Alternatīvais likumprojekts

 

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss;

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 6.punktu.

2. 5.pantā:

papildināt ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

"14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;";

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

 

 

 

Likumprojekta ” Grozījumi Vispārējās izglītības likumā “

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Spēkā esošais tiesiskais regulējums neapmierina, jo saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, nav iespējams tālāk attīstīt valsts ģimnāziju tīklu. Likums vajadzīgs:

1) lai būtu iespējams izstrādāt normatīvos aktus, kuri noteiks kritērijus un kārtību, ar kuriem saskaņā varētu atvērt jaunas valsts ģimnāzijas;

2) lai noteiktu valsts budžeta papildu finansējuma sadalījuma kārtību valsts ģimnāzijām.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Nosakot kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, būs iespējams atvērt jaunas valsts ģimnāzijas, līdz ar to būs nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta likumā noteikto funkciju veikšanai.

4. Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nepieciešami Ministru kabineta noteikumi, kuri noteiks kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts nav ar tām pretrunā.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ievērojot Latvijas normatīvos aktus.

 

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs