Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Ceļu satiksmes likumā » (reģ. nr. 580) otrajam lasījumam (Steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

     

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Ceļu satiksmes likums

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

         

(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Piecu dienu laikā jāveic šo transportlīdzekļu pārreģistrācija, ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem vai datiem par īpašnieku.

1. Izteikt 10. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes piecu dienu laikā no to iegādes dienas, ievešanas dienas vai pilnvaras ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai Latvijā (ja pilnvarotās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika) izdošanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.”

1.

(Juridiskais birojs)

1. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47. panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai - atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.”

Atbalstīt

1. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47. panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai - atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.”

(2) Transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja transportlīdzeklim ir vairāki īpašnieki, to reģistrē uz viena līdzīpašnieka - fiziskās vai juridiskās personas - vārda pēc visu līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās.

         

(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus reģistrē uz tā valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai iestādes vārda, kas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šo transportlīdzekli.

         

(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava

vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā. Līdz tiesas spriedumam ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.

         

(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas. Ja transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas (viena vai vairākas), to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni.

         

(6) Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar šā likuma 24.pantu drīkst vadīt no 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu.

         

(7) Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā. To uzskaitījumu un pārvietošanas nosacījumus nosaka Ceļu satiksmes noteikumi.

         

(8) Aizliegts reģistrēt transportlīdzekli, kurš ir izgatavots no atsevišķiem agregātiem (mezgliem) un kuram nav izgatavotāja izdota attiecīga sertifikāta.

         

(9) Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgās policijas iestādes.

 

 

 

 

 

         

21.pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

2. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21. pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

     

2. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21. pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai [speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā ir speciāla norāde par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt)] ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

(1) Fiziskās personas transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt), vai universālpilnvara) ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums. Juridiskās personas transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai ir obligāts juridiskās personas atbildīgās amatpersonas paraksts un zīmogs.

2.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt likumprojekta 2. panta pirmajā daļā vārdus “fiziskās personas” un otro teikumu

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai [speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt)], ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

(2) Pilnvarojumu transportlīdzekļa lietošanai Latvijā var dot jebkurā Civillikuma 1474.pantā noteiktajā formā.

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474. pantā noteiktajā formā.

     

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474. pantā noteiktajā formā.

 

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, kā arī pilnvarai Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums. Ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

3.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt likumprojekta 2. panta trešās daļas otro teikumu

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, ārpus Latvijas, ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.”

25.pants. Transportlīdzekļu vadītāja pienākumi

         

(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā)

pieprasījuma, traktortehnikas vadītājam - arī pēc Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku pieprasījuma:

         

1) dokuments par tiesībām vadīt atbilstīgas kategorijas transportlīdzekli;

         

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

         

3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās

apdrošināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;

         

4) dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli) vai pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, lielgabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu);

         

5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).

3. Izteikt 25. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai šā likuma 21. pantā noteiktajos gadījumos.”

4.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdus “21. pantā” ar vārdiem “21. panta trešajā daļā”.

Atbalstīt

3. Izteikt 25. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai šā likuma 21. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos.”

(2) Vadītājam pirms izbraukšanas jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un nokomplektēts, kā arī jāseko transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim ceļā.

         

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības, pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.

         

32.pants. Pieļaujamais transportlīdzekļa vadīšanas ilgums

         

(1) Kopējais transportlīdzekļa vadīšanas ilgums diennaktī nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet ne biežāk kā divas reizes nedēļā to var pagarināt līdz deviņām stundām.

4. Aizstāt 32. panta pirmajā daļā vārdu “astoņas” ar vārdu “deviņas” un vārdu “deviņām” - ar vārdu “desmit”.

     

4. Aizstāt 32. panta pirmajā daļā vārdu “astoņas” ar vārdu “deviņas” un vārdu “deviņām” - ar vārdu “desmit”.

(2) Transportlīdzekļa vadīšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 90 stundas divu nedēļu laikā pēc kārtas.

 

 

 

 

 

         

43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

         

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

         

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu transportlīdzekļa vadītājam iestājas atbildība, bet vadītājs nav noskaidrots un īpašnieks (valdītājs) nevar norādīt, kas bija transportlīdzekļa vadītājs pārkāpuma izdarīšanas brīdī, par izdarīto pārkāpumu atbild transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs). Ja transportlīdzeklis ir izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma nevis viņa paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību rezultātā, par

nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

   

 

   

47.pants. Noteikumi transportlīdzekļu vadītājiem, kas ierodas Latvijā no ārvalstīm vai ieved Latvijā transportlīdzekļus

         

(1) Transportlīdzekļa vadītājam, kas ierodas Latvijā no ārvalstīm, atļauts vadīt transportlīdzekli, ja viņam ir klāt vadītāja apliecība, kurā norādītas 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās vadītāja kategorijas.

         

(2) Transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas Latvijā no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par sešiem mēnešiem, noteiktā kārtībā jāapmaina transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

         

(3) No ārvalstīm uz laiku ievestie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, kas atrodas Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un piedalās ceļu satiksmē, noteiktā kārtībā jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet traktortehnika - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.

 

5. Aizstāt 47. panta trešajā daļā vārdus “No ārvalstīm” ar vārdiem “Ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem no ārvalstīm”.

     

5. Aizstāt 47. panta trešajā daļā vārdus “No ārvalstīm” ar vārdiem “Ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem no ārvalstīm”.

Pārejas noteikumi

         

1. Līdz Ministru kabineta noteikumu izdošanai šā likuma izpildei piemērojami pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

         
 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

“1.2 Likuma 10. un 21. pantā noteiktās prasības, attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kas līdz ar šo prasību spēkā stāšanās dienai Latvijā lieto ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus, izpildāmas līdz 2000. gada 1. augustam.”

5.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta 6. pantu šādā redakcijā:

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Likuma 10. un 21. pantā noteiktās prasības attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras līdz šo prasību spēkā stāšanās dienai Latvijā lieto ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus, izpildāmas līdz 2000. gada 1. augustam.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3.Likuma 10. un 21. pantā noteiktās prasības attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras līdz šo prasību spēkā stāšanās dienai Latvijā lieto ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus, izpildāmas līdz 2000. gada 1. augustam.”

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1997.gada 7.aprīļa noteikumi nr.135 "Noteikumi par ceļu satiksmi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10., 18.nr.).