Projekts

Projekts

 

 

“Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta realizāciju”

 

1. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālas bibliotēkas projekta (turpmāk Projekts) realizāciju. Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību un infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai.

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka tiek veidota kā vispār pieejams informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju centrs.

3. Projekta realizācijas gaitā izveidotā informācijas infrastruktūra nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam.

4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka tiek būvēta saskaņā ar apbūves teritorijas plānu (pielikums Nr. 1). Ēkas būvēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu valsts vajadzībām veic Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

5. Projekta realizācijai Ministru kabinets nodibina bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts”, nosakot tās kompetenci, atbildību un uzraudzības procedūras.

6. Projekts tiek realizēts par līdzekļiem no speciāla mērķmaksājuma, kā arī no neatmaksājamās un tehniskās palīdzības, valsts un pašvaldību budžeta, dāvinājumiem, fondu līdzekļiem un citiem finansēšanas avotiem.

7. Speciālu mērķmaksājumu Projekta realizācijas finansēšanai veic ikviens elektroenerģijas patērētājs Latvijā. Mērķmaksājuma apmērs ir 0,001 Ls par vienu patērētās elektroenerģijas kilovatstundu. Mērķmaksājums tiek noteikts no 2001.gada 1.janvāra.

8. Mērķmaksājuma darbības termiņš ir atkarīgs no citiem šī likuma 6.pantā norādītajiem finansēšanas avotiem ienākušo līdzekļu daudzuma, bet tiek noteikts ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

9. Mērķmaksājuma veikšana notiek šādi:

9.1. elektroenerģijas patērētāji mērķmaksājumu veic kopā ar samaksu par patērēto elektroenerģiju; kopējā maksa tiek aprēķināta izmantojot formulu:

Maksa (Ls) =patērētā elektroenerģija (kwst) x [tarifs + PVN) + 0,001] (Ls)

9.2. mērķmaksājumu elektroenerģijas patērētāji veic elektroenerģijas piegādātajam vienlaicīgi ar samaksu par patērēto elektroenerģiju;

9.3. iekasēto mērķmaksājumu elektroenerģijas piegādātājs pārskaita nodibinātajai bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" Projekta realizācijai;

9.4. mērķmaksājumu iekasēšanu un tā pārskaitīšanu nodibinātajai bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" kontrolē Valsts ieņēmumu dienests;

9.5. mērķmaksājumu aprēķināšanas, uzskaites un iekasēšanas procedūras nosaka Ministru kabineta Noteikumi

10. Mērķmaksājums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli un citiem nodokļiem. Projekta realizācijai izmantotā ārzemju neatmaksājama palīdzība, dāvinājumi un ziedojumi preču vai naudas veidā netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli un muitas nodokli.

11. Projekta realizācijas termiņus un kārtību nosaka un regulāri kontrolē Ministru kabinets.

12. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par Projekta realizācijas gaitu.