Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 85.panta otro daļu likumprojektā “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (reģ.nr. 567; dok.nr.1970) tiek iekļauti sekojoši likumproejkti “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (reģ.nr. 242; dok.nr.670) un “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (reģ.nr. 666; dok.nr.2229)

Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”

(reģ. nr. 567; dok.nr. 1970)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kura likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. (1) Bāriņtiesa ir pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

(2) Pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, bāriņtiesa pilda arī pagasttiesas funkcijas, sniedzot Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veicot mantojuma apsardzību un notariālo funkciju.

(3) Vienā pilsētā pēc pilsētas domes lēmuma var izveidot vairākas bāriņtiesas, nosakot to darbības teritoriju un kompetenci.

(4) Bāriņtiesu finansē pilsētas pašvaldība.

(5) Pēc pilsētas domes pieprasījuma bāriņtiesa sniedz tai pārskatu par savu darbību.

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

Deputāts P.Salkazanovs

Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdiem “vai novadu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.panta pirmajā un ceturtajā daļā vārdus “pilsētas pašvaldība” (attiecīgajā locījumā) ar vādiem “pilsētas vai novada pašvaldība” (attiecīgajā locījumā).

Deputāts P.Salkazanovs

Papildināt 1.panta otro daļu pēc vārda “pilsētās” ar vārdiem “un novados”.

Juridiskā komisija

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, bāriņtiesa pilda arī pagasttiesas funkcijas, sniedzot Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veicot mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citas šajā likumu noteiktās funkcijas.”

Juridiskais birojs

Papildināt 1.panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Novados, kuru administratīvā centra pilsētā ir zvērināts notārs, bāriņtiesa lauku teritorijā pilda arī pagasttiesas funkcijas.”.

Juridiskā komisija

Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Vienā pilsētā vai novadā pēc attiecīgās pašvaldības domes lēmuma var izveidot vairākas bāriņtiesas, nosakot to darbības teritoriju un kompetenci.”

Deputāts P.Salkazanovs

Papildināt 1.panta ceturto un piekto daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdiem “vai attiecīgā novada”.

Juridiskais birojs

Aisztāt 1.panta piektajā daļā vārdus “pilsētas domes” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pilsētas vai novada domes” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

(iekļauts

2.priekšlikumā)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(iekļauts

4. un 5.

priekšlik.) Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(iekļauts

2.priekšl.)

 

 

Atbalstīt

1.1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pilsētas pašvaldība” ar vādiem “pilsētas vai novada pašvaldība”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, bāriņtiesa pilda arī pagasttiesas funkcijas, sniedzot Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veicot mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citas šajā likumu noteiktās funkcijas. Novados, kuru administratīvā centra pilsētā ir zvērināts notārs, bāriņtiesa lauku teritorijā pilda arī pagasttiesas funkcijas”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Vienā pilsētā vai novadā pēc attiecīgās pašvaldības domes lēmuma var izveidot vairākas bāriņtiesas, nosakot to darbības teritoriju un kompetenci.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “pilsētas pašvaldība” ar vārdiem “pilsētas vai novada pašvaldība”;

aisztāt piektajā daļā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “pilsētas vai novada domes”.

2.pants.(1) Pagasttiesa ir pagasta pašvaldības izveidota iestāde, kura pagasta administratīvajā teritorijā veic bāriņtiesas uzdevumus, pilda šajā likumā paredzēto notariālo funkciju, sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un steidzamos gadījumos veic mantojuma apsardzību.

(2) Vairāki pagasti pēc attiecīgo pagastu padomju lēmumiem var izveidot vienu pagasttiesu.

(3) Pagasttiesu finansē pagasta pašvaldība, bet, ja pagasttiesu izveido vairākas pašvaldības kopīgi, pagasttiesu finansēšana notiek saskaņā ar attiecīgo pašvaldību vienošanos.

(4) Pēc pagasta padomes pieprasījuma pagasttiesa sniedz tai pārskatu par savu darbību.

 

9.

Juridiskā komisija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pagasttiesa ir pagasta vai novada pašvaldības izveidota iestāde, kura attiecīgajā pašvaldības teritorijā veic bāriņtiesas uzdevumus, sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un veic mantojuma apsardzību, izdara apliecinājumus un pilda citas šajā likumā noteiktās funkcijas.”

Atbalstīt

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pagasttiesa ir pagasta vai novada pašvaldības izveidota iestāde, kura attiecīgajā pašvaldības teritorijā veic bāriņtiesas uzdevumus, sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un veic mantojuma apsardzību, izdara apliecinājumus un pilda citas šajā likumā noteiktās funkcijas.”

 

3.pants. Bāriņtiesai un pagasttiesai ir zīmogs ar attiecīgu uzrakstu.

 

10.

Juridiskā komisija

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Bāriņtiesai un pagasttiesai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģērboņa attēlu un attiecīgās administratīvās teritorijas bāriņtiesas (pagasttiesas) nosaukumu. ”

Atbalstīt

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Bāriņtiesai un pagasttiesai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģērboņa attēlu un attiecīgās administratīvās teritorijas bāriņtiesas (pagasttiesas) nosaukumu. ”

5.pants.(1) Bāriņtiesu (pagasttiesu) uzraudzību aizbildnības un aizgādnības lietu kārtošanā veic Labklājības ministrija.

(2) Darbības likumības uzraudzību attiecībā uz notariālās funkcijas pildīšanu, mantojuma lietu kārtošanu un mantojuma apsardzību veic rajona (pilsētas) tiesa, izskatot konkrētas lietas. Metodisko palīdzību minētajos jautājumos sniedz Tieslietu ministrija.

(3) Labklājības ministrija kopā ar Tieslietu ministriju un Izglītības ministriju organizē bāriņtiesu (pagasttiesu) locekļu apmācību.

(4) Bāriņtiesas (pagasttiesas) darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic attiecīgā pilsētas dome (pagasta padome).

(5) Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumus izdod Ministru kabinets.

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šadā redakcijā:

“(2) Darbības likumības uzraudzību attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu un mantojuma apsardzību, apliecinājumu izdarīšanu un citu šajā likumu noteikto funkciju pildīšanu veic rajona (pilsētas) tiesa, izskatot konkrētas lietas. Metodisko vadību minētajos jautājumos īsteno Tieslietu ministrija.”

Juridiskais birojs

Aisztāt 5.panta ceturtajā daļā vārdus “pilsētas dome” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pilsētas vai novada domes” (attiecīgajā locījumā).

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. 5.pantā:

izteikt otro daļu šadā redakcijā:

“(2) Darbības likumības uzraudzību attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu un mantojuma apsardzību, apliecinājumu izdarīšanu un citu šajā likumu noteikto funkciju pildīšanu veic rajona (pilsētas) tiesa, izskatot konkrētas lietas. Metodisko vadību minētajos jautājumos īsteno Tieslietu ministrija.”

aisztāt ceturtajā daļā vārdus “pilsētas dome” ar vārdiem “pilsētas vai novada dome”.

 

 

 

6.pants. (1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) sastāvā ir priekšsēdētājs un tiesas locekļi, kuru skaitu nosaka attiecīgā pilsētas dome (pagasta padome).

(2) Bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētāju un tiesas locekļus ievēlē attiecīgā pilsētas dome (pagasta padome) uz trijiem gadiem.

 

13.

Juridiskais birojs

Aisztāt 6.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “pilsētas dome” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pilsētas vai novada domes” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

5. Aisztāt 6.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “pilsētas dome” ar vārdiem “pilsētas vai novada dome”.

10.pants. (1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētājs saņem pilsētas domes (pagasta padomes) noteiktu mēnešalgu atbilstoši darba apjomam.

(2) Bāriņtiesas (pagasttiesas) locekļiem atalgojums tiek maksāts par nostrādāto laiku pēc pilsētas domes (pagasta padomes) noteiktas likmes.

 

14.

Juridiskais birojs

Aisztāt 10.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “pilsētas domes” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pilsētas vai novada domes” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

6. Aisztāt 10.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “pilsētas vai novada domes”.

11.pants. Bāriņtiesas (pagasttiesas) dokumentus kārto pilsētas domes (pagasta padomes) noteikts darbinieks. Atkarībā no darba apjoma bāriņtiesai (pagasttiesai) var būt savs sekretārs.

 

15.

Juridiskais birojs

Aisztāt 11.pantā vārdus “pilsētas domes” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pilsētas vai novada domes” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

7. Aisztāt 11.pantā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “pilsētas vai novada domes”.

 

 

15.pants. Bāriņtiesa (pagasttiesa) aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām:

1) lemj jautājumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis (Civillikuma 33.pants);

2) lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas (Civillikuma 220. un 221. pants);

3) gadījumos, kad miris viens no vecākiem, gādā par atstātā mantojuma saraksta sastādīšanu un mantojuma saglabāšanu (Civillikuma 272. un 395.pants) un piedalās bērna mantojuma daļas izdalīšanā, ja pārdzīvojušais laulātais dodas jaunā laulībā (Civillikuma 226.pants);

4) dod atļauju mantojuma sadalīšanai, bērna mantas atsavināšanai, ieķīlāšanai un apgrūtināšanai ar citām lietu tiesībām (Civillikuma 279. - 284.pants);

5) ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp nepilngadīgajiem bērniem un vecākiem (Civillikuma 189.pants);

6) sniedz palīdzību, ja bērns neklausa vai nepakļaujas vecāku audzināšanai (Civillikuma 185.pants);

7) nosūta bērnu uz konsultāciju pie psihologa, ārsta vai cita speciālista un veic citas darbības bērna personisko un mantisko interešu aizstāvībai;

8) nodrošina mitekli un aprūpi bērnam, ja ģimene tiek izlikta no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 15.panta 7.punktā vārdus “un veic citas darbības bērna personisko un mantisko interešu aizstāvībai’.

Juridiskais birojs

Papildināt 15.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) veic citus pasākumus bērna personisko interešu un mantisko tiesību aizsardzībā, nodrošinot normatīvajos aktos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteikto prasību ievērošanu.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 15.pantā:

izslēgt 7.punktā vādus “un veic citas darbības bērna personisko un mantisko interešu aizstāvībai’;

papildināt pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) veic citus pasākumus bērna personisko interešu un mantisko tiesību aizsardzībā, nodrošinot normatīvajos aktos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteikto prasību ievērošanu.”.

20.pants. Bāriņtiesa (pagasttiesa) savas kompetences ietvaros:

1) izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību;

2) piedalās lietas izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst aizbildnības un aizgādnības iestāžu piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

3) izsniedz ieinteresētajām personām, iestādēm un organizācijām uzziņas un dod atzinumus aizbildnības un aizgādnības jautājumos;

4) sadarbojas ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

Likuprojekts “Grozījumi likumā ‘Par bāriņtiesām un pagasttiesām””(reģ. nr. 666) tiek iesniegts kā priekšlikums.

Izteikt 20.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Bāriņtiesa (pagasttiesa) savas kompetences ietvaros, nodrošinot normatīvajos aktos un Latvijas Republikai saistošajos straptautiskajos līgumos noteikto prasību ievērošanu:”.

 

Likuprojekts “Grozījumi likumā ‘Par bāriņtiesām un pagasttiesām””(reģ. nr. 666) tiek iesniegts kā priekšlikums.

Papildināt 20.pantu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veic bērna personisko un mantisko interešu aizsardzību.”.

 

 

Atbalstīt

(iekļauts 17.priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(iekļauts 17.priekšlikumā)

 

25.pants. (1) Aizbildnības lietu piekritību bāriņtiesai (pagasttiesai) nosaka pēc tās personas pastāvīgās dzīvesvietas, kurai vajadzīga tiesību aizsardzība.

(2) Bērnam, kuram nav vecāku vai vecvecāku un nav pastāvīgas dzīvesvietas, kā arī atradenim aizbildnības lietu kārto bāriņtiesa (pagasttiesa) pēc bērna faktiskās atrašanās vietas.

(3) Ja kāda aizbildnībā esošās personas manta atrodas citas bāriņtiesas (pagasttiesas) darbības teritorijā, tad bāriņtiesa (pagasttiesa), kura pārzina aizbildnību, var lūgt bāriņtiesu (pagasttiesu) pēc mantas atrašanās vietas iecelt aizbildni šīs mantas pārvaldībai. Aizbildnis norēķinu nosūta bāriņtiesai (pagasttiesai), kura pārzina aizbildnību.

(4) Ja aizbildnībā esošais bērns uz laiku pārceļas dzīvot uz citu dzīvesvietu (pie radiem, tiek ievietots audzināšanas vai mācību iestādē), bāriņtiesa (pagasttiesa) turpina pārzināt aizbildnību.

(5) Ja aizbildnībā esošais bērns pārceļas uz pastāvīgu dzīvi citā pilsētā vai pagastā, bāriņtiesa (pagasttiesa) nosūta aizbildnības lietu attiecīgajai bāriņtiesai (pagasttiesai).

(6) Aizgādnība tiek nodibināta pēc mantas atrašanās vietas.

 

20.

Juridiskais birojs

Aizstāt 25.panta piektajā daļā vārdus “pilsētā vai pagastā” ar vārdiem “pilsētā, novadā vai pagastā”.

Atbalstīt

9. Aizstāt 25.panta piektajā daļā vārdus “pilsētā vai pagastā” ar vārdiem “pilsētā, novadā vai pagastā”.

 

27.pants. (1) Notariālo funkciju pilda pagasttiesas priekšsēdētājs vai pagasttiesas loceklis, kuram tas uzdots ar pagasttiesas lēmumu.

(2) Ieinteresētā persona, kura uzskata pagasttiesas rīcību notariālās funkcijas pildīšanā par nepamatotu, par šo rīcību, kā arī par atteikšanos izdarīt apliecinājumu vai citu šā likuma septītajā nodaļā paredzētodarbību var iesniegt sūdzību attiecīgā rajona (pilsētas) tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad iesniedzējam kļuvis zināms par šādu rīcību.

 

21.

Juridiskā komisija

Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apliecinājumu veikšanu un citas ar šo likumu noteiktās funkcijas pilda bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētājs vai pagasttiesas loceklis, kuram tas uzdots ar pagasttiesas lēmumu.”

Atbalstīt

10. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apliecinājumus izdara un citas šajā likumā noteiktās funkcijas pilda bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētājs vai pagasttiesas loceklis, kuram tas uzdots ar pagasttiesas lēmumu.

38.pants. (1) Pieteikumu par adopciju bāriņtiesa pieņem pēc adoptētāja vai adoptējamā pastāvīgās dzīvesvietas.

(2) Ja pieteikumu par adopciju iesniedz ārvalstīs dzīvojoša persona, tas pieņemams jebkurā bāriņtiesā, ja ir pievienota tieslietu ministra atļauja.

(3) Pieteikumam jāpievieno dokumenti un tajā jānorāda citi pierādījumi, kas apliecina Civillikuma 162.-170. pantā minētos apstākļus.

(4) Vecāki vai aizbildnis ir tiesīgi jebkurā bāriņtiesā personiski izteikt piekrišanu nepilngadīga bērna adoptācijai.

1. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. (1) Pieteikumu par adopciju bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņem pēc adoptētāja dzīvesvietas.

(2) Ārvalstnieks vai ārvalstīs dzīvojoša persona pieteikumu par adopciju personiski iesniedz bāriņtiesā (pagasttiesā), ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

(3) Pieteikumā norāda faktus, kas apliecina Civillikuma 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169. un 170.pantā minētos apstākļus, un pievieno attiecīgus dokumentus.

(4) Adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā (pagasttiesā) vai arī iesniedz notariāli apliecinātu piekrišanu.

(5) Adoptējot brāļi un māsas nav šķirami. Bērnu interesēs pieļaujama brāļu un māsu šķiršana, ja kādam no viņiem ir neizārstējama slimība vai ir šķēršļi, kas traucē brāļus un māsas adoptēt kopā. Lēmumu par brāļu un māsu šķiršanu, noskaidrojot bērna viedokli, pieņem bāriņtiesa (pagasttiesa), ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

22.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 38.panta otrajā daļā vārdus “Ārvalstnieks vai”.

Likuprojekts “Grozījumi likumā ‘Par bāriņtiesām un pagasttiesām””(reģ. nr. 242) tiek iesniegts kā priekšlikums.

Izteikt 38.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pieteikumu par adopciju iesniedz ārvalstīs dzīvojoša persona, tas pieņemams bāriņtiesā, kas ar savu lēmumu ievietojusi bērnu bāreņu audzināšanas iestādē.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts B.Cilevičs

Aizstāt 38.panta piektajā daļā vārdu “šķēršļi”ar vardiem “nepārvarami šķēršļi”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(iekļauts

komisijas priekšlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

11. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. (1) Pieteikumu par adopciju pieņem bāriņtiesa (pagasttiesa) pēc adoptētāja dzīvesvietas.

(2) Ārvalstīs dzīvojoša persona pieteikumu par adopciju personiski iesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai), ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

(3) Pieteikumā norāda faktus, kas apliecina Civillikuma 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169. un 170.pantā minētos apstākļus, un tam pievieno attiecīgus dokumentus.

(4) Adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski bāriņtiesā (pagasttiesā) pēc savas dzīvesvietas vai arī iesniedz notariāli apliecinātu piekrišanu.

(5) Adoptējot brāļi un māsas nav šķirami. Bērnu interesēs pieļaujama brāļu un māsu šķiršana, ja kādam no viņiem ir neārstējama slimība vai ir šķēršļi, kas traucē brāļus un māsas adoptēt kopā. Lēmumu par brāļu un māsu šķiršanu, noskaidrojot bērnu viedokli, pieņem bāriņtiesa (pagasttiesa), ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

39.pants. Bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju nav izpaužamas (Civillikuma 171.pants).

2.Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas."

     

12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas."

 

 

40.pants. (1) Pārbaudījusi, ka pieteikumā norādītie apstākļi atbilst Civillikuma 162.-170. panta prasībām, iepazinusies ar adoptētāja personību un viņa dzīves apstākļiem un nākusi pie atzinuma, ka adopcija ir adoptējamā interesēs un ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptēto veidosies patiesas vecāku un bērnu attiecības, bāriņtiesa pieņem lēmumu, kurā dots atzinums, ka adopcija nenāks adoptējamam par ļaunu.

(2) Lietu par pilngadīgas personas adopciju bāriņtiesa izskata, ja ir iesniegts adoptētāja un adoptējamā kopīgs pieteikums, un pārbauda, vai ir ievērotas Civillikuma 174. panta prasības, kā arī to, vai starp adoptētāju un adoptējamo ir izveidojušās faktiskas vecāku un bērnu attiecības.

(3) Adopcija uzskatāma par notikušu, tiklīdz tiesa, adoptētājam lūdzot, to apstiprina.

2. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieņemot lēmumu par to, ka adopcija ir bērna interesēs, bāriņtiesa (pagasttiesa):

1) pārbauda adoptētāja personu apliecinošu dokumentu;

2) pārbauda pieteikumā norādīto apstākļu atbilstību Civillikuma 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169. un 170.panta prasībām;

3) izvērtē adoptētāja dzīves apstākļus;

4) izvērtē, vai ir pamats uzskatīt, ka pēc adopcijas starp adoptētāju un adoptēto veidosies patiesas vecāku un bērnu attiecības.";

 

 

izslēgt trešo daļu.

     

13. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieņemot lēmumu par to, ka adopcija ir bērna interesēs, bāriņtiesa (pagasttiesa):

1) pārbauda adoptētāja personu apliecinošu dokumentu;

2) pārbauda pieteikumā norādīto apstākļu atbilstību Civillikuma 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169. un 170.panta prasībām;

3) izvērtē adoptētāja dzīves apstākļus;

4) izvērtē, vai ir pamats uzskatīt, ka pēc adopcijas starp adoptētāju un adoptēto veidosies patiesas vecāku un bērnu attiecības.";

 

 

izslēgt trešo daļu.

VII nodaļa. Notariālā funkcija

 

25.

Juridiskā komisija

Izteikt 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VII nodaļa. Apliecinājumu izdarīšana un citu funkciju pildīšana”

Atbalstīt

15. Izteikt 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VII nodaļa. Apliecinājumu izdarīšana un citu funkciju pildīšana”