Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

(reģ.nr.549)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija izskatīšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24. nr.; 1995, 10., 24. nr.; 1996, 13., 22. nr.; 1997, 12., 21. nr.; 1998, 22. nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

       

23. (1) Prezidijs:

1) nosaka iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimas Kancelejā un citās Saeimas struktūrvienībās;

2) pieņem darbā un atlaiž no darba Saeimas struktūrvienību vadītājus;

3) dod atzinumus un virza tālāk ienākušās lietas visos Kārtības rullī paredzētajos gadījumos;

4) saziņā ar Frakciju padomi (190.p.) kārto ar Kārtības rulli un Saeimas lēmumiem nenoskaidrotus jautājumus;

5) lemj par komandējumiem un to apmaksu;

6) sastāda Saeimas sēžu darba kārtību;

7) nosaka Saeimas darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu;

8) nosaka Saeimas pārstāvi Satversmes tiesā, ja Saeima nav lēmusi citādi.

(2) Prezidija sēdes norisi fiksē fonogrammā, pēc kuras, ja nepieciešams, sagatavo attiecīgās daļas stenogrammu. Prezidija sēdes protokolā atspoguļo pieņemtos atzinumus un lēmumus. Protokolam pievieno Prezidijam iesniegtos dokumentus. Prezidija sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs - Saeimas priekšsēdētājs vai viņa biedrs - un Saeimas sekretārs vai viņa biedrs.

 

1.

/Deputāts J.Lagzdiņš/

Izteikt 23. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) nosaka Saeimas darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu, kā arī kompensāciju un pabalstu sistēmu, pielīdzinot to civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai;”.

Atbalstīt.

1.Izteikt 23. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) nosaka Saeimas darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu, kā arī kompensāciju un pabalstu sistēmu, pielīdzinot to civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai;”.

79. (1) Likumprojektus Saeimai var iesniegt: 1) Valsts prezidents, 2) Ministru kabinets, 3) Saeimas komisijas, 4) ne mazāk kā pieci deputāti, 5) viena desmitā daļa vēlētāju (Satversmes 65.p.). Tiem jābūt noformētiem likumprojektu veidā.

(2) Valsts prezidentam ir tiesības iesniegt arī likuma ierosinājumus,

kuri var nebūt noformēti kā likumprojekti.

(3) Ministru kabinets likumprojektam pievieno anotāciju.

2. Izteikt 79. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets likumprojektam pievieno anotāciju, likumprojekta un anotācijas tekstu elektroniskā formā.”

       

85. (1) Komisijas, kurām Saeima nodevusi attiecīgo likumprojektu, var izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā.

(2) Ja komisijai nodots likumprojekts par grozījumiem likumā, kurā grozījumus paredz izdarīt kāds šai komisijai kā atbildīgajai komisijai jau iepriekš nodots likumprojekts, komisija var:

1) apvienot šos likumprojektus, iesniedzot izskatīšanai pirmajā lasījumā alternatīvu likumprojektu;

2) iekļaut vēlāk nodoto likumprojektu iepriekš nodotajā likumprojektā kā priekšlikumus otrajam vai trešajam lasījumam;

3) virzīt katru minēto likumprojektu izskatīšanai kā atsevišķu likumprojektu.

(3) Šā panta otrās daļas 1. un 2.punkts nav attiecināms uz likumprojektiem, kas paredz grozījumus Latvijas Republikas Satversmē.

(4) Ja atbildīgā komisija nolemj šā panta otrās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā iekļaut kādu vēlāk nodotu likumprojektu iepriekš nodotajā likumprojektā, priekšlikuma statuss ir arī tiem iekļaujamā likumprojekta pantiem (daļām), kurus atbildīgā komisija ir noraidījusi vai ierosinājusi grozīt.

         

 

(5) Ja likumprojektu iesniedz Valsts prezidents, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti, atbildīgā komisija Prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojekta anotāciju, ietverot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

2) kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību;

3) kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu;

4) kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu

sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos;

5) vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām;

6) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.

(6) Ja likumprojekta iesniedzēji atbildīgajai komisijai neiesniedz atbildes uz šā panta piektajā daļā norādītajiem jautājumiem, atbildīgā komisija anotācijā norāda, ka likumprojekta iesniedzēji atbildes nav iesnieguši.

3. 85. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja likumprojektu iesniedz Valsts prezidents, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti, atbildīgā komisija Prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojekta anotāciju, ietverot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

2) kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu;

3) kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību;

4) kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem;

5) kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu;

6) kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts;

7) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.”;

izslēgt sesto daļu.

2.

 

 

 

3.

/Deputāts O.Grīgs/

Izslēgt 85. panta piektās daļas 2. punktu.

/Juridiskā komisija/

Iestrādāt 85. panta piektās daļas 2. punktu aiz 6. punkta, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Neatbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

3. 85. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja likumprojektu iesniedz Valsts prezidents, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti, atbildīgā komisija Prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojekta anotāciju, ietverot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

2) kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību;

3) kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem;

4) kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu;

5) kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts;

6) kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu;

7) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.”;

izslēgt sesto daļu.

 

4. Papildināt Saeimas kārtības rulli ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

“VI.1 Saeimas līdzdalība Eiropas Savienības jautājumos

183.1 Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmusi citādi.

183.2 Eiropas lietu komisijas sastāvā ir vismaz viens deputāts no katras Saeimā esošās frakcijas. Komisijas sastāvs ir atbilstošs Saeimas frakciju proporcijām.

183.3 Eiropas lietu komisija izskata Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās nostādnes un lemj par tām pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām.

183.4 Ne retāk kā reizi pusgadā Ministru prezidents vai cits viņa pilnvarots Ministru kabineta loceklis ziņo Saeimai par valdības paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos. Par šo ziņojumu var atklāt debates."

4.

/Deputāti E.Inkēns un I.Birzniece/

Izteikt 183.3 pantu šādā redakcijā:

“183.3 Eiropas lietu komisija izskata un apstiprina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās nostādnes pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām.”

Neatbalstīt.

 

187. Frakciju darbinieki tiek algoti no valsts budžeta, viņus pieņem darbā un atlaiž no tā pēc frakcijas vadītāja priekšlikuma un saskaņā ar Latvijas Darba likumu kodeksa noteikumiem.

 

5.

/Deputāts E.Baldzēns/

Papildināt 187. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Frakcijai ir tiesības tieši pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī no pašvaldībām un uzaicināt paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās amatpersonas.”

Neatbalstīt.

 
   

6.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šī likuma 1. pantā minētai kompensāciju un pabalstu sistēmai paredzētie līdzekļi nedrīkst pārsniegt Saeimas 2001. gada budžeta ietvarus.”

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Šī likuma 1. pantā minētai kompensāciju un pabalstu sistēmai paredzētie līdzekļi nedrīkst pārsniegt Saeimas 2001. gada budžeta ietvarus.