10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2000. Nr. 8/4-1/4

Latvijas Republikas

7. Saeimas Prezidijam

 

Lūdzam iekļaut Saeimas darba kārtībā likumprojektu “Par Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara dalībnieku - antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu”.

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 4 lapām

 

 

Latvijas Republikas

7. Saeimas deputāti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

Likums

“Par Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara dalībnieku

- antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu”

 

 

1. nodaļa

Vispārīgie noteikumi.

1. pants. Likuma mērķis un uzdevumi.

Šis likums nosaka Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara dalībnieku - antihitleriskās koalīcijas cīnītāju juridisko statusu, sociālās garantijas, tiesības un atvieglojumus.

2. pants. Otrā pasaules kara dalībnieka - antihitleriskās koalīcijas cīnītāju jēdziens.

Otrā pasaules kara dalībnieks - antihitleriskās koalīcijas cīnītājs (turpmāk arī dalībnieks) ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kas laika posmā no 1939. gada 1. septembra līdz 1945. gada 2. septembrim dienējuši karojošo antihitleriskās koalīcijas valstu bruņotajos spēkos, neatkarīgi no amata un dienesta pakāpes, un piedalījusies cīņā frontē, partizānu vienībās un brigādēs, karojošo armiju izlūkvienībās vai citās specializētās vienībās.

Dalībnieka statuss netiek piešķirts personām, kuras izdarījušas noziegumus pret cilvēci, piedalījušies soda (iznīcinātāju) vienībās, realizējot genocīdu pret savu un citām tautām, vai arī piedalījušies komunistiskā vai nacistiskā režīma politiskajās represijās.

3. pants. Uzdevumi dalībnieku juridiskā statusa un sociālo garantiju noteikšanā.

Valsts garantē šajā un citos likumos noteikto dalībnieku juridiskā statusa ievērošanu, viņu sociālās garantijas, tiesības un atvieglojumus, kā arī atbalsta dalībnieku izveidoto organizāciju darbību.

2. nodaļa

Dalībnieku sociālās garantijas, tiesības un atvieglojumi.

4. pants. Pensiju un citu atvieglojumu piešķiršana.

Saskaņā ar tiesību aktiem dalībniekiem tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, kā arī bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā, nodokļu un nodevu maksāšanā.

5. pants. Dalībnieku sociālo garantiju programmu plānošana un finansēšana.

Dalībniekiem paredzēto sociālo programmu finansēšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta līdzekļiem vai citiem valsts līdzekļiem.

Pašvaldības likumā noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros piešķir dalībniekiem atvieglojumus atsevišķu nodokļu un nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.

6. pants. Dalībnieku tiesību realizēšana.

Dalībnieka statusu piešķir pagasta, novada padome vai pilsētas dome pēc attiecīgā dalībnieka dzīvesvietas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu, noteikta parauga dalībnieka līdzšinējo apliecību, kā arī uz LR Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas attiecīgai pašvaldībai izsniegto uzziņu saskaņā ar šī likuma 2. panta otrās normas nosacījumiem.

Šā likuma izpildei Ministru kabinets izdod noteikumus, nosakot dalībnieku apliecību uzskaiti, izsniegšanas un izmantošanas kārtību, kā arī personu uzskaites kārtību pašvaldības un valsts mērogā.

 

3. nodaļa.

Organizāciju darbība.

7. pants. Dalībnieku darbība.

Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara dalībnieku organizācijas ir Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācija, 130. latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrība, Latviešu strēlnieku apvienība, Latvijas ebreju - kara veterānu asociācija un tās darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

8. pants. Dalībnieku organizāciju darbība.

Valsts varas un pašvaldību institūcijas savas kompetences ietvaros atbalsta Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara dalībnieku - antihitleriskās koalīcijas cīnītāju veterānu organizācijas, lai tās varētu realizēt savus uzdevumus un piešķir šo organizāciju darbībai nepieciešamās telpas un citādu palīdzību.

Pārejas noteikumi.

1. Ministru kabinets:

1) izstrādā un apstiprina jauna parauga Otrā pasaules kara dalībnieka - antihitleriskās koalīcijas cīnītāja apliecību, nodrošina apliecību izgatavošanu un nosaka termiņu, kurā veicama šo personu pārreģistrācija un līdz kuram ir derīgas pašreizējā parauga apliecības;

2) nosaka kārtību, kādā kompensējami medicīnas, transporta, sociālo un citu iestāžu un uzņēmumu izdevumi par dalībnieku sniegtajiem pakalpojumiem.

LIKUMPROJEKTA

“Par Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara dalībnieku

- antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

2000. gada maijā aprit 55 gadi, kopš antihitleriskās koalīcijas uzvaras Otrajā pasaules karā, bet Latvijā šobrīd nav neviena normatīvā akta, kas noteiktu šī kara dalībnieku uzskaites kārtību un tiesisko statusu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojektam nebūs ietekmes uz tautsaimniecības attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Otrā pasaules kara dalībnieku apliecību izgatavošana, ņemot vērā kara veterānu samazinošos skaitu, neprasīs ievērojamus līdzekļus no valsts budžeta. Naudas summas no valsts budžeta nelielām sociālajām garantijām varētu būt vajadzīgas tikai 2001. gadā.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Varētu būt nepieciešami Ministru kabineta noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieku uzskaites un apliecību izsniegšanas kārtību.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Minēto jautājumu neregulē Latvijai saistoši starptautiski līgumi, bet piedāvātā likumprojekta pieņemšana varētu dot pasaulei pozitīvu signālu par Latvijas attieksmi pret Otrā pasaules kara rezultātiem.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Jaunu valsts institūciju veidošana nebūs nepieciešama, jo uzskaiti un apliecību izsniegšanu varēs veikt pašvaldības.