Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes piecu dienu laikā no to iegādes dienas, ievešanas dienas vai pilnvaras ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai Latvijā (ja pilnvarotās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika) izdošanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes – Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā."

2. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

(1) Fiziskas personas transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt), vai universālpilnvara) ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Juridiskas personas transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai ir obligāts juridiskās personas atbildīgās amatpersonas paraksts un zīmogs.

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474.pantā noteiktajā formā.

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, kā arī pilnvarai Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiska persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs)."

3. Izteikt 25.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai šā likuma 21.pantā noteiktajos gadījumos."

4. Aizstāt 32.panta pirmajā daļā vārdu "astoņas" ar vārdu "deviņas" un vārdu "deviņām" ar vārdu "desmit".

5. Aizstāt 47.panta trešajā daļā vārdus "No ārvalstīm" ar vārdiem "Ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem no ārvalstīm".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

"1.2 Likuma 10. un 21.pantā noteiktās prasības attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kas līdz šo prasību spēkā stāšanās dienai Latvijā lieto ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus, izpildāmas līdz 2000.gada 1.augustam."