Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

(reģ.nr.549)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta teksts, kādu to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24. nr.; 1995, 10., 24. nr.; 1996, 13., 22. nr.; 1997, 12., 21. nr.; 1998, 22. nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24. nr.; 1995, 10., 24. nr.; 1996, 13., 22. nr.; 1997, 12., 21. nr.; 1998, 22. nr.; 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

79. (1) Likumprojektus Saeimai var iesniegt: 1) Valsts prezidents, 2) Ministru kabinets, 3) Saeimas komisijas, 4) ne mazāk kā pieci deputāti, 5) viena desmitā daļa vēlētāju (Satversmes 65.p.). Tiem jābūt noformētiem likumprojektu veidā.

(2) Valsts prezidentam ir tiesības iesniegt arī likuma ierosinājumus,

kuri var nebūt noformēti kā likumprojekti.

(3) Ministru kabinets likumprojektam pievieno anotāciju.

 

1.

/Eiropas lietu komisijas priekšlikums/

Izteikt 79. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets likumprojektam pievieno anotāciju, likumprojekta un anotācijas tekstu elektroniskā formā.”

Atbalstīt.

1. Izteikt 79. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets likumprojektam pievieno anotāciju, likumprojekta un anotācijas tekstu elektroniskā formā.”

 

85. (1) Komisijas, kurām Saeima nodevusi attiecīgo likumprojektu, var

izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā.

(2) Ja komisijai nodots likumprojekts par grozījumiem likumā, kurā

grozījumus paredz izdarīt kāds šai komisijai kā atbildīgajai komisijai jau

iepriekš nodots likumprojekts, komisija var:

1) apvienot šos likumprojektus, iesniedzot izskatīšanai pirmajā lasījumā alternatīvu likumprojektu;

2) iekļaut vēlāk nodoto likumprojektu iepriekš nodotajā likumprojektā kā priekšlikumus otrajam vai trešajam lasījumam;

3) virzīt katru minēto likumprojektu izskatīšanai kā atsevišķu likumprojektu.

(3) Šā panta otrās daļas 1. un 2.punkts nav attiecināms uz likumprojektiem, kas paredz grozījumus Latvijas Republikas Satversmē.

(4) Ja atbildīgā komisija nolemj šā panta otrās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā iekļaut kādu vēlāk nodotu likumprojektu iepriekš nodotajā likumprojektā, priekšlikuma statuss ir arī tiem iekļaujamā likumprojekta pantiem (daļām), kurus atbildīgā komisija ir noraidījusi vai ierosinājusi grozīt.

         

 

(5) Ja likumprojektu iesniedz Valsts prezidents, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti, atbildīgā komisija Prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojekta anotāciju, ietverot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

2) kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību;

3) kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu;

4) kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu

sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos;

5) vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām;

6) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.

(6) Ja likumprojekta iesniedzēji atbildīgajai komisijai neiesniedz atbildes uz šā panta piektajā daļā norādītajiem jautājumiem, atbildīgā komisija anotācijā norāda, ka likumprojekta iesniedzēji atbildes nav iesnieguši.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

/Eiropas lietu komisijas priekšlikums/

Izteikt 85. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja likumprojektu iesniedz Valsts prezidents, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti, atbildīgā komisija Prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojekta anotāciju, ietverot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

2) kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu;

3) kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību;

4) kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu;

5) kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu;

6) kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts;

7) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt Eiropas lietu komisijas priekšlikuma 3. punktu šādā redakcijā:

“3) kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem;”.

/Eiropas lietu komisijas priekšlikums/

Izslēgt 85. panta sesto daļu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

2. 85. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja likumprojektu iesniedz Valsts prezidents, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti, atbildīgā komisija Prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojekta anotāciju, ietverot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

2) kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu;

3) kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību;

4) kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem;

5) kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu;

6) kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts;

7) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.”;

izslēgt sesto daļu.

 

 

1. Papildināt Saeimas kārtības rulli ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

“VI.1 Saeimas līdzdalība Eiropas Savienības jautājumos

183.1 Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmusi citādi.

183.2 Eiropas lietu komisijas sastāvā ir vismaz viens deputāts no katras Saeimā esošās frakcijas. Komisijas sastāvs ir atbilstošs Saeimas frakciju proporcijām.

183.3 Eiropas lietu komisija izskata un apstiprina Ministru kabineta sagatavoto Latvijas pozīciju iestāšanās sarunās un citos Eiropas Savienības jautājumos pirms valdība šo pozīciju paziņo Eiropas Savienībai.

183.4 Ne retāk kā reizi pusgadā Ministru prezidents vai cits viņa pilnvarots ministru kabineta loceklis ziņo Saeimā par valdības paveikto iestāšanās sarunu gaitā un iecerēto turpmāko darbību. Par šo ziņojumu var tikt atklātas debates.”

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

/Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums/

Izteikt 183.3 pantu šādā redakcijā:

“183.3 Eiropas lietu komisija izskata un pauž savu viedokli par Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavotajām Latvijas Republikas oficiālajām nostājām pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 183.3 pantu šādā redakcijā:

“183.3 Eiropas lietu komisija izskata Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās nostādnes un lemj par tām pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 183.4 pantu šādā redakcijā:

“183.4 Ne retāk kā reizi pusgadā Ministru prezidents vai cits viņa pilnvarots Ministru kabineta loceklis ziņo Saeimai par valdības paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos Par šo ziņojumu var atklāt debates."

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3. Papildināt Saeimas kārtības rulli ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

“VI.1 Saeimas līdzdalība Eiropas Savienības jautājumos

183.1 Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmusi citādi.

183.2 Eiropas lietu komisijas sastāvā ir vismaz viens deputāts no katras Saeimā esošās frakcijas. Komisijas sastāvs ir atbilstošs Saeimas frakciju proporcijām.

183.3 Eiropas lietu komisija izskata Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās nostādnes un lemj par tām pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām.

183.4 Ne retāk kā reizi pusgadā Ministru prezidents vai cits viņa pilnvarots Ministru kabineta loceklis ziņo Saeimai par valdības paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos. Par šo ziņojumu var atklāt debates."