30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2000. Nr. 8/4 - 1/5

Latvijas Republikas

7. Saeimas Prezidijam

 

Atbilstoši Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantam likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu Grozījums Alkohola aprites likumā un lūdzam to iekļaut tuvākās Saeimas plenārsēdes darba kartībā.

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Alkohola aprites likumā

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs 1998, Nr. 23, 1999, Nr. 4, 2000, Nr. 1) šādu grozījumu:

Papildināt likuma ar jaunu 51. pantu.

“51. pants

(1) Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības noteikt vispārējus laika ierobežojumus tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem attiecīgajā administratīvajā teritorijā.”

 

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums Alkohola aprites likumā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Izdarot grozījumus Alkohola aprites likumā 1999. gada 21. janvārī, pārsteidzīgi tika no likuma izslēgts 51. pants, kas deva tiesības pašvaldībām regulēt ar alkohola tirdzniecību saistītos jautājumus. Tāpēc pašlaik izveidojusies konfliktsituāciju starp pašvaldībām, kas aizliegušas alkohola tirdzniecību naktī, un īpašo uzdevumu ministru valsts reformu lietās.

Uzskatām, ka jānovērš pretruna starp likumu “Par pašvaldībām” un spēkā esošo Alkohola aprites likuma redakciju un jāatjauno Alkohola aprites likuma 51. pants pirmatnējā redakcijā, kas tika pieņemta 1998. gada 17. novembrī.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Papildus izdevumi budžetā nebūs nepieciešami.

Iespējams, ka nenozīmīgi pamazināsies ienākumi no alkohola akcīzes nodokļa.

Toties samazināsies zaudējumi, kurus nodara alkohola reibumā izdarītie tiesībpārkāpumi.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo normu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildi kontrolēs pašvaldības, kas būs izmantojušas tiesības ierobežot alkohola tirdzniecību.

Politisko organizāciju apvienības

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

frakcijas priekšsēdētājs J.Jurkāns