Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Saskaņā ar Saeimas Kartības ruļļa 85.pantu likumprojektā “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr.568)

tiek iekļauti likumprojekts “Grozījums Civilprocesa likumā” ( reģ.nr.421 )

un likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr. 910)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā

redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

Juridiskā komisija

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “zvērināts advokāts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “advokāts”. (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “zvērināts advokāts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “advokāts”. (attiecīgā locījumā).

43.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

(1) No tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos atbrīvoti:

1) prasītāji - prasībās par darba samaksas piedziņu un citiem darbinieku prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām;

2) prasītāji - prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;

3) prasītāji - prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu;

4) prasītāji - prasībās par noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu;

5) prokurori, tās valsts vai pašvaldību iestādes un personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses;

6) pieteikuma iesniedzēji - par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu;

7) pieteikuma iesniedzēji - par aizgādnības nodibināšanu personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;

8) atbildētāji - lietās par tiesas piespriesto uzturlīdzekļu samazināšanu un to maksājumu samazināšanu, kurus tiesa piespriedusi prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;

9) pieteikuma iesniedzēji - laulātais, kā arī pirmās un otrās pakāpes radinieki - mantojuma lietās daļā par privatizācijas sertifikātu mantošanu.

(2) Ja prokurors, tās valsts vai pašvaldību iestādes un personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, atsakās no pieteikuma, kas iesniegts citas personas labā, bet šī persona prasa lietas izskatīšanu pēc būtības, tiesas izdevumi jāmaksā saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem.

(3) Puses atbrīvojamas no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos arī citos likumā paredzētajos gadījumos.

(4) Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, ir tiesīgi atbrīvot to pilnīgi vai daļēji no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, kā arī atlikt valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai sadalīt to termiņos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) administratori – prasībās, kas celtas par maksātnespējīgu atzītas personas labā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) administratori – prasībās, kas celtas par maksātnespējīgu atzītas personas labā.”

 

83.pants. Personas, kas var būt par pilnvarotiem pārstāvjiem civilprocesā Par pilnvarotiem pārstāvjiem civilprocesā var būt:

1) zvērināti advokāti;

2) juridisko personu darbinieki vai īpašnieki - šo personu lietās;

3) to valsts vai pašvaldību iestāžu vai juridisko personu pilnvaroti darbinieki, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses;

4) persona, kuru tiesa, kas izskata lietu, pielaidusi kā fiziskās personas pārstāvi;

5) viens no procesuālajiem līdzdalībniekiem citu līdzdalībnieku uzdevumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 83.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) personas, kurām pārstāvības tiesība piešķirta citos likumos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 83.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) personas, kurām pārstāvības tiesība piešķirta citos likumos.”

 

 

205.pants. Nekavējoties izpildāmie spriedumi

(1) Pēc lietas dalībnieka lūguma tiesa spriedumā var noteikt, ka pilnīgi vai noteiktā daļā nekavējoties izpildāmi spriedumi:

1) par līdzekļu piedziņu bērnu uzturēšanai;

2) par darba samaksas piedziņu;

3) par atjaunošanu darbā;

4) par atlīdzību par sakropļojumu vai citu veselības bojājumu;

5) par uzturlīdzekļu piedziņu sakarā ar tādas personas nāvi, kuras pienākums bijis kādu uzturēt;

6) lietās, kurās atbildētājs atzinis prasījumu;

7) lietās, kurās sevišķu apstākļu dēļ sprieduma izpildīšanas novilcināšana var radīt ievērojamus zaudējumus piedzinējam vai arī pati piedziņa var kļūt neiespējama.

(2) izpildīšana šā panta pirmās daļas .punktā paredzētajā gadījumā pieļaujama, vienīgi pieprasot no piedzinēja pienācīgu nodrošinājumu gadījumam, ja apelācijas instances tiesa spriedumu grozītu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 205.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) lietās par adopcijas apstiprināšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt grozījumu 205.pantā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

214.pants. Tiesas pienākums apturēt tiesvedību

Tiesa aptur tiesvedību, ja:

1) mirusi fiziskā persona vai beigusi pastāvēt juridiskā persona, kas lietā ir puse vai trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, un ja apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj tiesību pārņemšanu;

2) puse vai trešā persona zaudējusi rīcībspēju;

3) puse vai trešā persona smagas slimības, vecuma vai invaliditātes dēļ vispār nespēj piedalīties lietas izskatīšanā;

4) lietas izskatīšana nav iespējama, iekams nav izšķirta cita lieta, kas jāizskata civilā, kriminālā vai administratīvā kārtībā.

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr. 910)

1. 214. pantā:

papildināt pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tā pieņem lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā vai arī Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu sakarā ar prasītāja (pieteicēja) konstitucionālo sūdzību;”;

uzskatīt līdzšinējo 4. punktu par 5. punktu.

     

 

 

 

 

 

 

 

4. 214. pantā:

papildināt pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tā pieņem lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai vai arī Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu sakarā ar prasītāja (pieteicēja) konstitucionālo sūdzību;”;

uzskatīt līdzšinējo 4. punktu par 5. punktu.

216.pants. Tiesvedības apturēšanas termiņi

Tiesvedība tiek apturēta:

1) šā likuma 214.panta 1.punktā paredzētajos gadījumos - līdz tiesību pārņēmēja noteikšanai vai likumiskā pārstāvja iecelšanai;

2) šā likuma 214.panta 2.punktā paredzētajos gadījumos - līdz likumiskā pārstāvja iecelšanai;

3) šā likuma 214.panta 3.punktā paredzētajos gadījumos - līdz tiesas noteiktajam termiņam pārstāvības noformēšanai;

4) šā likuma 214.panta 4.punktā paredzētajos gadījumos - līdz likumīgā spēkā stājas spriedums vai lēmums civillietā, krimināllietā vai administratīvajā lietā;

5) šā likuma 215.panta 1. - 4.punktā paredzētajos gadījumos – līdz brīdim, kad atkrituši šajos punktos minētie apstākļi;

6) šā likuma 261.pants. Pieteikuma izskatīšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr. 910)

2. Izteikt 216. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) šā likuma 214. panta 4. un 5. punktā paredzētajos gadījumos – līdz likumīgā spēkā stājas Satversmes tiesas nolēmums vai tiesas spriedums vai lēmums civillietā, krimināllietā vai administratīvajā lietā;”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 216. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) šā likuma 214. panta 4. un 5. punktā paredzētajos gadījumos – līdz likumīgā spēkā stājas Satversmes tiesas nolēmums vai tiesas spriedums, vai lēmums civillietā, krimināllietā vai administratīvajā lietā;”.

261.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Lietas izskatīšanā pieaicina Civillikuma 164. un 169.pantā norādītās personas.

(2) Lieta izskatāma slēgtā tiesas sēdē, piedaloties prokuroram.

2. Papildināt 261.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc pieteicēja vai bērna vecāku lūguma tiesa veic nepieciešamos pasākumus, lai pieteicējs vai adoptējamā bērna vecāki lietas izskatīšanas procesā neuzzinātu viens otra identitāti.

(4) Ja adoptētājs mirst, līdz tiesa adopciju apstiprinājusi, tas nav par šķērsli tās apstiprināšanai, bet, ja pirms apstiprināšanas mirst adoptējamais, lieta izbeidzama."

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.panta trešajā daļā vārdus “bērna vecāku” ar vārdiem “adoptējamā bērna vecāku” un vārdus “pieteicējs vai adoptējamā bērna vecāki” ar vārdiem “pieteicējs un adoptējamā bērna vecāki”.

Atbalstīt

6. Papildināt 261.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc pieteicēja vai adoptējamā bērna vecāku lūguma tiesa veic nepieciešamos pasākumus, lai pieteicējs un adoptējamā bērna vecāki lietas izskatīšanas procesā neuzzinātu viens otra identitāti.

(4) Ja adoptētājs mirst, līdz tiesa adopciju apstiprinājusi, tas nav par šķērsli tās apstiprināšanai, bet, ja pirms apstiprināšanas mirst adoptējamais, lieta izbeidzama."

 

262.pants. Tiesas spriedums

(1) Tiesa, pārbaudījusi pieteikuma pamatotību un atbilstību likuma prasībām, taisa spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai par pieteikuma noraidīšanu.

(2) Tiesas spriedumā par adopcijas apstiprināšanu norāda ziņas, kas nepieciešamas, lai izdarītu ierakstu attiecīgajā dzimšanas reģistrā.

(3) Likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu ir pamats, lai izdarītu ierakstu attiecīgajā dzimšanas reģistrā un izdotu jaunu adoptētā dzimšanas apliecību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 262. pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bērna bijušajiem vecākiem tiesa izsniedz izrakstu no sprieduma, kurā nav norādītas ziņas par adoptētāju.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 262. pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bērna bijušajiem vecākiem tiesa izsniedz izrakstu no sprieduma, kurā nav norādītas ziņas par adoptētāju.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

 

 

346.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tūlīt pēc lietas ierosināšanas tiesas telpās redzamā vietā izliekams paziņojums par maksātnespējas lietas ierosināšanu, uzaicinot pieteikties personas, kuras saskaņā ar likumu ir tiesīgas un vēlas uzņemties administratora pienākumus maksātnespējas procesā.

(2) Līdz tiesas spriedumam ar tiesneša lēmumu ieceļ administratoru, ņemot vērā arī maksātnespējas pieteikuma iesniedzēja un parādnieka viedokli, ja tāds ir izteikts.

(3) Ja piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, tiesnesis uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram, bet, ja maksātnespējas pieteikumu iesniegusi nodokļu administrācija, - attiecīgajai nodokļu administrācijai.

(4) Likumā noteiktajos gadījumos par administratoru uzaicina Privatizācijas aģentūru, Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pašvaldības pārstāvi.

(5) Par administratoru nevar iecelt personu, kuras iecelšanai ir likumā paredzētie šķēršļi.

(6) Ieceļot administratoru, viņam uzdod:

1) noskaidrot personas, kuras saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ir parādnieka pārstāvji, un sastādīt šo personu sarakstu;

2) sagatavot pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzināt trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastādīt šīs mantas sarakstu;

4) sastādīt nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniegt minētās ziņas tiesai līdz lietas izskatīšanai.

(7) Tūlīt pēc iecelšanas administrators iesniedz tiesai paziņojumu, kurā apstiprina savu piekrišanu stāties amatā un uzņemties likumā paredzēto atbildību. Paziņojumu pievieno lietai.

(8) Tiesnesis apliecina administratora apliecību.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Juridiskā komisija

Papildināt 346.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Administratoram izsniedz likumā paredzēto apliecību.”

Juridiskā komisija

Izteikt 346.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniedz 2.punktā minēto pārskatu un 1., 3. un 4.punktā minētos sarakstus tiesā līdz lietas izskatīšanai.”

Juridiskā komisija

Izslēgt 346.panta septīto un astoto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 346.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Administratoram izsniedz likumā paredzēto apliecību.”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniedz 2.punktā minēto pārskatu un 1., 3. un 4.punktā minētos sarakstus tiesai līdz lietas izskatīšanai.”;

 

 

 

 

izslēgt septīto un astoto daļu.

 

348.pants. Tiesas spriedums maksātnespējas lietā

(1) Ja tiesa konstatē kādu no uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmēm, tā ar savu spriedumu pasludina parādnieku par maksātnespējīgu un nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu. Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas diena, ja tiesa nav konstatējusi agrāku faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienu.

(2) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina iecelto administratoru, bet šā likuma 361.pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā lemj par vairāku administratoru iecelšanu.

(3) Uz administratora iesniegtā parādnieka pārstāvju saraksta pamata tiesa nosaka tos parādnieka pārstāvjus, kuriem obligāti jāpiedalās maksātnespējas procesā.

(4) Pēc administratora lūguma tiesa var noteikt saīsinātu termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai.

(5) Ja uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmes netiek konstatētas, tiesa pieteikumu noraida, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu un izlemjot jautājumu, vai pieteikums atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju".

(6) Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību. Pārējos gadījumos šie izdevumi piedzenami no parādnieka.

(7) Tiesas spriedums maksātnespējas lietā ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 348. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina iecelto administratoru.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 348. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina iecelto administratoru.”

 

 

350.pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc maksātnespējas pasludināšanas

(1) Pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) izlīguma apstiprināšanu vai atcelšanu;

2) sanācijas plāna apstiprināšanu un grozījumiem tajā, kā arī par sanācijas pārtraukšanu;

3) bankrota procedūras uzsākšanu un pabeigšanu;

4) administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības apstiprināšanu;

5) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

6) vairāku administratoru iecelšanu;

7) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu.

(2) Tiesa izskata arī sūdzības par administratora rīcību, kreditoru komitejas un kreditoru sapulces lēmumiem, kā arī izlemj citus ar maksātnespējas procesu saistītos jautājumus.

(3) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju.

(4) Pieteikumus un sūdzības tiesa izskata 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, tiesas noteiktie parādnieka pārstāvji un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā.

(5) Par pieteikumu un sūdzību izskatīšanu tiesa pieņem lēmumus, kuri nav pārsūdzami.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..

Juridiskā komisija

Izteikt 350. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

  1. izlīguma apstiprināšanu vai atcelšanu;
  2. bankrota procedūras pabeigšanu;
  3. maksātnespējas procesa izbeigšanu;
  4. administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 350.panta ceturtajā daļā vārdus “tiesas noteiktie”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10. 350.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) izlīguma apstiprināšanu vai atcelšanu;

2) bankrota procedūras pabeigšanu;

3) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

4) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “tiesas noteiktie”.

353.pants. Lēmums par sanācijas plānu

(1) Pēc administratora pieteikuma tiesa lemj par tā kreditoru sapulces lēmuma apstiprināšanu, ar kuru pieņemts sanācijas plāns.

(2) Pieteikumam pievienojams sanācijas plāns un noraksts no kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas plāna pieņemšanu.

(3) Ja sanācijas plānu pieņēmusi kreditoru komiteja, pieteikumam pievieno:

1) tā kreditoru sapulces lēmuma norakstu, ar kuru kreditoru komiteja tiek pilnvarota izlemt šo jautājumu;

2) sanācijas plānu;

3) norakstu no kreditoru komitejas lēmuma par sanācijas plāna pieņemšanu.

(4) Tiesa neapstiprina lēmumu par sanācijas plāna pieņemšanu, ja konstatē, ka sanācijas plāns pieņemts, pārkāpjot likuma noteikumus, vai sanācijas plāna pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

(5) Lēmumu par grozījumu sanācijas plānā tiesa izskata un apstiprina tādā pašā kārtībā, kādā apstiprina lēmumu par sanācijas plānu.

354.pants. Lēmums par sanācijas pārtraukšanu

(1) Par sanācijas pārtraukšanu tiesa lemj pēc administratora pieteikuma vai pēc tā nodrošinātā kreditora pieteikuma, kura tiesības sanācijas laikā ir ierobežotas.

(2) Administratora pieteikumam pievienojams kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmuma noraksts par sanācijas pārtraukšanu un administratora pārskats par sanācijas gaitu. Ja pieteikumu iesniedzis nodrošinātais kreditors, tiesa pieprasa, lai administrators iesniedz pārskatu par sanācijas gaitu.

(3) Tiesa pieņem lēmumu par sanācijas pārtraukšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem faktiem:

1) sanācijas pasākumi nenotiek saskaņā ar apstiprināto sanācijas plānu;

2) sanācijas plānā paredzētajos termiņos nav sasniegta parādnieka maksātspējas uzlabošanās paredzētajā apjomā;

3) sanācijas plāns nav izpildāms.

(4) Pieteikumu par sanācijas pārtraukšanu tiesa noraida, ja netiek konstatēts neviens no minētajiem faktiem vai arī tiek konstatēts, ka

sanācijas pārtraukšanas lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

355.pants. Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu

(1) Pēc administratora pieteikuma tiesa lemj par tā kreditoru sapulces lēmuma apstiprināšanu, ar kuru nolemts uzsākt bankrota procedūru.

(2) Pieteikumam pievienojams tās kreditoru sapulces protokola noraksts, kurā pieņemts lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu, vai attiecīgā kreditoru komitejas lēmuma noraksts, ja tā bijusi pilnvarota lemt šo jautājumu.

(3) Tiesa lemj par bankrota procedūras uzsākšanu arī gadījumos, ja kreditoru sapulcē vai attiecīgi kreditoru komitejā nav pieņemts lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu, bet no iesniegtā protokola izriet, ka nav piedāvāts cits maksātnespējas risinājums (izlīgums, sanācija), piedāvātais maksātnespējas risinājums ir noraidīts vai sanācija pārtraukta, nepieņemot lēmumu par citu maksātnespējas risinājumu.

(4) Tiesa neapstiprina lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu, ja konstatē, ka tas pieņemts, pārkāpjot likuma noteikumus, vai tā pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

356.pants. Lēmums par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību

(1) Pēc administratora pieteikuma tiesa lemj par tā lēmuma apstiprināšanu, ar kuru noteiktas administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtība.

(2) Administratora pieteikumam pievienojams attiecīgā kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmuma noraksts, ja tā bijusi pilnvarota lemt šo jautājumu, un dokumenti, kas apliecina administrācijas izmaksas.

(3) Ja tiesa konstatē, ka kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas noteiktās administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtība neatbilst likumam, tā neapstiprina minēto lēmumu un pieņem lēmumu, kurā nosaka administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtību, vienlaikus, ja nepieciešams, izlemjot jautājumu par nepamatoto administrācijas izmaksu segšanu no administratora nodrošinājuma.

 

12.

Juridiskā komisija

Izslēgt 353. - 356.pantu.

 

Atbalstīt

11. Izslēgt 353. - 356.pantu.

358.pants. Sūdzība par kreditoru sapulces lēmumu

(1) Administrators var iesniegt sūdzību par jebkuru kreditoru sapulces lēmumu.

(2) Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var iesniegt sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu, ar kuru atzīts vai noraidīts kāda kreditora prasījums, divu nedēļu laikā no kreditoru sapulces dienas vai dienas, kad kreditoram, kurš nav piedalījies kreditoru sapulcē, paziņots tās lēmums.

(3) Kreditoru sapulces lēmumu par kāda kreditora prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu tiesa atceļ, ja šis lēmums pieņemts bez likumiska pamata.

(4) Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas piemērošanu. Tiesa šo lēmumu atceļ, ja konstatē, ka tā pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Juridiskā komisija

Papildināt 358.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas.”;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par panta piekto daļu.

Juridiskā komisija

Izteikt 358.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja kreditoru sapulces lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē, ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt lēmumu par sanācijas piemērošanu, par sanācijas plāna apstiprināšanu, grozījumiem sanācijas plānā, sanācijas termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12. 358.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas.”;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(5) Ja kreditoru sapulces lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē, ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt lēmumu par sanācijas piemērošanu, par sanācijas plāna apstiprināšanu, grozījumiem sanācijas plānā, sanācijas termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu.”

 

 

361.pants. Vairāku administratoru iecelšana

(1) Ņemot vērā parādnieka mantas apjomu un raksturu, pēc administratora lūguma, kreditoru komitejas vai kreditoru sapulces lēmuma tiesa var iecelt vairākus administratorus, nosakot viņu funkcijas un savstarpējo pakļautību.

(2) Uz jebkuru administratora amata kandidātu attiecas likumā noteiktās prasības.

(3) Katrs ieceltais administrators iesniedz tiesai šā likuma 346.pantā minēto paziņojumu, un tiesnesis apliecina viņa apliecību.

 

15.

Juridiskā komisija

Izslēgt 361.pantu.

Atbalstīt

13. Izslēgt 361.pantu.

47.nodaļa Kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietas

365.pants. Maksātnespējas pieteikuma iesniedzēji

Maksātnespējas pieteikumu tiesai var iesniegt:

1) kredītiestāde vai kredītiestādes likvidators;

2) kreditors vai kreditoru grupa;

3) administrators citā maksātnespējas procesā;

4) Latvijas Banka.

Likumprojekts “Grozījums Civilprocesa likumā” (reģ. nr. 421)

Aizstāt 47.nodaļā vārdus "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

16.

Juridiskais birojs

Aizstāt 47.nodaļā vārdus “"Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija” ar vārdiem “"Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

Atbalstīt

14. Aizstāt 47.nodaļā vārdus "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

 

366.pants. Likvidācijas pieteikuma iesniedzējs

Likvidācijas pieteikumu tiesai iesniedz Latvijas Banka.

         

367.pants. Maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas kārtība

(1) Kredītiestāde, kredītiestādes likvidators, kreditors vai kreditoru grupa, administrators citā maksātnespējas procesā kredītiestādes maksātnespējas pieteikumu var iesniegt tiesai pēc tam, kad to izskatījusi Latvijas Banka.

(2) Maksātnespējas pieteikumu tiesai iesniedz Latvijas Banka, pievienojot tam savu lēmumu par pieteikuma iesniegšanu tiesai un citus dokumentus, kuriem varētu būt nozīme lietā. Par pieteicēju šajā gadījumā

uzskatāma persona, kuras vārdā sastādīts maksātnespējas pieteikums un kura to iesniegusi Latvijas Bankai. Maksātnespējas pieteikumam jāatbilst šā likuma 368. un 369.panta prasībām.

(3) Ja Latvijas Banka ir noraidījusi maksātnespējas pieteikumu, šā panta pirmajā daļā minētās personas var to iesniegt tieši tiesai. Šādā gadījumā maksātnespējas pieteikumam pievienojams Latvijas Bankas lēmums par atteikumu iesniegt tiesai maksātnespējas pieteikumu.

         

368.pants. Maksātnespējas pieteikums, kuru iesniedz kreditors, kreditoru grupa vai administrators citā maksātnespējas procesā

(1) Maksātnespējas pieteikumā, kuru iesniedz kreditors, kreditoru grupa vai administrators citā maksātnespējas procesā, norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai piekrīt lieta;

2) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi), kā arī ziņas par pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods, amats un adrese), ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;

3) kredītiestādes nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) faktiskās maksātnespējas apstākļus un pierādījumus, kas šos apstākļus apstiprina;

5) maksātnespējas pieteikumam pievienotos dokumentus.

(2) Maksātnespējas pieteikumam pievieno dokumentus, kas apstiprina kredītiestādes faktisko maksātnespēju, kā arī Latvijas Bankas lēmumu par atteikumu iesniegt tiesai maksātnespējas pieteikumu.

         

369.pants. Kredītiestādes maksātnespējas pieteikums

(1) Maksātnespējas pieteikumā, kuru iesniedz kredītiestāde, norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai piekrīt lieta;

2) kredītiestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, kredītiestādes darbībai izsniegtās licences numuru, izsniegšanas un pārreģistrācijas datumu, atrašanās vietu (juridisko adresi) un visu kredītiestādei atvērto kontu rekvizītus;

3) faktiskās maksātnespējas vai tās iestāšanās iespējas apstākļus un pierādījumus, kas šos apstākļus apstiprina;

4) maksātnespējas pieteikumam pievienotos dokumentus.

(2) Maksātnespējas pieteikumam pievieno:

1) kredītiestādes padomes, valdes un revīzijas institūciju priekšsēdētāju un locekļu un kredītiestādes pārstāvju sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods un adrese);

2) kredītiestādes pēdējo bilanci, kas sagatavota atbilstoši Latvijas Bankas norādījumiem par gada pārskata sagatavošanu;

3) dokumentus, kas apstiprina kredītiestādes faktiskās maksātnespējas vai tās iestāšanās iespējas apstākļus;

4) kredītiestādes valdījumā vai turējumā esošās trešajām personām piederošās mantas sarakstu, izņemot noguldījumus un procentus par tiem;

5) Latvijas Bankas lēmumu par atteikumu iesniegt tiesai maksātnespējas pieteikumu.

         

370.pants. Latvijas Bankas pieteikums par kredītiestādes maksātnespēju

(1) Maksātnespējas pieteikumā, kuru iesniedz Latvijas Banka, norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai piekrīt lieta;

2) Latvijas Bankas adresi un ziņas par tās pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods un amats), kas iesniedz pieteikumu;

3) kredītiestādes nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) faktiskās maksātnespējas vai tās iestāšanās iespējas apstākļus un pierādījumus, kas šos apstākļus apstiprina;

5) maksātnespējas pieteikumam pievienotos dokumentus.

(2) Maksātnespējas pieteikumam pievieno dokumentus, kas apstiprina kredītiestādes faktiskās maksātnespējas vai tās iestāšanās iespējas apstākļus.

         

371.pants. Kredītiestādes likvidācijas pieteikuma saturs

(1) Kredītiestādes likvidācijas pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai piekrīt lieta;

2) Latvijas Bankas adresi un ziņas par tās pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods un amats), kas iesniedz pieteikumu;

3) kredītiestādes nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) kredītiestādes pārstāvjus un personas, kuru piedalīšanās kredītiestādes likvidācijā ir obligāta;

5) apstākļus, kuru dēļ kredītiestādei atsaukta tās darbībai izsniegtā licence, un pierādījumus, kas šos apstākļus apstiprina;

6) pieteikumam pievienotos dokumentus.

(2) Likvidācijas pieteikumam pievieno Latvijas Bankas lēmumu par kredītiestādes darbībai izsniegtās licences atsaukšanu un dokumentus, kas apstiprina apstākļus, kuru dēļ kredītiestādei atsaukta tās darbībai izsniegtā licence.

         

372.pants. Kredītiestādes maksātnespējas pieteikuma un likvidācijas pieteikuma iesniegšana un reģistrācija

(1) Kredītiestādes maksātnespējas pieteikumu vai likvidācijas pieteikumu tiesai var iesniegt Latvijas Bankas pārstāvis, bet šā likuma 367.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā - pieteicējs vai viņa pārstāvis.

(2) Saņemot pieteikumu, pārbaudāma iesniedzēja personība. Ja nav iespējams to pārbaudīt vai iesniedzējam nav attiecīga pilnvarojuma, pieteikumu nepieņem.

(3) Kredītiestādes maksātnespējas pieteikums un likvidācijas pieteikums reģistrējams atsevišķā reģistrā, kurā parakstās pieteikuma iesniedzējs un saņēmējs.

         

374.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot kredītiestādes maksātnespējas

lietu izskatīšanai

(1) Ierosinot kredītiestādes maksātnespējas lietu, ar tiesneša lēmumu ieceļ Latvijas Bankas ieteiktu kredītiestādes administratoru.

(2) Par administratoru nevar iecelt personu, uz kuru attiecas Kredītiestāžu likumā noteiktie ierobežojumi.

(3) Ieceļot administratoru, viņam uzdod:

1) sagatavot to personu sarakstu, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta;

2) sagatavot pārskatu par kredītiestādes aktīviem (mantu) to reālajā (tirgus) vērtībā;

3) apzināt kredītiestādes valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu un sagatavot šīs mantas sarakstu;

4) sagatavot kreditoru sarakstu pēc kredītiestādes grāmatvedībā esošajiem datiem, norādot informāciju par kreditoriem, parādu un saistību apmēriem un izpildes termiņiem;

5) iesniegt minētās ziņas tiesai līdz lietas izskatīšanai.

(4) Lietai pievieno administratora parakstītu deklarāciju, kura apstiprina viņa piekrišanu stāties amatā un uzņemties likumā noteikto atbildību.

(5) Tiesnesis apliecina administratora apliecību.

         

376.pants. Tiesas spriedums kredītiestādes maksātnespējas lietā

(1) Ja tiesa konstatē kādu no apstākļiem, kas norāda uz kredītiestādes maksātnespēju, tā ar savu spriedumu pasludina kredītiestādi par maksātnespējīgu un nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu - maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienu vai pierādīto faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienu. Ja maksātnespējas pieteikumu iesniedzis likvidators, tiesa, izsludinot kredītiestādi par maksātnespējīgu, vienlaikus uz likvidatora pieteikuma pamata pieņem lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu. Spriedums ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

(2) Taisot spriedumu par kredītiestādes maksātnespēju, tiesa apstiprina

iecelto administratoru.

(3) Uz Latvijas Bankas pieteikuma un administratora sagatavotā saraksta pamata tiesa nosaka tos kredītiestādes pārstāvjus un personas, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta.

(4) Spriedums ir pamats tiesvedības apturēšanai civillietās, kas ierosinātas pret kredītiestādi, un spriedumu izpildīšanas lietvedības izbeigšanai lietās par piespriesto, bet no kredītiestādes nepiedzīto summu

piedziņu.

(5) Ja tiesa nekonstatē apstākļus, kas norāda uz kredītiestādes maksātnespēju, tā pieteikumu noraida, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu un izlemjot jautājumu, vai pieteikums atbilstoši Kredītiestāžu likumam nav atzīstams par apzināti nepatiesu.

(6) Atzīstot pieteikumu par apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteicēja tiesas izdevumus, kā arī administratora un administratora palīga atlīdzību.

         

377.pants. Tiesas spriedums kredītiestādes likvidācijas lietā

(1) Ja tiesa konstatē, ka Latvijas Banka atsaukusi kredītiestādes darbībai izsniegto licenci saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, tā atzīst kredītiestādi par likvidējamu. Spriedums ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

(2) Taisot spriedumu par kredītiestādes likvidāciju, tiesa ieceļ kredītiestādes likvidatoru. Par kredītiestādes likvidatoru tiesa ieceļ Latvijas Bankas ieteiktu personu.

(3) Par likvidatoru nevar iecelt personu, uz kuru attiecas Kredītiestāžu likumā noteiktie ierobežojumi.

(4) Uz Latvijas Bankas pieteikuma pamata tiesa nosaka tos kredītiestādes pārstāvjus un personas, kuru piedalīšanās kredītiestādes likvidācijā ir obligāta.

(5) Spriedums ir pamats tiesvedības apturēšanai civillietās, kas ierosinātas pret kredītiestādi, un spriedumu izpildīšanas lietvedības izbeigšanai lietās par piespriesto, bet no kredītiestādes nepiedzīto summu

piedziņu.

         

382.pants. Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu

Lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu tiesa pieņem pēc administratora pieteikuma. Pieteikumam pievienojams attiecīgs administratora lēmums, ko apstiprinājusi Latvijas Banka.

         

386.pants. Sūdzības par administratora vai likvidatora rīcību

(1) Izskatot sūdzību par administratora vai likvidatora rīcību, tiesa var pieprasīt administratora vai likvidatora darbības pārskatu un Latvijas Bankas atzinumu par administratora vai likvidatora darbību un lemt par viņa atcelšanu.

(2) Ja tiesa atzīst, ka pārsūdzētā rīcība neatbilst likumam, tā apmierina sūdzību un uzdod administratoram vai likvidatoram novērst pieļauto pārkāpumu.

(3) Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētā rīcība ir likumīga, tā sūdzību noraida.

         

388.pants. Jauna administratora vai likvidatora iecelšana administratora vai likvidatora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā

Administratora vai likvidatora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā tiesa pēc Latvijas Bankas ieteikuma nekavējoties ieceļ citu administratoru vai likvidatoru, kā arī nosaka termiņu nodrošinājumu apstiprinoša dokumenta iesniegšanai.

         

389.pants. Vairāku administratoru vai likvidatoru iecelšana

(1) Ņemot vērā kredītiestādes aktīvu apjomu, pēc Latvijas Bankas lūguma tiesa var iecelt vairākus administratorus vai likvidatorus, nosakot viņu funkcijas un savstarpējo pakļautību.

(2) Uz jebkuru administratora vai likvidatora amata kandidātu attiecas likumā noteiktie ierobežojumi.

         

479.pants. Jaunatklātie apstākļi

Par jaunatklātiem apstākļiem atzīst:

1) būtiskus lietas apstākļus, kas pastāvēja lietas izskatīšanas laikā, bet nebija un nevarēja būt zināmi pieteikuma iesniedzējam;

2) ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas apzināti nepatiesas liecinieku liecības, apzināti nepatiesu eksperta atzinumu, apzināti nepatiesu tulkojumu, viltotus rakstveida vai lietiskos pierādījumus, uz kuru pamata taisīts spriedums;

3) ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas noziedzīgās darbības, kuru dēļ taisīts nelikumīgs vai nepamatots spriedums vai pieņemts lēmums;

4) tā tiesas sprieduma vai citas iestādes lēmuma atcelšanu, uz kura pamata taisīts spriedums vai pieņemts lēmums šajā lietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr. 910)

3. Papildināt 479. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšanu par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Papildināt 479. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšanu par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.”

 

 

480.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņa aprēķināšana

Pieteikuma iesniegšanas termiņu aprēķina:

1) šā likuma 479.panta 1.punktā norādītajiem apstākļiem - no šo apstākļu atklāšanas dienas;

2) šā likuma 479.panta 2. un 3.punktā norādītajos gadījumos – no dienas, kad likumīgā spēkā stājies spriedums krimināllietā;

3) šā likuma 479.panta 4.punktā norādītajos gadījumos - no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums, ar kuru atcelts spriedums civillietā vai krimināllietā, vai arī kad atcelts citas iestādes lēmums, uz kura pamatots tas spriedums vai lēmums, kuru lūdz atcelt sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (reģ.nr. 910)

4. Papildināt 480. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) šā likuma 479. panta 5. punktā norādītajā gadījumā - no dienas, kad stājies spēkā spriedums vai cits lēmums, sakarā ar kuru piemērotā tiesību norma zaudē spēku neatbilstības dēļ augstāka juridiska spēka tiesību normai.”

     

 

16. Papildināt 480. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) šā likuma 479. panta 5. punktā norādītajā gadījumā - no dienas, kad stājies spēkā spriedums vai cits lēmums, sakarā ar kuru piemērotā tiesību norma zaudē spēku neatbilstības dēļ augstāka juridiska spēka tiesību normai.”

566.pants. Sprieduma izpildes izdevumi

Sprieduma izpildes izdevumi ir šādi:

1) izdevumi par parādnieka mantas glabāšanu un pārvadāšanu;

2) samaksa par mantas izsoles sludinājuma publicēšanu;

3) samaksa ekspertam;

4) tiesu izpildītāja ceļa izdevumi braukšanai uz sprieduma izpildes vietu;

5) atlīdzība par sprieduma izpildi.

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 566.pantu šādā redakcijā:

“566.pants Tiesas un citu institūciju nolēmuma izpildes izdevumi

Tiesas un citu institūciju nolēmuma izpildes izdevumi ir šādi:

1) izdevumi par izziņām;

2) izdevumi par pasta pakalpojumiem;

3) izdevumi par bankas pakalpojumiem;

4) izdevumi par parādnieka mantas glabāšanu un pārvadāšanu;

5) pārvietošanas izdevumi;

6) samaksa ekspertam;

7) samaksa par mantas izsoles sludinājuma publicēšanu;

8) izdevumi, kas saistīti ar apķīlātās mantas pārdošanu;

9) citi iespiedu izpildes darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi.”

Juridiskā komisija

Izteikt 566.pantu šādā redakcijā:

“566.pants Sprieduma izpildes izdevumi

(1) Sprieduma izpildes izdevumos ietilpst atlīdzība tiesu izpildītājam, kā arī izdevumi, kas radušies, tiesu izpildītājam veicot tiesu nolēmumu un citu institūciju lēmumu izpildi. Tie ir:

1) ar pavēstes un citu dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu saistītie izdevumi;

2) izdevumi sakarā ar izpildu lietā nepieciešamās informācijas saņemšanu;

3) izdevumi sakarā ar bankas un citu iestāžu pakalpojumiem;

4) izdevumi sakarā ar parādnieka mantas glabāšanu, pārvadāšanu vai iznīcināšanu;

5) ceļa izdevumi nokļūšanai sprieduma izpildes vietā;

6) samaksa ekspertam;

7) samaksa par mantas izsoles, uzaicinājuma un citu izpildes gaitā nepieciešamo sludinājumu publicēšanu;

8) citi piespiedu izpildes darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi.

(2) Nosakot ar prasības nodrošināšanu, mantojuma apsardzību un inventāra saraksta sastādīšanu (39.p) saistītos izdevumus, piemērojami noteikumi par sprieduma izpildes izdevumiem, ciktāl šīs darbības veicis tiesu izpildītājs.”

 

 

Atbalstīt

daļēji

(iestrādāts Juridisk. kom. redkacijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

17. Izteikt 566.pantu šādā redakcijā:

“566.pants Sprieduma izpildes izdevumi

(1) Sprieduma izpildes izdevumos ietilpst atlīdzība tiesu izpildītājam, kā arī izdevumi, kas radušies, tiesu izpildītājam veicot tiesu nolēmumu un citu institūciju lēmumu izpildi. Tie ir:

1) ar pavēstes un citu dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu saistītie izdevumi;

2) izdevumi sakarā ar izpildu lietā nepieciešamās informācijas saņemšanu;

3) izdevumi sakarā ar bankas un citu iestāžu pakalpojumiem;

4) izdevumi sakarā ar parādnieka mantas glabāšanu, pārvadāšanu vai iznīcināšanu;

5) ceļa izdevumi nokļūšanai sprieduma izpildes vietā;

6) samaksa ekspertam;

7) samaksa par mantas izsoles, uzaicinājuma un citu izpildes gaitā nepieciešamo sludinājumu publicēšanu;

8) citi piespiedu izpildes darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi.

(2) Nosakot ar prasības nodrošināšanu, mantojuma apsardzību un inventāra saraksta sastādīšanu (39.p) saistītos izdevumus, piemērojami noteikumi par sprieduma izpildes izdevumiem, ciktāl šīs darbības veicis tiesu izpildītājs.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.