31

31.01.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""(reģ.nr. 603) 2.lasījumam

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.) šādus grozījumus:”

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

2

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 1.pantu ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

“19) Administrācija – šā likuma izpratnē: maksātnespējas procesa pārskata institūcija, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā sertificē administratorus, seko to darbībai maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas;

20) sertifikāts – šā likuma izpratnē: Administrācijas izsniegts dokuments, kurš apliecina fiziskās personas izglītību un profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.”

Atbalstīt

1. Papildināt 1.pantu ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

“19) Administrācija – šā likuma izpratnē: maksātnespējas procesa pārskata institūcija, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā sertificē administratorus, seko to darbībai maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas;

20) sertifikāts – šā likuma izpratnē: Administrācijas izsniegts dokuments, kurš apliecina fiziskās personas izglītību un profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.”

4.pants. Maksātnespējas procesā iesaistītās institūcijas un personas

(1) Maksātnespējas procesā ir iesaistīta parādnieka kreditoru sapulce un kreditoru komiteja, administrators, parādnieks un tā pārstāvji.

(2) Likumā noteiktajos gadījumos jautājumus, kas saistīti ar maksātnespējas procesu, izlemj tiesa.

 

3

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 4.panta pirmo daļu aiz vārda “administrators” ar vārdu “Administrācija”.

Atbalstīt

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu aiz vārda “administrators” ar vārdu “Administrācija”.

 

 

5.pants. Lietu piekritība un tiesvedība

(2) Tiesvedību maksātnespējas lietās regulē šis likums un Latvijas Civilprocesa kodekss.

 

4

Tieslietu ministre I.Labucka

Aizstāt 5.panta otrā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” ar vārdiem “Civilprocesa likums”.

Atbalstīt

3. Aizstāt 5.panta otrā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” ar vārdiem “Civilprocesa likums”.

13.pants. Administratora kvalifikācija

(1) Par administratoru var būt:

1) zvērināti advokāti;

2) zvērināti revidenti;

3) uzņēmējsabiedrības, kuru pamatnodarbošanās veids ir audita pakalpojumi;

4) Tieslietu ministrijas licencēti juristi;

5) personas, kurām ir ne mazāk kā piecu gadu praktiskā darba pieredze uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību izpildinstitūcijās, ja to vadītie uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības nav tikuši pasludināti par maksātnespējīgiem.

(2) Šajā likumā noteiktos īpašos gadījumos tiesa uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram, nodokļu administrācijai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim.

(3) Ja par administratoru tiek iecelta juridiskā persona, tā rakstveidā pilnvaro fizisko personu, kura pārstāvēs administratoru maksātnespējas procesā.

 

5

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 13.panta tekstu šādā redakcijā:

“13. pants. Par administratoru var būt fiziska persona, kurai atbilstoši šī likuma noteikumiem Administrācija izsniegusi sertifikātu.”

Neatbalstīt

 

14.pants. Administratoram noteiktie ierobežojumi

(1) Par administratoru nevar iecelt personu:

1) kura saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstama par ieinteresētu attiecībā pret parādnieku;

2) pret kuru parādniekam ir prasījuma tiesības;

3) pret kuru kā pret parādnieku ir ierosināta cita maksātnespējas lieta vai kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis cits process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;

4) kura ir bijusi notiesāta par noziegumiem pret īpašumu, saimnieciskajiem noziegumiem, noziegumiem uzņēmējdarbībā, amatnoziegumiem, noziegumiem pret jurisdikciju vai noziegumiem pret pārvaldes kārtību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

(2) Fiziskā persona nedrīkst vienlaikus pildīt administratora pienākumus vairāk nekā trijos maksātnespējas procesos.

(3) Šā panta otrajā daļā minētais nosacījums neattiecas uz administratora pārstāvi.

 

6

 

 

 

7

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 14.panta otro un trešo daļu.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 14.panta trešo daļu.

 

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā

(7)

Atbalstīt

4. Izslēgt 14.panta trešo daļu.

15.pants. Administratora nodrošinājums

(4) Administratora nodrošinājuma apjomu nosaka kreditoru sapulce, pamatojoties uz šā likuma 48.panta 2.punktā minēto administratora sastādīto pārskatu. Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no summas, kuru veido parādnieka kasē un norēķinu kontos esošo līdzekļu un parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu tirgus vērtības summa. Kreditoru sapulce var lemt par nodrošinājuma apmēra samazināšanu.

 

8

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 15.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no parādnieka aktīvu tirgus vērtības”.

Atbalstīt

5. Izteikt 15.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Nodrošinājumu nosaka ne mazāku par desmit procentiem no parādnieka aktīvu tirgus vērtības”.

(9) Šā panta pirmās - astotās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad tiesa uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram vai nodokļu administrācijai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim.

 

9

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 15.panta devīto daļu.

Neatbalstīt

 

 

 

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administrators tiek iecelts tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas no to personu vidus, kuras ir pieteikušās maksātnespējas lietā.

(2) Uzaicinājums pieteikties par administratoru tiek izlikts visiem redzamā vietā tiesas telpās.

(3) Ja maksātnespējas lietā piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, administratora funkciju veikšana tiek uzdota nodokļu administrācijai, ja tā ir iesniegusi maksātnespējas pieteikumu, vai Uzņēmumu reģistram.

 

10

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 16.pantu jaunā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Administrācijas priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Ja likumā paredzētos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Administrācija tiesai iesaka citu administratora kandidātu.”

Atbalstīt

6. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Administrācijas priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Ja likumā paredzētos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Administrācija tiesai iesaka citu administratora kandidātu.”

19.pants. Administratora pienākumi

(5) Administrators sniedz informāciju par maksātnespējas procesa gaitu kreditoru sapulcei, kā arī nosūta tiesai apstiprināšanai kreditoru sapulces pieņemto mierizlīgumu.

 

11

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 19.panta piekto daļu aiz vārdiem “kreditoru sapulcei” ar vārdu “Administrācijai”.

Atbalstīt

7. Papildināt 19.panta piekto daļu aiz vārdiem “kreditoru sapulcei” ar vārdu “Administrācijai”.

23.pants. Administratora darbības kontrole

(1) Administratoram ir jāpilda kreditoru sapulces lēmumi un jāsniedz pārskats kreditoru sapulcei.

(2) (Izslēgta ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 18.12.98.)

 

12

 

 

 

 

 

 

13

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 23.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Administratoru darbības pārraudzību šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Administrācija.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratoru darbības pārraudzību šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Administrācija.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(13)

 

 

 

Atbalstīt

8. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratoru darbības pārraudzību šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veic Administrācija.”

 

24.pants. Administratora atlīdzība

(1) Par administratora pienākumu veikšanu administrators saņem atlīdzību. Par administratora atlīdzības apmēru administrators rakstveidā vienojas ar kreditoru sapulci. Ja vienošanās netiek panākta, administrators saņem atlīdzību pēc šajā pantā noteiktās takses.

(2) Administratora proporcionālā atlīdzības takse tiek noteikta šādā apmērā:

1) piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu;

2) ja atgūtā summa pārsniedz trīs tūkstošus latu, - piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu, un desmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz trīs tūkstošus latu, bet nav lielāka par desmit tūkstošiem latu;

3) ja atgūtā summa pārsniedz desmit tūkstošus latu, - piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu, un desmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz trīs tūkstošus latu, bet nav lielāka par desmit tūkstošiem latu, plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz desmit tūkstošus latu, bet nav lielāka par simts tūkstošiem latu;

4) ja atgūtā summa pārsniedz simts tūkstošus latu, - piecpadsmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas nepārsniedz pirmos atgūtos trīs tūkstošus latu, un desmit procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz trīs tūkstošus latu, bet nav lielāka par desmit tūkstošiem latu, plus pieci procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz desmit tūkstošus latu, bet nav lielāka par simts tūkstošiem latu, plus trīs procenti no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz simts tūkstošus latu, bet nav lielāka par vienu miljonu latu, plus viens procents no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz vienu miljonu latu.

(3) Administrators saņem atlīdzību pēc fiksētās takses šādos gadījumos un apmērā:

1) no administratora iecelšanas dienas līdz maksātnespējas lietas izskatīšanai - vienreizēju atlīdzību piecu minimālo mēnešalgu apmērā;

2) līdz bankrota procedūras pabeigšanai, ja parādnieka aktīvi nesedz administrācijas izmaksas, - vienreizēju atlīdzību piecu minimālo mēnešalgu apmērā;

3) pirmajā kreditoru sapulcē noslēgtā mierizlīguma gadījumā vienreizēju atlīdzību trīsdesmit minimālo mēnešalgu apmērā;

4) sanācijas gadījumā - mēnešalgu piecpadsmit minimālo mēnešalgu apmērā.

(4) Aprēķinot administratora atlīdzību pēc proporcionālās takses, aprēķināto proporcionālo atlīdzību samazina par summu, kas aprēķināta pēc fiksētās takses.

(5) Izslēgta ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 18.12.98..

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 24.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams saņemt pilnībā vai daļēji šajā likumā paredzēto atlīdzību, Administrācija nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā paredzētās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Administrācijas finansu līdzekļiem.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams saņemt pilnībā vai daļēji šajā likumā paredzēto atlīdzību, Administrācija nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā paredzētās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Administrācijas finansu līdzekļiem.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(15)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9. Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams saņemt pilnībā vai daļēji šajā likumā paredzēto atlīdzību, Administrācija nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā paredzētās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Administrācijas finansu līdzekļiem.”

27.pants. Administratora pienākumu izbeigšanās

(1) Administratora pienākumi izbeidzas:

1) ja administrators tiek atcelts saskaņā ar šā likuma 28.pantu;

2) ja administrators atkāpjas saskaņā ar šā likuma 29.pantu;

3) ja tiek izbeigts maksātnespējas process saskaņā ar šā likuma 62.pantu;

4) administratora nāves gadījumā, bet gadījumos, kad par administratoru iecelta juridiskā persona,- tās likvidācijas gadījumā.

 

16

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) administratora nāves gadījumā”.

Neatbalstīt

 

28.pants. Administratora atcelšana

(1) Administratoru atceļ tiesa, pamatojoties uz kreditoru sapulces lēmumu par neuzticības izteikšanu administratoram, ja:

 

17

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 28.panta pirmās daļas ievada teikumu aiz vārdiem “neuzticības izteikšanu administratoram” ar vārdiem – “vai pēc Administrācijas pieteikuma”.

Atbalstīt

10. 28.pantā:

papildināt pirmās daļas ievada teikumu aiz vārdiem “neuzticības izteikšanu administratoram” ar vārdiem – “vai pēc Administrācijas pieteikuma”;

1) administrators neatbilst šā likuma 13.panta noteikumiem vai, to ieceļot, nav ievēroti šā likuma 14.pantā noteiktie ierobežojumi;

         

2) administrators nav kompetents savu pienākumu veikšanai;

 

18

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 28.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) administrators neievēro likuma prasības;”.

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) administrators neievēro likuma prasības;”;

3) administrators ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras.

         
   

19

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 28.panta pirmo daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc Administrācijas lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai tā darbības apturēšanu.”

Neatbalstīt

 

(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu. Kreditoru sapulce var ieteikt tiesai savu administratora kandidātu. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24.pantu.

 

20

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 28.panta trešo daļu jaunā redakcijā:

“(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu, par to informējot Administrāciju. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24. pantu”.

Atbalstīt

izteikt trešo daļu jaunā redakcijā:

“(3) Ja kreditoru sapulce izsaka neuzticību administratoram, tā lūdz tiesu atcelt šo administratoru un iecelt citu, par to informējot Administrāciju. Atcelšanas gadījumā administrators saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24. pantu”.

29.pants. Administratora atkāpšanās

(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot tiesā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā jānorāda motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus.

(2) Administrators, kura atkāpšanos tiesa pieņēmusi, saņem atlīdzību saskaņā ar šā likuma 24. pantu.

 

21

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 29.panta pirmo daļu aiz vārda “iesniedzot” ar vārdiem “Administrācijā un”.

Atbalstīt

11. Papildināt 29.panta pirmo daļu aiz vārda “iesniedzot” ar vārdiem “Administrācijā un”.

30.pants. Administratoru maiņa

(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā nekavējoties tiek iecelts cits administrators.

         

(2) Nākamajam administratoram stājoties pie savu pienākumu pildīšanas, tiek sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts, kuru paraksta iepriekšējais administrators un nākamais administrators. Aktam pievienojams iepriekšējā administratora darbības pārskats. Līdz šā akta parakstīšanai iepriekšējais administrators turpina realizēt savas pilnvaras un ir atbildīgs saskaņā ar šo likumu.

 

22

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 30.panta otro daļu aiz vārda “pildīšanas” ar ciparu un vārdiem “15 dienu laikā”.

Atbalstīt

12. Papildināt 30.panta otro daļu aiz vārda “pildīšanas” ar ciparu un vārdiem “15 dienu laikā”.

32.pants. Administratora zīmogs un apliecība

(1) Administratoram ir zīmogs ar tekstu "Administrators parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā" un viņa vārdu un uzvārdu, bet juridiskajai personai - ar tās nosaukumu.

 

23

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 32.panta pirmajā daļā vārdus “bet juridiskajai personai – ar tās nosaukumu”;

Neatbalstīt

 

(3) Administratoram ir apliecība ar viņa fotoattēlu, vārdu, uzvārdu un šādu tekstu "Administrators parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā". Apliecību apstiprina tiesas priekšsēdētājs ar savu parakstu un zīmogu pēc tam, kad administrators parakstījis paziņojumu (18.pants).

 

24

Tieslietu ministre I.Labucka

Aizstāt 32.panta trešajā daļā vārdu “ir” ar vārdiem “var būt”;

Neatbalstīt

 

(4) Ja par administratoru tiek iecelta juridiskā persona, tās pilnvarotajai fiziskajai personai (13.pants) ir apliecība ar šīs pilnvarotās personas fotoattēlu, vārdu, uzvārdu un šādu tekstu: "Administratora (juridiskās personas nosaukums) pārstāvis parādnieka (nosaukums) maksātnespējas procesā".

 

25

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 32.panta ceturto daļu.

Neatbalstīt

 
   

26

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt ar jaunu IV1.nodaļu šādā redakcijā:

“IV1.nodaļa. Administrācija

321.pants. Administrācijas juridiskais statuss

(1) Administrācija ir saskaņā ar Publisko aģentūru likumu izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”.

(2) Administrāciju izveido valsts Ministru kabineta personā.

(3) Administrācija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija.

322.pants. Administrācijas funkcijas, darbība un tiesības

(1) Administrācijas funkcijas:

1) administratoru sagatavošana;

2) administratoru sertificēšana;

3) administratoru ieteikšana tiesai;

4) administratoru darbības pārskats maksātnespējas procesā;

5) darbinieku prasījumu apmierināšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”;

6) citas funkcijas, kuras tai uzticētas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, Administrācijas nolikumu un pārvaldes līgumu;

(2) Administrācijas darbība funkciju izpildē:

1) izstrādā administratora kvalifikācijas prasības un administratoru apmācības programmas un iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram;

2) organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;

3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratoru kvalifikācijas saņemšanai, atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātajiem kritērijiem;

4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī aptur vai pagarina tā darbību, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

6) pārskata administratoru darbības atbilstību likuma prasībām maksātnespējas procesā;

7) izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

8) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

9) veic citas tiesību aktos paredzētas darbības, kuras nepieciešamas savu funkciju realizēšanai;

(3) Administrācijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkcijas veikšanai nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

2) pieprasīt no administratora atskaites par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā un citos likumos paredzētās darbības savu funkciju realizācijai;

(4) Administrācija nav atbildīga par administratoru nodarītajiem civiltiesiskajiem zaudējumiem;

323.pants. Administrācijas finansu līdzekļi

Administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) valsts piešķirtie līdzekļi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

4) ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

Administrācijas finansu līdzekļi tiek izmantoti:

1) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai šajā likumā paredzētos gadījumos;

2) šajā likumā, citos normatīvos aktos, nolikumā un pārvaldes līgumā Administrācijas paredzēto funkciju veikšanas nodrošināšanai.”

Atbalstīt

13. Papildināt ar jaunu IV1.nodaļu šādā redakcijā:

“IV1.nodaļa. Administrācija

321.pants. Administrācijas juridiskais statuss

(1) Administrācija ir saskaņā ar Publisko aģentūru likumu izveidota valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”.

(2) Administrāciju izveido valsts Ministru kabineta personā.

(3) Administrācija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija.

322.pants. Administrācijas funkcijas, darbība un tiesības

(1) Administrācijas funkcijas:

1) administratoru sagatavošana;

2) administratoru sertificēšana;

3) administratoru ieteikšana tiesai;

4) administratoru darbības pārskats maksātnespējas procesā;

5) darbinieku prasījumu apmierināšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, atbilstoši likumam “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”;

6) citas funkcijas, kuras tai uzticētas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, Administrācijas nolikumu un pārvaldes līgumu;

(2) Administrācijas darbība funkciju izpildē:

1) izstrādā administratora kvalifikācijas prasības un administratoru apmācības programmas un iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram;

2) organizē to personu apmācību, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;

3) organizē pārbaudījumu kārtošanu administratoru kvalifikācijas saņemšanai, atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātajiem kritērijiem;

4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī aptur vai pagarina tā darbību, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) iesaka tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;

6) pārskata administratoru darbības atbilstību likuma prasībām maksātnespējas procesā;

7) izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;

8) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

9) veic citas tiesību aktos paredzētas darbības, kuras nepieciešamas savu funkciju realizēšanai;

(3) Administrācijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkcijas veikšanai nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

2) pieprasīt no administratora atskaites par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā un citos likumos paredzētās darbības savu funkciju realizācijai;

(4) Administrācija nav atbildīga par administratoru nodarītajiem civiltiesiskajiem zaudējumiem;

323.pants. Administrācijas finansu līdzekļi

Administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) valsts piešķirtie līdzekļi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

4) ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

Administrācijas finansu līdzekļi tiek izmantoti:

1) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai šajā likumā paredzētos gadījumos;

2) šajā likumā, citos normatīvos aktos, nolikumā un pārvaldes līgumā Administrācijas paredzēto funkciju veikšanas nodrošināšanai.”

55.pants. Kreditoru prasījumu reģistrācija

(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram triju mēnešu laikā no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu, ja tiesa nav noteikusi īsāku termiņu. Personas, kuras iegūst kreditora statusu pēc šā termiņa izbeigšanās, iesniedz savus prasījumus administratoram līdz administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības noteikšanai saskaņā ar šā likuma 107.pantu.

(2) Administrators sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.

(3)Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam vai parādniekam papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu ir stājies spēkā tiesas nolēmums.

(4) Pēc nodrošināto kreditoru prasījumu pamatotības pārbaudes administrators šo prasījumu nodrošināšanai ieķīlāto mantu izslēdz no tās mantas saraksta, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi.

1. 55.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde kļūst par kreditoru ar darbinieku prasījumu summas pārskaitīšanas brīdi maksātnespējīgā darba devēja administratoram, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu.

27

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 55.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Administrācija kļūst par kreditoru ar parādnieka darbinieku prasījumu apmierināšanas brīdi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu;

Atbalstīt

14. 55.pantā:

papildināt ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Administrācija kļūst par kreditoru ar parādnieka darbinieku prasījumu apmierināšanas brīdi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu.

60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

Sūdzības par to personu lēmumiem vai rīcību, kuras piedalās maksātnespējas procesā, izskata tā tiesa, kurā ir ierosināta maksātnespējas lieta.

 

28

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Administrācija;

(2) Sūdzības par citu personu, kuras piedalās maksātnespējas procesā, lēmumiem vai rīcību izskata tiesa, kurā ir ierosināta maksātnespējas lieta.”

Atbalstīt

15. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Administrācija;

(2) Sūdzības par citu personu, kuras piedalās maksātnespējas procesā, lēmumiem vai rīcību izskata tiesa, kurā ir ierosināta maksātnespējas lieta.”

61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora vai kreditoru komitejas lēmumiem un rīcību izskatāmas tiesā, ievērojot šādu vispārēju pirmstiesas izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt tiesā sūdzību par administratora rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā uz šo sūdzību nav devis atbildi vai ir to noraidījis;

2) katrs kreditors vai parādnieks var iesniegt tiesā sūdzību par administratora rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies administratora rīcību pārsūdzēt tiesā;

3) administratora sūdzības par kreditoru komitejas lēmumiem un kreditoru komitejas sūdzības par administratora rīcību izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(2) Administratora sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem un kreditoru sapulces sūdzības par administratora rīcību izskata tiesa.

(3) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(4) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru komitejas vai kreditoru sapulces lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams tiesā saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.

 

29

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

“61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Administrācijā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Administrācijā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība ir iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieks var iesniegt Administrācijā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība ir iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies administratora lēmumus vai rīcību sūdzēt Administrācijā;

3) Administrācijas lēmumu izskatot sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību var pārsūdzēt tiesā.

(2) Administratora sūdzības par kreditoru komitejas lēmumiem izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru komitejas, kreditoru sapulces vai Administrācijas lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķiramas saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.”

Atbalstīt

16 Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

“61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Administrācijā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Administrācijā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība ir iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieks var iesniegt Administrācijā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība ir iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies administratora lēmumus vai rīcību sūdzēt Administrācijā;

3) Administrācijas lēmumu izskatot sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību var pārsūdzēt tiesā.

(2) Administratora sūdzības par kreditoru komitejas lēmumiem izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja sakarā ar administratora rīcību, kreditoru komitejas, kreditoru sapulces vai Administrācijas lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķiramas saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem.”

107.pants. Maksājumu secība

(3) Pēc administrācijas izmaksu segšanas atlikušie līdzekļi pirmajā kārtā tiek sadalīti prioritāro kreditoru prasījumu (tikai parādu pamatsummas bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu;

2. Izteikt 107.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvaldes prasījumi par summu, kuru Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde ir izmaksājusi saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";".

30

Tieslietu ministre I.Labucka

107.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Administrācijas prasījumi par summu, kuru Administrācija ir izmaksājusi no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā;";

uzskatīt līdzšinējo trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu attiecīgi par 2., 3., 4., 5, 6.punktu.

Atbalstīt

17. 107.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Administrācijas prasījumi par summu, kuru Administrācija ir izmaksājusi no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā;";

uzskatīt līdzšinējo trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu attiecīgi par 2., 3., 4., 5, 6.punktu.

108.pants. Maksātnespējas procesa finansēšanas avoti

(1) Maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem.

(2) Administrācijas izmaksas, izņemot 109. panta 6. un 7. punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka kapitāla daļu turētājiem un pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos.

(3) Kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem.

(4) To līgumu izpildes turpināšana, kuri nav izbeigti šā likuma 21.panta otrās daļas 3.punktā paredzētajos gadījumos, kā arī to līgumu izpilde, kurus maksātnespējas procesa gaitā administrators noslēdzis parādnieka vārdā ar trešajām personām, tiek finansēta pilnā apjomā no parādnieka līdzekļiem. No parādnieka līdzekļiem pilnā apjomā tiek maksāti ar šo līgumu izpildi saistītie nodokļu maksājumi.

 

31

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 108.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Administrācijas naudas līdzekļiem.”

Atbalstīt

18. Papildināt 108.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Administrācijas naudas līdzekļiem.”

 

 

109.pants. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksās tiek iekļauti šādi maksājumi:

1) administratora atlīdzība;

2) faktiski izmaksātā atlīdzība pieaicinātajiem speciālistiem atbilstoši viņu sniegto pakalpojumu būtībai, apjomam un vērtībai pakalpojumu sniegšanas laikā, bet ne lielāka kā atlīdzība par analoģiskiem pakalpojumiem līdzīgās sfērās;

3) faktiski izmaksātā atlīdzība kreditoru komitejas locekļiem šā likuma 10.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos;

4) atlīdzība par faktiskajiem un nepieciešamajiem izdevumiem parādnieka mantas uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā;

5) maksājumi par sludinājumu ievietošanu, izsoļu organizēšanu un citas izmaksas, kas saistītas ar šajā likumā noteikto maksātnespējas procesa nodrošināšanu un realizāciju. Komandējuma izdevumi tiek aprēķināti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par izdevumiem, kas saistīti ar komandējumiem un darba braucieniem, ja kreditoru sapulce nav noteikusi citus šo izdevumu apmērus;

6) līdzekļi, kuri saskaņā ar kreditoru sapulces apstiprināto sanācijas plānu piesaistīti parādnieka sanācijas procesā;

7) līdzekļi, kuri izlietoti šā likuma 108.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos;

8) izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju, ieskaitot videi bīstamo atkritumu izvešanu, pārstrādi un apglabāšanu;

         

9) līdzekļi, ko pēc administratora vai viņa pilnvarotas personas pieteikuma valsts institūcijas piešķīrušas administratoram maksātnespējīgā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības darbinieku prasījumu apmierināšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

32

Tieslietu ministre I.Labucka

109.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

Atbalstīt

19. 109.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

   

33

Tieslietu ministre I.Labucka

papildināt pirmo daļu ar jauniem 10. un 11.punktiem šādā redakcijā:

“10) maksa par Administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu”;

Atbalstīt

papildināt pirmo daļu ar jauniem 10. un 11.punktiem šādā redakcijā:

“10) maksa par Administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.”;

(2) Sedzot maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, vispirms pilnībā tiek atmaksāti šā panta pirmās daļas 9.punktā minētie līdzekļi.

 

34

Tieslietu ministre I.Labucka

izslēgt otro daļu.

Atbalstīt

izslēgt otro daļu.

110.pants. Administrācijas izmaksas mierizlīguma gadījumā

Mierizlīguma gadījumā administrācijas izmaksas tiek iekļautas mierizlīguma plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu segšanas.

 

35

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110.pants. Administrācijas un darbinieku prasījumu izmaksas mierizlīguma vai sanācijas gadījumā

(1) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā administrācijas izmaksas tiek iekļautas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu segšanas;

(2) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā darbinieku prasījumu izmaksu summas, kas apmierinātas no darbinieku garantiju fonda līdzekļiem, tiek iekļautas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pēc administrācijas izdevumu segšanas.”

Atbalstīt

20. Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110.pants. Administrācijas un darbinieku prasījumu izmaksas mierizlīguma vai sanācijas gadījumā

(1) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā administrācijas izmaksas tiek iekļautas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pirms kreditoru prasījumu segšanas;

(2) Mierizlīguma vai sanācijas gadījumā darbinieku prasījumu izmaksu summas, kas apmierinātas no darbinieku garantiju fonda līdzekļiem, tiek iekļautas mierizlīguma vai sanācijas plānā un apmaksātas pirmām kārtām pilnā apmērā pēc administrācijas izdevumu segšanas.”

119.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpumi

(1) Administratoru var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksu par apzinātu informācijas slēpšanu no tiesas vai kreditoru sapulces, to maldināšanu, par šajā likumā neparedzētu darījumu slēgšanu par labu vienam kreditoram vai kreditoru grupai uz citu kreditoru rēķina.

 

36

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 119.panta pirmo daļu aiz vārda “tiesas”, liekot komatu, ar vārdu “Administrācijas”.

Atbalstīt

21. Papildināt 119.panta pirmo daļu aiz vārda “tiesas”, liekot komatu, ar vārdu “Administrācijas”.

   

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Tieslietu ministre I.Labucka

Priekšlikumu (likuma grozījumu) pārejas noteikumos noteikt:

1) Likuma grozījumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

2) Grozījumi likuma 13.pantā, 16.pantā, 24.panta piektā daļā, 28.panta pirmā un trešā daļā, 32².panta pirmās daļas 3.punktā, 32².panta otrās daļas 5.punktā, 32².panta trešās daļas 3.punktā, 32³.panta otrās daļas 1.punktā, 60.pantā, 61.pantā un 108.panta piektā daļā stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju;

3) Maksātnespējas procesu administratoriem, kas iecelti par administratoriem līdz 2002.gada 1.jūlijam, saglabā savu statusu līdz attiecīgo maksātnespējas procesu noslēgumam;

4) Maksātnespējas administrācija organizē maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanu un sertifikātu izsniegšanu līdz brīdim, kamēr šos pienākumus uzņemas administratoru profesionālā asociācija.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“1. Maksātnespējas procesu administratoriem, kas iecelti par administratoriem līdz 2002.gada 1.jūlijam, saglabā savu statusu līdz attiecīgo maksātnespējas procesu noslēgumam;

2. Maksātnespējas administrācija organizē maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanu un sertifikātu izsniegšanu līdz brīdim, kamēr šos pienākumus uzņemas administratoru profesionālā asociācija.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumos

(38, 39)

Pārejas noteikumi

1. Maksātnespējas procesu administratoriem, kas iecelti par administratoriem līdz 2002.gada 1.jūlijam, saglabā savu statusu līdz attiecīgo maksātnespējas procesu noslēgumam;

2. Maksātnespējas administrācija organizē maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanu un sertifikātu izsniegšanu līdz brīdim, kamēr šos pienākumus uzņemas administratoru profesionālā asociācija.

 

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

39

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt ka likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.