Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Civillikumā

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 162.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Bērna adopcija atļauta, ja tā ir bērna interesēs un ja ir pamats uzskatīt, ka pēc adopcijas starp adoptētāju un adoptēto būs patiesas vecāku un bērnu attiecības."

2. Izteikt 163., 164. un 165.pantu šādā redakcijā:

"163. Adoptētājam jābūt rīcības spējīgam. Adoptētājam jābūt vismaz divdesmit piecus gadus vecam un vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par adoptējamo, izņemot gadījumus, kad adoptē brāļus un māsas, ar vienu no kuriem adoptētājam ir vismaz astoņpadsmit gadu starpība.

Sava laulātā bērnu var adoptēt, neievērojot nosacījumu par adoptētāja minimālo vecumu un par astoņpadsmit gadu starpību.

164. Bērnu var adoptēt abi laulātie vai viens no viņiem. Persona, kas atrodas laulībā, var adoptēt tikai ar otra laulātā piekrišanu, izņemot gadījumus, kad otrs laulātais atzīts par pazudušu vai rīcības nespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ.

165. Var adoptēt vairākus bērnus reizē."

3. Izteikt 169.pantu šādā redakcijā:

"169. Adopcijai nepieciešama visu tās dalībnieku piekrišana, t.i., adoptētāja un adoptējamā, ja vien adoptējamais savu viedokli spēj formulēt, un, kamēr viņš nav sasniedzis pilngadību, arī viņa bioloģisko vecāku vai aizbildņu piekrišana. Aizgādnībā esošas personas adopcijai nepieciešama aizgādņa piekrišana. Laulībā esošas personas adopcijai nepieciešama otra laulātā piekrišana.

Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Tiesa var atsvabināt puses no šīs piekrišanas apliecinājuma, ja pēc faktiskajiem apstākļiem tas izrādās neiespējams kāda pastāvīga šķēršļa dēļ vai arī ja nav zināma to personu dzīvesvieta, kuru piekrišana vajadzīga.

Ja vecāku varu realizē tikai viens no vecākiem un otrs bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju adoptēt, atļauju var dot adoptējamā dzīvesvietas bāriņtiesa.

Bērna adopcijai ir nepieciešams bāriņtiesas lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs.

Pēc ārvalstnieka vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūguma bērnu var adoptēt ar tieslietu ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi."

4. Izslēgt 170.pantu.

5. 171.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Adopcija uzskatāma par notikušu, tiklīdz tiesa to apstiprina.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas."

6. Izteikt 172.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Adoptētais kļūst par sava adoptētāja ģimenes locekli, turklāt adoptētājs iegūst pār viņu vecāku varu. Adoptētais iegūst adoptētāja uzvārdu un visas laulībā dzimuša bērna tiesības."

7. Izteikt 173.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības (izņemot mantojuma) un pienākumi pret bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem. Tiesības uz pensiju, pabalstiem un citas tiesības, kas bērnam bija radušās līdz adopcijas brīdim, saglabājas.

Piezīme. Mantojuma tiesības saglabājas arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas."

8. Izteikt 175.pantu šādā redakcijā:

"Adopciju var atcelt tiesa:

1) ja tas ir bērna interesēs;

2) ja pilngadīgais adoptētais ar adoptētāju vienojušies par adopcijas atcelšanu.

Atceļot adopciju, tā izbeidzas ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu."

9. Izteikt 176.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ar adopcijas atcelšanu tiek atjaunotas radniecības tiesiskās attiecības bērnam un viņa pēcnācējiem ar bērna bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem. Atceļot bērna adopciju, tiesa lemj par to, kas turpmāk realizēs vecāku varu, un par uzturlīdzekļu piedziņu, ja adopcija ir atcelta adoptētāja vainas dēļ."

10. Izteikt 401.pantu šādā redakcijā:

"401. Adopcija neatņem adoptētajam tiesību mantot no saviem radiniekiem, ja vien adoptētais nav no šīs tiesības noteikti atteicies.

No adoptētā, kas nav atstājis lejupējos, manto vienlīdzīgi viņa radinieki, kā arī adoptētājs un tā lejupējie. Šajā gadījumā adoptētā pusbrāļi un pusmāsas pielīdzināmi īstiem brāļiem un māsām."