Likumprojekts

Likumprojekts

 

“Grozījums likumā “Par pašvaldībām””

 

 

Izdarīt likumā Par pašvaldībām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., nr.61, Ziņotājs, 1995, nr.14, Ziņotājs, 1996, nr.13., Ziņotājs, 1997, nr.5., Ziņotājs, 1997, nr.24., Ziņotājs, 1997, nr.23., Ziņotājs, 1998, nr.6., Ziņotājs, 1998, nr.15., Ziņotājs, 1998, nr.22., Ziņotājs, 2000, nr.2) šādus grozījumus:

Izteikt 43. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) par tirdzniecību publiskās vietās un par ierobežojumiem tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem.”

 

 

Anotācija

likuma “Grozījums likumā Par pašvaldībām ” projektam

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a)pašreizējā situācija – pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b)likumprojekta koncepcija – kāpēc šis likums ir nepieciešams.

Likumā pašreiz nav paredzēta iespēja pašvaldībām noteikt ierobežojumus alkohola tirdzniecībā. Tas izraisa situāciju, kurā pašreiz pieņemtie pašvaldību mēģinājumi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu nonāk pretrunā ar šo likumu. Šis likuma grozījums nepieciešams, lai uzlabotu sabiedrībā veselīgas vides veidošanos, kas būtu par pamatu indivīdu labklājības līmeņa augšanai. Tāpat šis likums palielinātu pašvaldību tiesības un atbildību savu iedzīvotāju priekšā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi.

Likuma ietekme uz tautsaimniecības attīstību var būt vienīgi pozitīva, jo veselīgs dzīvesveids uzlabo indivīda darbaspējas. Tādā pat veidā šis likums ietekmētu apkārtējo vidi.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu.

Valsts budcetu is likums tiei neietekmē, taču, uzlabojoties tautsaimniecības rādītājiem, valsts budžetā palielinās ienākumi.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

Likums šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

Likums atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām, un alkohola tirdzniecības ierobežojumi ir spēkā daudzās Eiropas valstīs.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

a) no valsts puses;

b) no indivīda puses ( kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības).

No valsts puses šā likuma izpildi nodrošina pašvaldības ar saviem līdzekļiem.