Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 55.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde kļūst par kreditoru ar darbinieku prasījumu summas pārskaitīšanas brīdi maksātnespējīgā darba devēja administratoram, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu.

  1. Izteikt 107.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvaldes prasījumi par summu, kuru Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde ir izmaksājusi saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.