

(2) Ieķīlātās parādnieka mantas labprātīgas izsoles noteikumus un sākumcenu nodrošinātais kreditors saskaņo ar administratoru. Administrators izsolē pārstāv parādnieka intereses, un viņam ir tiesības pieprasīt no izsoles organizētāja izsoles aktu (izsoles protokolu).

         

(3) Pārdodot ieķīlāto parādnieka mantu par brīvu cenu, šis mantas atsavināšanas līgums slēdzams rakstveidā un saskaņojams ar administratoru.

 

77

Juridiskais birojs

Aizstāt 68. panta trešajā daļā vārdus “parādnieka mantu” ar vārdiem “parādnieka kustamo mantu”.

Atbalstīt

22. 68.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “parādnieka mantu” ar vārdiem “parādnieka kustamo mantu”.

   

78

Juridiskais birojs

Papildināt 68. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas administrators iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas administrators iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.”

 

 

 

94.pants. Sanācijas termiņš

(1) Plānā paredzētajiem sanācijas pasākumiem termiņš nedrīkst būt garāks par diviem gadiem.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigām kreditoru sapulce var termiņu pagarināt vēl uz vienu gadu.

 

79

Deputāts V.Balodis

Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:

“94.pants. Sanācijas termiņš

(1) Sanācijas plāna pasākumu termiņu nosaka kreditoru sapulce.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigām kreditoru sapulce var termiņu pagarināt.

(3) Kopējais sanācijas termiņš nedrīkst būt garāks par desmit gadiem.”

Atbalstīt

23. Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:

“94.pants. Sanācijas termiņš

(1) Sanācijas plāna pasākumu termiņu nosaka kreditoru sapulce.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigām kreditoru sapulce var termiņu pagarināt.

(3) Kopējais sanācijas termiņš nedrīkst būt garāks par desmit gadiem.”

102.pants. Bankrota procedūras pamatprincipi

(3) Ar kreditoru sapulces piekrišanu administrators atsevišķos gadījumos var izmantot citas parādnieka mantas atsavināšanas formas.

 

80

Juridiskais birojs

Aizstāt 102.panta trešajā daļā vārdu “mantas” ar vārdiem “kustamās mantas”.

Atbalstīt

24. Aizstāt 102.panta trešajā daļā vārdu “mantas” ar vārdiem “kustamās mantas”.

105.pants. Izsoles procedūra

(3) Pirmajā izsolē izsolīšana notiek ar augšupejošu soli. Ja manta izsolē netiek pārdota, turpmākajās izsolēs izsolīšana notiek ar lejupejošu soli.

 

81

Juridiskais birojs

Papildināt 105.panta trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā;

“Izsole var notikt, ja ir ieradies vismaz viens pircējs, kas sola vairāk par izsoles sākumcenu.”

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

Atbalstīt

25. 105.pantā:

papildināt panta trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Izsole var notikt, ja ir ieradies vismaz viens pircējs, kas sola vairāk par izsoles sākumcenu.”

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

(4) Pēc tam, kad vairāksolītājs par nekustamo īpašumu ir samaksājis noteikto cenu, administrators sastāda un paraksta pirkuma līgumu, pamatojoties uz kuru izdarāms ieraksts zemesgrāmatā.

 

82

 

 

 

 

 

 

 

83

Juridiskais birojs

Izteikt 105.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc tam, kad vairāk solītājs par nekustamo īpašumu ir samaksājis solīto cenu, administrators nodod izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, vienlaikus iesniedzot pieteikumu par maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.”

Budžeta un finnasu (nodokļu) komisija

Izteikt 105.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc tam, kad vairāksolītājs par nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu) ir samaksājis solīto cenu, administrators iesniedz tiesā pieteikumu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma daļas) izsoles akta apstiprināšanu un uz šo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu) attiecinātās maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.”

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

 

 

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc tam, kad vairāksolītājs par nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu) ir samaksājis solīto cenu, administrators iesniedz tiesā pieteikumu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma daļas) izsoles akta apstiprināšanu un uz šo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma daļu) attiecinātās maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.”

(5) Pārdodot parādnieka mantu izsolē, minimālais izsoles izsludināšanas termiņš ir viens mēnesis.

 

84

Juridiskais birojs

Aizstāt 105. panta piektajā daļā vārdu “mantu” ar vārdiem “nekustamo īpašumu”.

Atbalstīt

aizstāt piektajā daļā vārdu “mantu” ar vārdiem “nekustamo īpašumu”.

107.pants. Maksājumu secība

(3) Pēc administrācijas izmaksu segšanas atlikušie līdzekļi pirmajā kārtā tiek sadalīti prioritāro kreditoru prasījumu (tikai parādu pamatsummas bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budcetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

17. 107.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1)  Administrācijas prasījumi par summu, kuru Administrācija ir izmaksājusi no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”;”;

uzskatīt līdzšinējo trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu attiecīgi par 2., 3., 4., 5. un 6.punktu.

85

Juridiskais birojs

Grozījumu 107. panta trešās daļas 1. punktā izteikt šādā redakcijā:

“Papildināt 107.panta trešās daļas 1.punktu ar vārdiem “vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus”.

Atbalstīt

26. 107.pantā:

papildināt 107.panta trešās daļas 1.punktu ar vārdiem “vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus”.

 

 

 

108.pants. Maksātnespējas procesa finansēšanas avoti

(1) Maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem.

(2) Administrācijas izmaksas, izņemot 109. panta 6. un 7. punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka kapitāla daļu turētājiem un pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos.

(3) Kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem.

(4) To līgumu izpildes turpināšana, kuri nav izbeigti šā likuma 21.panta otrās daļas 3.punktā paredzētajos gadījumos, kā arī to līgumu izpilde, kurus maksātnespējas procesa gaitā administrators noslēdzis parādnieka vārdā ar trešajām personām, tiek finansēta pilnā apjomā no parādnieka līdzekļiem. No parādnieka līdzekļiem pilnā apjomā tiek maksāti ar šo līgumu izpildi saistītie nodokļu maksājumi.

18. Papildināt 108.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Administrācijas naudas līdzekļiem.”

86

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt vārdus 108.panta ceturtajā daļā “šā likuma 21.panta otrās daļas 3.punktā” ar vārdu “likumā”.

 

Atbalstīt

27. 108.pantā:

aizstāt vārdus 108.panta ceturtajā daļā “šā likuma 21.panta otrās daļas 3.punktā” ar vārdu “likumā”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Aģentūras naudas līdzekļiem.”

 

109.pants. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksās tiek iekļauti šādi maksājumi:

9) līdzekļi, ko pēc administratora vai viņa pilnvarotas personas pieteikuma valsts institūcijas piešķīrušas administratoram maksātnespējīgā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības darbinieku prasījumu apmierināšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

19. 109.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

     

28. 109.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 “10) maksa par Administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.”;

87

Deputāts V.Balodis

Izteikt 109.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi par laika periodu no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.”

Atbalstīt

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 “10) maksa par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi par laika periodu no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.”;

(2) Sedzot maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, vispirms pilnībā tiek atmaksāti šā panta pirmās daļas 9.punktā minētie līdzekļi.

izslēgt otro daļu.

     

izslēgt otro daļu.

110.pants. Administrācijas izmaksas mierizlīguma gadījumā

Mierizlīguma gadījumā administrācijas izmaksas tiek iekļautas mierizlīguma plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu segšanas.

20. Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110.pants. Administrācijas un darbinieku prasījumu izmaksas mierizlīguma vai sanācijas gadījumā

(1) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā administrācijas izmaksas tiek iekļautas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu apmierināšanas.

(2) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā darbinieku prasījumu izmaksu summas, kas segtas no darbinieku garantiju fonda līdzekļiem, tiek iekļautas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pēc administrācijas izdevumu segšanas.”

88

Juridiskais birojs

Aizstāt 110. pantā vārdus “tiek iekļautas” un “apmaksātas” attiecīgi ar vārdiem “iekļaujamas” un “apmaksājamas”.

Atbalstīt

29. Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110.pants. Administrācijas un darbinieku prasījumu izmaksas mierizlīguma vai sanācijas gadījumā

(1) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā administrācijas izmaksas iekļaujamas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksājamas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu apmierināšanas.

(2) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā darbinieku prasījumu izmaksu summas, kas segtas no darbinieku garantiju fonda līdzekļiem, iekļaujamas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksājamas pirmām kārtām pilnā apmērā pēc administrācijas izdevumu segšanas.”

119.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpumi

(1) Administratoru var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksu par apzinātu informācijas slēpšanu no tiesas vai kreditoru sapulces, to maldināšanu, par šajā likumā neparedzētu darījumu slēgšanu par labu vienam kreditoram vai kreditoru grupai uz citu kreditoru rēķina.

21. Papildināt 119.panta pirmo daļu pēc vārda “tiesas” ar komatu un vārdu “Administrācijas”.

89

 

 

90

Juridiskā komisija

Aizstāt 119.panta pirmajā daļā vārdu ‘’Kriminālkodeksu’’ ar vārdiem ‘’Krimināllikumu’’.

Deputāts V.Balodis

119.panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “Latvijas Kriminālkodeksu” ar vārdiem “Latvijas krimināllikumu”.

Atbalstīts 68.priekš-likumā

 

Atbalstīts 68.priekš-likumā

30. 119.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu ‘’Kriminālkodeksu’’ ar vārdiem ‘’Krimināllikumu’’.

papildināt pirmo daļu pēc vārda “tiesas” ar komatu un vārdu “Aģentūras”.

Pārejas noteikumi

1. Līdz ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2./3.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1995, 20.nr.).

2. Ministru kabinets izstrādā un līdz 1996. gada 31.decembrim izdod šā likuma 15.pantā minētos noteikumus par administratora nodrošinājuma kārtību.

3. Šā likuma normas, kas regulē administratora nodrošinājumu, nav piemērojamas, kamēr spēkā nav stājušies Ministru kabineta noteikumi par administratora nodrošinājumu.

4. Maksātnespējas procesi, kas uzsākti pirms šā likuma spēkā stāšanās, risināmi šajā likumā noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kas noteikti turpmākajos punktos.

5. Atalgojums, kas administratoram noteikts uzsāktos maksātnespējas procesos, saglabājams līdzšinējā apmērā, ja kreditoru sapulce nenolemj citādi.

6. Noslēgtie mierizlīgumi nav atceļami, pamatojoties uz šā likuma 86.panta pirmās daļas 1.punktu.

7. Ja konkursa masa ir realizēta un tās vērtības sadalīšana uzsākta, maksātnespējas un bankrota process turpināms un izbeidzams saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu".

8. Ja konkursa masā bija iekļauta manta, kas kalpoja par nodrošinājumu kāda kreditora prasījumam, un konkursa masas vērtības sadalīšana nav uzsākta, vispirms apmierināms nodrošinātā kreditora prasījums tādā apmērā, kāds iegūts par pārdoto ķīlu.

9. Kreditoru administrācija vai konkursa valde, ja tāda ir izveidota, iegūst kreditoru komitejas tiesības un pilnvaras saskaņā ar šo likumu.

10. Pēc 1998.gada 31.decembra uzsāktie valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesi risināmi šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā, nepiemērojot šā likuma XIV nodaļas noteikumus. Līdz 1998.gada 31.decembrim uzsāktie valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesi pabeidzami, piemērojot šā likuma XIV nodaļas noteikumus.

11. Valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas un likvidācijas jautājumus, kas nav reglamentēti šajā likumā, līdz 1998.gada 31.decembrim regulē Ministru kabineta noteikumi.

12. Šā likuma 107.panta trešās daļas 1.punktā minētie prasījumi, kuri radušies pirms šā likuma spēkā stāšanās, tiek apmierināti pilnā to pamatsummas apmērā par visu nesamaksāto periodu.

13. Lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras ir likvidētas un līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgtas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, bet kurām ir nodokļu parādi, un lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras pieņēmušas lēmumu par likvidāciju un uzsākušas likvidāciju līdz 1996.gada 1.janvārim, bet kuru likvidācija līdz 1997.gada 1.janvārim nav pabeigta sakarā ar nerealizētajiem pamatlīdzekļiem, maksātnespējīgu debitoru saistībām un nodokļu maksājumu parādiem, kā arī parādiem par saņemto elektroenerģiju, siltumenerģiju un gāzi, likvidāciju pabeidz un to nodokļu parādus un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības statūtsabiedrību sarakstam. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.97. likumu, 04.12.97. likumu un 26.02.98. likumu, kas stājas spēkā no 13.03.98.)

14. Šā likuma 109.panta otrajā daļā paredzētā kārtība tiek piemērota tiem 109.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem līdzekļiem, kas piešķirti, sākot ar 2000.gada 2.septembri. (2000.gada 7.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.01.2001.)

15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ar rīkojumu nodod citai institūcijai. (2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 05.06.2001.)

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šo pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu. (2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 05.06.2001.)

Pārejas noteikumi

1. Maksātnespējas procesa administratori, kas iecelti par administratoriem līdz 2002.gada 1.jūlijam, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa noslēgumam.

2. Maksātnespējas administrācija organizē maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanu un sertifikātu izsniegšanu līdz brīdim, kad šos pienākumus uzņemas administratoru profesionālā asociācija.

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Gaigals

Papildināt pārejas noteikumus ar trešo punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījumi likuma 13.pantā, 16.pantā, 24.panta sestā daļā, 28.panta pirmā un trešā daļā, 32².panta pirmās daļas 3.punktā, 32².panta otrās daļas 5., 7. un 8.punktā, 32².panta trešās daļas 3.punktā, 32³.panta otrās daļas 1.punktā, 55.panta 2.daļā, 60.pantā, 61.pantā, 107.panta trešās daļas 1.punktā, 108.panta piektā daļā, 109.panta pirmās daļas 9.punktā un 110.pantā stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.”

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar trešo punktu šādā redakcijā:

‘’3. Administrācija, Zvērinātu Advokātu kolēģijā, Zvērinātu Revidentu asociācija veic maksātnespējas procesa administratoru klasifikācijas celšanu,, kā arī iesniedz tiesām apmācīto sarakstu.

Deputāts V.Balodis

Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar trešo punktu šādā redakcijā:

‘’3. Administrācija veic maksātnespējas procesa administratoru klasifikācijas celšanu,, kā arī iesniedz tiesām apmācīto sarakstu.

Deputāts A.Šlesers

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“3. Zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim ir veikuši administratora pienākumus, ir tiesīgi bez kvalifikācijas pārbaudes saņemt maksātnespējas procesa administratora sertifikātu uz trīs gadiem.”

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumus, vienlaikus papildinot likumprojektu ar 22. pantu šādā redakcijā:

“22. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 16. un 17. pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“16. Persona, kas iecelta par maksātnespējas administratoru pirms 2003. gada 1. janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai viņa atlaišanai likumā noteiktajā kārtībā.

17. Līdz laikam, kamēr Ministru kabinets nav noteicis administratoru sertifikācijas kārtību un institūciju, kas izsniedz administratoriem sertifikātus, tiesas administratorus ieceļ un apstiprina, vadoties no šā likuma 14. un 15. pantā noteiktajām kvalifikācijas pazīmēm.”

Budžeta un finnasu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar 22.pantu šādā redakcijā:

“22. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19. pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“17. Persona, kas iecelta par maksātnespējas administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai viņa atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

18. Līdz laikam, kamēr Ministru kabinets nav noteicis administratoru sertifikācijas kārtību tiesas administratorus ieceļ un apstiprina, vadoties no šā likuma 13. un 14. pantā noteiktajām kvalifikācijas pazīmēm.

19. Zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz 2002.gada 1.jūlijam ir veikuši administratora pienākumus, līdz 2003.gada 1.jūlijam ir tiesīgi bez kvalifikācijas pārbaudes saņemt maksātnespējas procesa administratora sertifikātu uz trīs gadiem.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 13.pantā, 16.pantā, 24.panta sestā daļā, 28.panta pirmā un trešā daļā, 32².panta pirmās daļas 3.punktā, 32².panta otrās daļas 5., 7. un 8.punktā, 32².panta trešās daļas 3.punktā, 32³.panta otrās daļas 1.punktā, 55.panta 2.daļā, 60.pantā, 61.pantā, 107.panta trešās daļas 1.punktā, 108.panta piektā daļā, 109.panta pirmās daļas 9.punktā un 110.pantā stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.”

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā nr.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā nr.96

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā nr.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

31. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19. pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“17. Persona, kas iecelta par maksātnespējas administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai viņa atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

18. Līdz laikam, kamēr Ministru kabinets nav noteicis administratoru sertifikācijas kārtību tiesas administratorus ieceļ un apstiprina, vadoties no šā likuma 13. un 14.pantā noteiktajām kvalifikācijas pazīmēm.

19. Zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz 2002.gada 1.jūlijam ir veikuši administratora pienākumus, līdz 2003.gada 1.jūlijam ir tiesīgi bez kvalifikācijas pārbaudes saņemt maksātnespējas procesa administratora sertifikātu uz trīs gadiem.”

 

 

Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 13.pantā, 16.pantā, 24.panta sestā daļā, 28.panta pirmā un trešā daļā, 32².panta pirmās daļas 3.punktā, 32².panta otrās daļas 5., 7. un 8.punktā, 32².panta trešās daļas 3.punktā, 32³.panta otrās daļas 1.punktā, 55.panta 2.daļā, 60.pantā, 61.pantā, 107.panta trešās daļas 1.punktā, 108.panta piektā daļā, 109.panta pirmās daļas 9.punktā un 110.pantā stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

 

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.