Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 32.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Sodu par šā kodeksa 122.4 pantā noteiktajiem pārkāpumiem, kas uzlikts transportlīdzekļa vadītājam, bet kas nav samaksāts šajā kodeksā noteiktajā termiņā, maksā transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs), izņemot gadījumus, ja transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījuma nevis viņa paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību rezultātā."

2. Izslēgt 122.1 panta pirmajā daļā vārdus "kā arī par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu".

3. Papildināt kodeksu ar 122.4 pantu šādā redakcijā:

"122.4 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Transportlīdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā."

4. Aizstāt 211.3 panta otrajā daļā vārdus "līdz pieciem latiem" ar vārdiem "desmit latu apmērā".

5. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "122.3" ar skaitli "122.4";

papildināt otrās daļas 3.punktu aiz vārdiem "122.1 panta pirmajā un otrajā daļā" ar vārdiem "122.4 pantā".

6. Papildināt 248.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Ziņas par pārkāpēju protokolā nenorāda, bet izdara attiecīgu ierakstu protokolā, ja šā kodeksa 122.4 pantā noteikto pārkāpumu izdarījušais transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā protokola sastādīšanas brīdī."

 

7. Izteikt 257.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, ja ir pārkāpti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, transportlīdzekļus var novietot speciālā stāvvietā, kā arī var lietot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas ierīces. Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadītāja apliecības, ja vadītājam nav piešķirtas tiesības vadīt attiecīgas kategorijas transportlīdzekli vai tās noteiktā kārtībā ir atņemtas, vai bez transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem un transportlīdzekļu reģistrā par šo transportlīdzekli nav informācijas, transportlīdzekli var novietot speciālā stāvvietā. Kārtību, kādā transportlīdzekļi pārvietojami uz speciālu stāvvietu un lietojamas bloķēšanas ierīces, nosaka Ministru kabinets.

Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav vadītāja apliecības, ja vadītājam nav piešķirtas tiesības vadīt attiecīgas kategorijas transportlīdzekli vai tās noteiktā kārtībā ir atņemtas, transportlīdzeklis uz stāvvietu nav jāpārvieto, ja ir persona, kuru transportlīdzekļa vadītājs pilnvaro vadīt transportlīdzekli. Ziņas par minēto faktu ieraksta protokolā par administratīvo pārkāpumu."

8. Izteikt 260.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja šī persona nav klāt, izņemot šā kodeksa 122.4 pantā noteikto gadījumu, lietu var izskatīt tikai tad, ja ir ziņas, ka personai ir savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku un nav saņemts attiecīgās personas lūgums atlikt lietas izskatīšanu."

9. Papildināt 276.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Lietās par šā kodeksa 122.4 pantā noteiktajiem pārkāpumiem, kad pārkāpumu izdarījušais transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, pie transportlīdzekļa piestiprina paziņojumu - lēmuma norakstu par naudas soda piemērošanu un par atzīmes izdarīšanu transportlīdzekļu reģistrā, kas līdz naudas soda samaksai aizliedz veikt valsts tehnisko apskati vai jebkuru operāciju, kas ir saistīta ar transportlīdzekļa reģistrāciju. Ja naudas sods netiek samaksāts šajā kodeksā noteiktajā termiņā, informāciju par piemēroto naudas sodu nosūta transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam). Paziņojuma - lēmuma noraksta - noformēšanas, piestiprināšanas, informācijas nosūtīšanas, kā arī naudas soda samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

10. Papildināt 296.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas noteikumi nav piemērojami, ja ir izdarīti šā kodeksa 122.4 pantā noteiktie pārkāpumi."

11. 299.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Naudas sodu, kas uzlikts par administratīvo pārkāpumu, samaksā bankā, ja normatīvajos aktos nav paredzēts citādi.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par šā kodeksa 122.4 pantā noteiktajiem pārkāpumiem uzliktais naudas sods, kas nav samaksāts šajā pantā noteiktajā termiņā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā pieaug par katru nokavēto samaksas mēnesi, sākot ar trešo mēnesi no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Naudas soda pieaugums nedrīkst pārsniegt uzliktā naudas soda apmēru."