15

19.06.2001.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizāciju” izskatīšanai 2.lasījumā

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

1. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālas bibliotēkas projekta (turpmāk Projekts) realizāciju. Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai.

     

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālas bibliotēkas projekta (turpmāk Projekts) realizāciju. Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai.

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā vispār pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2. pants. (1) Nacionālās bibliotēkas projekta realizācijas mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un sekmēt Latvijas resursu izmantošanu.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā vispār pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

(3) Projekta realizācijas gaitā izveidotā informācijas infrastruktūra nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam.”

Atbalstīt

2. pants. (1) Nacionālās bibliotēkas projekta realizācijas mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un sekmēt Latvijas resursu izmantošanu.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā vispār pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

(3) Projekta realizācijas gaitā izveidotā informācijas infrastruktūra nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam.”

3. Projekta realizācijas gaitā izveidotā informācijas infrastruktūra nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam.

2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 3.pantu.

Atbalstīt

 
 

3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:

“3. pants. (1) Projekta realizācijas pasūtītājs ir valsts Kultūras ministrijas personā.

(2) Tikai šī projekta realizācijai Ministru kabinets nodibina kapitālsabiedrību “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” (turpmāk arī - Sabiedrība), nosakot tās darbības mērķi, kompetenci, atbildību, uzraudzības procedūras, kā arī tās likvidācijas kārtību.

(3) Projekta realizāciju uzrauga Ministru kabineta izveidota Uzraudzības padome, kuru vada Ministru prezidents un kurā ir iekļauti Saeimas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finansu ministrijas un Nacionālās bibliotēkas deleģēti pārstāvji.

(4) Pēc projekta realizācijas Sabiebrība tiek likvidēta.”

Atbalstīt

3. pants. (1) Projekta realizācijas pasūtītājs ir valsts Kultūras ministrijas personā.

(2) Tikai šī projekta realizācijai Ministru kabinets nodibina kapitālsabiedrību “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” (turpmāk arī - Sabiedrība), nosakot tās darbības mērķi, kompetenci, atbildību, uzraudzības procedūras, kā arī tās likvidācijas kārtību.

(3) Projekta realizāciju uzrauga Ministru kabineta izveidota Uzraudzības padome, kuru vada Ministru prezidents un kurā ir iekļauti Saeimas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finansu ministrijas un Nacionālās bibliotēkas deleģēti pārstāvji.

(4) Pēc projekta realizācijas Sabiebrība tiek likvidēta.

4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar apbūves teritorijas plānu (pielikums Nr. 1). Ēkas būvēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar apbūves teritorijas plānu (pielikums Nr. 1). Ēkas būvēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka“.”

Atbalstīt

4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar apbūves teritorijas plānu (pielikums Nr. 1). Ēkas būvēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka“.

5. Projekta realizācijai Ministru kabinets nodibina bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts”, nosakot tās kompetenci, atbildību un uzraudzības procedūras.

5

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 5.pantu.

Atbalstīt

 

6. Projekts tiek realizēts par līdzekļiem no speciāla mērķmaksājuma, kā arī no neatmaksājamās un tehniskās palīdzības, valsts un pašvaldību budžeta, dāvinājumiem, fondu līdzekļiem un citiem finansēšanas avotiem.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

9

DeputātsA.Kalniņš

Likumprojekta 6.pantu izteikt sekojošā redakcijā:

6.pants. Projekta realizāciju finansē no:

1) valsts budžeta līdzekļiem;

2) PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas ieņēmumiem līdz 30% apmērā;

3) trešā mobilo sakaru operatora licences pārdošanas ieņēmumiem līdz 30% apmērā;

4) Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem;

5) obligātu mērķmaksājumu 300 latu apmērā par Latvijā ievestu vieglo automašīnu, kuras muitas vērtība pārsniedz 12 000 latus;

6) ziedojumiem, dāvinājumiem, neatmaksājamās palīdzības (arī tehniskās palīdzības fondu) līdzekļiem un citiem ieņēmumiem;

7) valsts mērķobligāciju (Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizācijai) laišanas publiskajā apgrozījumā.”

Deputāte I.Ūdre

Aizvietot 6.pantā vārdus “speciāla mērķmaksājuma” ar vārdiem “valsts budžeta”.

 

 

Deputāts V.Balodis

Papildināt 6.pantu pēc vārdiem “kā arī no” ar vārdiem “PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas ieņēmumiem, “.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Projekts tiek realizēts par līdzekļiem no speciāliem mērķmaksājumiem, kā arī no neatmaksājamās un tehniskās palīdzības, valsts un pašvaldību budžeta, dāvinājumiem, fondu līdzekļiem un citiem finansēšanas avotiem. “

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

iestrādāts komisijas priekšlikumā

(9)

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

Atbalstīt

5.pants. Projekts tiek realizēts par līdzekļiem no speciāliem mērķmaksājumiem, kā arī no neatmaksājamās un tehniskās palīdzības, valsts un pašvaldību budžeta, dāvinājumiem, fondu līdzekļiem un citiem finansēšanas avotiem.

 

10

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Projekta realizācijai izmanto šādus īpašam mērķim iezīmētus līdzekļu avotus:

1) PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas ieņēmumus 50 procentu apmērā;

2) trešā mobilo sakaru operatora licences pārdošanas ieņēmumiem 50 procentu apmērā;

3) obligātu mērķmaksājumu 500 latu apmērā par Latvijā ievestu vieglo automašīnu, kuras muitas vērtība pārsniedz 10 000 latus;

4) obligātu mērķmaksājumu 0,001 Ls apmērā par vienu patērētās elektroenerģijas kilovatstundu;

5) Projekta realizācijai paredzētas loterijas ieņēmums.”

Atbalstīt

6.pants. Projekta realizācijai izmanto šādus īpašam mērķim iezīmētus līdzekļu avotus:

1) PVAS “Latvijas kuģniecība” privatizācijas ieņēmumus 50 procentu apmērā;

2) trešā mobilo sakaru operatora licences pārdošanas ieņēmumiem 50 procentu apmērā;

3) obligātu mērķmaksājumu 500 latu apmērā par Latvijā ievestu vieglo automašīnu, kuras muitas vērtība pārsniedz 10 000 latus;

4) obligātu mērķmaksājumu 0,001 Ls apmērā par vienu patērētās elektroenerģijas kilovatstundu;

5) Projekta realizācijai paredzētas loterijas ieņēmums.

 

11

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants.  Mērķmaksājumi par patērēto elektroenerģiju un vieglajām automašīnām netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli un citiem nodokļiem. Projekta realizācijai izmantotā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli un citiem muitas maksājumiem.”

Atbalstīt

7.pants.  Mērķmaksājumi par patērēto elektroenerģiju un vieglajām automašīnām netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli un citiem nodokļiem. Projekta realizācijai izmantotā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli un citiem muitas maksājumiem.

7. Speciālu mērķmaksājumu Projekta realizācijas finansēšanai veic ikviens elektroenerģijas patērētājs Latvijā. Mērķmaksājuma apmērs ir 0,001 Ls par vienu patērētās elektroenerģijas kilovatstundu. Mērķmaksājums tiek noteikts no 2001.gada 1.janvāra.

12

 

 

13

 

14

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 7.pantu.

 

Deputāts A.Kalniņš

Izslēgt 7.pantu.

Deputāts J.Jurkāns

Likumprojekta 7.pantu izteikt šādā redakcijā:

“7. Projekta realizācijas finansēšanai ar 2001.gada 1.janvāri tiek noteikts speciāls mērķmaksājums - pieskaitījums 2000.gada 1.jūlijā spēkā esošām akcīzes nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem 10% apmērā.

Turpmāk, mainoties alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļu likmēm, absolūtais šajā pantā noteiktais pieskaitījumu apjoms nemainās.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

8. Mērķmaksājuma darbības termiņš ir atkarīgs no citiem šī likuma 6.pantā norādītajiem finansēšanas avotiem ienākušo līdzekļu daudzuma, bet tiek noteikts ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

15

 

16

 

17

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 8.pantu.

Deputāts A.Kalniņš

Izslēgt 8.pantu.

Deputāts J.Jurkāns

Likumprojekta 8.pantu izteikt šādā redakcijā:

“8. Mērķmaksājuma darbības termiņš ir atkarīgs no līdzekļu daudzuma, kas saņemts no citiem šī likuma 6.pantā norādītajiem finansēšanas avotiem.

Pēc Nacionālās bibliotēkas celtniecības pabeigšanas šā likuma 7.pantā noteiktais pieskaitījums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļu likmēm tiek novirzīts jaunizveidojamā Kultūras objektu celtniecības un restaurācijas fondā.”

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

9. Mērķmaksājuma veikšana notiek šādi:

9.1. elektroenerģijas patērētāji mērķmaksājumu veic kopā ar samaksu par patērēto elektroenerģiju; kopējā maksa tiek aprēķināta izmantojot formulu:

Maksa (Ls) =patērētā elektroenerģija (kwst) x [(tarifs + PVN) + 0,001] (Ls)

9.2. mērķmaksājumu elektroenerģijas patērētāji veic elektroenerģijas piegādātajam vienlaicīgi ar samaksu par patērēto elektroenerģiju;

9.3. iekasēto mērķmaksājumu elektroenerģijas piegādātājs pārskaita nodibinātajai bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" Projekta realizācijai;

9.4. mērķmaksājumu iekasēšanu un tā pārskaitīšanu nodibinātajai bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" kontrolē Valsts ieņēmumu dienests;

9.5. mērķmaksājumu aprēķināšanas, uzskaites un iekasēšanas procedūras nosaka Ministru kabineta Noteikumi.

18

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 9.pantu.

Deputāts J.Jurkāns

Likumprojekta 9.pantu izteikt šādā redakcijā:

“9. Mērķmaksājuma veikšana notiek šādi:

9.1. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa maksātāji šajā likumā noteikto pieskaitījumu nodokļa likmēm samaksā kopā ar spēkā esošajiem akcīzes nodokļa maksājumiem par alkoholiskajiem dzērieniem.

9.2. Valsts ieņēmumu dienests iekasēto mērķmaksājumu pārskaita nodibinātajai bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts”.

9.3. Mērķmaksājumu aprēķināšanas, uzskaites un iekasēšanas procedūru nosaka Ministru kabineta noteikumi”.

Deputāts A.Kalniņš

Izteikt likumprojekta 9.pantu šādā redakcijā:

“Obligātais mērķmaksājums par Latvijā ievestām vieglajām automašīnām tiek maksāts vienlaikus ar akcīzes nodokļa maksāšanu. Ar šo likumu noteiktais mērķmaksājums tiek iekasēts par tām vieglajām automašīnām, kuras saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” tiek apliktas ar akcīzes nodokli.

Mērķmaksājumu administrē Valsts ieņēmumu dienests.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. (1) Obligātā mērķmaksājuma par patērēto elektroenerģiju veikšana notiek šādi:

1) elektroenerģijas patērētāji mērķmaksājumu veic kopā ar samaksu par patērēto elektroenerģiju; kopējā maksa tiek aprēķināta izmantojot formulu:

Maksa (Ls) =patērētā elektroenerģija (kwst) x [tarifs + PVN) + 0,001] (Ls)

2) iekasēto mērķmaksājumu elektroenerģijas piegādātājs pārskaita Valsts kasei;

3) mērķmaksājumu aprēķināšanas, uzskaites iekasēšanas un atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(2) Obligātais mērķmaksājums par Latvijā ievestām vieglajām automašīnām tiek maksāts vienlaikus ar akcīzes nodokļa maksāšanu. Ar šo likumu noteiktais mērķmaksājums tiek iekasēts par tām vieglajām automašīnām, kuras saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” tiek apliktas ar akcīzes nodokli.

(3) Mērķmaksājumus administrē Valsts ieņēmumu dienests.”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(21)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8.pants. (1) Obligātā mērķmaksājuma par patērēto elektroenerģiju veikšana notiek šādi:

1) elektroenerģijas patērētāji mērķmaksājumu veic kopā ar samaksu par patērēto elektroenerģiju; kopējā maksa tiek aprēķināta izmantojot formulu:

Maksa (Ls) =patērētā elektroenerģija (kwst) x [(tarifs + PVN) + 0,001] (Ls)

2) iekasēto mērķmaksājumu elektroenerģijas piegādātājs pārskaita Valsts kasei;

3) mērķmaksājumu aprēķināšanas, uzskaites iekasēšanas un atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(2) Obligātais mērķmaksājums par Latvijā ievestām vieglajām automašīnām tiek maksāts vienlaikus ar akcīzes nodokļa maksāšanu. Ar šo likumu noteiktais mērķmaksājums tiek iekasēts par tām vieglajām automašīnām, kuras saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” tiek apliktas ar akcīzes nodokli.

(3) Mērķmaksājumus administrē Valsts ieņēmumu dienests.”

 

10. Mērķmaksājums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli un citiem nodokļiem. Projekta realizācijai izmantotā ārzemju neatmaksājama palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi preču vai naudas veidā netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli un muitas nodokli.

22

 

 

23

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 10.panta pirmo teikumu.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 10.pantu.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

Atbalstīt

 
 

24

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Projekta realizāciju visos tā darbības posmos apdrošina - visu risku apdrošināšana (tai skaitā piedāvājuma, avansa, būvniecības, civiltiesiskā un garantijas perioda apdrošināšana).”

Atbalstīt

9.pants. Projekta realizāciju visos tā darbības posmos apdrošina - visu risku apdrošināšana (tai skaitā piedāvājuma, avansa, būvniecības, civiltiesiskā un garantijas perioda apdrošināšana).

11. Projekta realizācijas termiņus un kārtību nosaka un regulāri kontrolē Ministru kabinets.

25

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11.pantu.

Atbalstīt

 

12. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par Projekta realizācijas gaitu.

     

10.pants. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par Projekta realizācijas gaitu.

 

26

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1.Ministru kabineta kompetence ir piemērot šī likuma 6.panta 4.punktā minēto mērķmaksājumu, ja pārējie finansēšanas avoti nesedz projekta realizācijai nepieciešamos izdevumus.

2. 6.panta 3.punktā minētais mērķmaksājums tiek piemērots ne ilgāk par 2012.gada 31. decembri.

3. Par 6.panta 3. un 4.punkta spēkā stāšanos Ministru Kabinets paziņo ne vēlāk kā pusgadu pirms mērķmaksājumu piemērošanas sākuma.”

 

Pārejas noteikumi

1.Ministru kabineta kompetence ir piemērot šī likuma 6.panta 4.daļā minēto mērķmaksājumu, ja pārējie finansēšanas avoti nesedz projekta realizācijai nepieciešamos izdevumus.

2. 6.panta 3.daļā minētais mērķmaksājums tiek piemērots ne ilgāk par 2012.gada 31. decembri.

3. Par 6.panta 3. un 4.daļas spēkā stāšanos Ministru Kabinets paziņo ne vēlāk kā pusgadu pirms mērķmaksājumu piemērošanas sākuma.

Pielikums Nr.1