Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "220 latu" ar skaitli un vārdu "160 latu";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "260 latu" ar skaitli un vārdu "210 latu";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli un vārdu "170 latu" ar skaitli un vārdu "130 latu";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā skaitli un vārdu "170 latu" ar skaitli un vārdu "130 latu";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā skaitli un vārdu "70 latu" ar skaitli un vārdu "50 latu";

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli un vārdu "10 latus" ar skaitli un vārdu "7 lati";

aizstāt septītās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "150 latu";

aizstāt septītās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "240 latu" ar skaitli un vārdu "200 latu".

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus apliek ar akcīzes nodokli pēc šādām likmēm:

1) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 100 latu;

2) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 100 latu;

3) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) līdz 2000.gada 31.decembrim – 4 lati;

b) ar 2001.gada 1.janvāri - 5 lati;

c) ar 2002.gada 1.janvāri - 6 lati.";

 

papildināt 5.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā:

"Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likumprojekta
“Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"”
anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a) pašreizējā situācija

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

 

Šobrīd likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" ir noteikts ikgadējs akcīzes nodokļa likmju palielinājums naftas produktiem līdz 2003.gadam. Ir paredzēts, ka 2003.gadā akcīzes nodokļa likmes sasniedz ES direktīvās minimāli noteikto līmeni. Taču tā kā eiro kurss pēdējā laikā ir mainījies, ir izveidojusies situācija, ka jau šobrīd spēkā esošās nodokļa likmes sasniedz ES direktīvās noteiktās minimālās likmes.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" izstrādāts, lai atceltu likumā noteikto akcīzes nodokļa likmju naftas produktiem paaugstinājumu. Likumprojektā paredzēts samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. Latvijas saistības pret ES tiek ievērotas, jo akcīzes nodoklis naftas produktiem tiek saskaņots ar ES prasībām ar 2003.gada 1.janvāri.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

a) tautsaimniecības konkurētspēja

 

 

 

 

 

 

 

b) eksporta attīstība

 

 

c) nodarbinātība

 

d) investīciju pieplūde

 

e) vide

 

 

 

Samazinot akcīzes nodokli, samazināsies dīzeļdegvielas cenas un tās tuvināsies cenām citās Baltijas valstīs. Līdz ar to tiks palielināta tautsaimniecības konkurētspēja un veicinātas uzņēmējdarbības aktivitātes. Īpaši svarīgs degvielas cenu faktors ir tādā nozarē kā tranzīts. Cenu izlīdzināšanās rezultātā Baltijas valstīs, tranzīta pārvadātāji vairāk tiks stimulēti iegādāties degvielu Latvijā. Tāpat tiks veicināta to tautsaimniecības nozaru attīstība, kurās lielu daļu izmaksu veido izmaksas par dīzeļdegvielu (piem., zvejniecība, kūdras ieguve u.c.)

Samazinoties dīzeļdegvielas cenām, samazināsies produkcijas ražošanas izmaksas dīzeļdegvielu patērējošās nozarēs. Līdz ar to varētu palielināties arī eksporta apjoms šādai produkcijai.

Dīzeļdegvielas cenu samazinājuma rezultātā palielinoties uzņēmējdarbības aktivitātei, nodarbinātība varētu pieaugt.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ uzlabosies uzņēmējdarbības vide un līdz ar to tiks stimulēta arī investīciju piesaiste.

Likumprojekts neietekmē apkārtējo vidi, jo svinu saturošam benzīnam tiek saglabāta augstāka likme salīdzinot ar svinu nesaturošu benzīnu().

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

a) neparedzēti izdevumi valsts budžetā

 

b) valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) valsts budžeta izdevumu

palielināšanās nākotnē

 

 

Likumprojekta normu īstenošana neprasa neparedzētus izdevumus no valsts budžeta, jo tiks realizēta likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” pašreizējās administrēšanas ietvaros.

Samazinot nodokli, palielināsies uzņēmēju aktivitātes un līdz ar to pieaugs dīzeļdegvielas legālais patēriņš, palielinot arī ar nodokli apliekamo bāzi.

Samazinot akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, samazināsies atmaksu summas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par izmantoto dīzeļdegvielu zemes apstrādē, tādējādi iekļaujoties prognozētajā atmaksas summā. Kopumā tas ļaus nodrošināt 2000.gada valsts budžeta izpildi attiecībā uz šo sadaļu.

Paredzams, ka 2001.gadā valsts budžeta ieņēmumi samazināsies par 8,1 milj. Ls salīdzinot ar iepriekš prognozētajiem pie pašreizējās nodokļa likmes.

Likumprojekta normu īstenošana neprasīs papildus valsts budžeta izdevumus nākotnē.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu un nerada nepieciešamību izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos. ()

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē

c) atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju

 

 

 

Likumprojekta normas izpilda Latvijas saistības ar Eiropas Savienības līguma prasībām.

Eiropas Savienība paredz harmonizēt akcīzes nodokļus tikai alkoholiskajiem dzērieniem, naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem.

Latvija ir apņēmusies akcīzes nodokli naftas produktiem saskaņot līdz 2003.gadam. Arī likumprojekts paredz saskaņot akcīzes nodokli naftas produktiem līdz 2003.gadam. ()

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

a) no valsts puses

 

 

 

 

 

 

 

b) no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts tās ierobežo

Likumprojektā paredzētās normas tiks īstenotas esošās akcīzes nodokļa administrēšanas ietvaros un neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām.

 

 

 

 

 

 

Nodokļa maksātāja tiesības reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī likums “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”. ()

 

 

Komisijas priekšsēdētāja

A.Poča