Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Krājaizdevu sabiedrību likums" (reģ. nr. 593) 2.lasījumam.

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

p.

k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis

Šī likuma mērķis ir sekmēt finansu resursu pieejamību kā arī reģionālo attīstību, veicinot Latvijas iedzīvotāju līdzdarbošanos tautsaimniecībā.

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis

Šī likuma mērķis ir sekmēt finansu resursu pieejamību kā arī reģionālo attīstību, veicinot Latvijas iedzīvotāju līdzdarbošanos tautsaimniecībā.

2.pants. Krājaizdevu sabiedrības jēdziens, uzdevumi un tiesības

(1) Krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīva sabiedrība ar mainīgu biedru skaitu un kapitālu, un saskaņā ar šo likumu un saviem statūtiem sniedz saviem biedriem šādus finansu pakalpojumus:

a) noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana no biedriem;

b) biedru kreditēšana, arī saskaņā ar finansu līzinga noteikumiem;

 


 

2.pants. Krājaizdevu sabiedrības jēdziens, uzdevumi un tiesības

(1) Krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīva sabiedrība ar mainīgu biedru skaitu un kapitālu, un saskaņā ar šo likumu un saviem statūtiem sniedz saviem biedriem šādus finansu pakalpojumus:

1) noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana no biedriem;

2) biedru kreditēšana, arī saskaņā ar finansu līzinga noteikumiem;

c) skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana biedru apkalpošanai;

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 2.panta (1) daļas c) apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

", tajā skaitā izmantojot bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus;"

Atbalstīt

3) skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana biedru apkalpošanai, tajā skaitā izmantojot bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus;"

d) bezskaidras naudas maksājuma līdzekļu izlaišana un apkalpošana biedru uzdevumā;

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Svītrot 2.panta (1) daļas d) apakšpunktu.

Atbalstīt

 

e) tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem u.c.), valūtu, finansu līgumiem, vērtspapīriem biedru uzdevumā;

     

4) tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem u.c.), valūtu, finansu līgumiem, vērtspapīriem biedru uzdevumā;

f) uzticības operācijas (trasts) biedru uzdevumā;

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Svītrot 2.panta (1) daļas f) apakšpunktu.

Atbalstīt

 

g) biedru vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana;

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Svītrot 2.panta (1) daļas g) apakšpunktu.

Atbalstīt

 

h) galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par biedru parādu;

i) biedru vērtību glabāšana;

j) konsultācijas biedriem finansiālā rakstura jautājumos;

k) starpniecības pakalpojumi biedriem naudas instrumentu tirgū;

l) tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar biedra parādu saistību kārtošanu;

     

5) galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par biedru parādu;

6) biedru vērtību glabāšana;

7) konsultācijas biedriem finansiālā rakstura jautājumos;

8) starpniecības pakalpojumi biedriem naudas instrumentu tirgū;

9) tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar biedra parādu saistību kārtošanu;

m) citi darījumi, kas pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finansu pakalpojumiem.


Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 2.panta (1) daļas m) apakšpunktu aiz vārda "darījumi" ar vārdiem: "ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju"

Atbalstīt

10) citi darījumi ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, kas pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finansu pakalpojumiem.

   

LSDSP frakcija

Papildināt 2.panta 1.daļu ar n) apakšpunktu šādā redakcijā:

"n) krājaizdevu sabiedrība var uzņemties ar valsts un pašvaldību iestāžu piekrišanu šo iestāžu noteiktā kārtībā nodokļu un citu maksājumu pieņemšanu un nodošanu šīm iestādēm."

Neatbalstīt

 

(2) Krājaizdevu sabiedrības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principiem, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādējādi sekmējot viņu labklājību.

(3) Krājaizdevu sabiedrība ir juridiska persona. Krājaizdevu sabiedrībai ir tiesība statūtos noteiktā kārtībā iegūt un atsavināt kustamu un nekustamu mantu, tai skaitā pieņemt dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus, kā arī uzņemties saistības un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.

(4) Krājaizdevu sabiedrības tiesību spēja rodas ar brīdi, kad krājaizdevu sabiedrība ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

     

(2) Krājaizdevu sabiedrības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principiem, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādējādi sekmējot viņu labklājību.

(3) Krājaizdevu sabiedrība ir juridiska persona. Krājaizdevu sabiedrībai ir tiesība statūtos noteiktā kārtībā iegūt un atsavināt kustamu un nekustamu mantu, tai skaitā pieņemt dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus, kā arī uzņemties saistības un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.

(4) Krājaizdevu sabiedrības tiesību spēja rodas ar brīdi, kad krājaizdevu sabiedrība ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

(5) Krājaizdevu sabiedrības uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.Deputāts M.Lujāns

Atbilstoši kooperatīvo sabiedrību likuma 3.panta 5) punktam likumprojekta 2.panta (5) daļu izteikt šādā redakcijā:

"(5) Krājaizdevu sabiedrības ir autonomas, sevi uzturošas un savu biedru kontrolētas organizācijas."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

2.panta (5) daļu izteikt šādā redakcijā:

"(5) Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga atvērt kontus ārvalstīs reģistrētās finansu iestādēs un kredītiestādēs."

Neatbalstīt


Atbalstīt

(5) Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga atvērt kontus ārvalstīs reģistrētās finansu iestādēs un kredītiestādēs.

3. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības tiesiskais pamats

Krājaizdevu sabiedrības dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, Kooperatīvo sabiedrību likums, krājaizdevu sabiedrības Statūti, Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi, Latvijas Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 3.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kooperatīvo sabiedrību likuma noteikumi attiecībā uz krājaizdevu sabiedrībām ir piemērojami tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi."

Atbalstīt

3. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības tiesiskais pamats

(1) Krājaizdevu sabiedrības dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, Kooperatīvo sabiedrību likums, krājaizdevu sabiedrības Statūti, Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi, Latvijas Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti.

(2) Kooperatīvo sabiedrību likuma noteikumi attiecībā uz krājaizdevu sabiedrībām ir piemērojami tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

4. pants. Krājaizdevu sabiedrību veidošanas principi

(1) Krājaizdevu sabiedrības veido noteiktam biedru lokam. Biedru loku nosaka pēc šādiem principiem:

a) teritoriālā;

b) nodarbinātības;

c) interešu kopības.

(2) Katras krājaizdevu sabiedrības biedru kopums jānosaka sabiedrības statūtos. Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga pieņemt par biedriem personas, kas neatbilst statūtos noteiktajam biedru kopumam.

   

4. pants. Krājaizdevu sabiedrību veidošanas principi

(1) Krājaizdevu sabiedrības veido noteiktam biedru lokam. Biedru loku nosaka pēc šādiem principiem:

1) teritoriālā;

2) nodarbinātības;

3) interešu kopības.

(2) Katras krājaizdevu sabiedrības biedru kopums jānosaka sabiedrības statūtos. Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga pieņemt par biedriem personas, kas neatbilst statūtos noteiktajam biedru kopumam.

5. pants. Krājaizdevu sabiedrības biedri

(1) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskas personas, kas dzīvo, vai kam pieder īpašums, vai kas veic komercdarbību vai aroddarbību vienas pašvaldības teritorijā. Krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī tā pašvaldība, kuras iedzīvotāji ir krājaizdevu sabiedrības biedri. Lauku administratīvajās teritorijās var veidot vienu krājaizdevu sabiedrību vairākās blakusesošās pašvaldībās, kuras noslēgušas savstarpējas sadarbības līgumu.Deputāte A.Seile

5.panta pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Krājaizdevu sabiedrību var veidot vairākas pašvaldības, kuras noslēgušas savstarpējās sadarbības līgumu."

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 5. panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus ''pieder īpašums'' ar vārdiem ''pieder nekustamais īpašums''.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras vienas pašvaldības teritorijā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 iedzīvotāju:

1) dzīvo,

2) ir nekustamā īpašuma īpašnieki vai

3) veic komercdarbību vai aroddarbību.

Krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī tā pašvaldība, kuras iedzīvotāji ir krājaizdevu sabiedrības biedri. Lauku apdzīvotajās teritorijās var veidot vienu krājaizdevu sabiedrību, ja vairākas blakusesošās pašvaldība noslēgušas attiecīgu sadarbības līgumu."

Neatbalstīt

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

Atbalstīt

5. pants. Krājaizdevu sabiedrības biedri

(1) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras vienas pašvaldības teritorijā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 iedzīvotāju:

1) dzīvo,

2) ir nekustamā īpašuma īpašnieki vai

3) veic komercdarbību vai aroddarbību.

Krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī tā pašvaldība, kuras iedzīvotāji ir krājaizdevu sabiedrības biedri. Lauku apdzīvotajās teritorijās var veidot vienu krājaizdevu sabiedrību, ja vairākas blakusesošās pašvaldība noslēgušas attiecīgu sadarbības līgumu.

(2) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskas personas, kas nodarbinātas pie viena darba devēja.

(3) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskas personas, kas ir vienas korporācijas (profesionālas biedrības) vai profesionālas radošas sabiedriskas organizācijas vai arodbiedrības vai sporta sabiedriskas organizācijas dalībnieki. Šādas krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī attiecīgā sabiedriskā vai arodu organizācija.

(4) Krājaizdevu sabiedrības statūtos var paredzēt, ka par krājaizdevu sabiedrības biedriem var kļūt arī jau uzņemto biedru laulātie.

     

(2) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskas personas, kas nodarbinātas pie viena darba devēja.

(3) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskas personas, kas ir vienas korporācijas (profesionālas biedrības) vai profesionālas radošas sabiedriskas organizācijas vai arodbiedrības vai sporta sabiedriskas organizācijas dalībnieki. Šādas krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt arī attiecīgā sabiedriskā vai arodu organizācija.

(4) Krājaizdevu sabiedrības statūtos var paredzēt, ka par krājaizdevu sabiedrības biedriem var kļūt arī jau uzņemto biedru laulātie.

6. pants. Krājaizdevu sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese

(1) Krājaizdevu sabiedrības nosaukumā jābūt vārdiem "krājaizdevu sabiedrība" un nosaukumam jāatspoguļo krājaizdevu sabiedrības biedru kopuma pazīme.

(2) Vārdu savienojumu "krājaizdevu sabiedrība" savā nosaukumā un citiem nolūkiem ir tiesīgas lietot tikai krājaizdevu sabiedrības un to veidotās apvienojošās organizācijas.

(3) Krājaizdevu sabiedrības juridiskā adrese ir tās valdes atrašanās vieta.

     

6. pants. Krājaizdevu sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese

(1) Krājaizdevu sabiedrības nosaukumā jābūt vārdiem "krājaizdevu sabiedrība" un nosaukumam jāatspoguļo krājaizdevu sabiedrības biedru kopuma pazīme.

(2) Vārdu savienojumu "krājaizdevu sabiedrība" savā nosaukumā un citiem nolūkiem ir tiesīgas lietot tikai krājaizdevu sabiedrības un to veidotās apvienojošās organizācijas.

(3) Krājaizdevu sabiedrības juridiskā adrese ir tās valdes atrašanās vieta.

7. pants. Krājaizdevu sabiedrības un biedru atbildības norobežošana

(1) Par krājaizdevu sabiedrības saistībām biedrs atbild ar savām pajām krājaizdevu sabiedrības paju kapitālā, bet neatbild ar savu pārējo mantu. Krājaizdevu sabiedrība neatbild par savu biedru saistībām.

(2) Iestājoties krājaizdevu sabiedrībā, biedrs ar savām pajām uzņemas atbildību arī par tām sabiedrības saistībām, kas radušās pirms viņa iestāšanās.

(3) Neatkarīgi no izstāšanās pieteikuma iesniegšanas, nāves, vai izslēgšanas dienas, bijušais biedrs ar savām pajām atbild par krājaizdevu sabiedrības saistībām līdz viņa izstāšanās dienai.

(4) No krājaizdevu sabiedrības paju kapitāla nevar piedzīt nekādus atsevišķu biedru parādus vai citus prasījumus pret biedriem. Līdz biedra izstāšanās dienai no krājaizdevu sabiedrības, vērst piedziņu pēc šādiem prasījumiem var tikai uz biedram pienākošos dividendi un biedra noguldījumiem.

     

7. pants. Krājaizdevu sabiedrības un biedru atbildības norobežošana

(1) Par krājaizdevu sabiedrības saistībām biedrs atbild ar savām pajām krājaizdevu sabiedrības paju kapitālā, bet neatbild ar savu pārējo mantu. Krājaizdevu sabiedrība neatbild par savu biedru saistībām.

(2) Iestājoties krājaizdevu sabiedrībā, biedrs ar savām pajām uzņemas atbildību arī par tām sabiedrības saistībām, kas radušās pirms viņa iestāšanās.

(3) Neatkarīgi no izstāšanās pieteikuma iesniegšanas, nāves, vai izslēgšanas dienas, bijušais biedrs ar savām pajām atbild par krājaizdevu sabiedrības saistībām līdz viņa izstāšanās dienai.

(4) No krājaizdevu sabiedrības paju kapitāla nevar piedzīt nekādus atsevišķu biedru parādus vai citus prasījumus pret biedriem. Līdz biedra izstāšanās dienai no krājaizdevu sabiedrības, vērst piedziņu pēc šādiem prasījumiem var tikai uz biedram pienākošos dividendi un biedra noguldījumiem.

II nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības dibināšana

8. pants. Krājaizdevu sabiedrības dibināšanas kārtība

(1) Par krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem var būt ne mazāk par divdesmit personām, kuras atbilst šī likuma 5. pantā noteiktajām prasībām.

     

II nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības dibināšana

8. pants. Krājaizdevu sabiedrības dibināšanas kārtība

(1) Par krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem var būt ne mazāk par divdesmit personām, kuras atbilst šī likuma 5. pantā noteiktajām prasībām.

(2) Krājaizdevu sabiedrību dibina kā jaunu sabiedrību, saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumā noteikto kārtību tik tālu, cik tas nav noteikts šajā likumā.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 8. panta otro daļu.

Atbalstīt

 

(3) Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls izveidojams tikai no naudas ieguldījumiem. Pamatkapitāla minimālais lielums ir 2000 latu.

LSDSP frakcija

Izslēgt 8.panta (3) daļu. Uzskatīt līdzšinējo (4) un (5) daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

Deputāts M.Lujāns

Uzskatu, ka likumprojektā paredzētais krājaizdevu sabiedrību minimālais pamatkapitāla lielums 2000 latu ir pārāk augsts un neļaus izveidot šādas sabiedrības nelielos kolektīvos un mazos pagastos. Tāpēc ierosinu likumprojekta 8.panta (3) daļas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Pamatkapitāla minimālo lielumu, tā palielināšanas un samazināšanas kārtību, kā arī rezerves kapitāla izveidošanas nosacījumus un kārtību nosaka krājaizdevu sabiedrības statūti."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 8. panta trešo daļu .

NeatbalstītNeatbalstīt


Atbalstīt

 

(4) Pirms krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā, krājaizdevu sabiedrības dibinātājiem jāsaņem Finansu un kapitāla Tirgus komisijas licence sabiedrības darbībai.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Lai saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, jaundibināmai sabiedrībai ir jāiesniedz licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti Finansu un kapitāla tirgus komisijai normatīvajos aktos un Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Finansu un kapitāla tirgus komisija licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku. Krājaizdevu sabiedrības reģistrācija Uzņēmumu reģistrā izdarāma tikai pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma par licences izsniegšanu krājaizdevu sabiedrības darbībai iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā."

Atbalstīt

(2) Lai saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, jaundibināmai sabiedrībai ir jāiesniedz licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti Finansu un kapitāla tirgus komisijai normatīvajos aktos un Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Finansu un kapitāla tirgus komisija licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku. Krājaizdevu sabiedrības reģistrācija Uzņēmumu reģistrā izdarāma tikai pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma par licences izsniegšanu krājaizdevu sabiedrības darbībai iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā.

(5) Ks dibinātāju pilnvarotais pārstāvis 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemta Finansu un kapitāla Tirgus komisijas licence, iesniedz LR Uzņēmumu reģistrā šādus dibināšanas dokumentus:
a) dibināšanas līgumu;
b) statūtus:
c) dibināšanas sapulces protokolu:
d) juridisko adresi apliecinošu dokumentu;
e) pamatkapitāla ieguldīšanu apliecinošs dokuments;
f) dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva par reģistrāciju un maksa par reģistrācijas publikāciju.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8. panta ceturtās daļas sākumu šādā redakcijā:

"Krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotais pārstāvis 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Finansu un kapitāla Tirgus komisijas lēmums par licences krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegšanu, iesniedz LR Uzņēmumu reģistrā šādus dibināšanas dokumentus:"

Atbalstīt

(3) Krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotais pārstāvis 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Finansu un kapitāla Tirgus komisijas lēmums par licences krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegšanu, iesniedz LR Uzņēmumu reģistrā šādus dibināšanas dokumentus:
1) dibināšanas līgumu;
2) statūtus:
3) dibināšanas sapulces protokolu:
4) juridisko adresi apliecinošu dokumentu;
5) pamatkapitāla ieguldīšanu apliecinošs dokuments;
6) dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva par reģistrāciju un maksa par reģistrācijas publikāciju;

 


Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 8. panta piekto daļu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

"juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmumu par piedalīšanos sabiedrības dibināšanā un šīs juridiskās personas pārstāvjiem izsniegtās pilnvaras - ja sabiedrības dibināšanā piedalās juridiska persona''.

Saeimas Juridiskais birojs

Vienlaikus ierosinām panta daļā ( arī citur likumprojekta tekstā) minētos apakšpunktus numurēt ar arābu cipariem ar iekavu.

Atbalstīt


Atbalstīt

7) juridiskās personas pārvaldes institūcijas lēmumu par piedalīšanos sabiedrības dibināšanā un šīs juridiskās personas pārstāvjiem izsniegtās pilnvaras - ja sabiedrības dibināšanā piedalās juridiska persona;

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 8. panta piekto daļu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

" Finansu un kapitāla Tirgus komisijas lēmumu par licences krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegšanu."

Atbalstīt

8) Finansu un kapitāla Tirgus komisijas lēmumu par licences krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegšanu.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Krājaizdevu sabiedrības licencēšanas kārtība

(1) Krājaizdevu sabiedrības licences izsniegšanas kārtību, kā arī ar krājaizdevu sabiedrības darbību saistītos ierobežojumus nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par licences piešķiršanu izskata trīs mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības neizsniegt licenci jaundibinātai krājaizdevu sabiedrībai, ja, to dibinot, nav ievēroti likumi un Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie norādījumi un noteikumi."

Atbalstīt

9.pants. Krājaizdevu sabiedrības licencēšanas kārtība

(1) Krājaizdevu sabiedrības licences izsniegšanas kārtību, kā arī ar krājaizdevu sabiedrības darbību saistītos ierobežojumus nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par licences piešķiršanu izskata trīs mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības neizsniegt licenci jaundibinātai krājaizdevu sabiedrībai, ja, to dibinot, nav ievēroti likumi un Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie norādījumi un noteikumi.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Prasības licences saņemšanai

Lai saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, tās dibinātājiem jānodrošina:

1) dibināšanas dokumenti, statūti un krājaizdevu darbību reglamentējoši dokumenti, kas dod skaidru priekšstatu par plānoto darbību un tai atbilstošo organizāciju;

2) minimālā dibināšanas pamatkapitāla iemaksa;

3) likuma prasībām atbilstošas krājaizdevu sabiedrības padomes, valdes, revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidatūras."

Atbalstīt

10.pants. Prasības licences saņemšanai

Lai saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, tās dibinātājiem jānodrošina:

1) dibināšanas dokumenti, statūti un krājaizdevu darbību reglamentējoši dokumenti, kas dod skaidru priekšstatu par plānoto darbību un tai atbilstošo organizāciju;

2) minimālā dibināšanas pamatkapitāla iemaksa;

3) likuma prasībām atbilstošas krājaizdevu sabiedrības padomes, valdes, revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidatūras.

*

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas

Pirms attiecīgo reģistrācijas ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistrā krājaizdevu sabiedrībai jāsaņem Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja:

1) valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai revīzijas komisijas priekšsēdētāja maiņai;

2) juridiskās adreses maiņai;

3) nosaukuma maiņai;

4) reorganizācijai."

Atbalstīt

11.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas

Pirms attiecīgo reģistrācijas ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistrā krājaizdevu sabiedrībai jāsaņem Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja:

1) valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai revīzijas komisijas priekšsēdētāja maiņai;

2) juridiskās adreses maiņai;

3) nosaukuma maiņai;

4) reorganizācijai.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 12.pantu šādā redakcijā:

12.pants. Prasības krājaizdevu sabiedrības amatpersonām

(1) Par krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, galveno grāmatvedi, revīzijas kom isijas priekšsēdētāju un locekļiem var būt persona:

1) kura ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents);

2) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

3) kurai ir nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze krājaizdevu sabiedrību darbībā;

4) kurai ir nevainojama reputācija;

5) kurai nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

(2) Par krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, galveno grāmatvedi, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;

3) pret kuru krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.

(3) Par krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētāju un padomes locekli var būt personas, kuras atbilst šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punkta un otrās daļas prasībām."

Atbalstīt

12.pants. Prasības krājaizdevu sabiedrības amatpersonām

(1) Par krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, galveno grāmatvedi, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekļiem var būt persona:

1) kura ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents);

2) kura ir kompetenta finansu vadības jautājumos;

3) kurai ir nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze krājaizdevu sabiedrību darbībā;

4) kurai ir nevainojama reputācija;

5) kurai nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

(2) Par krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, galveno grāmatvedi, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;

3) pret kuru krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.

(3) Par krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētāju un padomes locekli var būt personas, kuras atbilst šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punkta un otrās daļas prasībām.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 13.pantu šādā redakcijā:

13.pants. Licences krājaizdevu sabiedrības darbībai atsaukšanas pamats

Finansu un kapitāla tirgus komisija var atsaukt krājaizdevu sabiedrības licenci (atļauju), ja:

1) krājaizdevu sabiedrība nav sākusi savu darbību 12 mēnešu laikā kopš licences (atļaujas) izsniegšanas dienas;

2) tiek konstatēts, ka krājaizdevu sabiedrība sniegusi nepatiesas ziņas licences (atļaujas) saņemšanai;

3) krājaizdevu sabiedrība neievēro Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktos darbības ierobežojumus;

4) krājaizdevu sabiedrība regulāri neievēro šā likuma prasības un Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos norādījumus un noteikumus;

5) tiesa apstiprinājusi šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu lēmumu par krājaizdevu sabiedrības bankrota procedūras uzsākšanu.

Atbalstīt

13.pants. Licences krājaizdevu sabiedrības darbībai atsaukšanas pamats

Finansu un kapitāla tirgus komisija var atsaukt krājaizdevu sabiedrības licenci (atļauju), ja:

1) krājaizdevu sabiedrība nav sākusi savu darbību 12 mēnešu laikā kopš licences (atļaujas) izsniegšanas dienas;

2) tiek konstatēts, ka krājaizdevu sabiedrība sniegusi nepatiesas ziņas licences (atļaujas) saņemšanai;

3) krājaizdevu sabiedrība neievēro Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktos darbības ierobežojumus;

4) krājaizdevu sabiedrība regulāri neievēro šā likuma prasības un Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos norādījumus un noteikumus;

5) tiesa apstiprinājusi šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu lēmumu par krājaizdevu sabiedrības bankrota procedūras uzsākšanu.

III nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības manta
LSDSP frakcija

Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"Krājaizdevu sabiedrības līdzekļi"

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma III nodaļas nosaukumu atbilstoši tās saturam šādā redakcijā:

"Krājaizdevu sabiedrības kapitāls un peļņas sadale".

Neatbalstīt


Atbalstīt

III nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības kapitāls un peļņas sadale

9. pants. Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls

Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls ir starpība starp krājaizdevu sabiedrības aktīviem un saistībām.

 

LSDSP frakcija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls

(1) Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitālu veido sabiedrības biedru iemaksātās pajas. Pajas nominālvērtība tiek noteikta sabiedrības statūtos un tā iemaksājama naudā.

(2) Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāla veidošanas avoti var būt:

a) valsts un pašvaldību mērķdotācijas;

b)iekšzemes un ārvalstu fizisku un juridisku personu mērķfinansējumi un ziedojumi;

c) valsts un pašvaldību privatizācijas fonda līdzekļi.

(3) Pamatkapitāla minimālais lielums ir 2000 lati."

Neatbalstīt

14. pants. Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls

Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls ir starpība starp krājaizdevu sabiedrības aktīviem un saistībām.

10. pants. Krājaizdevu sabiedrības paju kapitāls

(1) Krājaizdevu sabiedrības paju kapitālu veido visu sabiedrības biedru paju nominālvērtību summa. Biedrs savas pajas iemaksā naudā.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 10.panta nosaukumu un (1) daļu šādā reakcijā:

"10. pants. Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls

(1) Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitālu veido visu krājaizdevu sabiedrības biedru paju nominālvērtību summa. Krājaizdevu sabiedrības biedrs savas pajas drīkst apmaksāt tikai naudā. Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2 000 latu."

Atbalstīt

15. pants. Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls

(1) Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitālu veido visu krājaizdevu sabiedrības biedru paju nominālvērtību summa. Krājaizdevu sabiedrības biedrs savas pajas drīkst apmaksāt tikai naudā. Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2 000 latu.

(2) Bijušā biedra prasījumu tiesības pret krājaizdevu sabiedrību par paju izmaksu noilgst, ja piecu gadu laikā pēc paju izmaksas beigu termiņa paja nav izņemta un interesētā persona nav pieteikusi nekādus prasījumus ar paju izmaksu. Pēc termiņa notecējuma neizņemtās pajas ieskaita krājaizdevu sabiedrības ienākumos.

     

(2) Bijušā biedra prasījumu tiesības pret krājaizdevu sabiedrību par paju izmaksu noilgst, ja piecu gadu laikā pēc paju izmaksas beigu termiņa paja nav izņemta un interesētā persona nav pieteikusi nekādus prasījumus ar paju izmaksu. Pēc termiņa notecējuma neizņemtās pajas ieskaita krājaizdevu sabiedrības ienākumos.

11. pants. Krājaizdevu sabiedrības rezerves kapitāls
LSDSP frakcija

Izteikt 11.pantu kā 10.pantu.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 11. pantā un turpmāk likumprojekta tekstā vārdus ''rezerves kapitāls'' (attiecīgā locījumā) ar vārdu ''rezerves''.

Neatbalstīt

Atbalstīt

16. pants. Krājaizdevu sabiedrības rezerves

(1) Krājaizdevu sabiedrība veido rezerves kapitālu ieskaitot tajā vismaz divdesmit piecus procentus no gada tīrās peļņas (peļņa pēc nodokļu nomaksas), kamēr rezerves kapitāls sasniedz vismaz desmit procentus no kopējiem aktīviem. Pēc tā izveidošanas, rezerves kapitāls jāuztur vismaz desmit procentu apmērā no kopējiem aktīviem.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt no 11. panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

Atbalstīt

(1) Krājaizdevu sabiedrība veido rezerves ieskaitot tajā vismaz divdesmit piecus procentus no gada tīrās peļņas (peļņa pēc nodokļu nomaksas), kamēr rezerves sasniedz vismaz desmit procentus no kopējiem aktīviem.

(2) Krājaizdevu sabiedrības statūtos vai ar kopsapulces lēmumu var paredzēt veikt arī citus maksājumus rezerves kapitālā.

     

(2) Krājaizdevu sabiedrības statūtos vai ar kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu var paredzēt veikt arī citus maksājumus rezervēs.

(3) Krājaizdevu sabiedrības rezerves kapitāls izmantojams tikai zaudējumu segšanai, un tikai ar kopsapulces lēmumu.


Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt no 11. panta trešo daļu.

Atbalstīt

 

12. pants. Krājaizdevu sabiedrības tīrās peļņas sadale

(1) Tīrās peļņas daļa, kas paliek pēc atskaitījumiem rezerves kapitālā, sadalāma atbilstoši krājaizdevu sabiedrības statūtu noteikumiem.

(2) Piešķirtās dividendes izmaksājamas deviņdesmit dienu laikā pēc piešķiršanas, bet ja šajā laikā tās nav izņemtas, tad tās uzskatāmas par pieprasījuma noguldījumu.Deputāts M.Lujāns

Likumprojekta 12.pantu papildināt ar jaunu (3) daļu šādā redakcijā:

"(3) Krājaizdevu sabiedrību peļņu ar uzņēmumu ienākumu nodokli neapliek, bet sabiedrības biedriem piešķirtās dividendes apliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli."

LSDSP frakcija

Izteikt 12.pantu kā 11.pantu.

Neatbalstīt


Neatbalstīt

17. pants. Krājaizdevu sabiedrības tīrās peļņas sadale

(1) Tīrās peļņas daļa, kas paliek pēc atskaitījumiem rezervēs, sadalāma atbilstoši krājaizdevu sabiedrības statūtu noteikumiem.

(2) Piešķirtās dividendes izmaksājamas deviņdesmit dienu laikā pēc piešķiršanas, bet ja šajā laikā tās nav izņemtas, tad tās uzskatāmas par pieprasījuma noguldījumu.

   

LSDSP frakcija

Papildināt ar jaunu 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants.

Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls, rezerves kapitāls, citi kapitāli, ja tādi paredzēti statūtos, un nesadalītā peļņa veido sabiedrības pašas kapitālu."

Neatbalstīt

 
 LSDSP frakcija

Papildināt ar jaunu 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants.

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga ar Latvijas kooperatīvo krājaizdevumu sabiedrību savienības starpniecību saņemt kredītlīnijas no komercbankām, ārvalstu un starptautiskajām kredītiestādēm, apkalpot ārvalstu un starptautisko finansu institūciju piešķirto līdzekļu izmantošanu mazo uzņēmumu attīstībai."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Krājaizdevu sabiedrības darbība ar kredītlīnijām

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga ar Latvijas kooperatīvo krājaizdevumu sabiedrību savienības starpniecību saņemt un apkalpot kredītlīnijas no komercbankām, ārvalstu un starptautiskajām finansu iestādēm un kredītiestādēm."

Daļēji atbalstīts Budžeta komisijas priekšliku-mā


Atbalstīt

18. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbība ar kredītlīnijām

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga ar Latvijas kooperatīvo krājaizdevumu sabiedrību savienības starpniecību saņemt un apkalpot kredītlīnijas no komercbankām, ārvalstu un starptautiskajām finansu iestādēm un kredītiestādēm.

   

LSDSP frakcija

Papildināt ar jaunu 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants.

No ziedojumiem, labprātīgām iemaksām un atskaitījumiem no tīrā atlikuma sabiedrība ar kopsapulces lēmumu var dibināt speciālus kapitālus, kas izlietojami īpašiem saimnieciskiem, izglītības un labdarības mērķiem. Šo kapitālu glabāšanas un izlietošanas kārtību noteic kopsapulce."

Neatbalstīt

 

IV nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības finanšu darbība

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

IV nodaļas nosaukums ir precizēt atbilstoši 14.panta saturam, t.i., "Krājaizdevu sabiedrības darbību regulējošās prasības".

Atbalstīt

IV nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības darbību regulējošās prasības

13. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības veidi

(1) Krājaizdevu sabiedrība, pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ir tiesīga veikt krājaizdevu sabiedrības Statūtos un Finansu un kapitāla Tirgus komisijas izsniegtajā licencē noteikto darbību.


Deputāts M.Lujāns

No likumprojekta 13.panta (1) daļas svītrot vārdus "Finansu un kapitāla Tirgus komisijas izsniegtajā licencē".

Neatbalstīt

19.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības veidi

(1) Krājaizdevu sabiedrība, pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ir tiesīga veikt krājaizdevu sabiedrības Statūtos un Finansu un kapitāla Tirgus komisijas izsniegtajā licencē noteikto darbību.

(2) Krājaizdevu sabiedrība pieņem noguldījumus tikai no saviem biedriem, atbilstoši kopsapulces apstiprinātajiem noguldījumu pieņemšanas noteikumiem.

(3) Krājaizdevu sabiedrība, izsniedz aizdevumus tikai saviem biedriem fiziskām personām, atbilstoši kopsapulces apstiprinātajiem Kredītpolitikas noteikumiem.

     

(2) Krājaizdevu sabiedrība pieņem noguldījumus tikai no saviem biedriem, atbilstoši kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātajiem noguldījumu pieņemšanas noteikumiem.

(3) Krājaizdevu sabiedrība, izsniedz aizdevumus tikai saviem biedriem fiziskām personām, atbilstoši kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātajiem Kredītpolitikas noteikumiem.

(4) Krājaizdevu sabiedrības kredītpolitikā jānosaka:

a) mērķi, kādiem izsniedzami aizdevumi;

b) procentu likmes un to aprēķināšanas kārtība;

c) termiņi, uz kādiem izsniedzami aizdevumi;

d) nodrošinājuma veidi atkarībā no izsniedzamā aizdevuma mērķa un apmēra;

e) mērķi un apmērs, kādiem aizdevumi var tikt izsniegti bez nodrošinājuma;

f) aizdevuma pieprasīšanas kārtība;

g) aizdevuma pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas par aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu kārtība;

h) izsniegto aizdevumu uzraudzības kārtība;

i) savlaicīgi neatmaksāto aizdevumu atgūšanas kārtība.

 

LSDSP frakcija

Izteikt kā 15.pantu un papildināt (4) daļu ar j) apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) saņemto aizdevumu biedrs var izlietot tikai tam mērķim, kādam tas izsniegts."

Atbalstīt

(4) Krājaizdevu sabiedrības kredītpolitikā jānosaka:

1) mērķi, kādiem izsniedzami aizdevumi;

2) procentu likmes un to aprēķināšanas kārtība;

3) termiņi, uz kādiem izsniedzami aizdevumi;

4) nodrošinājuma veidi atkarībā no izsniedzamā aizdevuma mērķa un apmēra;

5) mērķi un apmērs, kādiem aizdevumi var tikt izsniegti bez nodrošinājuma;

6) aizdevuma pieprasīšanas kārtība;

7) aizdevuma pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas par aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu kārtība;

8) izsniegto aizdevumu uzraudzības kārtība;

9) savlaicīgi neatmaksāto aizdevumu atgūšanas kārtība;

10) saņemto aizdevumu biedrs var izlietot tikai tam mērķim, kādam tas izsniegts.

14. pants. Krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošās prasības

 

LSDSP frakcija

Izteikt kā 16.pantu.

Neatbalstīt

20. pants. Krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošās prasības

(1) Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu (kapitāla pietiekamība) nedrīkst būt mazāka par desmit procentiem.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām izslēgt no 14. panta pirmās daļas vārdu "svērto".

Atbalstīt

(1) Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu (kapitāla pietiekamība) nedrīkst būt mazāka par desmit procentiem.

(2) Krājaizdevu sabiedrība savus aktīvus izvieto tā, lai jebkurā brīdi tiktu nodrošināta tās kreditoru juridiski pamatoto prasību apmierināšana.

     

(2) Krājaizdevu sabiedrība savus aktīvus izvieto tā, lai jebkurā brīdi tiktu nodrošināta tās kreditoru juridiski pamatoto prasību apmierināšana.

(3) Krājaizdevu sabiedrības ieguldījumi kustamajā un nekustāmajā īpašumā nedrīkst pārsniegt krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu. Šajā pantā minētie nosacījumi neattiecas uz īpašumiem, ko krājaizdevu sabiedrība pārņēmusi kā neatmaksātu kredītu nodrošinājumu un kustamiem un nekustamiem īpašumiem, kas nepieciešami krājaizdevu sabiedrības finansu pakalpojumu sniegšanai.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām izslēgt no 14. panta trešās daļas vārdus "un nekustamiem īpašumiem".

Atbalstīt

(3) Krājaizdevu sabiedrības ieguldījumi kustamajā un nekustāmajā īpašumā nedrīkst pārsniegt krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu. Šajā pantā minētie nosacījumi neattiecas uz īpašumiem, ko krājaizdevu sabiedrība pārņēmusi kā neatmaksātu kredītu nodrošinājumu un kustamiem īpašumiem, kas nepieciešami krājaizdevu sabiedrības finansu pakalpojumu sniegšanai.

(4) Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga veikt ieguldījumus tikai LR valsts emitētos vērtspapīros.


 

(4) Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga veikt ieguldījumus tikai LR valsts emitētos vērtspapīros.

(5) Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga dibināt komercsabiedrības, kā arī izdarīt ieguldījumus citu komercsabiedrību pamatkapitālā, izņemot ieguldījumus krājaizdevu sabiedrības apvienojošās komercsabiedrībās.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Svītrot (5) daļā vārdus " izņemot ieguldījumus krājaizdevu sabiedrības apvienojošās komercsabiedrībās."

Atbalstīt

(5) Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga dibināt komercsabiedrības, kā arī izdarīt ieguldījumus citu komercsabiedrību pamatkapitālā.

(6) Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saviem biedriem aizdevumos neizsniegtos līdzekļus noguldīt LR licencētās komercbankās un citās krājaizdevu sabiedrībās.


Deputāte A.Seile

14.panta (6) daļu papildināt ar vārdiem "vai ieguldīt apdrošināšanas sabiedrībās".

Saeimas Juridiskais birojs

14. pantā: ierosinām aizstāt sestajā daļā vārdus ''LR licencētās komercbankās'' ar vārdiem ''Latvijā darbojošās bankās vai ārvalstu banku nodaļās (filiālēs)''.

Saeimas Juridiskais birojs

izslēgt vārdus ''un citās krājaizdevu sabiedrībās'', jo saskaņā ar likumprojekta 2. panta pirmo daļu krājaizdevu sabiedrība noguldījumus var piesaistīt tikai no saviem biedriem;

NeatbalstītAtbalstīt
Atbalstīt

(6) Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saviem biedriem aizdevumos neizsniegtos līdzekļus noguldīt Latvijā darbojošās bankās vai ārvalstu banku nodaļās (filiālēs).

(7) Krājaizdevu sabiedrības darījuma risks tiek kvalificēts kā liels, ja darījuma apmērs pārsniedz desmit procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla.

(8) Lielo risku darījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu vairāk par astoņām reizēm.

     

(7) Krājaizdevu sabiedrības darījuma risks tiek kvalificēts kā liels, ja darījuma apmērs pārsniedz desmit procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla.

(8) Lielo risku darījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt krājaizdevu sabiedrības pašu kapitālu vairāk par astoņām reizēm.

(9) Kopējais vienam biedram izsniegto aizdevumu apjoms nedrīkst pārsniegt piecpadsmit procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

14.panta devītajā daļā vārdus "piecpadsmit procentus" aizstāt ar vārdiem "divdesmit piecus procentus".

Atbalstīt

(9) Kopējais vienam biedram izsniegto aizdevumu apjoms nedrīkst pārsniegt divdesmit piecus procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla.

(10) Kopējais krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam, valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas locekļiem, vai viņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem, izsniegto kredītu apjoms nedrīkst pārsniegt piecpadsmit procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla.
Saeimas Juridiskais birojs

14. pantā: ierosinām aizstāt desmitajā daļā vārdus ''vecākiem vai bērniem'' ar vārdiem ''vai radiniekiem, skaitot radniecību līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļiem un māsām'' (varianti iespējami).

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Svītrot no 14.panta desmitās daļas vārdu "kredītkomitejas". Kredītkomitejas locekļi, ieskaitot priekšsēdētāju, tieši krājaizdevu sabiedrības darbību nekontrolē, nevada un neplāno.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Praktiski krājaizdevu sabiedrībās ir situācijas, kad vēlēto institūciju locekļiem papildpaju un/vai noguldījumu apjoms pārsniedz pieprasītā kredīta summu.

Tāpēc 14.panta desmito daļu papildināt pēc vārdiem "pašu kapitāla" šādā redakcijā: "izņemot gadījumus kad šīm personām izsniegtie kredīti nodrošināti ar viņu papildpajām vai noguldījumiem krājaizdevu sabiedrībā."

Neatbalstīt

Atbalstīt


Atbalstīt

(10) Kopējais krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam, valdes un revīzijas komisijas locekļiem, vai viņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem, izsniegto kredītu apjoms nedrīkst pārsniegt piecpadsmit procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla, izņemot gadījumus kad šīm personām izsniegtie kredīti nodrošināti ar viņu papildpajām vai noguldījumiem krājaizdevu sabiedrībā.

(11) Kredīti, kuri katrs atsevišķi vai kopumā pārsniedz tūkstoš latu un tiek piešķirti valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam vai kādam no valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas locekļiem, piešķirami ar vienbalsīgi pieņemtu krājaizdevu sabiedrības valdes lēmumu.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ievērojot to, ka praksē krājaizdevu sabiedrības kredītkomiteju vada kredītkomitejas priekšsēdētājs, ierosinām papildināt 14. panta vienpadsmito daļu aiz vārdiem "revīzijas komisijas priekšsēdētājam" ar vārdiem "kredītkomitejas priekšsēdētājam".

Atbalstīt

(11) Kredīti, kuri katrs atsevišķi vai kopumā pārsniedz tūkstoš latu un tiek piešķirti valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam, kredītkomitejas priekšsēdētājam vai kādam no valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas locekļiem, piešķirami ar vienbalsīgi pieņemtu krājaizdevu sabiedrības valdes lēmumu.

(12) Krājaizdevu sabiedrības ārvalstu valūtu atklātā pozīcija atsevišķā ārvalstu valūtā nedrīkst pārsniegt desmit procentus un kopumā visās ārvalstu valūtās divdesmit procentus no pašu kapitāla.

     

(12) Krājaizdevu sabiedrības ārvalstu valūtu atklātā pozīcija atsevišķā ārvalstu valūtā nedrīkst pārsniegt desmit procentus un kopumā visās ārvalstu valūtās divdesmit procentus no pašu kapitāla.

(13) Krājaizdevu sabiedrībai ir jāsaņem Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja, ja:

a) tiek mainīts valdes priekšsēdētājs, vietnieks vai galvenais grāmatvedis;

b) tiek mainīta juridiskā adrese;

c) tiek mainīts nosaukums.

Deputāts M.Lujāns

Likumprojekta 14.panta (13) daļas sākumu izteikt šādā redakcijā:

"(13) Krājaizdevu sabiedrībai ir jāziņo Uzņēmumu reģistram, ja:"

Deputāte A.Seile

14.panta (13) daļas sākumu izteikt šādi:

"Krājaizdevu sabiedrībai pirms izmaiņu izdarīšanas LR Uzņēmumu reģistrā ir jāinformē Finansu un kapitāla tirgus komisija gadījumos, ja..." (un tālāk kā tekstā).

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest jautājumu par iespēju noteikt, ka krājaizdevu sabiedrībai ir jāsaņem Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja gadījumos, kad tiek grozīti sabiedrības statūti. Ja šāds viedoklis tiek atbalstīts, svītrojami būtu līdzšinējie ''b'' un ''c'' apakšpunkti.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Svītrot panta (13) daļu.

Daļēji atbalstīs Budžeta komisijas priekšliku-mā nr.24

Daļēji atbalstīs Budžeta komisijas priekšliku-mā nr.24


NeatbalstītAtbalstīt

 
   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Apmaksāto paju vērtības atmaksas gadījumi

(1) Krājaizdevu sabiedrība nedēļas laikā pēc attiecīgās krājaizdevu sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmuma par personas neuzņemšanu krājaizdevu sabiedrībā atmaksā personai tās paju vērtību naudas izteiksmē.

(2) Krājaizdevu sabiedrība nedēļas laikā pēc attiecīgās krājaizdevu sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmuma par papildpaju iegādes noraidīšanu atmaksā personai tās iemaksāto papildpaju vērtību naudas izteiksmē."

Atbalstīt

21.pants. Apmaksāto paju vērtības atmaksas gadījumi

(1) Krājaizdevu sabiedrība nedēļas laikā pēc attiecīgās krājaizdevu sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmuma par personas neuzņemšanu krājaizdevu sabiedrībā atmaksā personai tās paju vērtību naudas izteiksmē.

(2) Krājaizdevu sabiedrība nedēļas laikā pēc attiecīgās krājaizdevu sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmuma par papildpaju iegādes noraidīšanu atmaksā personai tās iemaksāto papildpaju vērtību naudas izteiksmē.

V nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības pārvalde

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām precizēt V nodaļas nosaukumu atbilstoši tā saturam - "Krājaizdevu sabiedrības organizatoriskās struktūra".

Atbalstīt

V nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības organizatoriskās struktūra

15. pants. Krājaizdevu sabiedrības pārvaldes vispārīgie noteikumi

(1) Krājaizdevu sabiedrības organizatoriskā struktūra tiek veidota saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumā noteikto kārtību, cik tālu tas nav noteikts šajā likumā.

LSDSP frakcija

Izteikt kā 17.pantu un papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "krājaizdevu sabiedrības" ar vārdiem "un to izveidotās savienības."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 15.panta pirmo daļu, mainot pārējo daļu numerāciju.

NeatbalstītAtbalstīt

22. pants. Krājaizdevu sabiedrības pārvaldes vispārīgie noteikumi

(2) Krājaizdevu sabiedrībā Statūtos noteiktajā kārtībā jāizveido arī kredītkomiteja.

     

(1) Krājaizdevu sabiedrībā Statūtos noteiktajā kārtībā jāizveido arī kredītkomiteja.

(3) Par krājaizdevu sabiedrības kredītu komitejas locekli nedrīkst būt valdes loceklis. Par savu darbu kredītkomiteja Statūtos noteiktā kārtībā atskaitās krājaizdevu sabiedrības kopsapulcei un valdei.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt (3) daļu šādā redakcijā:

"Par krājaizdevu sabiedrības kredītu komitejas locekli nedrīkst būt valdes un revīzijas komisijas loceklis. Par savu darbu kredītkomiteja statūtos noteiktā kārtībā atskaitās krājaizdevu sabiedrības kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) un valdei."

Atbalstīt

(2) Par krājaizdevu sabiedrības kredītu komitejas locekli nedrīkst būt valdes un revīzijas komisijas loceklis. Par savu darbu kredītkomiteja statūtos noteiktā kārtībā atskaitās krājaizdevu sabiedrības kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) un valdei.

16. pants. Krājaizdevu sabiedrības grāmatvedība un gada pārskats

 

LSDSP frakcija

Izteikt kā 18.pantu un atbilstoši mainīt pārējo pantu numerāciju.

Neatbalstīt

23. pants. Krājaizdevu sabiedrības grāmatvedība un gada pārskats

(1) Krājaizdevu sabiedrības gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem. Par gada pārskata sastādīšanu atbild valde un to, pirms kopsapulces, kurā šis pārskats jāapstiprina, pārbauda krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisija. Krājaizdevu sabiedrībai, kuras aktīvi finansu gada beigās pārsniedz 50 000 latu, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents.

     

(1) Krājaizdevu sabiedrības gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem. Par gada pārskata sastādīšanu atbild valde un to, pirms kopsapulces (pilnvaroto sapulces), kurā šis pārskats jāapstiprina, pārbauda krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisija. Krājaizdevu sabiedrībai, kuras aktīvi finansu gada beigās pārsniedz 50 000 latu, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents.

(2) Pēc krājaizdevu sabiedrības gada pārskata iesniegšanas Finansu un kapitāla tirgus komisijai, krājaizdevu sabiedrība gada pārskata bilanci un revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta atzinumu 30 kalendāra dienu laikā publicē laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielu krājaizdevu sabiedrības biedru skaitu, norādot, ka publicēts saīsināts gada pārskats.

Deputāts M.Lujāns

Papildināt 16.panta (2) daļu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

"Nelielām krājaizdevu sabiedrībām ar biedru skaitu līdz 200 cilvēkiem, kas apvieno tikai vienā uzņēmumā, organizācijā vai iestādē strādājošos, gada pārskats nav jāpublicē, bet par tā saturu un revīzijas komisijas slēdzieniem ir jāsniedz informācija krājaizdevu sabiedrības biedru kopsapulcē vai pilnvaroto sapulcē."

Neatbalstīt

(2) Pēc krājaizdevu sabiedrības gada pārskata iesniegšanas Finansu un kapitāla tirgus komisijai, krājaizdevu sabiedrība gada pārskata bilanci un revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta atzinumu 30 kalendāra dienu laikā publicē laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielu krājaizdevu sabiedrības biedru skaitu, norādot, ka publicēts saīsināts gada pārskats.

(3) Katram krājaizdevu sabiedrības biedram ir tiesība iepazīties ar pilnu gada pārskatu un saņemt tā norakstu par maksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.

     

(3) Katram krājaizdevu sabiedrības biedram ir tiesība iepazīties ar pilnu gada pārskatu un saņemt tā norakstu par maksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.

VI nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzība

     

VI nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzība

17.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzības organizācija

 

Deputāts M.Lujāns

Izslēgt no likumprojekta 17.pantu.

Neatbalstīt

24.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzības organizācija

(1) Lai nodrošinātu krājaizdevu sabiedrību drošu darbību, stabilitāti un attīstību, krājaizdevu sabiedrību uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.

     

(1) Lai nodrošinātu krājaizdevu sabiedrību drošu darbību, stabilitāti un attīstību, krājaizdevu sabiedrību uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija krājaizdevu sabiedrību uzraudzību veic saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

17. panta (2) daļā vārdus "citiem likumiem" aizstāt ar vārdiem "citiem normatīviem aktiem".

Atbalstīt

(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija krājaizdevu sabiedrību uzraudzību veic saskaņā ar šo likumu un citiem normatīviem aktiem.

18. pants. Pastiprinātās uzraudzības piemērošana

 

Deputāts M.Lujāns

Izslēgt no likumprojekta 18.pantu.

Neatbalstīt

25.pants. Pastiprinātās uzraudzības piemērošana

(1) Pastiprinātā uzraudzības kārtība tiek piemērota šādos gadījumos:

a) krājaizdevu sabiedrība pārkāpj krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošās prasības, un krājaizdevu sabiedrības valde regulāri nespēj nodrošināt šo prasību izpildi;

b) Finansu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas iesniegšanu tiesā.

     

(1) Pastiprinātā uzraudzības kārtība tiek piemērota šādos gadījumos:

1) krājaizdevu sabiedrība pārkāpj krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošās prasības, un krājaizdevu sabiedrības valde regulāri nespēj nodrošināt šo prasību izpildi;

2) Finansu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas iesniegšanu tiesā.

(2) Pastiprinātās uzraudzības kārtībā Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

a) brīdināt krājaizdevu sabiedrību;

b) ierobežot vai aizliegt krājaizdevu sabiedrībai sniegt saviem biedriem atsevišķus pakalpojumus;

c) aizliegt krājaizdevu sabiedrībai ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt no 18. panta otrās daļas a) punktu, jo brīdinājuma izteikšana krājaizdevu sabiedrībai ir atzīstama par neefektīvu.

Atbalstīt

(2) Pastiprinātās uzraudzības kārtībā Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

1) ierobežot vai aizliegt krājaizdevu sabiedrībai sniegt saviem biedriem atsevišķus pakalpojumus;

2) aizliegt krājaizdevu sabiedrībai ieguldīt līdzekļus mazlikvīdos aktīvos.

(3) Lai kontrolētu pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteikto prasību izpildi, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga iecelt savu pilnvarnieku.

(4) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieka vainas dēļ.

     

(3) Lai kontrolētu pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteikto prasību izpildi, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga iecelt savu pilnvarnieku.

(4) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarnieka vainas dēļ.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvaroto personu tiesības uzraudzības procesā

Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu krājaizdevu sabiedrības dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no krājaizdevu sabiedrības atbildīgajām personām paskaidrojumus."

Atbalstīt

26.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvaroto personu tiesības uzraudzības procesā

Finansu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu krājaizdevu sabiedrības dokumentāciju, aktīviem un pasīviem un saņemt no krājaizdevu sabiedrības atbildīgajām personām paskaidrojumus.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

" Krājaizdevu sabiedrības pienākumi efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izstrādei un darbībai

Krājaizdevu sabiedrība nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, lai nodrošinātu krājaizdevu sabiedrības risku pārvaldīšanu un krājaizdevu sabiedrības aktīvu aizsardzību, vadībai sniegtās informācijas patiesumu un savlaicīgumu, likumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo norādījumu un noteikumu, krājaizdevu sabiedrības politikas un procedūras ievērošanu."

Atbalstīt

27.pants. Krājaizdevu sabiedrības pienākumi efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izstrādei un darbībai

Krājaizdevu sabiedrība nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, lai nodrošinātu krājaizdevu sabiedrības risku pārvaldīšanu un krājaizdevu sabiedrības aktīvu aizsardzību, vadībai sniegtās informācijas patiesumu un savlaicīgumu, likumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo norādījumu un noteikumu, krājaizdevu sabiedrības politikas un procedūras ievērošanu.

VII nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšana

19. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšana var notikt:

(1) Saskaņā ar krājaizdevu sabiedrības kopsapulces lēmumu;

(2) Saskaņā ar tiesas nolēmumu.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 19. pantā un turpmāk visā likumprojekta tekstā vārdu ''kopsapulce'' (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ''kopsapulce (pilnvaroto sapulce)''.

Atbalstīt

VII nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšana

28. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšana var notikt:

(1) Saskaņā ar krājaizdevu sabiedrības kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu;

(2) Saskaņā ar tiesas nolēmumu.

20. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšana un reorganizēšana saskaņā ar krājaizdevu sabiedrības kopsapulces lēmumu

(1) Krājaizdevu sabiedrības kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par darbības izbeigšanu tikai pēc tam, kad krājaizdevu sabiedrība ir izpildījusi visas tās grāmatvedības reģistros fiksētās saistības pret kreditoriem.

     

29. pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšana un reorganizēšana saskaņā ar krājaizdevu sabiedrības kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu

(1) Krājaizdevu sabiedrības kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ir tiesīga pieņemt lēmumu par darbības izbeigšanu tikai pēc tam, kad krājaizdevu sabiedrība ir izpildījusi visas tās grāmatvedības reģistros fiksētās saistības pret kreditoriem.

(2) Krājaizdevu sabiedrības kopsapulce pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu šādos gadījumos:

a) ja krājaizdevu sabiedrības biedru skaits kļuvis mazāks par divdesmit;

b) beidz pastāvēt tas tiesību subjekts, tiesiskās attiecības ar kuru bija noteikušas konkrētās krājaizdevu sabiedrības biedru kopumu;

c) pievienojot krājaizdevu sabiedrību citai sabiedrībai;

d) apvienojoties ar citu vai citām krājaizdevu sabiedrībām, kā rezultātā nodibinās jauna krājaizdevu sabiedrība.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

20.panta (2) daļas sākuma daļā vārdus "kopsapulce pieņem lēmumu" aizstāt ar vārdiem "kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) jāpieņem lēmums".

Atbalstīt

(2) Krājaizdevu sabiedrības kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) jāpieņem lēmums par darbības izbeigšanu šādos gadījumos:

1) ja krājaizdevu sabiedrības biedru skaits kļuvis mazāks par divdesmit;

2) beidz pastāvēt tas tiesību subjekts, tiesiskās attiecības ar kuru bija noteikušas konkrētās krājaizdevu sabiedrības biedru kopumu;

3) pievienojot krājaizdevu sabiedrību citai sabiedrībai;

4) apvienojoties ar citu vai citām krājaizdevu sabiedrībām, kā rezultātā nodibinās jauna krājaizdevu sabiedrība.

(3) Ja krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par statūtos noteikto minimālo lielumu, valde divu mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci, kurā tiek lemts par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu līdz statūtos noteiktajam minimālajam pamatkapitālam vai par krājaizdevu sabiedrības likvidāciju.

(4) Krājaizdevu sabiedrības Statūtos var noteikt citus krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšanas gadījumus.

     

(3) Ja krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par statūtos noteikto minimālo lielumu, valde divu mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), kurā tiek lemts par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu līdz statūtos noteiktajam minimālajam pamatkapitālam vai par krājaizdevu sabiedrības likvidāciju.

(4) Krājaizdevu sabiedrības Statūtos var noteikt citus krājaizdevu sabiedrības darbības izbeigšanas gadījumus.

   

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 20.pantu ar (5) daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls samazinās un ir mazāks par 2 000 latu, valde viena mēneša laikā sasauc biedru kopsapulci, kurā tiek lemts par sabiedrības pašu kapitāla palielināšanu līdz 2 000 latu vai par krājaizdevu sabiedrības likvidāciju."

Atbalstīt

(5) Ja krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls samazinās un ir mazāks par 2 000 latu, valde viena mēneša laikā sasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), kurā tiek lemts par sabiedrības pašu kapitāla palielināšanu līdz 2 000 latu vai par krājaizdevu sabiedrības likvidāciju.

21. pants. Krājaizdevu sabiedrības likvidācijas kārtība ar kopsapulces lēmumu

(1) Šajā likuma pantā noteiktā krājaizdevu sabiedrības likvidācijas kārtībā ir piemērojama gadījumos, kad krājaizdevu sabiedrības darbība tiek izbeigta un šī krājaizdevu sabiedrība tiek likvidēta šī likuma 20. pantā noteiktajos gadījumos.

(2) Krājaizdevu sabiedrības kopsapulce krājaizdevu sabiedrībai ieceļ likvidatoru. Likvidators rīkojas un nes atbildību saskaņā ar noteikumiem par valdes locekļiem. Par krājaizdevu sabiedrības likvidatoru var būt arī juridiska persona. Krājaizdevu sabiedrības darbība likvidācijas procesā, kā arī likvidatora darbība ir pakļauta Finansu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībai.

(3) Krājaizdevu sabiedrībā, kuras aktīvi finansu gada beigās pārsniedz 50 000 latu, likvidatoru var aizstāt ar kopsapulces ievēlētu likvidācijas komisiju.

(4) Lēmumu par krājaizdevu sabiedrības likvidācijas uzsākšanu likvidators izsludina "Latvijas Vēstnesi" un laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielu krājaizdevu sabiedrības biedru skaitu. Krājaizdevu sabiedrības kreditori savas prasības pret krājaizdevu sabiedrību piesaka sabiedrības likvidatoram deviņdesmit dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

     

30. pants. Krājaizdevu sabiedrības likvidācijas kārtība ar kopsapulces (pilnvaroto sapulces), lēmumu

(1) Šajā likuma pantā noteiktā krājaizdevu sabiedrības likvidācijas kārtībā ir piemērojama gadījumos, kad krājaizdevu sabiedrības darbība tiek izbeigta un šī krājaizdevu sabiedrība tiek likvidēta šī likuma 29. pantā noteiktajos gadījumos.

(2) Krājaizdevu sabiedrības kopsapulce (pilnvaroto sapulce) krājaizdevu sabiedrībai ieceļ likvidatoru. Likvidators rīkojas un nes atbildību saskaņā ar noteikumiem par valdes locekļiem. Par krājaizdevu sabiedrības likvidatoru var būt arī juridiska persona. Krājaizdevu sabiedrības darbība likvidācijas procesā, kā arī likvidatora darbība ir pakļauta Finansu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībai.

(3) Krājaizdevu sabiedrībā, kuras aktīvi finansu gada beigās pārsniedz 50 000 latu, likvidatoru var aizstāt ar kopsapulces (pilnvaroto sapulces) ievēlētu likvidācijas komisiju.

(4) Lēmumu par krājaizdevu sabiedrības likvidācijas uzsākšanu likvidators izsludina "Latvijas Vēstnesi" un laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielu krājaizdevu sabiedrības biedru skaitu. Krājaizdevu sabiedrības kreditori savas prasības pret krājaizdevu sabiedrību piesaka sabiedrības likvidatoram deviņdesmit dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Kreditors savam pieteikumam pievieno visus dokumentus, ar ko tiek pamatota kreditora prasība.

(5) Lēmums par kreditora prasības atzīšanu likvidatoram jāpieņem un jānosūta kreditoram pēc kreditora norādītās adreses ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no izsludinātā kreditoru pieteikšanās termiņa beigām. Kreditors savam pieteikumam pievieno visus dokumentus, ar ko tiek pamatota kreditora prasība. Savu lēmumu likvidators paziņo kreditoram ierakstītā vēstulē. Likvidatora lēmumu par prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu kreditors 30 dienu laikā no ierakstītas vēstules nosūtīšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

 

Saeimas Juridiskais birojs

21.pantā: ierosinām pārcelt piektās daļas otro teikumu uz panta ceturto daļu.

Atbalstīt

(5) Lēmums par kreditora prasības atzīšanu likvidatoram jāpieņem un jānosūta kreditoram pēc kreditora norādītās adreses ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no izsludinātā kreditoru pieteikšanās termiņa beigām. Kreditors savam pieteikumam pievieno visus dokumentus, ar ko tiek pamatota kreditora prasība. Savu lēmumu likvidators paziņo kreditoram ierakstītā vēstulē. Likvidatora lēmumu par prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu kreditors 30 dienu laikā no ierakstītas vēstules nosūtīšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

(6) Likvidators saņem un piedzen to, kas sabiedrībai pienākas, pārdod sabiedrības mantu un apmierina likumā noteiktā kārtībā prasījumus pret krājaizdevu sabiedrību, sastāda likvidācijas pārskatu, izsludina likvidācijas pabeigšanu un paziņo par to LR Uzņēmumu reģistram.

(7) Kreditoru prasījumi. kuri atzīti ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu (spriedumu) un pēc kuriem pret krājaizdevu sabiedrību uzsāktā piedziņa līdz likvidatora iecelšanai nav pabeigta, kā arī prasījumi, kuri uz likvidatora iecelšanas brīdi vēl atrodas tiesvedībā, apmierināmi vispārējā likvidācijas kārtībā.

(8) Likvidatora atalgojumu, likvidācijas izdevumus, ka arī likvidējamās krājaizdevu sabiedrības izdevumus apstiprina kopsapulce.

     

(6) Likvidators saņem un piedzen to, kas sabiedrībai pienākas, pārdod sabiedrības mantu un apmierina likumā noteiktā kārtībā prasījumus pret krājaizdevu sabiedrību, sastāda likvidācijas pārskatu, izsludina likvidācijas pabeigšanu un paziņo par to LR Uzņēmumu reģistram.

(7) Kreditoru prasījumi. kuri atzīti ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu (spriedumu) un pēc kuriem pret krājaizdevu sabiedrību uzsāktā piedziņa līdz likvidatora iecelšanai nav pabeigta, kā arī prasījumi, kuri uz likvidatora iecelšanas brīdi vēl atrodas tiesvedībā, apmierināmi vispārējā likvidācijas kārtībā.

(8) Likvidatora atalgojumu, likvidācijas izdevumus, ka arī likvidējamās krājaizdevu sabiedrības izdevumus apstiprina kopsapulce (pilnvaroto sapulce).

(9) Kreditoru pieteikto un atzīto prasījumu apmierināšanas secīgums krājaizdevu sabiedrības likvidācijas gadījumā ir šāds:

a) nodokļu un nodevu prasījumi;

b) algoto darbinieku, kas nav krājaizdevu sabiedrības biedri, padarītā darba kompensācijas prasījumi;

c) kreditoru, kas nav sabiedrības biedri un darbinieki, prasījumi;

d) noguldījumu prasījumi;

e) citi to sabiedrības biedru, kas nav valdes, revīzijas komisijas vai kredītkomitejas locekļi, prasījumi;

f) valdes, revīzijas komisijas un kredītkomitejas locekļu prasījumi.

 

Saeimas Juridiskais birojs

21.pantā: ierosinām devītajā daļā precizēt līdzšinējo ''d'' apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

''d) noguldījumu prasījumi, izņemot valdes, revīzijas komisijas un kredītkomitejas locekļu prasījumus''.

Atbalstīt

(9) Kreditoru pieteikto un atzīto prasījumu apmierināšanas secīgums krājaizdevu sabiedrības likvidācijas gadījumā ir šāds:

1) nodokļu un nodevu prasījumi;

2) algoto darbinieku, kas nav krājaizdevu sabiedrības biedri, padarītā darba kompensācijas prasījumi;

3) kreditoru, kas nav sabiedrības biedri un darbinieki, prasījumi;

4) noguldījumu prasījumi, izņemot valdes, revīzijas komisijas un kredītkomitejas locekļu prasījumus;

5) citi to sabiedrības biedru, kas nav valdes, revīzijas komisijas vai kredītkomitejas locekļi, prasījumi;

6) valdes, revīzijas komisijas un kredītkomitejas locekļu prasījumi.

(10) Sūdzības par likvidatoru darbību izskata un lēmumus par likvidatoru atcelšanu un saukšanu pie atbildības pieņem kopsapulce.

     

(10) Sūdzības par likvidatoru darbību izskata un lēmumus par likvidatoru atcelšanu un saukšanu pie atbildības pieņem kopsapulce (pilnvaroto sapulce).

Pārejas noteikumi

(1) Līdz 2001.gada 1.jūlijam šajā likumā paredzētās Finansu un kapitāla tirgus komisijas funkcijas pilda Latvijas Banka.

(2) Līdz Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvu stāšanās spēkā, krājaizdevu sabiedrībām saistoši Latvijas Bankas normatīvi.

 

Deputāts M.Lujāns

Izslēgt "Pārejas noteikumu" 2.punktu.

Neatbalstīt

Pārejas noteikumi

(1) Līdz 2001.gada 1.jūlijam šajā likumā paredzētās Finansu un kapitāla tirgus komisijas funkcijas pilda Latvijas Banka.

(2) Līdz Finansu un kapitāla tirgus komisijas normatīvu stāšanās spēkā, krājaizdevu sabiedrībām saistoši Latvijas Bankas normatīvi.

 
Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest jautājumu par likuma spēkā stāšanās laika noteikšanu. Šai sakarā vēršam uzmanību, ka likumam stājoties spēkā, mūsuprāt, būtu nepieciešami grozījumi citos likumos, piemēram, Kredītiestāžu likumā, nodokļu likumos.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī."

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-māAtbalstīt

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.