Iesniedz Cilvēktiesību un

Iesniedz Cilvēktiesību un

sabiedrisko lietu komisija

Alternatīvais projekts

 

 

 

 

Grozījumi Bērnu tiesību

aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1998, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 28.03.2000., 111.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

“76.pants. Valsts robežas šķērsošana

(1) Bērns var šķērsot valsts robežu abu vecāku vai viena no tiem, vai aizbildņa, vai viņu pilnvarotas personas pavadībā. Obligātās izglītības vecumu sasniedzis bērns var šķērsot valsts robežu patstāvīgi ar abu vecāku vai viena no tiem, vai aizbildņa piekrišanu.

(2) Kārtību, kādā bērns šķērso valsts robežu, nosaka Ministru kabinets.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.jūlijam apstiprina noteikumus par kārtību, kādā bērns šķērso valsts robežu.”

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

Jautājums

iesniedzēja informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;

likumprojekta koncepcija - kādēļ likums ir nepieciešams.

Patreizējā likuma normas nosaka bērnu izbraukšanu ārpus valsts robežām ar abu vecāku piekrišanu, kas sarežģī līdz šim pastāvošo izbraukšanas kārtību. Tā kā līdz šim nav izstrādāti MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā noformējama izbraukšana, grozījumi paredz noteikt konkrētus terminus, līdz kuram datumam nepieciešams MK apstiprināt šo kārtību.

Tā pat arī patreizējā likuma normas neparedz visus gadījums, kādi ir ģimenēs, kurās bērnu audzina viens no vecākiem, kā arī pierobežas zonās dzīvojošo bērnu robežas šķērsošanu.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību? Vai likums var ietekmēt vidi?

Likumprojekts neskar tautsaimniecības attīstību.

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

a) vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;

b) vai likums samazinās valsts budžeta ienākumus;

c) vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Neietekmē.

4. Kā likums var ietekmēt esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Neietekmē.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

MK noteikumi nodrošinātu nepieciešamo kontroli no valsts puses.

 

 

 

 

Antons Seiksts

LR 7. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

komisijas priekšsēdētājs