Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā

"Par privatizācijas sertifikātiem"

 

Izdarīt LR likumā "Par privatizācijas sertifikātiem sekojošus grozījumus:

 

Izteikt 19. pantu šādā redakcija:

"19. pants. valsts un pašvaldību garantijas.

(1) Personām, kurām ir piešķirti privatizācijas sertifikāti vai kuras tos ir mantojušas vai saņēmušas kā dāvinājumu no tuviem radiniekiem, šo sertifikātu vērtību grantē valsts un pašvaldības ar privatizējamo valsts un pašvaldības īpašumu.

(2) Personām, kurām ir piešķirti privatizācijas sertifikāti vai kuras tos ir mantojušās vai saņēmušas kā dāvinājumu no tuviem radiniekiem, valsts garantē tiesības izmantot savus sertifikātus atbilstoši to nominālvērtībai valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācijā.

(3) No personām, kuras nav norādītas šī panta 1. un 2. daļā, sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis tiek pieņemti pēc sertifikātu tirgus cenas pirms samaksas izdarīšanas dienas."

 

 

Anotācija likumprojektam "Grozījumi "Likumā par privatizācijas

sertifikātiem""

 

1. Kāpēc likums vajadzīgs?

Lai realizētu taisnīgumu valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā un lai novērstu aplamības, kad pat 4/5 no objekta vērtības var apmaksāt ar sertifikātiem, kurus var brīvi nopirkt izsolēs par 5% - PAR VIENU DIVDESMITO DAĻU NO APMAKSĀJAMĀ PRIVATIZĀJAMĀ OBJEKTA CENAS(!).

Lai novērstu to privatizācijas praksi, kāda bija līdz šim, un kas radīja valstij zaudējumu tikai 1998. gadā vairāk kā 230 milj. latu apmērā.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Noteikti - pozitīvi stimulējoša, jo valsts iegūs lielus papildus līdzekļus dotācijām lauksaimniekiem, kā arī kredītiem citiem uzņēmējiem. Palielinot sociālos pabalstus, tiks palielināts patēriņš, un tas radīs papildus stimulu ražotājiem.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ja šajā gadā tiktu pabeigta privatizācija un izmantoti visi sertifikāti, tādā gadījumā likuma realizēšana radītu ievērojamu budžeta pārpalikumu.

4. Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums pilnīgi iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā. grozījumi citos normatīvajos aktos būs nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts nevienā tā daļā nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Tāpat kā līdz šim, privatizācijas noteikumos tiks paredzēts, ka noteikta privatizējamā objekta vērtības daļa jāapmaksā sertifikātos, tikai tie tiks pieņemti kā maksāšanas līdzeklis pēc nominālvērtības vienīgi no personām, kurām privatizācijas sertifikāti ir piešķirti vai kuras tos ir mantojušas vai saņēmušas kā dāvinājumu no tuviem radiniekiem. No pārējām fiziskām un juridiskām personām sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis tiks pieņemti pēc sertifikātu tirgus cenas pirms samaksas izdarīšanas dienas.

Saskaņā ar likumu "Par privatizācijas sertifikātiem" Pārejas noteikumu 1.p. tirgus cena ir izsolēs un biržās noslēgto pirkuma līgumu vidējā cena pēdējo 10 dienu laikā.