Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Steidzams

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” (reģ. nr. 584)

Likuma “Par pašvaldībām“ attiecīgo pantu vai to daļu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” (dok. nr. 2037)

 

 

nr.

Iesniegtie priekšlikumi likumprojekta

otrajam lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas otrajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt likumā Par pašvaldībām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., nr.61, Ziņotājs, 1995, nr.14, Ziņotājs, 1996, nr.13., Ziņotājs, 1997, nr.5., Ziņotājs, 1997, nr.23., Ziņotājs, 1997, nr.24., Ziņotājs, 1998, nr.6., Ziņotājs, 1998, nr.15., Ziņotājs, 1998, nr.22., Ziņotājs, 2000, nr.2) šādus grozījumus:

1.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta ievaddaļu

atbalstīt

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr., 1997, 5.nr.; 1997, 23.nr.; 1997, 24.nr., 1998, 6.nr., 1998, 15.nr.; 1998, 22.nr, 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

43.pants. Pilsētas dome un pagasta padome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos:

1) par pilsētas (pagasta) teritorijas apbūvi;

2) par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par pagasta vai pilsētas īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu;

         

 

3) par tirdzniecību publiskajās vietās;

4) par sabiedrisko kārtību;

5) par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;

6) par sanitārās tīrības uzturēšanu;

7) par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās;

8) par sabiedriskā transporta lietošanu;

9) par pilsētas (pagasta) teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību;

10) par mājdzīvnieku uzturēšanu;

11) par pilsētas (pagasta) inženierkomunikāciju aizsardzību;

12) par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām mājām (nedzīvojamām telpām) atbilstoši pašvaldības teritoriālās attīstības plānam;

13) par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

Izteikt 43. panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) par tirdzniecību publiskās vietās un par ierobežojumiem tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem.”

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

Jaunās partijas frakcija

Papildināt 43.panta pirmo daļu ar jaunu 13.punktu šādā redakcijā:

13) par vispārējiem laika ierobežojumiem

mazumtirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem;

uzskatīt līdzšinējo 13.punktu par 14.punktu.

Deputāts J.Gailis

Papildināt 43.panta pirmo daļu aiz 3.punkta ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

4) par alkohola tirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem;

uzskatīt līdzšinējo 4.punktu par 5.punktu.

Juridiskais birojs

aizstāt likumprojektā vārdus “un par ierobežojumiem tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem” ar vārdiem “kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības ierobežojumiem”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 43. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem;”

daļēji atbalstīt, skat. 5.priekš- likumu

 

 

 

 

daļēji atbalstīt, skat. 5.priekš- likumu

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

Izteikt 43. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem;”

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētāja biedrs Guntis Dambergs