Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm”

Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm”

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes dzīlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtību un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību, kā arī noteikumus par vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi reglamentē arī valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību gadījumos, kad zemes gabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona.”

 

 

Likumprojekts GROZĪJUMS LIKUMĀ “PAR ZEMES DZĪLĒM”

 

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums (grozījumi likumā) ir vajadzīgi?

Sakarā ar naftas darbu licencēšanas un naftas resursu apguves dokumentu paketes sagatavošanu, ir nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus “Par vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā”, kam ir nepieciešams deleģējums likumā.

Pēc Valsts kancelejas Juridiskā departamenta ieteikuma šis deleģējums būtu jāizdara likumā “Par zemes dzīlēm”.

2. Kāda var būt likuma (likuma grozījumu) iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Minētie noteikumi, kuru izdošanai nepieciešams ieviest deleģējumu likumā “Par zemes dzīlēm”, ir daļa no kopējās dokmentu paketes, kas vajadzīga, lai varētu uzsākt ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanu Latvijā atbilstoši starptautiskajām prasībām.

Noteikumu mērķis ir novērst vai samazināt vides piesārņojumu, kas var rasties ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu rezultātā.

3. Kāda var būt likuma (likuma grozījumu) iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likuma grozījumi šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma (likuma grozījumu) iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likuma grozījumi šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likuma grozījumi šo jomu neskar.

Noteikumi būs saskaņoti ar Eiropas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā un Padomes lēmumam 94/156/EC par Eiropas Kopienas pievienošanos 1974. gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencijai un lēmumam 94/157/EC par 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencijas noslēgšanu no Eiropas Kopienas puses.

Noteikumiem nav paredzēta tieša saistība ar kādu no Eiropas Padomes Direktīvām.

Noteikumiem pamatā tiks ņemtas 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju (Helsinku konvenciju) un Helsinku komisijas (HELCOM) rekomendācijas.

6. Kā tiks nodrošināta likuma (likuma grozījumu) izpilde?

Minētie noteikumi tiks saskaņoti ar Ekonomikas, Tieslietu un Finansu ministriju, kā arī Eiropas integrācijas biroju.

Noteikumu izpildei netiks radītas jaunas valsts institūcijas.