2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada ____.maijā

Nr.9/6 -

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā kārtējā sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.473) 1.lasījumā.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 85.pantu komisija nolēma izstrādāt alternatīvu likumprojektu “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā”.

Lūdzam iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu 1.lasījumā.

 

Pielikumā: alternatīvais likumprojekts “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un anotācija.

 

 

 

 

 

 

Dz.Kudums

komisijas priekšsēdētājs

 

Projekts

 

 

 

 

 

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā grozījumu un aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašlaik Valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības kārto Tieslietu ministrija ar tās centrālā aparāta struktūrvienības - Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta palīdzību. Brīvības atņemšanas iestādēs pastāv kapelāna dienests. Kapelāna iecelšana tiek saskaņota ar Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģisko lietu nodaļu. Izveidojot Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi “Reliģisko lietu pārvalde”, tā pārņems minēto nodaļas funkciju.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļas funkciju saskaņot kapelānu iecelšanu brīvības atņemšanas iestādēs pārņems Reliģisko lietu pārvalde, kuru paredzēts izveidot kā Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Dz.Kudums