Rīgā, 2000

Rīgā, 2000. gada 11. martā

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Lūdzam izdarīt Saeimas 11. maija plenārsēdes darba kārtībā izmaiņas pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu un iekļaut plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”.

Lūdzam minēto likumprojektu uzskatīt par steidzamu un izskatīt 1. lasījumā.

Par atbildīgo komisiju nozīmēt Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju.

Pielikumā: likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” un anotācija.

 

 

 

Likumprojekts

“Grozījumi Bērnu aizsardzības likumā”

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1998,15.nr.; Latvijas Republikas Vēstnesis, 28.03.2000,nr.111) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 76. pantu šādā redakcijā:

“76. pants. Bērna valsts robežas šķērsošana

(1) Bērns var šķērsot valsts robežu pastāvīgi, vecāku (aizbildņa) vai viņu pilnvarotas personas pavadībā.

(2) Kārtību, kādā bērns šķērso valsts robežu un kādā veicama kontrole par viņa atgriešanos, nosaka Ministru kabinets.”.

 

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Ministru Kabinets līdz 2000. gada ________ izstrādā noteikumus, par kārtību, kādā bērns šķērso valsts robežu un kādā veicama kontrole par viņa atgriešanos.”.

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

Jautājums

iesniedzēja informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;

likumprojekta koncepcija - kādēļ likums ir nepieciešams.

Patreizējā likuma normas ierobežo bērnu izbraukšanu ārpus valsts robežām, tā kā līdz šim nav izstrādāti MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā noformējama izbraukšana.

Tā pat arī patreizējās normas neparedz visus gadījums, kādi ir ģimenēs, kurās bērnu audzina viens no vecākiem, kā arī pierobežas zonās dzīvojošo bērnu robežas šķērsošanu.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību? Vai likums var ietekmēt vidi?

Likumprojekts neskar tautsaimniecības attīstību.

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

a) vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;

b) vai likums samazinās valsts budžeta ienākumus;

c) vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Neietekmē.

4. Kā likums var ietekmēt esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Neietekmē.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

MK noteikumi nodrošinātu nepieciešamo kontroli no valsts puses.

 

 

Andris Bērziņš

Saeimas Bērni tiesību aizsardzības

apakškomisijas priekšsēdētājs